Naší slávou je sláva prostrace před Bohem

Kázání při vigílii v pátek 3. 5. 2020 na Svaté Hoře, P. Montfort Okanwikpo, SHL

Pán Bůh neustále člověka zve a přitahuje k účasti na svém životě, své slávě. Proto jej stvořil – stvořil člověka, aby byl jeho účastníkem, podílníkem: pravým cílem člověka je podílet se, sdílet Boží obraz, podobu, Boží slávu. Ale člověk je pošetilý, hloupý. Nechá se oklamat ďáblem. Místo aby se podílel na Boží slávě, slouží zlu, uctívá zlo, uctívá ďábla, uctívá moc, sex, požitek, jídlo, uctívá hmyz, zvířata, krajtu. Uctívá stromy, hory, řeky. Člověk se stal uctívačem nesmyslů, zatímco slávou člověka je klanět se Bohu (v prostraci) a tak přijímat Boží život, dech, moc. Člověk by se neměl klanět ničemu a nikomu jinému. Nikdy, v žádném případě by se neměl klanět ničemu a nikomu jinému, jen Bohu.

Nyní se podívejme na ta dvě znamení, o nichž jsme slyšeli v prvním čtení v Modlitbě se čtením z liturgie hodin; první znamení: žena objevující se na nebi a pak ohnivý a zuřivý drak. Drak svrhl dolů svým ocasem třetinu hvězd. Tyto hvězdy představují anděly; a had, drak svým ocasem svrhl třetinu andělů do pekla. Hloupí andělé, kteří následovali tvora místo Stvořitele. Jak si mysleli, že skončí?

Bůh nás zde na  Ugwu-Nso pověřil, abychom žili tento život Srdcí Lásky dokonale. To je důvod, proč jsem ještě na světě: žít tento život dokonale; a protože jej žiji dokonale, Bůh mi řekl: „Vyber ty, kteří žijí tímto životem, ať s tebou vstoupí do tvé slávy.“ Mou slávou je sláva prostrace před Bohem: sláva adorace, sláva mše svaté, sláva eucharistické adorace, sláva spočinutí v náručí mé Matky Marie. Spočinutí v náručí mého Boha, mé Lásky, mého Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti. Mou slávou je být ve společnosti Ježíše a Marie. To je moje trvalé místo. Bůh mi ukázal svou slávu: co vlastním, a to, co vlastní mě.

Kristus nás varoval: „Mohou ublížit vašemu tělu. Nebojte se těch, kdo vás mohou zranit, způsobit bolesti nohou, průjem, nebo zahleněný nos, nakazit koronavirem. To jsou jen tělesné věci. Bojte se toho, který může zničit tělo a duši uvrhnout do pekla.“ Uctívejte a bojte se jediného Boha. Ale Bůh nechce, abychom z něj měli strach. Proč bychom měli mít strach ze svého Otce? Spíše jej milujme a poslouchejme, konejme jeho vůli. Zde na Ugwu-Nso je místo, kde bude naplněna modlitba našeho Pána Ježíše Krista, kterou se modlil před dvěma tisíci lety: „Otče, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi.“ Zde nás Bůh volá, abychom byli jeho vlastnictvím, „svatým lidem Páně“, jak Mojžíš označil Židy. Svatost znamená vyčleněnost, vy jste vyčleněni. A zde jsme odděleni od celého světa. Jsme vyčleněni. Chlubíme se jen tímto: být Božími služebníky. Děkuji ti můj Bože, děkuji ti má Lásko, děkuji ti mé Všechno.

Chci poděkovat Bohu a chválit ho za všechny, kteří trpí, kteří se obětují, aby mě následovali na této cestě Srdcí Lásky. Modlím se k Bohu, aby mi dal milost, abych se o všechny dobře postaral, o jejich potřeby: fyzické, sociální, duchovní, aby už neměli žádné další vnitřní problémy s uctíváním Boha. Ať zůstanou jen problémy přicházející zvenčí. Kristus řekl, že to, co člověka špiní, není to, co přichází zvenku, ale zevnitř. Nejošklivějšími se stáváte, když se hněváte. Vyfoťte se, když se hněváte a uvidíte démona. Rozzlobená tvář je démonická tvář. Když zvracíte to, co jste snědli, jste všem odporní, hrozní. Ošklivými vás činí to, co z vás vychází; když lžete, když hřešíte, když spácháte hřích smilstva. Tento hřích vás naprosto zničí: zničí vaše tělo i vaši duši. Bůh vás stvořil pro věčný život. Vaše duše je věčná, vaše duše je pro nebe. Prosím, usilujte o to, co je pro nebe.

Děkuji všem, kdo jste přišli na Ugwu-Nso: jste požehnáni! Jakmile jste vstoupili na toto místo, jste požehnáni. Jste požehnáni. Požehnání Abrahámovi se vztahuje na vás. Jste požehnaní mezi lidmi. Víte, jaké výsady se vám dostalo, že jste sem přišli, že můžete být zde? Mnozí toužili slyšet a vidět to, co vy slyšíte a vidíte. Mnoho proroků, králů, soudců a slavných mužů toužilo slyšet to, co vy nyní slyšíte a  vidět to, co vy nyní vidíte, ale neviděli.

Bůh je zde skrytý, protože mu lidé ještě nevzdávají veškerou slávu. Ale od nynějška já a má rodina jsme rozhodnuti dát svému Bohu, své Lásce, svému Všemu všechnu slávu. Všechna sláva, všechna síla, všechna chvála, všechno díkůvzdání patří Bohu.

Satan bojoval proti každému, kdo bude uctívat Boha. Bojoval s Michaelem, s Adamem a Evou, našimi – promiňte – hloupými prarodiči. Nedělejte tedy nic, co by negativně ovlivnilo ty, kteří přijdou po vás. Nedělejte nic, co by mohlo negativně ovlivnit vaše děti. Těhotné ženy by neměly pít alkohol. Když jste v očekávání, musíte být opatrnější. Zeptal jsem se jedné dívky, která by mohla být řádovou sestrou: „Proč nechceš být řeholnicí?“ Odpověděla: „Chci se vdát.“ „Proč?“ „Chci dát život“. To je ten důvod, proč se Maria dokonale uchovala pro Ježíše Krista. Nejprve Ježíš zůstal devět měsíců v Mariině lůně, kde byl dokonale zformován. S Maminkou Marií strávil pak dalších třicet let. Neobdařil ji svou přítomností jen po devět měsíců, kdy byl v jejím lůně, ale zůstal s ní třicet let. Když mu bylo třicet, začal veřejně učit; také tento čas trávil spolu s Marií a ostatními. Avšak čas před veřejným vystoupením byl výhradně pro Marii. Kristus mi řekl: „Tajemstvím mého úspěchu je Maria.“ Proto se odevzdejte Panně Marii.

V Apokalypse nám Bůh dává znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama, s korunou z hvězd… Její krása, její sláva, její nádhera tkví v její naprosté podřízenosti Boží vůli. Úplné podřízení se Boží vůli. Pamatujte, Panna Maria rozdrtila Satanovi hlavu. Není možné, aby had uštkl dítě v přítomnosti Matky. Není to možné. Pokud jste spojeni s Marií, satan nad vámi nemá žádnou moc. Proto Maria zůstala dokonce i pod křížem. Ježíš prožíval nejtěžší pokušení. Ona tam zůstala: bránila ho, bojovala, povzbuzovala ho.

Chci poděkovat svému Bohu za spolupracovníky, které mi dal. Někteří  z nich jsou velice zralí. Kristus řekl: „Byli jste očištěni slovem, které jsem k vám mluvil. Svým kázáním jsem váš očistil, zbývá vám jen umýt nohy.“ Někteří z nich se stali velmi zralými, jsou poučeni, proniknuti poselstvím Srdcí Lásky, které změnilo jejich myšlení, řeč i jednání.

Poselství Srdcí Lásky by ve vás mělo proměnit všechno, úplně všechno; vaše myšlení, mluvení, chůzi, způsob jakým sedíte, jak ležíte v prostraci, jak spíte. To je smyslem vlády, triumfu. Na svět musí přijít nová kultura. Nová kultura. Nyní máme „koronovou kulturu“: odstup od druhých, používání dezinfekčních prostředků, padesátkrát denně mytí rukou. „Koronová kultura“ zasáhla celý svět. Ale to je ďábelská kultura. Opravdovou kulturou je kultura Dvou Srdcí Lásky. Civilizace Dvou Srdcí Lásky, která nakonec musí vládnout a kolem nichž se všichni musí shromáždit. Všichni přijdou a naučí se prostraci. Všichni musí přijít a naučit se prostraci.

Bože, můj Bože, prosím Tě, už neprodlévej. My jsme prodlévali. Prosím, už neprodlévej. Ať posilněni Tvou silou, Tvou mocí, vybudujeme toto místo tak, aby bylo tím, čím má být: nebem na zemi; s modlitbami, oběťmi, se mšemi, adoracemi a s budovami, s hmotnými budovami. Ugwu-Nso je Tvůj trůn na zemi. Pane, můj Bože, prosím, nehleď na naši slabost, ale podívej se na svou vlastní lásku, na své vlastní Srdce: Srdce Ježíše a Marie a dej nám, Pane, tvůj zaslíbený trůn. Vybuduj jej pro nás. Pošli své svaté anděly, pošli všechny duše ať pomohou stavět tvůj trůn na zemi. Jsme tvoji služebníci, Pane, použij nás jak se ti líbí, jsme zcela tvoji. Amen.