Vánoční přání z Essenu 2014

Těmito zápisky ze záznamů kázání otce Montforta Vás srdečně zdravíme z centra Dvou Srdcí Lásky v Essenu.

VÁNOCE 2014

MARANATHA  – PŘIJĎ, PANE JEŽÍŠI

Drazí bratři a sestry v Kristu,

opět jsme ve svatém adventním a vánočním období. Očekáváme s radostí příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Ani v této době našeho čekání On nikdy nechybí a není vzdálený od našeho světa. On je stvořitelem celého světa, a On ho drží a nese vše ve svých rukou. Nikdy by se nemohl vzdálit z tohoto světa – kdyby to udělal, všechno by upadlo do nicoty. Bůh stvořil všechno z lásky. On sám je láska a jeho cílem je znovu sjednotit celé stvoření ve své lásce.

Když se díváme na dnešní svět, uvědomujeme si, že se stále více a více odděluje od Boží lásky, už od pádu Adama a Evy. Podle Božího plánu byl na věky věků s Bohem opět spojen smírným životem našeho Spasitele Ježíše Krista v poslušnosti Boží vůli až k oběti smrti na kříži. Tento vykupitelský plán spásy Boží byl závislý na neomezeném „Ano“ čisté Panny Marie k vůli Boží, aby se stala Matkou Vykupitele.

S touhou lidstvo čeká, vědomě či nevědomě, a dokonce i celé stvoření, na dobu zjevení života v jednotě Boha a člověka. Tato jednota lásky vstoupila do našeho světa skrze vtělení Boha – jednotu Srdcí Lásky Ježíše a Marie. Čekáme na čas, kdy s Ním budeme žít tak, jako kdysi v době, kdy se narodil v Betlémě, mluvil naším jazykem, dýchal náš vzduch, jedl naše jídlo, chodil po našich ulicích, podobal se nám ve všem kromě hříchu. Nejhorší hřích, který dnes zotročuje lidstvo, je hřích nečistoty. To je důvod, proč musí být obnovena čistá a svatá láska a jednota s Bohem musí být obnovena spolu s Bohem a Jeho svatou vůlí.

Co potřebuje náš svět dnes více než druhý příchod našeho Spasitele? Při tomto druhé příchodu nebude už jako malé bezmocné dítě, které se narodí mezi volem, oslem a ovcemi. Tento druhý příchod bude doprovázen anděly, zvuky trubky a vpadne do našeho života jako zář slunce.

To bude nová etapa Božích dějin s lidmi, protože život v jeho přítomnosti pak bude mnohem hlubší, než tomu bylo před pádem. Potom bude moci každý z nás říci jako Pavel:  „Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus.“  Pak se stane realitou Boží plán “všechno sjednotit v Kristu, všechno, co je na nebi i na zemi” (Ef 1,10).

Že tato jednota s Bohem přijde, je jisté;  velkou úlohou našeho apoštolátu, kterou nám Bůh svěřil, je připravit tento druhý příchod Spasitele. Právě to je úkolem našich modliteb, úcty a spirituality Dvou Srdcí lásky.

„Hle, stojím u dveří a klepu.“ „Když dnes uslyšíte Jeho hlas dnes, otevřte svá srdce a jděte mu naproti.“

Za všechny lidi se těšme na Jeho příchod. Vánoce pro nás nejsou jen připomenutím historické události, ale Vánoce poukazují na to, co určitě přijde: Vláda Dvou Srdcí lásky! Druhý příchod Krista bude slavný příchod v nádheře. Ježíš už nepřijde, aby trpěl, byl ukřižován a zemřel – to všechno už vykonal. Když znovu přijde, přijde, aby v našich srdcích nastolil vládu jeho Lásky.  „Ať přijde Jeho království, ať se stane Jeho vůle“ v našich rodinách, společenstvích, na našich pracovištích, ve všem, co myslíme, mluvíme a konáme. Chce zřídit svou vládu všude – v celém stvoření. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.“ (Řím. 8:19)

Druhý příchod Ježíše ukončí všechno, co nebude odpovídat Boží vůli. Vše, co bude v rozporu s vůlí Otce, bude odstraněno a jen Boží vůle potrvá. To znamená, že „bude nové nebe a nová země.“

Zeptejme se sami sebe, jak jsem se připravoval na tento druhý příchod? Jsem připraven jako Maria dát souhlas k Božímu plánu, aby se Bůh ve mně i ve všech mohl stát člověkem?  „I kdyby se Ježíš tisíckrát narodil v Betlémě, ale ne v tobě, zůstal bys stejně ztracen.“

Modleme se za spásu všech duší, prosme Ježíše a Marii: Prosím, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše – a Bůh chce zachránit všechny, ale On nám říká: musíte MNĚ přivést duše, které ještě samy neřekly své „Ano“ ke své spáse. Musíte tyto duše, které chcete vidět zachráněny, spojit se mnou. Učiňte to skrze zasvěcení.

Zasvěťte zejména všechny členy vaší rodiny, předky, všechny své příbuzné, přátele a známé Dvěma Srdcím lásky tím, že se za ně pomodlíte modlitbu Dvou Srdcí lásky. K tomu nemusíte mít žádné povolení, protože tím, že je zasvětíte Dvěma Srdcím lásky, nikomu ani neubližujete, ani nezasahujete do svobodné vůle žádného člověka.  Je to dokonalá láska, která jde tak daleko, že všechny, které milujete, přivede k Ježíši a Marii. Všichni, které zasvěcujete, obdrží plody milosti této modlitby skrze vaši lásku, a jak Bůh přislíbil, budou spaseni.

Proto chceme využít celou tuto dobu, abychom sebe a všechny naše blízké připravili na druhý příchod Ježíše.  „Připravujte cestu Pánu …“  Naše srdce a svět budou skutečně proměněny. Učiňme tento krok, abychom všechny přivedli k Boží lásce tím, že je budeme milovat božskou láskou, touto modlitbou, tímto apoštolátem.

Ať se láska Boží skrze naše životy dostane k lidem a můžeme lidi, s nimiž se potkáváme, přivádět k Boží lásce.
Kéž nám Bůh všem požehná a dá nám milost vždy naslouchat jeho vůli a nechat se posilovat ve všem, co konáme, nyní a navždy. Amen.
Spolu s těmito úryvky z přepisů kázání otce Montforta Vás všechny srdečně zdravíme z centra Dvou Srdcí lásky v Essenu a přejeme Vám ze srdce požehnanou dobu vánoční, pokoj, radost a niterné setkání s Božským Dítětem Ježíšem.

Pro nový rok vyprošujeme od Boha pro nás všechny odvahu k dokonalé oddanosti Jeho nekonečné lásce. 

Vaše sestry a bratři ze Společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie v Essenu.