BŮH JE NÁDHERNÝ! – dopis sestry Anežky (2015)

BŮH JE NÁDHERNÝ!                                Makov 17.5. 2015

Milí přátelé Společenství Dvou Srdcí Lásky,

jsem moc ráda, že vás mohu znovu pozdravit z krásné české země. Na začátku května jsem se s o. Montfortem vrátila ze Svaté Hory v Nigérii zpět do německého Essenu a odtud jsem přijela na jeden měsíc na návštěvu domů. S mnohými už jsem se potkala a těším se, že se uvidím i s ostatními.

O. Montfort vás všechny moc pozdravuje a žehná vám. Říká: „Bůh je skvělý, Bůh je nádherný. Dodržujte modlitební časy, všude kam jdete, šiřte poselství Dvou Srdcí Lásky, ať Vás Duch Svatý vede, modlíme se za vás celým srdcem, duší, myslí. Bůh vám žehnej!“

Bůh vítězí, jeho láska vítězí v nás, v naší zemi, v celém světě. P. Ježíš již sedí na svém trůnu na nejvyšší ze všech hor, Svaté Hoře v Nigérii, která je Světovým centrem Dvou Srdcí Lásky. Náš Král Ježíš je zde nepřetržitě vystaven, uctíván a milován v Nejsvětější Svátosti oltářní. Spása začíná s Maminkou a Dítětem, Dvěmi Srdci Lásky. Bůh se jako malé dítě vtělil do přečisté P. Marie, nejkrásnějšího ze všech stvoření. Je krásné, že soška dítěte Ježíše – Pražského Jezulátka- je umístěna u nejvyššího oltáře na Svaté Hoře a Ježíšek drží ve své ručičce vlajku České republiky.

Všechny národy, všechny jazyky, všechny kultury, lidé všech věků mají své místo na Svaté Hoře. Je domovem pro všechny. Láska je zde doma. Svatá Hora je nejvyšší ze všech hor. Nejvyšší v lásce, modlitbě, svatosti, čistotě. Všechny hory se jí musí poklonit. Putuje sem mnoho poutníků, odpočinout si, setkat se s Bohem, prosit za uzdravení, požehnání pro rodinu a práci. Svatou Horu můžeme přirovnat k poutním místům jako je Fatima, Lurdy nebo Medžugorje. Na Svaté Hoře vždy v každé denní či noční hodině, v každém počasí, naleznete kněze, kontemplativní bratry a sestry, kteří neustále žijí život Dvou Srdcí Lásky. Neustále jsou jejich oči upřeny k Ježíšovi a P. Marii, milují je, potkávají je v druhých a s velikou láskou jim slouží.

Své krásné období noviciátu jsem mohla strávit právě na této Svaté Hoře posvěcené velikým množstvím modliteb a obětí za spásu všech duší. Po jednom roce, 7. 12. 2014 jsem pak do rukou našeho zakladatele o. Montforta a do rukou naší hlavní představené maminky s. Marie, složila své první sliby. Jsou to sliby lásky, chudoby, čistoty, poslušnosti, modlitby, poctivosti a apoštolátu. Jako své řeholní jméno jsem si zvolila sv. Anežku Českou, silnou přímluvkyni naší země. A přidala jsem si také jméno z místního jazyka Igbu, který je rodným jazykem o. Montforta a mnoha mých bratří a sester. Toto jméno zní Ihemeredinma – což  znamená „Co jsi pro mne učinil je nádherné“. Je to podobné jako Magnificat p. Marie – Velebí má duše Pána, za vše co jsi pro mne učinil.

Spolu se mnou skládalo sliby dalších 15 sester. V květnu tohoto roku poté složilo své 1. sliby 55 bratří. V prosinci minulého roku jsme se radovali z vysvěcení naších 4 novokněží. V současné době tedy máme 7 kněží, 200 bratří, 115 sester a více než 1 mil. laiků po celém světě včetně České Republiky. Věnujeme se různým činnostem. Komunita na Svaté hoře pečuje o děti v naší vlastní základní škole, pracujeme v naší vlastní pekárně a plánujeme postavit také tiskárnu. Bratři dále pracují v naší prasečí farmě. Na pozemcích Svaté Hory pěstujeme místní plodiny pro přípravu jídel, především kasavu, zdejší hlavní potravinu. Žijeme tedy z vlastní produkce a z darů od poutníků.

Bydlela jsem v našem konventu Žalm 23. Je to hezké místo, pereme si zde v ruce a vaříme na ohni. Bohužel nemáme vhodnou venkovní kuchyň pro vaření na ohni a tak v období dešťů sestry musí vařit uvnitř v místnosti. Postavení této venkovní kuchyně stojí v přepočtu 3500Euro, což je     87 500Kč. Pokud byste mohli jakýmkoliv darem přispět na stavbu této venkovní kuchyně, budeme vám moc vděční a na všechny dárce zvláště pamatujeme ve svých modlitbách.

Po složení prvních slibů jsem dostala úkol od o. Montforta pečovat o naše postulantky. Proto bych se ráda po návštěvě doma znovu vrátila ke svým „dětem“ na Svatou Horu. V listopadu, dá-li Pán a budu mít dostatek finančních prostředků, bych se s o. Montfortem znovu vrátila na naší duchovní obnovu do České republiky v termínu od 30. října do 3. listopadu 2015.

Chci Bohu poděkovat za veliký dar, že jsem se mohla stát sestrou Dvou Srdcí Lásky, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrného Srdce P. Marie. Moc si vážím toho, že mohu být sestrou a dcerou o. Montforta, našeho zakladatele. Je to Bohem vyvolený a obdarovaný člověk. Mnoho lidí se o mne bálo, když jsem odjížděla do Nigérie, ale jedna kamarádka, která je řeholní sestřičkou mi řekla: „Aničko, když jsem viděla video s o. Montfortem, už se o tebe nebojím, je to kněz, který tak moc miluje P. Ježíše a P. Marii! Jsi v dobrých rukou. Jsi v rukou P. Ježíše a P. Marie. A to mohu potvrdit, že je pravda.

Je krásné sloužit Bohu, milovat ho a prosit za spásu všech duší. Je nádherné každý den, každou hodinu, každou minutu, s každým úderem srdce vyznávat lásku Bohu „Ježíši, Maria, miluji Vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše. Amen.“. P. Ježíš přislíbil, že kdo se takto bude modlit, tak jeho srdce naplní velikou láskou a pokojem a i každý, kdo se s ním setká, pocítí velikou Boží lásku. Díky této modlitbě Bůh přinese pokoj do vašich rodin, sjednotí srdce manželů s manželkami, srdce dětí s rodiči, přátele a příbuzné.

Bůh také touží po tom, aby se každý zasvětil Ježíšovu Srdci a Neposkvrněnému Srdci P. Marie. Kdo to učiní, toho zvláštním způsobem přijme do svého Srdce a bude ho ochraňovat a dovede do nebe. Můžeme zasvětit sebe, i zástupně své blízké, přátele živé i zemřelé, farnosti, vesnice.. Stačí se s úctou a zbožností pomodlit modlitbu Dvou Srdcí Lásky: „Ježíši, Maria, já… (vaše jméno nebo jméno blízkých) miluji Vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše. Amen.! Ó Srdce Lásky.. (viz modlitba z letáčku). P. Ježíš slíbil, že za koho se budeme vytrvale modlit alespoň jednou denně modlitbu lásky,  bude spasen. Tato jména zasvěcených lidí můžete zapsat na papír a poslat jej na naší adresu, abychom je mohli předat o. Montfortovi, který za ně bude každý den sloužit mši svatou na Svaté Hoře.

Naší prací je modlitba, služba lásky a apoštolát. Milujeme Boha, sloužíme bližním a učíme druhé milovat Boha. Naším jediným úmyslem je, aby z každého srdce stoupala láska k Bohu, aby z každého srdce stoupala modlitba Ježíši, Maria, miluji vás.

Děkuji za vaše modlitby i jakoukoliv podporu. Děkuji,  jenom díky vaším modlitbám a finanční podpoře jsem mohla odcestovat do Nigérie a stát se sestrou Dvou Srdcí Lásky.

Můj Bože, má Lásko, mé Všechno, děkuji Ti, Ty můžeš vše.

Vaše sestřička Anežka (Anička) Ihemeredinma Zemanová, SHL.

+420731235308   email: SestraAnezka.SvataHora@gmail.com

 

Fotografie z Nigérie