Poselství o Modlitbě Dvou Srdcí Lásky

Modlitba nové doby vlády lásky

Toto je modlitba nové doby, doby vlády Lásky, vlády Srdcí Lásky. Víš, že modlitba lásky nikdy neskončí? Naděje může skončit, víra skončí, ale Láska nikdy neskončí. V nebi se modlí pouze modlitba Lásky. Víš, že Já se také modlím, i když jsem v nebi? Otec se také modlí, Duch Svatý se také modlí. Říkáme nekončící modlitbu Lásky. Miluji Tě, Otče! Miluji Tě, Synu! Miluji Tě, Duchu Svatý! Tato modlitba nikdy nekončí. Já jsem tě naučil tuto modlitbu Lásky – je to modlitba Srdcí Lásky.

S ní tě zamýšlím uvést do této nové doby Lásky – doby vlády Srdcí Lásky. Můj Synu, nepřestávej psát, neochabuj. Zamýšlím tě uvést do hlubiny tajemství života, do hlubin tajemství Lásky. Já jsem Láska! Já jsem Život!

Mimo Mne není život, pouze smrt a bídné ubohé nic. Mé dítě, přicházej do Mého Srdce. Co vidíš? Co zakoušíš?

(Vidím a zakouším planoucí oheň Lásky. Nekonečný oceán ohně Lásky. Nepopsatelná záře. Nepopsatelný pokoj. Nepopsatelná radost, nepopsatelné ticho. Nepopsatelná LÁSKA. Nepopsatelné sjednocení. Nepopsatelná jednota. Dokonalé sjednocení srdcí, bytí, osob, dokonalé vyplnění všech našich skutečných tužeb srdce.)

Můj synu, Mé Srdce je místo, kam patříš. Dal jsem ti své Srdce, patří tobě a ty patříš Jemu: Má Lásko, ty jsi Má Láska. Nezáleží na tom, jak tě napadají, nezáleží na tom, jak tě urážejí, nezáleží na tom, jak tě zavrhují, nezáleží na tom, jak tebou pohrdají, nezáleží na tom, co si o tobě myslí, nezáleží na tom, co o tobě říkají, nezáleží na tom, co ti dělají. Obklopil a zahalil jsem tě svou Láskou. V Mé Lásce jsi dokonale v bezpečí. Nikdo a nic tě nemůže oddělit od Mé Lásky. Nikdo a nic nemůže oddělit Mou Lásku od tebe. Ty jsi Má Láska.

Jdi ke všem a obejmi všechny Mou Láskou. Mé Srdce je vaším nebem na zemi. Má Láska je vaším nebem. Nebe je mezi vámi. Nebe je Má Láska. Má Láska je v tobě. Má Láska žije v tobě. Já jsem tvým nebem. Já jsem v tobě. Ty jsi ve Mně. Ty jsi můj. Zůstávej ve Mně. Nic tě ode Mne neodloučí.

Nic Mne nemůže odloučit od tebe, pouze tvá vůle, ale nyní Já mám tvou vůli. Má Vůle je tvou vůlí. Má Vůle je v tobě a tvá vůle je ve Mně. Tvá vůle je dokonale sjednocena s Mou. Toto je stupeň posvěcení, jaký chci, tak abys ty byl pouze ve Mně a Já žil v tobě. Jsi se Mnou dokonale sjednocený a Já jsem sjednocený s tebou. Ty jsi v jednotě se Mnou a s Otcem a s Duchem Svatým. Jsi v jednotě s Mou Matkou a se všemi Mými Anděly a Svatými. Všude kde jsi, tam jsem i Já, a kde jsem Já, jsi i ty. Ty jsi Mnou. Já jsem tebou. Jsme jedno. Ty ve Mně a Já v tobě.

V tobě, skrze tebe, a s tebou zamýšlím získat a přitáhnout všechny duše k Mé Lásce, ke Mně, k Otci a k Duchu Svatému. Můj synu, miluj Otce a Ducha Svatého stejnou Láskou, jakou miluješ Mne, to je Mou Láskou. My jsme jedno. Milovat znamená milovat Otce a milovat Ducha Svatého. Je dobré to ještě jasně vysvětlit: Miluji Tě, Můj synu. Miluji Tě, Otče, miluji Tě, Synu Boží, miluji Tě, Duchu Svatý. Tím, že miluji Otce, miluji sám sebe, tím, že miluji Ducha Svatého, miluji sám sebe. Tím, že miluji Otce a Ducha Svatého, miluji Lásku. Otec je Láska. Duch Svatý je Láska. Já jsem Láska. My jsme Bůh, Bůh Lásky. Bůh Lásky. My jsme Láska. My jsme Láska. My jsme Láska. Náležíš k Nám. Pocházíš ode Mě. Pocházíš od Nás. Náš život je pouze Láska.

Naše Láska je život. Milovat Nás je Láska a život. Milovat Otce je láska. Milovat Ducha Svatého je život. Milovat Lásku, milovat Boha – Láska je život – žít Lásku, žít v Lásce, žít v Bohu, to je Život věčný. Každému člověku jsem nabídl Život věčný. Já jsem stvořil a nabídl Život věčný všem duším, všem srdcím, všem lidem.

Bůh je věčná Láska a věčný Život. Buď ve Mně. Já jsem v tobě.

Řekni všem členům Mého Srdce Lásky, že jsou členy Mé Lásky a členy Mého života. Řekni jim, že náležím jim a oni náleží Mně. Oni jsou ve Mně a Já v nich. Řekni jim, že čistý a svatý život, čistá a svatá Láska je naprosto nezbytná k tomu, aby zůstali ve Mně. Já v nich a oni ve Mně.

Chci s nimi být jedno. Stal jsem se jedním z nich, takže oni budou jedno ve Mně. Já v nich a oni ve Mně. Právě jako Otec je ve Mně a Já v Otci, a Duch Svatý je ve Mně a Já v Duchu Svatém, a Otec v Duchu Svatém a Duch Svatý v Otci. My jsme jedno a všechno! Jeden ve všech a všichni v Jednom. Takže, stal jsem se člověkem, jeden s lidstvem, takže lidstvo bude jedno se Mnou – jedno s Námi, s Otcem a se Mnou a s Duchem Svatým.

Můj Synu, Můj plán naplnění všeho je plánem pro naplnění všech věcí ve Mně, v Lásce, v Životě, v Duchu Svatém, v Otci. Je to věčný plán pro stvoření a spásu všeho v Boží Lásce a Životě. Bůh je Láska, Bůh je Život, všechno nachází své naplnění v Lásce, v Životu. Já jsem Láska a Život. Všechno najde svůj život a Lásku ve Mně. Beze Mě neexistuje život ani Láska.

Miluji všechny, to je důvod, proč jsem dal Život za všechny: a Já jsem dal život za všechny, protože chci přitáhnout všechny do Mé Lásky, sjednotit všechny v Mé Lásce. Já jsem Jedno a Všechno, Počátek a Konec, Alfa i Omega. Vše je ve Mně. Vše bude jedno ve Mně a Já jsem jedno ve všem.

Toto poselství a práce Mých Srdcí Lásky je poselství a práce Lásky, poselství a práce života; poselství a práce jednoty.

Já ve všem a všechno ve Mně. Já jsem jedno ve všem a všechno je jedno ve Mně. Ty jsi jedno ve Mně a Já jsem jedno v tobě. Má Lásko, ty jsi Mnou. Já jsem tebou, My jsme jedno.