Láska znamená žít podle Božích přikázání

Kázání během Vigilii v pátek 29. 5. 2020 na Svaté Hoře

P. Montfort Okanwikpo, SHL

 Moji drazí bratři a mé drahé sestry,

v prvním čtení z modlitby se čtením jsme dnes v noci slyšeli, že láska záleží v tom, že žijeme podle Božích přikázání. To je velmi jasné a jednoduché. Řekl to i Kristus: „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání.“ Láska znamená zachovávat Jeho přikázání. A Pán, náš Bůh, nám také dal velmi jasně najevo, jakými chce, abychom byli: „Toto je dokonalost, které chci, abys dosáhl.“ Boží slova jsou velmi konkrétní. „Toto je dokonalost, které chci, abys dosáhl.“ O co jde? Dokonalost v lásce, což znamená dodržovat Jeho přikázání. Řekl nám slovo od slova, hodinu po hodině, co máme dělat. Budu tím nejhloupějším bláznem, pokud dovolím někomu, kdo není dokonalý, aby zůstával tady na Ugwu-Nso. Ta dokonalost neznamená nic nového, nic jiného než co? Dodržování modlitebních časů.

Ti, kdo sní o tom, že mohou přijít a uchvátit to, co je kdekoliv na světě mým vlastnictvím, ať si jen dál sní. Protože všechno, co otec Láska kdekoliv na světě získá, je určeno pro ty, kdo ho následují a dokonale dodržují tento modlitební život. Každý, kdo pobývá někde v jeho vlastnictví, a nežije tento modlitební život, taková osoba je zloděj, lupič, podvodník, ďábel. Jednoho dne jistě poznají, co způsobili sami sobě. Protože žádný biskup nemá moc zvrátit to, co chce Bůh, žádný kněz nemá moc zvrátit to, co chce Bůh, žádný papež se toho nemůže odvážit.

„Co si žádáš? Co chceš?“ Můj Bože, dej, abych tě stále miloval a přiváděl všechny ke tvé lásce, k tomu, aby tě milovali. Dej mi milost stále tě milovat a pomáhej mi, abych mohl naučit druhé tě milovat. „Můj synu, má lásko, protože jsi nežádal bohatství, ale to, abys konal mou vůli, dávám ti všechno, dokonce i to, o co ani nevíš, jak požádat. Můj Duch se bude modlit v tobě a tvé modlitby mají tu největší účinnost. Jen buď dokonalý v tom, jak konáš mou vůli. Můj synu, má Lásko, miluji tě věčnou láskou. Postavil jsem tě pevně na cestu konání díla vlády mé lásky, triumfu Dvou Srdcí Lásky, a prosím tě na kolenou: už žádné hříchy. Tvůj hřích mě uráží více než hřích kohokoliv jiného. Už žádné hříchy, už žádné zdržování, už žádné váhání, už žádné odkládání, jen se mi zcela odevzdej a já tě použiji, budu tě pobízet, budu tě vést.

Budeš-li poslouchat mého Ducha, který je v tobě, staneš se takovým, jaký jsem já. Přitáhneš ke mně všechny lidi. Učiníš svět tím, k čemu jsem jej stvořil. Učiníš všechny lidi takovými, k čemu jsem je stvořil. Budeš-li poslouchat mého Ducha, který je v tobě. Můj Duch Svatý, který je v tobě, ti byl dán, aby se o tebe staral, aby tě utvrzoval, ochraňoval. Buď silný.“

Pak začalo silně pršet. Otec Láska řekl: „Můj Bože, ať tento déšť nezničí naši Vigilii, naši adoraci, naše klanění…“ Před koncem Vigilní mše déšť ustal a my jsme mohli stoupat po Svatých schodech bez vyrušení.