O SLAVNÝCH SLIBECH

1. srpna 2006

Má Lásko, chci s tebou hovořit o sestrách, které se mají začít připravovat na slavné sliby. Než přípravu začnou, každá osoba musí odevzdat písemné ověřené svědectví o dokonalé věrnosti v dodržování časů modlitby a života Lásky.

Všechny sestry profesky zašlou/musí zaslat zcela důvěrnou zprávu se svědomitým posudkem, sepsaným přede Mnou v Nejsvětější Svátosti o všem, co o sestrách vědí – jak kladné, tak záporné – ohledně jejich života povolání jako sester:

– ohledně těchto hlavních bodů: modlitby, života Lásky, soucitu, ztotožnění se s ideály Srdcí Lásky

– úplná, bezpodmínečná a ustavičná jednota s Nejsvětější Boží Vůlí,

– usilování o dokonalost a svatost vším, čím je a co má;

– sjednocení a jednota s Boží Láskou v čistotě a svatosti Života;

– sjednocení a jednota s Modlitbou Srdcí Lásky;

– absolutní věrnost, neochvějná, bezpodmínečná a láskyplná účast na modlitebních časech, bez selhání ať už se jedná o jakýkoli důvod, navzdory těžkostem, slabosti, pokušením a překážkám (chci vylít Krev své Lásky bez ohledu na překážky); takže dodržováním modlitebních časů bezpodmínečně a bez jakéhokoli kompromisu celým Srdcem, celou myslí, z celé duše a veškerou její Láskou;

– a sjednocení a jednota s tebou, jejich Láskou a zakladatelem, tvým Duchem, charizmaty,          osobností;

– sjednocení a jednota se Společenstvím Dvou Srdcí Lásky, zvláště s jejich kongregací, se Sestrami Kongregace a s dalšími členy v různých okruzích a stupních (Společenství);

– sjednocení se Dvěma Zraněnými a krvácejícími Srdci Lásky – Ježíše a Marie- jako oběť Lásky, ve spojení s Nejvyšší obětí Lásky, Ježíšem Kristem a naší Blahoslavenou Matkou Marií;

– musí být Marií a sjednocena a jedno s ostatními sestrami: (společně) musejí být jedinou Marií;

– sjednocení a jednota s Katolickou Církví – vášnivá Láska, radostná a milující obrana a propagace Církve,

– velká Láska, poslušnost, úcta a loajalita vůči Papeži a biskupům, kteří jsou v jednotě s ním, kněžím, řeholnicím a řeholním bratřím, vůči zasvěcenému životu, laikům, všem pokřtěným a láska ke všem duším a všem lidem a

– sjednocení a jednota s Ježíšem v Nejsvětější Svátosti, s Nejsvětější Eucharistií, velká, bezpodmínečná Láska a celková náklonnost a naprostá oddanost Mši;

– velká Láska ke svátosti smíření a ke všem svátostem;

– sjednocení a jednota s Nejsvětější Trojicí Lásky;

– sjednocení a jednota se sliby – třemi evangelními radami a se zvláštními a speciálními sliby v naší kongregaci;

– zevrubná zpráva o dosud vykonaném apoštolátu, o pastoračním programu a plánu a dokonce i o výsledcích s pomocí Boží milosti viditelně dosažených.

– Důvěrné doporučení ze společenství, v nichž žila, pracovala, studovala, nebo dokonce kde zůstala jen tři dny, nebo týden.

– Doporučení od kněží, zasvěcených osob, příbuzných a přátel, kteří ji dobře znají ohledně její věrnosti povolání jako oběti Lásky ve Společenství a v Kongregaci.

Řeknu ti více, modli se, odhalím ti jejich ducha.

– Zevrubný lékařský a psychologický posudek.

– Zpráva o pokroku a komplexní hodnocení v oblastech soustavné duchovní formace, lidské formace, intelektuálně-teologické formace – teologie Dvou Srdcí Lásky, evangelizačně – pastorační formace, atd.

– Kolik nových povolání v této Kongregaci, Společenství a v Církvi získala a podporovala. Její iniciativy, komunitní život a týmová práce.

Má Lásko, každého, o kom máš nějaké pochybnosti, zda je vhodný pro sliby – první, nebo slavné – jsi povinen důkladně prověřit a vyjasnit pochybnosti dříve, než tuto osobu připustíš ke slibům, a pak aby dále pokračovala.

Před slavnými sliby sester je třeba jim poskytnout celoroční formaci a ohodnotit je, aby se neublížilo jim, ani aby neutrpěla újmu Kongregace, Církev a řeholní povolání.

Má Lásko, věnuj jim řádnou osobní péči a osobně je formuj a připrav na Ugwu Nso. Nechej je žít v ústraní a v hluboké osobní reflexi a přípravě. Ať je žádné jiné zaměstnání neodvádí od stoprocentní přípravy na jejich slavné sliby. Je to největší událost celého jejich života. Následnou bude blahořečení a svatořečení, k němuž dojde po jejich smrti. Přistupuj ke slavným slibům jako k blahořečení zaživa. Říkám ti, Můj synu, každou osobu, kterou připustíš ke slavným slibům, jsem já již připustil k blahořečení. Neuspěchej to. Udělej si na to čas a věnuj tomu všechny potřebné modlitby, přípravu, čas, vše, co lze, oběti i zkoumání.

Ať každá kandidátka napíše vlastní životopis a ať někdo jiný, kdo ji dobře zná, napíše její podrobný životopis, který dobře zdokumentuje její život jako oběti Lásky. Synu, poskytnu pro tuto důkladnou přípravu všechno potřebné požehnání a milosti. Nemůže se stát, že bys ke slavným slibům připustil osobu, kterou bys po všech stránkách důkladně a hluboce duchovně neznal. Slavné sliby jsou více než manželství. Je to předstupeň blahořečení. O každé osobě, připuštěné ke slavným slibům musí existovat dostatek dokumentace, která bude moci být použita pro její blahořečení, přinejmenším musí být jisté, že je utvrzena na úzké a trnité cestě svatosti.

Poskytni jim nejméně jeden rok k intenzivní modlitbě, rozlišování a přípravě. Věnuj jim šest měsíců přípravy, kdy je osobně povedeš. Zbylých šest měsíců je povede Služebnice (Připravující? Matka) Generální. Bude třeba, abys přivedl odborníky pro přípravu duchovní, teologickou a obecně lidskou v mnoha oborech, aby jim poskytli velice kvalitní přípravu ve všem, co potřebují.

Prosím, Můj synu, během tohoto jejich období odloučenosti projevuj Mně i jim Mou velikou Lásku k nim a umožni jim, ať již zde na zemi zakusí něco ze slávy Života Lásky, čistoty, svatosti a jednoty s tebou, s touto Modlitbou, se Dvěma Srdci Lásky v Srdci Katolické Církve, / něco ze slávy/ Nejsvětější Eucharistie a Nejsvětější Trojice Lásky. Dovol jim zahlédnout něco z toho, co je čeká, pokud zůstanou naprosto věrné až do konce. Ať v tomto období udělají zkušenost podobnou té, kterou jsem umožnil svým apoštolům na hoře proměnění. Ať jsou zcela zaměřeny na svatost a čistotu. Cílem těchto slavných slibů je, aby bylo jasně potvrzeno, že dotyčná osoba je zcela a bezpodmínečně utvrzena – svobodně a pevně – v postoji Lásky, Modlitby, jednoty s tebou, ve Dvou Srdcích Lásky, v Církvi, v úctě a lásce vůči Svaté Eucharistii a Nejsvětější Trojici; a znakem je, že Lásku, Modlitbu a sliby přijala zcela za své. Je živým ztělesněním a manifestací ideálů, cílů a slávy Srdcí Lásky.

Můj synu, učiň je Mou Slávou a tvou slávou a slávou Mé Církve zde na zemi a také (později) v nebi. Děkuji ti, řeknu ti více.

 

Po Mši svaté:

Můj synu, když děláš vše, co ti říkám a věrně se řídíš instrukcemi, které jsem ti k této druhé skupině dal, bude všechno v pořádku. Musím ti říci, že to nebude jednoduché, ale zajistím, aby Má Kongregace dostala to nejlepší a stala se kongregací svatých – Svatých Láskou. Svatých Srdcí Lásky! Svatých od Nejsvětější Eucharistie! Svatých v samotném srdci Mé Katolické Církve. Svatých Nejsvětější Trojice Lásky! Tvých svatých, Má Lásko, Má nejmilovanější Lásko. Neskrývej Mou Lásku k tobě. Já svou Lásku k tobě neskrývám. Neskrývej svou Lásku ke Mně. Nikdy nebudu skrývat tvou Lásku ke Mně a Mou Lásku k tobě. Ty jsi Moje nejmilovanější Láska a tato kongregace je kongregací Mých vpravdě vlastních Srdcí Lásky!

Má Lásko, poslyš Mé poselství. Vybral jsem tuto hodinu, aby byla Mou Svatou Hodinou. Je Mi svatá, je svatá před Pánem a chci, aby ji všichni ctili jako svatou hodinu. Je to hodina mé smrti, hodina spásy, hodina probodení Mého Srdce, hodina otevření bran ráje, hodina otevření bran nebe, hodina mého sestoupení do Šeolu, do pekel, do území smrti, abych je probudil z jejich věčného spánku, hodina, v níž chci sjednotit všechna srdce se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci, /hodina/ sjednocení všech srdcí s Mými Srdci Lásky.