DVĚ SRDCE LÁSKY JSOU JEDINOU CESTOU DO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Má Lásko, nikomu a ničemu nedovol odvést tě od tvé Lásky a oddanosti Dvěma Srdcím Lásky a Nejsvětější Trojici, nebo tě v ní zviklat, nebo ji jakýmkoli způsobem umenšit. Dvě Srdce Lásky jsou jedinou cestou k Nejsvětější Trojici. Sjednocení se Dvěma Srdci Lásky je jediná cesta plného zjevení Nejsvětější Trojice člověku a také jediná cesta, kterou Nejsvětější Trojice zvolila a ustavila jako cestu sjednocení s Nejsvětější Trojicí. Cesta Dvou Srdcí Lásky je cestou Nejsvětější Trojice. Pravda Dvou Srdcí Lásky je Pravdou Nejsvětější Trojice. Život Dvou Srdcí Lásky je Životem Nejsvětější Trojice.

Má Lásko, neboj a nestyď se žít, učit a vést všechny touto cestou, pravdou a životem Dvou Srdcí Lásky, která je bezprostředně a zcela cestou, pravdou a životem Nejsvětější Trojice. Proto jsem Já, Ježíš, řekl, že nikdo nepřichází k Otci, než skrze Mne. A nikdo nemůže přijít ke Mně, pokud ho Otec nepřitáhne. Nejsvětější Trojice si vybrala cestu Marie, cestu Jednoty Dvou Srdcí, aby byla Cestou odhalující nekonečné a věčné Tajemství Nejsvětější Trojice.

Mé vtělení je ta Cesta. Nebylo to tak, že bych Marií pouze prošel, nýbrž přijal jsem od ní všechno, co mám jako člověk. Přijal jsem Marii. Jsem s ní jedno, protože naše Srdce, naše nejvnitřnější bytí – naše osoby jsou stále sjednoceny v Lásce, v Lásce Nejsvětější Trojice. Láska bere na sebe – přijímá – nalézá zálibu v podobě a přirozenosti a bytí druhého, Milovaného, a sděluje své bytí – své nejvnitřnější bytí, svou osobu- milovanému, sdílí je s ním a dává mu je. Láska je sjednocení v nejvnitřnějším bytí, v Srdci, v Osobě. Toto je Láska Nejsvětější Trojice. To je Láska Dvou Srdcí Lásky. To je Láska v tobě. To je Láska v Církvi. To je Láska v Eucharistii. Spása znamená právě toto. Spása znamená sjednocení. Pouze to, co je sjednoceno se Mnou, s Ježíšem Kristem, je spaseno. Toto je Láska, jednota bytí, jednota srdcí v Lásce. Proto Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a podobě a člověk se stal Láskou. Povolání, bytí, původ, cíl a završení Člověka je Láska, je v Bohu. Jiný původ, cíl, či završení Člověka než v Bohu, v Lásce, být nemůže.

Má Lásko, Můj synu, prosím, pomoz člověku, zachraň člověka, obnov člověka. Získej člověka zpět a sjednoť Člověka s Jeho původem, povoláním, bytím, cílem a naplněním v Lásce – v Boží Lásce. Prosím, Má Lásko, miluj Boha a miluj Člověka a přiveď Člověka k Lásce k Bohu, která je tím, čím Člověk opravdu je. Prosím, miluj Boha a měj soucit s člověkem a miluj člověka a přiveď člověka k Lásce k Bohu. Pomoz člověku, aby sám sebe poznal, miloval sám sebe a miloval Boha. Jediným původem člověka, jeho bytím, povoláním, cílem a naplněním je Láska – Boží Láska. Pouze v Bohu je člověk Člověkem. Pouze v Boží Lásce nachází Člověk naplnění. Prosím, pomoz Člověku, pomoz duším, zachraň duše, zachraň Člověka a přiveď je k Čisté a Svaté Lásce – v Bohu, Lásce k člověku a Lásce k Bohu. Pomoz člověku, ať je tím, čím skutečně je – Láskou – v Boží Lásce. Sjednoť všechna srdce, „všechny lásky“, všechnu krev, všechnu lásku v Jediné Boží Lásce v a skrze a s a v jednotě se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci Lásky – všechny do Slavného sjednocení s Nejsvětější Trojicí Lásky. Jsi Láskou lidskou a Láskou boží. Jsi Láskou v Nejsvětější Trojici Lásky. Miluj! Miluj!! Miluj!!!