DVĚ SRDCE LÁSKY JSOU JEDINOU CESTOU DO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Má Lásko, nikomu a ničemu nedovol odvést tě od tvé Lásky a oddanosti Dvěma Srdcím Lásky a Nejsvětější Trojici, nebo tě v ní zviklat, nebo ji jakýmkoli způsobem umenšit. Dvě Srdce Lásky jsou jedinou cestou do Nejsvětější Trojice. Sjednocení se Dvěma Srdci Lásky je jediná cesta plného zjevení Nejsvětější Trojice člověku a také jediná cesta, kterou Nejsvětější Trojice zvolila a ustavila jako cestu sjednocení s Nejsvětější Trojicí. Cesta Dvou Srdcí Lásky je cestou Nejsvětější Trojice. Pravda Dvou Srdcí Lásky je Pravdou Nejsvětější Trojice. Život Dvou Srdcí Lásky je Životem Nejsvětější Trojice.

Má Lásko, neboj a nestyď se žít, učit a vést všechny touto cestou, pravdou a životem Dvou Srdcí Lásky, která je bezprostředně a zcela cestou, pravdou a životem Nejsvětější Trojice. Proto jsem Já, Ježíš, řekl, že nikdo nepřichází k Otci, než skrze Mne. A nikdo nemůže přijít ke Mně, pokud ho Otec nepřitáhne. Nejsvětější Trojice si vybrala cestu Marie, cestu Jednoty Dvou Srdcí, aby byla Cestou odhalující nekonečné a věčné Tajemství Nejsvětější Trojice.

Mé vtělení je Cesta. Marií jsem pouze neprošel, ale vzal jsem si z ní všechno, co mám jako člověk. Vzal jsem si to od Marie. Jsem s ní jedno v našich Srdcích, naše nejvnitřnější bytí – naše osoby – jsou stále sjednoceny v Lásce, v Lásce Nejsvětější Trojice. Láska přijímá – vstřebává – bere na sebe podobu a přirozenost a bytí druhého, Milovaného, a sděluje své bytí – své nejvnitřnější bytí – milovanému, sdílí je s ním a dává mu je. Láska je sjednocení v nejvnitřnějším bytí, v Srdci, v Osobě. Toto je Láska Nejsvětější Trojice. To je Láska Dvou Srdcí Lásky. To je Láska v tobě. To je Láska v Církvi. To je Láska v Eucharistii. Spása znamená právě toto. Spása znamená sjednocení. Pouze to, co je sjednoceno se Mnou, s Ježíšem Kristem, je spaseno. Toto je Láska, jednota bytí, jednota srdcí v Lásce. Proto Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a podobě a člověk se stal Láskou. Povolání, bytí, původ, konec a završení Člověka je Láska, Bůh. Jiný původ, konec, či završení Člověka než v Bohu, v Lásce, být nemůže.

Má Lásko, Můj synu, prosím, pomoz člověku, zachraň člověka, obnov člověka. Získej člověka zpět a sjednoť Člověka s Jeho původem, povoláním, bytím a naplněním v Lásce – v Boží Lásce.

Prosím, Má Lásko, miluj Boha a miluj Člověka a přiveď Člověka k Lásce k Bohu, jenž je tím, čím Člověk opravdu je. Prosím, miluj Boha a měj soucit s člověkem a miluj člověka a přiveď člověka k Lásce k Bohu. Pomoz člověku, aby sám sebe poznal, miloval a aby miloval Boha. Jediným původem člověka, jeho bytím, povoláním a naplněním je Láska – Boží Láska. Pouze v Bohu je člověk Člověkem. Pouze v Boží Lásce nachází Člověk naplnění. Prosím, pomoz Člověku, pomoz duším, zachraň duše, zachraň Člověka a přiveď je do Čisté a Svaté Lásky – do Boží Lásky Člověka a Lásky Boží. Pomoz člověku, ať je tím, čím skutečně je – Láskou – v Boží Lásce. Sjednoť všechna srdce, „všechny lásky“, všechnu krev, všechnu lásku v Jediné Boží Lásce v a skrze a s a v jednotě se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci Lásky – všechny do Slávy sjednocení s Nejsvětější Trojicí Lásky. Jsi Láskou k Člověku a Láskou k Bohu. Jsi Láskou v Nejsvětější Trojici Lásky. Miluj! Miluj!! Miluj!!!