Poselství členům společenství Dvou Srdcí Lásky

(září 1999)

Mé údy, údy mé Lásky, údy mého těla, údy mého Srdce, údy mé Krve! Je to ta stejná Láska mezi Mnou a Mým Otcem a Duchem Svatým. Je to ta stejná Láska, která mě navždy spojila s Mou Matkou. Je to ta stejná Láska, která je mezi Mnou a vámi, mezi Mnou a každým z vás osobně. Miluji vás všechny jednou a toutéž Láskou.

Jsem Láska, já se neměním. Jsem Bůh Lásky, váš Bůh, vy všichni jste děti mé Lásky. Zplodil jsem jednoho a každého z vás Svou Láskou, Svým Srdcem Lásky. Milované děti mého Srdce! Mé Srdce je vaším domovem, má láska je váš Život. Žijte vždy a všude život lásky, žijte život modlitby a skutků Lásky. Důvěřuji vám. Svěřuji vám nejhlubší tajemství svého Srdce. Hořím Láskou k vám — k vám všem a ke každému z vás. Má Láska je pro vás vším.

Neznepokojujte se. Nebojte se. Dokud zůstáváte v Mém Srdci Lásky – v Mém Srdci a v Neposkvrněném Srdci Mé Matky, která jsou navždy spojena a sjednocena v Lásce, jste v bezpečí. Satan nemá nad vámi žádnou moc. Dokud zůstáváte spojeni se mnou v mém Srdci Lásky, žádná katastrofa vás nezničí, žádná katastrofa vás nemůže, nic vás nemůže zničit v Mé Lásce(Nárožní kámen…).

Montforte, můj milovaný! Sjednoť všechny Mé děti v Mé Lásce. Shromáždi všechny moje děti v mém Srdci Lásky! Sjednoť všechny v mé Lásce. Je to naléhavé. Vylij Krev mé Lásky na všechny. Miluj všechny mou Láskou. Láska existuje. Láska. Pouze Láska. Láska je vše. Láska je to, co vás a všechny mé děti spojuje se mnou, s mým Otcem a se Svatým Duchem, s mou Matkou a se všemi anděly a svatými, se všemi, kteří jsou v Nebi a se všemi vykoupenými na zemi. Láska je všechno. Láska je to, co vás odděluje od ďábla. Ďábel nemůže milovat. Ďábel Mě nemůže milovat. On vás nemůže milovat. On nemůže milovat ani sám sebe. V okamžiku, kdy by miloval, přestal by být ďáblem.

Usmrťte ďábla láskou. Zničte ho láskou. Dokud zůstáváte v mé svaté a čisté Lásce, dokud jste spojeni navzájem čistou a svatou Láskou, nemá ďábel žádnou moc. V mé Lásce jste chráněni, ona vás mocně ochraňuje. Nejlepší a nejvyšší bezpečí pro vás je v Mém Srdci Lásky. Zůstaňte v Mé Lásce. Zůstaňte v mém Srdci Lásky.

Triumf mého Srdce Lásky je tady. Má Láska je ve vás. Království mého Srdce Lásky přichází mezi vás. Zůstávejte vždycky spojeni se mnou a mezi sebou navzájem čistou a svatou Láskou. Já jsem ve vás. Já jsem s vámi. Jsem zde pro vás. Já Jsem. Já Jsem. Já jsem: skrze tuto modlitbu — modlitbu mého Srdce Lásky.

Tato modlitba je cenným darem mé nejhlubší a nekonečné Lásky. Dobývejte svět, celý svět Modlitbou, touto Modlitbou Mé nejhlubší a Nekonečné Lásky: Modlitbou Mého Srdce Lásky. Já sám jsem tou modlitbou. Dobývejte všechna místa a všechny touto modlitbou. Ať dospěje do každého srdce, ať dojde do každého domova. Neztrácejte čas. Přeložte ji do všech jazyků a přineste ji ke všem kulturám.

Tato Modlitba a skutky lásky — modlete se tuto modlitbu všude a v každou dobu, čiňte skutky lásky všude a neustále. Mé je celé stvoření. Dávám vám vše, abyste byli Mou Láskou, abyste byli Mou Láskou v celém mém stvoření. Buďte všude mou Láskou. Přinášejte všude mou Lásku. Nebojte se. Láskou nemůžete nikoho zranit.

Tato modlitba je má Láska. Má Láska nemůže být znesvěcena nebo zničena. Nic to nemůže způsobit. Má Láska může být odmítána, ale Má Láska nemůže být znesvěcena, nemůže být zničena. Má Láska, to je jsem Já. Já jsem Má Láska. Jsem Bůh Lásky.

Tato modlitba nemůže být zneužita. Já sám jsem zárukou této modlitby. Vylijte tuto modlitbu jako déšť na všechny dobré i zlé lidi.

Dobývejtetouto modlitbou celý svět, celé stvoření. Skrze tuto modlitbu vládne má Láska. Skrze tuto modlitbu a skutky lásky panuje má Láska. Láska je Život a smyslem celého života je Láska. Bez Lásky není Život. Smyslem života je Láska. Jediné a konečné naplnění života je v Lásce. Já jsem Láska.

Mé dítě, neztrácej čas. Nikdy nepochybuj, nikdy nepochybuj. Uč všechny modlit se a konat skutky lásky. Nechť se všichni modlí a konají skutky lásky. Skrze svou Lásku získám všechny pro sebe. Až budu vyvýšen, přitáhnu všechny k sobě. Jsem Bůh, Bůh Lásky. Jsem Láska. Ať všichni přijdou ke Mně.

Jsou-li ode mne odloučeni, tak jsou ztraceni. Jsou-li se mnou spojeni, tak jsou zachráněni. Toto spojení se mnou v mém Srdci Lásky už je zde v této Modlitbě a skutcích Lásky.

 

Mé dítě! Mé děti, nikdy se neunavte, neznepokojte nebo nerozhněvejte. Buďte stále veselí, plni radosti, štěstí a naděje, která vyvěrá z hlubiny Srdce.

Má Láska je pro vás vším. Vše, co potřebujete, je má Láska. Vše, co jste, je má Láska. Mimo mou Lásku nejste ničím, neexistujete. V mé Lásce vlastníte plnost života a bytí. Jste naplněni.

Přeji vám štěstí zde i v onom životě. Přeji vám, abyste vlastnili plnost života v tomto i onom životě. Toto je možné pouze se mnou, v mé Lásce. Přijďte! Přijďte!  Přijďte! Přijďte k mé Lásce! Vejděte do hlubin mého Srdce!

Tuto modlitbu se nikdy nemůžete modlit příliš často. Láska nemůže být nikdy milována nadmíru, nikdy nemůže být dost lásky, přespříliš lásky. Nikdy nemůže být příliš mnoho Modlitby, přespříliš Modlitby.

Ať každý úder srdce vyslovuje tuto lásku, modlí se tuto Modlitbu. Ať se všechno modlí tuto modlitbu, vyslovuje tuto Lásku, vyjadřuje tuto Lásku.

Ať jsou všechna místa naplněna touto Modlitbou, touto Láskou. Ať všude hoří plamen Mé Lásky. Ať všechno hlásá/prohlašuje Mou Lásku.

Ó, má Láska je všechno. Má Láska! V Mém Srdci Lásky! Miluji všechny. Miluji všechny. Miluji všechny. Ať všichni přijdou k Mé Lásce.

Modlitba Lásky je modlitbou nové doby. Modlitba Srdcí Lásky je modlitbou nových časů!

Milujte tuto modlitbu! Modlitba je Láska! Láska je Život! Modlitba je Život! Život je Modlitba. Život je Láska! Žijte Lásku, to je všechno.

Děkuji, že mi nasloucháte, že mě milujete. Děkuji, že ke Mně přicházíte. Děkuji, že mě milujete. Jsem Láska. Proměním vás v planoucí oheň mé Lásky. Má Láska! Má Láska! Má Láska bude panovat. Má Láska vládne. Má Láska kraluje v Nebi. Má Láska bude vládnout na zemi. Ó, má Láska kraluje. Ó, má Láska bude vládnout. Ó, má Láska vládne.

S církev. schválením  pův. anglické verze: Rev.Dr.Ayo-Maria Atoyebi — katolický biskup, diecéze Ilorin/Nigérie, Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 2002

ke stažení a vytištění