JEHO SVATOSTI SV. OTCI JANU PAVLU II

Od našeho Božského Pána Ježíše Krista a od naší Přeblahoslavené Matky Panny Marie JEHO SVATOSTI SV. OTCI JANU PAVLU II., vikáři Kristovu, nástupci sv. Petra, papeži svaté římskokatolické a apoštolské Církve

Svatý Otče!                                       5. května 2004

 V úplné poslušnosti Nejsvětější Boží Vůli a v úplném podřízení Vaší Svatosti, vikáři Kristovu, papeži svaté římskokatolické a apoštolské Církve, já, Váš ubohý služebník, pokorně předávám toto poselství, které jsem obdržel od našeho Božského Pána a Spasitele Ježíše Krista a od naší Nejblahoslavenější Matky Marie pro Vaši Svatost! Členové Společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie i já, Váš služebník, se stále modlíme a přinášíme oběti za Vaši Svatost.

 Pán řekl mně, svému ubohému služebníkovi ve čtvrtek 27.11.2003:

„Pokud tě požádám, abys něco udělal nebo řekl, prosím, udělej to a řekni to. Ale pokud to má Církev nebo můj biskup zakážou nebo pokud ti nařídí, abys to nedělal nebo neříkal, poslechni mou Církev, poslechni svého biskupa (nadřízeného). Poslušnost je Láska. Tím, že poslechneš mou Církev nebo biskupa, velmi dobře splníš to, oč jsem tě požádal, abys udělal nebo řekl.

  1. června 2002

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Řimě:

 Božský Pán a Spasitel Ježíš Kristus řekl:

Prosím, synu můj, slyš Mé slovo. Mluvím k tobě a toužím s tebou mluvit. Toužím po tom, abych s tebou mluvil. Prosím, synu, naslouchej mně. Nynější papež (Jan Pavel II.) stále ještě žije kvůli Mým Srdcím Lásky (Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce Panny Marie, Dvě Srdce navždy spojená v Lásce). Prosím, pomoz mu, aby splnil svou povinnost dříve, než odejde. Miluji ho a do jeho rukou jsem svěřil všechno ve své Církvi. Pomoz mu uskutečnit jeho úkol. Jeho úkolem je veřejně vyhlásit vládu Mé Lásky, Mých Srdcí Lásky na celém světě.

Vybuduj tu kapli a pověz mu o ní. Požádej ho o povolení ji postavit. Dej se do toho; neřekne ti, že ne. Tu kapli mu věnuji na poděkování za jeho oběti; tím chci sjednotit jeho oběti s obětmi Svých Srdcí Lásky.

  1. března 2003

Můj synu, zapiš, co ti říkám o svém papeži, o svých kardinálech, biskupech, kněžích a služebnících v mé svatyni – v mé Církvi. Miluji svého papeže. Je to papež Mých Srdcí Lásky. Miluji ho a pečuji o něho. Je to můj milovaný. Miluji svého papeže, své kardinály, biskupy, kněze a služebníky v mé svatyni – v mé Církvi. Všechny je miluji.

Vy služebníci a církevní knížata mého domu, mé svatyně, prosím, zůstaňte věrni svému povolání.

Knížata mé Církve! Dal jsem vám moc sloužit, vést, osvobozovat a chránit. Cokoli svážete, je svázáno. Cokoli rozvážete, je rozvázáno. Nezapomeňte: tuto moc máte, abyste sloužili a chránili. Mým věčným plánem je spása všech duší.

 

  1. června 2003

V Polsku ve svatyni v Čenstochové, v přední části svatyně, před posvátným obrazem Panny Marie, Černé Madony:

Naše Nejblahoslavenější Matka Panna Marie řekla:

Prosím, pověz papeži Janu Pavlovi, mému milovanému synu, milovanému Synu Polska, mému milovanému synovi Církve: prosím, aby pro celou Církev ustanovil svátek Dvou Srdcí Lásky.

Prosím, aby udělil plnomocné odpustky modlitbě Srdcí Lásky a uctívání obrazu Dvou Srdcí Lásky políbením, dříve než se vrátí k Bohu na nebesích. Poslouchej, co říkám.

Pověz mu, ať naslouchá hlasu, zprávě a žádosti své Matky. Já jsem jeho Matka nyní i navěky. On je můj syn, můj milovaný syn.

 

  1. května 2003

Ve 4 hodiny, na konci Svaté hodiny, v kapli Nepřetržitého uctívání v Čenstochové.

Božský Pán Ježíš Kristus řekl:

Můj synu, udržuj Můj lid pohromadě. Touto modlitbou, modlitbou Srdcí Lásky, Svatou hodinou a neustálou Eucharistickou adorací udržuj Můj lid, Mou Církev pohromadě.

 

  1. listopadu 2003

Můj synu, papež je papežem Dvou Srdcí Lásky. Miluji ho a budu o něj pečovat až do konce jeho života a na věčnost. Je tvým přímluvcem. Modlí se za tebe. Musíš mu pomoci. Prosím, Můj synu, jednej rychle. Nezbývá ti už mnoho času. Tento papež je papežem Mé Lásky, Papežem Mých Srdcí Lásky. Pověz celému světu, že ho miluji, že mám radost z jeho práce a budu mu na věky žehnat. Pověz Mým dětem, aby ho následovaly, napodobovaly ho a šly v jeho stopách; aby ho milovaly, respektovaly a uctívaly. Je ctihodný, protože je se mnou zajedno, kvůli své víře, naději a lásce, kvůli tomu, jak je mi oddán, kvůli jeho velké lásce ke Mně a k Mé Matce, k mým andělům a svatým, k Mé Církvi, k celému lidstvu a k celému Mému tvorstvu. Je to dobrý pastýř, pastýř podle Mého Srdce – Mého Srdce Lásky. Ale prosím, řekni mu, že má udělat ještě toto: veřejně vyhlásit Má Srdce Lásky pro celou Církev, pro celý svět. To bude souhrnem, dokončením a korunou jeho pontifikátu. Veřejně vyhlásit jednotu Dvou Srdcí Lásky – Mého Nejsvětějšího srdce a Neposkvrněného Srdce Mé Nejblahoslavenější Matky Marie. Jsme zajedno, protože jsme sjednoceni v Lásce. Jsme Dvě Srdce Navždy Spojená v Lásce. Chci, aby on, papež Mých Srdcí Lásky, veřejně vyhlásil tuto Jednotu po celém světě a po celé Mé Církvi. Až vydá toto všeobecně platné prohlášení, vyliji na všechno tvorstvo bohaté požehnání míru a Lásky. Ať ustanoví Svátek Mých Dvou Srdcí Lásky na ten den, který jsem už stanovil [tj. na neděli po svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (v pátek) a po památce Neposkvrněného Srdce P. Marie (v sobotu)]; v tento den už ho slaví mnoho národů, diecézí i zemí. Tento den jsem připravoval po mnoho století. Připravoval jsem ho velice dlouho. Svět jsem stvořil pro Vládu Své Lásky. Má Lásko, teď je Má věčná Vůle, aby vládla Má Srdce Lásky. Má Láska by měla vládnout v každém srdci a domově, v každé rodině a společenství, v každé osobě, vždy a všude. Jsem Bůh, Bůh Lásky. Všechno tvorstvo patří Mně. Pověz Mému milovanému synovi – Mému papeži, papeži Mých Srdcí Lásky, – aby mi složil tuto poctu. Chci, aby mi složil tuto poctu a aby přivolal tuto čest a požehnání na sebe, na celou Církev a na celé lidstvo. Nechávám ho s jeho svobodnou vůlí. Lze to vykonat jen z Lásky a z plnosti Lásky. Prosím, pomoz mu, aby pro mě vykonal tuto výjimečnou službu. Modli se a obětuj se za něho. Svolej celý svět, aby se za něho neustále modlil a nepřestával. Je požehnáním pro celé lidstvo, pro celý svět. Je mým požehnáním. Mnoho trpí. Prosím, pověz všem v jeho okolí, aby mu pomáhali a ze všech sil ho podporovali. Protože je obtížné doručit tuto zprávu jednotlivě všem, kterých se týká, poradím ti, abys ji zveřejnil, ale se souhlasem svého biskupa. Pokud řekne, že ji nemáš zveřejnit, nezveřejňuj ji, ale snaž se ji poslat neveřejně. Pokud ti zakáže posílat ji neveřejně, poslechni ho; snažil ses udělat všechno, co chci.

Můj synu, buď poslušný, milující, čistý a svatý, protože já jsem svatý. Já jsem poslušný, čistý a svatý uprostřed vás.

Tajemstvím jeho úspěchu (papeže Jana Pavla II.) je jeho spojení se Mnou a jeho velká láska ke Mně a k Mé Matce. On je papežem Mé Lásky. On je teologem Mé Lásky – Mých Srdcí Lásky. On je filosofem Mé Lásky – Mých Srdcí Lásky. Nechť už svět nevyžaduje, aby Má Láska byla skrývána. Mou Lásku nedokáže skrýt nikdo a nic.

Nechť Můj papež veřejně vyhlásí Mou Lásku celému světu.

Nechť veřejně vyhlásí Má Srdce Lásky celému světu.

Nechť Má Církev veřejně vyhlásí Mou Lásku celému světu.

Nechť Má Církev veřejně vyhlásí Má Srdce Lásky celému světu.

Nechť každé srdce v celém světě přijme Mou Lásku.

Nechť každé srdce v celém světě přijme Má Srdce Lásky.

Nechť všichni Mí tvorové veřejně vyhlásí Mou Lásku celému tvorstvu.

Nechť všichni Mí tvorové veřejně vyhlásí Má Srdce Lásky celému tvorstvu.

Miluji svého papeže. Miluji svou Církev. Miluji všechna srdce. Miluji všechno, co jsem stvořil. Miluji všechny. Jsem Láskou pro všechny.

JSEM LÁSKOU VE VŠEM. JSEM LÁSKA. JSEM LÁSKA.

JSEM LÁSKA. JSEM TEN, KTERÝ JSEM: BŮH LÁSKY.

Zdravím všechny svou Láskou. Žehnám všechny svou Láskou. Miluji všechny svou Láskou. Neustále budu všechny milovat svou Láskou.

Nechť Má Církev ctí tohoto syna Mých Srdcí Lásky (papeže Jana Pavla II.). Nechť celý svět ctí tohoto syna Mých Srdcí Lásky. Nechť celé tvorstvo ctí tohoto velkého syna Mých Srdcí Lásky. Miluji ho svou věčnou Láskou a chci, aby ho všechny Mé děti milovaly a ctily. Prosím, stále se za něho modlete a přinášejte oběti. Skrze něj jsem požehnal jeho rodičům a příbuzným, jeho zemi a jejím obyvatelům; požehnal jsem celé své Církvi a celému světu. On je Mým požehnáním pro všechny – dokonce i pro ty, pro které je těžké věřit ve Mě a v Mé evangelium, dokonce i pro kacíře a rozkolníky, dokonce i pro nevěřící. On je Mým požehnáním pro všechny – dokonce i pro hříšníky. Nechť je jeho radost úplná poté, co veřejně vyhlásí Mou Lásku celé Církvi a celému světu. Už učinil mnoho pro Mě, pro Církev a pro lidstvo, dokonce pro všechno tvorstvo. Čeká na něj koruna věčné slávy. Tuto korunu jsem pro něj připravil. Pojď, věrná duše, pojď a přijmi svou korunu, která je pro tebe připravena v nebi na celou věčnost. Korunovace začne na zemi veřejným vyhlášením Mé Lásky, Mé nekonečné Lásky, Mé věčné Lásky, Mé bezpodmínečné Lásky, Mé vykupitelské Lásky v Mých Srdcích Lásky. Dám mu tuto slávu, tuto korunu. Dám mu korunu věčné slávy, kterou jsem pro něho připravil. Můj synu, zapiš si toto: bez ohledu na to, zda on veřejně vyhlásí Má Srdce Lásky a ustanoví tu slavnost, nebo ne, dám mu tu věčnou slavnou korunu, kterou jsem pro něho připravil. Ale prosím, pomáhej mu, modli se za něj, přinášej za něj oběti, vyzvi celou Církev, celé lidstvo a všechno stvoření, aby se za něho modlili.

Jsem s ním nyní i navěky. Jsem s tebou nyní i navěky. Amen. Můj synu, toto poselství o papeži je velmi důležité. Ať nic neodvede tvou pozornost od jejího řádného přijetí.

Jeho postavení, úřad a práce jsou jedny z nejobtížnějších na celém světě – s velikou zodpovědností za celý svět a za věčnost nesčíslných lidí a duší. Proto se za něj stále modlím. Všichni Moji andělé a světci se za něj modlí. Papež má největší zodpovědnost za celý svět, za vládu míru a Lásky v srdcích všech – nejen za věřící, ale i za nevěřící. Je papežem všech lidí. Všichni jsou zodpovědní za Lásku a úctu k němu, i když to nevědí. Jeho úřad je také velmi nebezpečný.

Braň chudé a bezmocné, zejména děti, všude a neustále. Miluji všechny děti; všechny své děti budu chránit svou Láskou. Nechť se vyplní Můj program péče o všechny děti na celém světě.

Pověz všem představitelům národů, lidí, kultur, organisací a rodin na celém světě, aby milovali a ctili papeže. Je vůdcem všech. Je služebníkem všech. Pověz všem představitelům, že papež je největším z nich a největším ze služebníků světských, pozemských i náboženských.

Mé dítě, má lásko, obhajuj práva chudých, zavržených, trpících, nemocných a potřebných. Propaguj jejich práva. Modli se a bojuj za ně, přinášej za ně oběti. Obhajuj a propaguj práva Mé Církve, Mého papeže, Mého Společenství, Mé Rodiny. Obhajuj práva každého člověka, každé duše, každé rodiny na zemi. Modli se a přinášej oběti za mír a lásku – za vládu míru, lásky, spravedlnosti a práva. Každého člověka, dokonce i ty, kdo jsou vinni, dokonce i zapřisáhlé nepřátele a zločince je třeba milovat a starat se o ně. Milovat a starat se o každého, modlit se a přinášet oběti za všechny.

Mé dítě, Má Lásko, trochu si odpočiň. Vrátím se k tobě později.

Můj synu, Má Lásko, řekni Mému papeži, Mému papeži Mých Srdcí Lásky, řekni všem Mým papežům, že jsem mu dal pravomoc a jurisdikci nad celým světem. Dal jsem mu pravomoc nad každou duší po celém světě, aby o ně pečoval a miloval je, aby vyučoval a všechny vedl ke spáse a ke spojení se Mnou. Ať se své pravomoci nikdy nevzdá pro nikoho jiného. Můj papež má všeobecnou a okamžitou pravomoc, aby miloval, staral se, vedl, vyučoval a živil, pečoval, hájil a chránil každou duši, každého člověka na celém světě. Nechť nikdo a nic neomezuje jeho lásku a péči. On je tatínkem všech. Jeho Láska a péče patří všem – všem Mým dětem, všemu Mému tvorstvu, stejně jako Má Církev je pro všechny Mé děti, pro celé Mé tvorstvo. Má Církev je Mým Tělem. Mé Vtělení je pro spásu všech, aby sjednotilo všechno ve Mně: všechno na nebi a všechno na zemi. Jsem Ten, který jsem; Bůh Lásky. Jsem Bohem všech. Jsem Láskou všech. Jsem Všechno ve Všem. Jsem Jediný a Všechno.

  1. listopadu 2003

Pojď, Můj milovaný, Má Lásko! Povím ti ještě něco o papeži.

Papež Jan Pavel II. je Mé milované dítě. Miluji ho věčnou láskou. A chci, aby ho všechny Mé děti milovaly a naslouchaly mu. Přivede vás všechny ke zdroji živé vody. Přivede vás všechny ke spojení se Mnou v Mé Lásce. Je apoštolem Mé Lásky – Mých Srdcí Lásky. Nechť mu celý svět naslouchá a následuje ho; on je Můj milovaný apoštol. V něm je spojeno milující srdce sv. Jana, ohnivé nadšení sv. Pavla a pravomoc a víra Skály – Mého sv. Petra. Má všechno, co dnes potřebuje, aby byl celosvětovým apoštolem Lásky, víry a evangelizace. Miluji ho a vždy ho budu milovat a s láskou opatrovat. Nechť ho všechny Mé děti milují a s láskou opatrují. Vzpomínka na něho věčně potrvá v tomto i v budoucím světě. Je světlem světa a solí země. Jeho prostřednictvím přišlo do světa mnoho světla, radosti a spásy, zejména v jeho čase. Ale jeho vliv potrvá věčně v tomto i v příštím světě.

Jsem na něho hrdý. Nepřítel se snažil ho zbavit odvahy a zastrašit ho, dokonce ho i zabít a zničit; ale já, Moje Matka a celé nebeské vojsko Mých andělů jsme stáli při něm, stojíme a navždy při něm budeme stát. Amen! Amen! Nechť se všichni lidé dobré vůle radují z jeho života. Jeho život trvale ovlivnil život celého světa. Miluji ho a jsem na něho velice hrdý. Budu ho chránit až do konce. Jsem s ním navždy až do konce času. Můj dobrý a věrný apoštole, Mé dobré a věrné dítě, pojď do Mého Srdce, do Mého Srdce Lásky. Zde je tvůj domov! Pojď na hruď svého Otce – svého Boha, a přijmi korunu věčné slávy. Jsem s Tebou neustále až do konce – navždy. Můj milovaný! Můj milovaný! Můj milovaný!

On je živý přímluvce za toto Mé Poslání Lásky, Dvou Srdcí Lásky – Mého Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mé Matky navždy spojených Láskou. Až skončí, odejde a vrátí se ke Mně, vykoná ještě více, nekonečně více pro vládu Mé Lásky, Mých Srdcí Lásky ve světě, v celém světě. On je tvůj mocný přímluvce. Bude se přimlouvat a vykoná nekonečně více, protože pak bude úplně ve Mně, úplně spojen se Mnou. Je Mým živým světcem nyní i navěky. Je světcem Mých Srdcí Lásky. Má Srdce Lásky vládnou v něm a skrze něho.

 

  1. prosince 2003

Prosím, Můj synu, přijmi Má sdělení a Mé pozvání celému světu, aby přišel k Mé Lásce. Soustřeď se na modlitbu a kázání. Soustřeď se na děti. Konej všechna díla Lásky. Postav pro Mě tu kapli Mých Dvou Srdcí Lásky v Polsku, v papežově rodišti, jako Mé poděkování Mému papeži za to, že vede Mou Církev tolik let tak schopně. Požehnám navždy jemu i všem těm, kdo mu žehnají a kdo ho následují.

Nejdražší Svatý Otče, papeži Jane Pavle II.!

Jsme Vaše děti v Katolickém společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie – Dvou Srdcí navždy spojených v Lásce. Nezměrně Vás milujeme a nikdy nepřestaneme děkovat Bohu za Vaši Svatost. Letos o velikonočním oktávu jsme navštívili Vaše rodiště ve Wadovicích, políbili jsme podlahu domu, kde jste se narodil, vykonali pobožnost v kostele a políbili křtitelnici, v níž jste byl pokřtěn. Mnoho jsme se tam modlili za Vás a Vaše úmysly.

Přejeme Vám největší požehnání míru a lásky. Následujeme Vás, náš veliký vůdče a vzore; uctíváme Vás, náš živý světče Srdcí Lásky Ježíše a Marie. Pravidelně se za Vás denně modlíme při mši svaté, při posvátné hodině adorace, při růženci a vigiliích.

Jene Pavle II., milujeme Vás a ctíme Vás!

Nejdražší Svatý Otče, nyní Vás pokorně žádáme o Vaše otcovské požehnání!

Váš služebník

Montfort Okanwikpo.