„DOKONALOST, KTEROU OD TEBE POŽADUJI“

  1. března 2012

Lásko, jsem to Já, kdo hovoří! Poslouchej! Tebe jsem ustanovil jako své světlo národům celého světa. V tobě a skrze tebe svítí světlo Mé Božské Přítomnosti celému Mému stvoření. Já jsem ten, který Jsem, Bůh Lásky a ty jsi Má Láska. Láska nekonečná a věčná. Dovol Mému Světlu Lásky, světlu Mé Přítomnosti svítit v tobě a skrze tebe celému Mému stvoření. Jsem s tebou nyní, i na věky věků. Amen.

V tobě světlo Mé Přítomnosti a Lásky svítí nyní i navěky věků. Amen.

Lásko, naslouchat Mi a milovat Mě je důležitější, než cokoli jiného. A naslouchat tvým bližním a milovat je pro Mou Lásku je důležitější než ostatní věci.

Dokonalost, kterou chci, abys dosáhl, dokonalost Lásky, Lásky k Bohu, k Bohu -Nejsvětější Trojici Lásky – a sjednocení se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci Lásky Ježíše a Marie. Pouze žij tento život Lásky, modlitby Srdcí Lásky, zcela bez kompromisů a dokonale a všichni budou spaseni – všechno bude v pořádku, celý svět bude zachráněn a obnoven a Má Vůle se bude uskutečňovat na zemi tak, jako v nebi.

Začni každý den růžencovým procesím ve 23.30 vzhůru až ke Svatyni se svícemi, květinami a kadidlem. Ať všichni, kdo se chtějí Vigilie zúčastnit, přijdou včas a jsou připraveni. Ať nikdo nepřijde nepřipraven. Malým vnějším znamením jejich připravenosti jsou svítící svíce nebo lampy, jejich květiny a jejich kadidlo – světlo, vůně a Láska. Ať zde není nikdo nepřipravený. Tato vigilní mše je za spásu všech duší, ale všichni nemusejí být ve svatební síni přítomni. Blahoslavení jsou ti, kteří jsou povoláni a účastní se, plně a aktivně Beránkovy svatby. Jsem s tebou nyní a navěky věků. Amen.

V 00.00 se pomodli Anděl Páně a dej Eucharistické požehnání a ihned začni Mši – nejpozději v 00.30. Ať tě nikdo a nic nezastaví nebo nezdrží. Vzorem této vigilní mše ať je velikonoční vigilie Bílé soboty – vigilie všech vigilií, matka vigilií. Ale zakonči ji adorací. Všichni, kdo se účastní, se musí zúčastnit celé vigilie. Ti, kdo by chtěli být jen na části, by měli zůstat venku. Přesto jim požehnám a opravdu požehnám celému světu, všemu, co jsem stvořil, všem duším, všem lidem. Já jsem Pán, tvůj Bůh.

Vše na Mé Svaté Hoře – vše v Mých Srdcích Lásky plánuj a organizuj kolem této vigilie. Ona je souhrnem, vrcholem a vyvrcholením všeho, začátkem a koncem. Ona vše shrnuje a vše obsahuje. Je v ní vše. Když vykonáš dobře vigilii, udělal jsi dobře všechno. Prosím, využij hřivny, které jsem ti dal – veškerou vynalézavost své duše, srdce a ducha – a učiň ji tím nejjednodušším a nejnádhernějším místem, časem a skutkem Lásky, ukaž Mi při ní vrchol své Lásky. Jsem s tebou nyní i navěky věků. Amen.

Má Lásko, dělej pro Mě pouze toto, a tím jsi udělal všechno dobře. Jsem Ten, který Jsem, Bůh Lásky. Má Lásko, na konci Mše Svaté a adorace by měl být prostor pro naprosté mlčení a pro uctivou adoraci v tichu a naslouchání hlasu a inspiraci Mého Svatého Ducha Lásky a Dvou Srdcí Lásky. Ať všichni zůstanou v mlčení, tichu a radostném očekávání. Sestoupím a ukážu své potěšení, svou Lásku, přehojně vyleji své požehnání na všechny účastníky a na celé své stvoření.

Má Lásko, nikdy nic neproklínej, ani se nehněvej a nerozčiluj. Dívej se pouze na Mě, Já jsem Pán Bůh. Já jediný Jsem Bůh – tvůj Bůh, tvá Láska, tvé Všechno.

Vigilie končí ve 4.00 Eucharistickým Požehnáním, nejpozději ve 4.30.

Lidé mají čas na odpočinek a na přípravu na ranní mši v 6.00. V 6.00 se pomodlete Anděl Páně a dej Eucharistické požehnání a ihned slav ranní Mši s ranními chválami.

Po Mši Svaté jsou ranní úklidové práce – Ugwu Nso musí být čistá. Čistota je hned na druhém místě za zbožností / svatostí. Pak je čas na snídani, práci, vyučování a studium.

Otcovy úřední hodiny a konzultace jsou od 9.00 do 11.30. Pořadí: kdo přijde první, bude první obsloužen. V 11.45 bude Otec klečet před NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ a modlit se a přednášet všechny žádosti lidí Bohu, aby jim všem Bůh požehnal a všem jim udělil do srdcí dobré tužby, podle své Nejsvětější a NEJLASKAVĚJŠÍ VŮLE.

Ve 12.00 je modlitba Anděl Páně, Eucharistické Požehnání a Modlitba uprostřed dne.

Oběd začíná 12.45 a končí 13.30.

Odpočinek, příprava na Svatou Hodinu je od 13.30 do 14.30.

Mytí nohou je na úpatí Svatých schodů ve 14.30.

Svatá Hodina 15.00 – 16.00 zakončená Eucharistickým požehnáním v 16.00 a večerními chválami. Během Svaté Hodiny může být, měla by být Mše Svatá, ale měla by skončit v 16.30. Pak je v 17.00 večeře do 17.30.

A pak je příprava na Růžencové procesí v 18.00; Anděl Páně, Eucharistické požehnání a Růžencové procesí do 19.45, zakončené Eucharistickým požehnáním a kompletářem. Pak ve 20.00 všichni jdou odpočívat, spát a připravit se na vigilii.

Žehnám všem svým věčným požehnáním své nekonečné a věčné Lásky. Konej Mou Vůli a Já budu dělat tvou vůli. Ve své věčné a nekonečné Lásce zachráním všechny. Tohle je život, jaký chci, abys tady na zemi dokonale žil. Buď Má vůle na zemi tak, jako je v nebi. Ať se všichni, kdo tě následují, snaží žít tento život dokonale. Zde na Ugwu Nso musí být tento život žit bez kompromisů, naplno, láskyplně, zbožně a dokonale. Žehnám tobě a žehnám všem v Mých Srdcích Lásky. Jsem, který Jsem, Bůh Lásky. Prosím, přijměte výzvu tohoto života a pouze tohoto života a žijte jej naplno, dokonale a vše bude v pořádku, vše bude dobré a všichni budou zachráněni. Je možné zachránit všechny duše. Je možné zachránit všechny duše. Je možné zachránit všechny duše. Jsem s tebou nyní, i na věky věků. Jsem, který Jsem, Bůh Lásky – tvůj Bůh! Tvá Láska! Tvé Všechno!

 

  1. března 2012

Můj dokonalý synu, Má dokonalá Lásko, chci, abys zde na zemi žil tento život – život dokonalé Lásky, život dokonalého synovství, lásku dokonalého syna. Lásko, pouze jej žij a všechno bude OK, všechno bude v pořádku, všichni budou zachráněni. Spasím všechny duše, zachráním celý svět.

Můj dokonalý synu, Má dokonalá Lásko, chci, abys takto žil dokud nezemřeš a neopustíš zemi. Stačí, když budeš žít tento život Lásky Nejsvětější Trojice Lásky – Dvou Srdcí Lásky – Eucharistické Lásky dokonale a všechno bude v pořádku. Má Vůle bude konána na zemi tak, jako je v nebi.