FORMACE KNĚŽÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY

Synu, zde jsou pokyny k formaci Kněží Dvou Srdcí Lásky.

Musejí být dokonale sjednoceni a Jedno s Mou Láskou, s Mým Srdcem – ty jsi Má Láska, ty jsi Mé Srdce – dokonale sjednoceni a jedno s tebou, Láskou Boží a Láskou Lidskou.

Musejí být dokonale sjednoceni a jedno se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci Lásky – s Nejsvětějším Srdcem Ježíšovým a Neposkvrněným Srdce Mariiným, Dvěma Srdci Lásky, navždy spojenými v Lásce.

Musejí být dokonale sjednoceni a jedno s Církví – Katolickou Církví – jejich Místo je tvé místo, v samém srdci Katolické Církve. Takže musejí být sjednoceni a jedno s Papežem, s učitelským úřadem Církve, s biskupy, kteří jsou v jednotě s Papežem, s kněžími, řeholníky a řeholnicemi, laickými apoštoly, s lidmi zasvěcenými a pokřtěnými, se všemi muži a ženami dobré vůle – se všemi, kteří jsou sjednoceni s Katolickou Církví.

Musejí být dokonale, naprosto a zcela poslušni Nejsvětější Vůle Boží – sjednocení a jedno v Lásce s Nejsvětější Trojicí Lásky.

Dále musejí být dokonale sjednoceni a jedno s vědomím, že Láska k Bohu je táž, jako Láska k Člověku; Láska k Bohu a Láska k bližnímu je jedna a nelze ji oddělit. Jejich prvními bližními jsou jejich spolubratři, kněží a členové Rodiny Dvou Srdcí Lásky.

Musejí hořet Láskou k Bohu, k duším, ke všem lidem, společenstvím, národům, rasám a milovat všechny toutéž a jedinou Boží Láskou a tímto způsobem všechny získávat a sjednocovat s Boží Láskou.

Stále musejí mít před očima cíl, jímž je dokonalé sjednocení a jednota s Boží Láskou.

Ve všem, co myslí, říkají a dělají, musejí být sjednoceni a jedno s Boží Láskou.

Jsou ve světě, ale nejsou ze světa a musejí být dokonale zformováni k Obrazu Kristovy Lásky, aby byli jedno s Kristovou Láskou k Bohu, Církvi a k lidstvu, ke všem duším a k celému stvoření.

Středem jejich života, jak komunitního tak osobního je Nejsvětější Eucharistie.

Jejich Životem, jejich Láskou a trvalým hlavním zájmem ve dne i v noci je bezmezná Láska k Modlitbě Srdcí Lásky, jak ve společenství, tak v hloubi srdce, mysli a ducha každého z nich. Jejich duše a těla, fyzické bytí jsou stravovány planoucím ohněm této Lásky – musí tuto modlitbu Lásky každým úderem srdce nabízet láskyplněji, krásněji a melodičtěji. Celý jejich život je jedinou nepřerušenou písní Modlitby Dvou Srdcí Lásky.

Vědí, že jejich povoláním je být oběťmi Lásky ve sjednocení a jednotě s nejvyšší Obětí Lásky – Ježíšem Kristem, ve sjednocení a jednotě s Přesvatou a Neposkvrněnou Pannou a Matkou Marií.

Budu řídit tvé myšlenky, tvá slova i tvé činy.