Vánoční přání 2017/18 z Essenu

O Vánocích 2017 zdravíme všechny naše přátele ve Dvou Srdcích Lásky Ježíše a Marie
tímto fotem vánočních jesliček ze Svaté Hory v Nigérii.

„Poslal jsem svého Syna jako člověka do světa, aby ukázal všem lidem – mému celému stvoření -, jak velmi je miluji. Posloužil jsem si přitom lidskou vyjadřovací formou, abyste mi rozuměli a mohli Ho následovat. Všechny jsem povolal, aby následovali mého milovaného Syna, aby se s ním sjednotili.“ (Z poselství „Kristus Král“ 20.11.2005)

Milí sourozenci v srdcích Lásky,

chceme být Bohu nekonečně vděční za Jeho velikou lásku, kterou nám každý den opět věnuje, za Jeho každodenní vedení, za Jeho Slovo a svátosti, za vědomí, že nás tak hluboko spojil v srdcích Lásky se Sebou a navzájem mezi námi. Děkujeme Mu za naše povolání spolupracovat v jeho plánu na záchranu všech duší a rozšíření vlády Jeho Lásky po celém světě. Jsme si té cti a zodpovědnosti našeho povolání vědomi?

Nechme se Marií učit, ať se jí stáváme podobní, abychom mohli být stále podobnější Bohu. Ať se učíme myslet jako Ona a jednat v pokoře, odevzdanosti, poslušnosti vůči Božímu plánu a v její čisté a svaté lásce k Ježíšovi a všem lidem. Potom Ježíš také znovu zapálí naše srdce. On přijde a nastolí vládu své Lásky v našem myšlení, mluvení a konání, v našich rodinách, společenstvích, na
našich pracovištích, – všude – dokonce ve veškerém stvoření.

Tak chceme dnes každému jednotlivci z vás ze srdce poděkovat za Vaši milující pospolitost v rodině Srdcí Lásky, za Vaši věrnost a podporu skrze modlitbu a jakoukoliv formu pomoci. Přejeme Vám všechny milosti těchto Vánoc, abyste nadále v radostné naději a pevní ve víře věrně dále spolupracovali na Božím plánu jako poslové Jeho Lásky. Kéž spojeni v srdci společně přinášíme všechnu naši Lásku, naši oddanost, naši chválu jako dar Bohu a získáváme mnoho lidí pro Boží lásku.

Ze srdce Vás zdraví a přejí Vám požehnanou dobu vánoční a v novém roce bohaté požehnání a splnění Vašich nejtajnějších přání

Vaši bratři a sestry z centra Srdcí Lásky v Essenu