HLAS MALÉ SV. MARIE GORETTI

O svaté hodině

Můj synu, Má lásko, naslouchej hlasu malé Marie Goretti:

(“Můj Bože! Má Lásko! Mé Všechno!”)

Sv. Maria Goretti:

Nebeský Otec mě poslal, abych varovala Vás a zvláště sestry před nebezpečím nečistoty a nemravnosti, sexuálních hříchů a chlípných vášní. Tyto hříchy a prostopášné slabosti křižují Boha, křižují Ježíše, křižují Boží Lásku, křižují Církev a křižují svatost a čistotu. Stahují do pekla nesčetné množství duší. Musíme vzdorovat každému sebemenšímu příznaku a všem pokušením proti čistotě a svatosti vším, co máme a čím jsme. Tak projevíme svou Lásku k Bohu, svou Lásku k Ježíšovi, svou Lásku k Matce Boží, k Církvi, k andělům a svatým, svou Lásku k čistotě a svatosti, svou Lásku k duším, a svou nenávist ke zlu, ke hříchu, k peklu a k ďáblu. Nezapomeňte, že v první řadě je to Bůh, kdo nenávidí hřích! Naše nenávist ke hříchu je znamením, že jsme pravé děti Boha a Ježíše a Matky Marie, Církve a děti čisté a svaté Lásky. Víš, kolik duší je – obzvlášť v této době – v otroctví tohoto hříchu. Je to nejhorší a nejničivější otroctví, jímž nesčetní lidé zde na zemi ochotně ztrácejí sami sebe a oni sami a všichni za to platí. Svět za to platí. Neexistuje hřích, za který by nebylo zaplaceno, nebo za nějž nemusí být zaplaceno. Každá duše, která zhřeší tím, že upadne do tohoto hříchu, je mrtvá. Je zapotřebí zvláštní Boží milosti, aby byla znovu vzkříšena.

Varuji Vás, otče Montforte, toto poslání Srdcí Lásky je tak svaté a tak čisté, že je mohou žít jen čistí a svatí, vytrvat v něm a naplnit je. Buďte bez iluzí: duše, která již ochutnala hřích smilstva nebo cizoložství by neměla být přijata za kněze, bratra, nebo sestru Dvou Srdcí Lásky. Pokud vůbec některá musí být přijata, musí to být po dlouhé úvaze, modlitbách a pokání.

Varuji Vás. Věčný Otec mě poslal, abych Vás varovala. Přesně v této oblasti – v oblasti čistoty a svatosti – nepřítel a nepřátelé Boha, nepřátelé Ježíše Krista, nepřátelé Srdcí Lásky, nepřátelé Církve a nepřátelé náboženství a nepřátelé duší budou tuto Misi napadat, napadat Vás, sestry, bratry a kněze. Buďte připraveni. Útok přijde zanedlouho. Ale jste chráněni. Braňte nejprve sami sebe tím, že se nikdy nebudete oddávat nečistým myšlenkám, slovům, nebo skutkům.

Všemu, co vyvolává sexuální touhy, vášně, chtíč, se musíte vyhýbat jako ohni. Je to žíravina vylévaná na prosté a nevinné osoby a duše. Duše jsou choulostivé jako novorozeňata. Duše jsou jako malé děti, jako malé nevinné a nikomu neubližující děti. To nejhorší, co můžete udělat – přinést žíravinu a polít jí nevinné děti, to je to, co nejhorší ničemové dělají a zamýšlejí to stále více šířit. Bůh dal toto jediné řešení – sjednotit všechny se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci – aby zničil všechny plány a aktivity nepřítele a zlých sil. Není namístě přinášet tyto zlé síly do samotných řad bojovníků proti tomuto zlu. Mnohé z nich se již pokusily proniknout do rodiny Dvou Srdcí Lásky. Ulovte je a vyplejte. Přineste síť na břeh a vyberte dobré ryby a vezměte je domů, do rodiny Dvou Srdcí Lásky, ale ty špatné musíte vyhodit. Teď je doba, kdy je třeba provést tento malý výběr. Velký výběr se uskuteční na konci časů.

Kdo již okusil hřích smilstva nebo cizoložství nemusí být přijat jako bratr či kněz, nebo laický apoštol. Buď v tomto striktní, ale také taktní. Bůh je s tebou. Já jsem Vaše malá svatá, kterou Bůh poslal, abych Vás a všechny sestry a bratry a kněze varovala. Kdo už je sestrou nebo bratrem nebo knězem a tomuto se oddává, musí být okamžitě propuštěn! Bez kompromisu. Bez kompromisu. Bez kompromisu.

Řekni kněžím, bratřím a sestrám, že ten, kdo svádí k nečistotě je horší než ďábel. Ježíš nazval Petra satanem jen proto, že jej chtěl uchránit před utrpením kříže a smrtí podle Otcovy Vůle. Jak myslíš, že by Ježíš reagoval, kdyby se ho někdo pokusil svádět ke smilstvu nebo cizoložství? Vzpomeň si, co řekl: „Každý, kdo se podívá na ženu se žádostivostí, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Vzpomeň si na jeho varování: „svádí-li tě ke hříchu tvé pravé oko, vyloupni je a odhoď je pryč. Je pro tebe lepší vejít do nebe jednooký, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Než abys ty celý, s tělem i s duše byl uvržen do pekla. Já jsem tohle udělala. Než abych ztratila svou duši, z Lásky k Bohu a k bližnímu jsem se rozhodla ztratit svůj život.

Říkej sestrám, bratřím a kněžím a uč je, ať dělají totéž. Kdokoli a cokoli by pro ně bylo pokušením proti čistotě a svatosti musí být odseknuto, bez ohledu na to, kolik to stojí. Toto, co vám říkám, je také  Boží Láska. Dělej to, žij to a uč to velmi pečlivě a nekompromisně, abys zachránil Misi Srdcí Lásky, Společenství Dvou Srdcí Lásky, Kongregaci Dvou Srdcí Lásky, sestry, bratry, kněze a laické apoštoly Dvou Srdcí Lásky. Abys sloužil Církvi a zachránil ji i nesčetné duše. Svět hledá svědky čisté a svaté Lásky. Bůh vybral Vás a vyčlenil vás právě pro toto – aby vládla čistá a svatá Láska, aby vládlo Nejsvětějšího Srdce Ježíšovo a Neposkvrněného Srdce Mariino – Dvě Srdce navždy spojená v Lásce, aby vládla Boží Láska, Nejsvětější Trojice Lásky, aby vládla Láska. Důvod, proč existujete, je Království, vláda Nejčistší a Svaté Boží Vůle, Lásky.

Prosím, otče, prosím, kněží, prosím, bratři a sestry, prosím, laičtí apoštolové: nezklamte Boha, nezklamte Ježíše, nezklamte Dvě Srdce Lásky, neprobodávejte Dvě Srdce Lásky, nezklamte Církev, nezklamte duše, nezklamte Lásku, nezklamte náboženství, nezklamte zasvěcený život, kněžství a Křesťanství. Nezklamte nás, kteří jsme pro Boha zemřeli z Lásky k Němu, v čistotě a svatosti. Nezklamte všechny anděly a svaté a všechny v nebi. Nezklamte Nejsvětější Trojici Lásky, Otce, Syna a Ducha Svatého.

Já, Váš malý anděl jsem stále s vámi, abych pomáhala Vám a všem v Srdcích Lásky, chránila vás a dostatečně vás upozorňovala na každé nebezpečí nečistoty. Jsem s vámi. Bůh je s vámi. Budete úspěšní. Vaše mise musí uspět. Srdce Lásky musejí vládnout. Čistá a Svatá Láska Boží a člověk a svět a celé stvoření musí Vládnout. Toto je Boží Vůle.