Poselství o modlitbě Dvou Srdcí Lásky

TOTO JE MODLITBA NOVÉ DOBY VLÁDY LÁSKY (1999)
Toto je modlitba nové doby, doby vlády Lásky, vlády Srdcí Lásky. Víš, že modlitba Lásky nikdy neskončí? Naděje skončí, víra skončí, ale Láska nikdy neskončí. V nebi se modlí pouze modlitba Lásky. Víš, že Já se také modlím, i když jsem v nebi? Otec se také modlí, Duch Svatý se také modlí. Modlíme se nekončící modlitbu Lásky. Miluji Tě, Otče! Miluji Tě, Synu! Miluji Tě, Duchu Svatý! Tato modlitba nikdy nekončí. Naučil jsem tě tuto modlitbu Lásky – ve verzi, kterou je Modlitba Srdcí Lásky.
S ní tě zamýšlím uvést do této nové doby Lásky – doby vlády Srdcí Lásky. Můj Synu, nepřestávej psát, neochabuj. Zamýšlím tě uvést do hlubokých tajemství života, do hlubokých tajemství Lásky. Já jsem Láska! Já jsem Život!
Mimo Mě není život, není Láska, pouze smrt a ubohé nic. Mé dítě, pojď do Mého Srdce. Co vidíš? Co zakoušíš? (Vidím a zakouším planoucí oheň Lásky. Nekonečný oceán ohně Lásky. Nepopsatelnou záři. Nepopsatelný pokoj. Nepopsatelnou radost, nepopsatelné ticho. Nepopsatelnou LÁSKU.
Nepopsatelné sjednocení. Nepopsatelná jednota. Dokonalé sjednocení srdcí, bytostí, osob, dokonalé vyplnění všech pravdivých tužeb našeho srdce.)
Můj synu, sem patříš. Dal jsem ti své Srdce, patří tobě a ty patříš Jemu: Má Lásko, ty jsi Má Láska. Nezáleží na tom, jak na tebe útočí, jak tě urážejí, jak tě zavrhují, jak tebou pohrdají, co si o tobě myslí nebo co o tobě říkají a co ti dělají. Obklopil jsem tě svou Láskou. V Mé Lásce jsi dokonale v bezpečí. Nikdo a nic tě nemůže oddělit od Mé Lásky. Nikdo a nic nemůže oddělit Mou Lásku od tebe. Ty jsi Má Láska.
Ty jsi ve Mně a Já v tobě. Ať je tvým jediným zájmem milovat Mě a milovat všechny Mou Láskou. Všechno, co miluješ Mou Láskou, obnovuješ v Mé Lásce. Obnov všechny v Mé Lásce. Získej všechny v Mé Lásce a pro Mou Lásku. Jdi ke všem a obejmi všechny Mou Láskou. Mé Srdce je tvým nebem na zemi. Má Láska je tvým nebem. Nebe je ve tvém středu. Nebe je Má Láska. Má Láska je v tobě. Má Láska žije v tobě. Já jsem tvé nebe. Já jsem v tobě. Ty jsi ve Mně. Ty jsi Můj. Zůstávej ve Mně. Nic tě ode Mě neodloučí.
Nic Mě nemůže odloučit od tebe, pouze tvá vůle, ale Já nyní mám tvou vůli. Má Vůle je tvou vůlí. Má Vůle je v tobě a tvá vůle je ve Mně. Tvá vůle je dokonale sjednocena s Mou. Toto je stupeň svatosti, jaký chci, tak abys ty byl pouze ve Mně a Já žil v tobě. Jsi se Mnou dokonale sjednocený a Já jsem sjednocený s tebou. Ty jsi v jednotě se Mnou a s Otcem a s Duchem Svatým. Jsi v jednotě s Mou Matkou a se všemi Mými Anděly a Svatými. Všude kde jsi, tam jsem i Já, a kde jsem Já, jsi i ty. Ty jsi Mnou. Já jsem tebou. Jsme jedno. Ty ve Mně a Já v tobě.
V tobě, skrze tebe, a s tebou zamýšlím získat a přitáhnout všechny duše ke své Lásce, k sobě, k Otci a k Duchu Svatému. Můj synu, miluj Otce a Ducha Svatého stejnou Láskou, jakou miluješ Mě, to znamená Mou Láskou. My jsme jedno. Milovat znamená milovat Otce a milovat Ducha Svatého. Je dobré to ještě jasněji vysvětlit: Miluji Tě, Můj synu. Miluji Tě, Otče, miluji Tě, Synu Boží, miluji Tě, Duchu Svatý. Tím, že miluji Otce, miluji sám sebe; tím, že miluji Ducha Svatého, miluji sám sebe. Tím, že miluji Otce a Ducha Svatého, miluji Lásku. Otec je Láska. Duch Svatý je Láska. Já jsem Láska. Jsme Bůh, Boží Láska, Bůh Lásky. My jsme Láska. Jsme Láska. Jsme Láska. Náležíš k Nám. Pocházíš ode Mě. Pocházíš od Nás. Náš život je pouze Láska.
Naše Láska je život. Milovat Nás je Láska a život. Milovat Otce je život. Milovat Ducha Svatého je život. Milovat Lásku, milovat Boha – Lásku, která je životem – žít Lásku, žít v Lásce, žít v Bohu, to je Život věčný. Všem lidem jsem nabídl Život věčný. Já jsem stvořil a nabídl Život věčný všem duším, všem srdcím, všem lidem.
Bůh je věčná Láska a věčný Život. Buď ve Mně. Já jsem v tobě.
Řekni všem členům Mého Srdce Lásky, že jsou údy Mé Lásky a Mého života. Řekni jim, že náležím jim a oni náleží Mně. Oni jsou ve Mně a Já v nich. Řekni jim, že čistý a svatý život, čistá a svatá Láska je naprosto nezbytná k tomu, aby zůstali ve Mně. Já chci, aby všichni zůstali ve Mně a rostli ve Mně. Já v nich a oni ve Mně.
Chci s nimi být jedno. Stal jsem se jedním z nich, aby oni byli jedno ve Mně. Já v nich a oni ve Mně. Stejně jako Otec je ve Mně a Já v Otci, a jako Duch Svatý je ve Mně a Já v Duchu Svatém a jako Otec je v Duchu Svatém a Duch Svatý je v Otci. My jsme jedno a všechno! Jeden ve všech a všichni v Jednom. Proto jsem se stal člověkem, zajedno s lidstvem, aby lidstvo bylo zajedno se Mnou – s Námi, s Otcem a se Mnou a s Duchem Svatým.
Můj Synu, Můj plán naplnění všeho je plánem pro naplnění všech věcí ve Mně, v Lásce, v Životě, v Duchu Svatém, v Otci. Je to věčný plán pro stvoření a spásu všech v Lásce a Božím Životě. Bůh je Láska, Bůh je Život, všichni nachází své naplnění v Lásce, v Životě. Já jsem Láska a Život. Všichni najdou život a Lásku ve Mně. Beze Mě neexistuje život ani Láska.
Miluji všechny, proto jsem dal Život všem: a život jsem dal všem, protože chci všechny přitáhnout ke své Lásce, sjednotit všechny ve své Lásce. Já jsem Jeden a Všechno, Počátek a Konec, Alfa i Omega. Všechno je ve Mně. Všichni budou jedno ve Mně a Já jsem všechno ve všech.
Poselství a práce Mých Srdcí Lásky je poselství a práce Lásky, poselství a práce života; poselství a práce jednoty. Já ve všech a všichni ve Mně. Já jsem ve všech a všichni jsou jedno ve Mně. Jste jedno ve Mně a Já ve vás. Má Lásko, ty jsi Mnou. Já jsem tebou, My jsme jedno.
S církevním schválením původní anglické verze: Rev. Dr. Ayo-Maria Atoyebi O.P. – biskup diecéze Ilorin, Nigérie; Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie, květen 2002.
V roce 2001 vyslovil Ježíš velmi naléhavou výzvu radostnou a zároveň hrozivou:
Výzva k modlitbě a oběti
Najdi nejméně 100 lidí, kteří se s tebou budou modlit každou noc mezi půlnocí a třetí hodinou ráno stokrát Modlitbu dvou Srdcí lásky, to znamená dva růžence Srdcí Lásky; ať budou kdekoli, a svět se změní. Změním tvář země. Obnovím svou Církev a zachráním všechny (ty nesčetné) duše. Porazím vliv zla. Porazím zlo. Pevně ustanovím vládu své Lásky. Má vůle bude na zemi stejně jako na nebi.