Čtvrtek je dnem Svaté Eucharistie, zdroje a vrcholu našeho života

Kázání při Vigilii ve čtvrtek 18. 6. 2020 na Svaté Hoře

P. Montfort Okanwikpo, SHL

ÚVOD

Vítejte na Svátku Dvou Srdcí Lásky: čtvrtek, pátek a sobota, to je triduum, a pak samotný Svátek. Děkujeme za to Bohu. Vy všichni jste vítáni. Svátek na Ugwu-Nso, v dešti. Koronavirus zastrašil lidi, ale my musíme oslavovat. Musíme oslavovat.

 

KÁZÁNÍ

Moji drazí bratři a sestry,

dnes, ve čtvrtek, je den Eucharistie. Pamatujte, že naším zdrojem, naším původem i naším cílem je Eucharistie. Zdrojem i vrcholem života Církve je Eucharistie, Eucharistie. A já děkuji Bohu za to, že mě učinil Eucharistickým – jak jen si přeji být na sto procent Eucharistický. Sto procent Eucharistie. My všichni musíme být Eucharističtí. Největší radostí Maminky Marie je přivádět lidi ke Svaté Eucharistii, to je její největší radost, vidět, jak lidé slaví Eucharistii, jak lidé přijímají Eucharistii.

Teď koronavirus zpustošil všechno, dokonce i velmi velmi úctyhodné, velmi velmi slavné slavení a přijímání Svaté Eucharistie. Na mnoha místech jsou kněží nuceni nosit rukavice při lámání chleba, to je strašné, potom na těch rukavicích ulpívají částečky, a co s nimi udělají? Vyhodí je i s těmi částečkami. Přitom pravidlo je: poté, co rozlomíte Eucharistii, umyjete si prsty v kalichu a vypijete jej. Oni je vyhodí. Znesvěcení, svatokrádež. Svatokrádežné slavení Eucharistie. Znesvěcení Těla Kristova, vyhodí ho do koše – kdo? Kněží. Strašné. Strašné.

„Největší radostí věčného Otce tady teď na zemi je vidět, jak lidé uctívají Svatou Eucharistii. Duch Svatý je přítomen při každé Mši svaté, při každém slavení Eucharistie, je přítomen při každém přijetí Eucharistie. Při každém přijetí Svatého přijímání přijímáte Otce i Ducha Svatého. Kdykoliv slavíte Eucharistii, slavíte Otce, Syna i Ducha Svatého. Kdykoliv přijímáte Svaté přijímání, přijímáte Otce, Syna i Ducha Svatého, jen Syn je v podobě chleba i vína, ale i Otec je přítomen. Nemůžete tedy oddělit Syna od Otce ani Ducha Svatého od Syna. To není možné.

Otec se nestal a nestane člověkem, Otec se neproměnil ve víno a chléb. Protože je Otec se mnou neustále spojený, vždy je u toho, jsme jedno,“ řekl Ježíš. „Když přijímáte ve Svaté Eucharistii Mě, přijímáte Mého Otce, když se klaníte ve Svaté Eucharistii Mně, klaníte se Mému Otci, když přijímáte ve Svaté Eucharistii Mě, přijímáte Ducha Svatého.

Největší radostí Mé Matky Marie je přivádět lidi ke Svaté Eucharistii, přivádět lidi k Nejsvětější Trojici. Vzpomínáte si na zázrak v Káni, tento zázrak je zázrakem, který naznačuje Svatou Eucharistii. Moje Matka řekla: ,Udělejte všechno, co vám řekne!‘ Protože je v jednotě se Mnou, ví, že vrchol mé spásné činnosti je ve Svaté Eucharistii.“

Dnes je tedy den Eucharistie, dnes je to jako u velikonočního tridua: čtvrtek – Eucharistie, pátek – Nejsvětější Srdce, sobota – Neposkvrněné Srdce, a pak neděle: Dvě Srdce Lásky.

Čtvrtek se vztahuje k Eucharistii, zdroji i vrcholu našeho života. Čtvrtek je dnem mytí nohou, dnem nejvyššího přikázání lásky, ale i dnem zrady, spícího Petra, Jakuba a Jana, Jidášovy zrady, zatčení. Ó můj Bože, čtvrtek je tak komplexní. Je to den ustanovení Nejsvětější Svátosti, den Kněžství, den mytí nohou – to tvoří celek. Poslední den Kristova života na zemi, den před tím, než trpěl, byl zatčen a zabit. Poslední den předtím, než trpěl a byl zabit. Posledním celým dnem Kristova života na zemi je čtvrtek.

Proto teď na Ugwu-Nso slavme tento Svátek, Bůh nám tento Svátek dává, abychom jej slavili každý rok. Nyní vidím, že už to není Svátek jen pro Řím, je to Svátek pro Ugwu-Nso. Bůh zajistí střechu, aby se nás nedotkl déšť, pokud během Svátku přijde. Bůh nám zajistí všechno.

Ó můj Bože, ó má Lásko, ó mé Všechno, děkuji ti, děkuji ti, děkuji ti. Děkuji ti, že jsi nás učinil Eucharistickým společenstvím. Žijeme ze Svaté Eucharistie, zdroje a vrcholu našeho života, a uctíváním Svaté Eucharistie jsme rovněž učiněni plně Eucharistickými. Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno.

Prosím, dnes žijte, milujte a hlásejte Eucharistii. To je ta nejvyšší zbožnost, nejvyšší láska. Vzdejte Mu nejvyšší slávu, prokažte Mu největší lásku. Velmi dobře se připravte, dobře připravte toto místo, dejte sem všechny květiny, veškerou výzdobu, protože musíme slavit. Musíme slavit Boží lásku. Nesmíme hlásat nic než Boží lásku.

Nepochybujte o ničem, co se týká Eucharistie. Pevně v ni věřte, v Tělo a Krev našeho Pána a našeho Boha Ježíše Krista. Věřte v Boha, který je Eucharistií. Proto během dnešního Eucharistického slavení udělejme všechno co nejlépe, dejme mu maximum, maximum.

Pane, pomoz nám, abychom naplnili své poslání naprosto dobře, dokonale. Eucharistie, Mše svatá, Eucharistická adorace.

Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno.