KNĚŽÍM

Můj synu, poděkuj Mým kněžím, Mým synům kněžím, za jejich lásku a ochotu pracovat pro Mne a se Mnou, starat se o Mé děti, Mé syny, Mé dcery v církvi, i ve světě. Všichni Mí synové a dcery v církvi mají milovat Mé kněze a pečovat o ně, o Mé syny kněze. Moji kněží, Moji synové kněží mají milovat Mé syny a dcery v církvi, pečovat o ně a dávat za ně svůj život.

Řekni Mým pokřtěným a biřmovaným synům a dcerám, aby se nepokoušeli Mně zasvěcené syny a dcery řídit nebo jim něco diktovat; a řekni Mým pokřtěným a biřmovaným a zasvěceným synům a dcerám, aby se nesnažili svému knězi diktovat, či si ho podřizovat, aby nevládli Mým vysvěceným synům, Mým synům kněžím.

Mí synové kněží jsou drahocennými dary, jež v osobách svých synů – kněží Já dávám své církvi. Řekni Mým vysvěceným synům, aby byli zodpovědní, aby věděli, aby si byli dostatečně vědomi své odpovědnosti v oblastech vedení a vyučování, posvěcování a obětování a očišťování celého Mého lidu.

Každý kněz je knězem celého Mého lidu. Jeho láska, modlitby a oběti, i když se soustředí na určitou konkrétní skupinu společenství, která mu byla svěřena jeho nadřízeným nebo biskupem, jeho celé srdce, láska, modlitby, oběti a péče by se mělo šířit na celý lid, na Moji církev, na všechny Mé děti. Tímto způsobem bude uskutečňovat své kněžství v plnosti krásy, přitažlivosti a odpovědnosti. Jeho kněžství je Moje, je to Moje kněžství. Já jsem univerzální a věčný Velekněz.

Moji synové kněží jsou Moje mimořádné děti Mých Srdcí Lásky. Miluji je velmi, velmi něžně. Starám se o ně celým svým Srdcem Lásky. Já jsem v nich a trvale se s nimi sjednocuji. Ať nikdy neochabují.

Žádný z nich, kdo zůstane pravdivý a vytrvalý ve svých kněžských závazcích a povinnostech, nebude nikdy sveden žádným člověkem ani žádnou mocí. Ve věčném sjednocení se Mnou tito všichni jistě dosáhnou svého cíle a štěstí v nebi.

Děkuji všem Mým kněžím, miluji všechny Mé kněze, vážím si všech Mých kněží, chválím všechny Mé kněze, ctím je, opatruji je, vpisuji je hluboko do svého Srdce Lásky, přikrývám je krví své Lásky, Já jsem v nich, sjednocuji se s nimi. Prostřednictvím svých milovaných kněží pokračuji ve své práci výuky, spásy, oběti, posvěcování, oslavení a sjednocení s Mým věčně milujícím Otcem v Mém Duchu Svatém.

Moji milovaní kněží jsou jedinečnými dětmi Mé Lásky, Mých Srdcí Lásky. Všichni, kdo jsou zapojeni do Mých Srdcí Lásky, se mají za Mé syny kněze modlit, starat se o ně a zvlášť na ně pamatovat. Cokoli vykonané pro ně je vykonáno přímo pro Mě. Cokoliv dané jim je dáno přímo Mně. Já jsem jedno s Mými syny kněžími. Ať je všichni milují, starají se o ně a mají k nim úctu. Ať všichni pozorně naslouchají jejich promluvám.

Pojď a podívej se, ukážu ti nádheru Mých kněží. (Nechal mě nahlédnout do nebe a řekl:) Podívej, nejblíže Mně a výše než všichni Mí andělé a svatí jsou Moji kněží. Zástup Mých milovaných svatých kněží je hned vedle Mě, obklopen nepopsatelnou nádherou. Moji svatí kněží jsou radostí Mého Srdce Lásky. Jsou slávou Mé církve na zemi i na nebi.

 

POSELSTVÍ KNĚŽÍM (2)

Má Lásko, každá země, z níž pochází kněz, je požehnaná. Každá komunita, ze které vyjde kněz je požehnaná. Každá rodina, ze které vzejde kněz, je požehnaná. Každé lůno, které porodí kněze, je požehnáno. Každá bedra, z nichž vzejde kněz, jsou požehnána. Požehnáni jsou ti, kteří přijímají Mé kněze, ti přijímají osobně Mě. Každý, kdo odmítá kněze, nebo uráží kněze, nebo na něj nedbá, nedbá osobně o Mě.

Má Lásko, kněží jsou tím nejdražším z celého Mého stvoření. Nejsou jen obyčejnými lidmi, jsou Mnou. Kněz je druhý Já. Kněz je druhý Kristus ve skutečném významu slova a ve všech jeho významech. Jediný rozdíl je, že oni nejsou bohy a nemohou být Bohem. Neboť Bůh je pouze jeden: Otec, Syn a Duch Svatý.

 

O Svaté Eucharistii