„DAL JSEM VÁM TO NEJVYŠŠÍ POVOLÁNÍ – BÝT OBĚŤMI LÁSKY“

12. července 2006

           

Můj synu, Má Lásko, miluji tě a  stále tě budu milovat. Poslal jsem tě do světa, aby Mou Lásku bylo možné vidět, dotýkat se jí, slyšet ji a  přijímat ji. Má Lásko, ty Mou Lásku přijímáš a jsi jí stravován. Všichni budou Mou Lásku přijímat a  Má Láska bude všechny stravovat. Má Láska bude hořet ve všech. Všechna srdce budou zapálena ohněm Mé Lásky. Přišel jsem na zem vrhnout oheň, a  jak si přeji, aby už hořel. Ať hoří. Ať jsou všichni zapáleni ohněm Božské Lásky.

Má Lásko, dal jsem tobě a  všem svým dětem v  Srdcích Lásky – Mým kněžím, bratřím, sestrám a  laickým apoštolům to nejvyšší povolání – být oběťmi Lásky. Synu, uč je a  vyškol je, aby pochopili své povolání být oběťmi Lásky a  pomoz jim všem jejich povolání obětí Lásky rozumět, milovat a  žít. Ať jsou všichni proměněni a  jsou tím, čím jsou, planoucím ohněm Božské Lásky. Ať všichni – kdekoliv jsou – planou a  hoří, aby rozptýlili temnotu zla, nenávisti a  hříchu. Ať jsou všichni zcela sjednoceni se Dvěma Zraněnými a  Krvácejícími Srdci a  ať jsou dokonale sjednoceni s  Nejsvětější Trojicí Lásky. Má Lásko, ať jsou všichni dokonalí, jako je dokonalý jejich nebeský Otec. Jejich dokonalost je dokonalostí v  Lásce. Konkrétně ať se všichni učí od Mého Srdce Lásky. „Pojďte ke Mně všichni, kdo se namáháte a  jste obtíženi a Já vám dám odpočinout. Učte se ode Mě, neboť jsem tichý a  pokorného Srdce.“ Ať se všichni učí od Mého tichého a pokorného Srdce Lásky. Ať na sebe berou Mé jho. Má Lásko, Mé jho netlačí a  Mé břímě netíží. Mé jho a  mé břemeno – to je Láska; to je – žít Život Lásky. To je žít Život Modlitby Dvou Srdcí Lásky. To je žít Eucharistický Život. To je žít Život Evangelia. To je Žití Křesťanského Života.

Má Lásko, ať se všichni učí Životu vydávání svědectví. Životu Lásky – milovat Boha a  všechny Boží Láskou a  přivádět všechny k  Boží Lásce ve Dvou Srdcích Lásky, skrze ně a  s nimi, modlitbou, hlásáním a  konáním skutků Lásky. Ať se aktivně podílejí na šíření evangelia Lásky a  ať svítí, vyzařují a  vylévají Boží Lásku na všechny. Ať žijí aktivním Životem Lásky, navštěvují nemocné, sytí hladové, odívají nahé, poskytují přístřeší bezdomovcům, napájejí žíznivé, navštěvují vězně, utěšují zarmoucené. Má Lásko, ať žijí tímto způsobem. To je Život Lásky. To je Mé jho a  Mé břímě. Je snadné a  sladké být oběťmi Lásky. Boží Lásku přijímat a  vyzařovat a  vylévat ji na lidi s  cílem plnit Boží Vůli a  zachránit všechny duše, tím, že všechny přivedeme k  Boží Lásce a  Lásku Boží přineseme všem. Má Lásko, to je smysl evangelia. To je smysl Písma. Má Lásko, to je smysl náboženství. Má Lásko, to je smysl Života – lidského Života. Má Lásko, to je smysl bytí.

Ať všichni (Mí) členové, všechny Mé děti toto vědí, ať to žijí a  šíří. Ať je celý svět naplněn poznáním Boha, tímto Poznáním Boha Lásky. Bůh je Láska a  povoláním člověka je Láska. Životem člověka je Láska. Prací člověka je Láska. Poznáním člověka je Láska. Člověče, poznej Boha a  poznej sám sebe. Naplněním člověka je Bůh, Láska. Naplněním všech zákonů a  proroků je Láska. Synu, ty jsi Láska: Láska Boží a  Láska lidská. Všechno jsem stvořil z  Lásky. Mimo Mou Lásku není nic. Mimo Mou Lásku není nic, jen zatracení, trápení, peklo. Ďábel uzavřel sám sebe a  všechny, kdo ho následují před Mou Láskou, přestože všechno je stvořeno a  určeno pro Mou Lásku, pro nekonečné a  věčné sjednocení se Mnou v  Lásce – v  Lásce a  jednotě Dvou Srdcí Lásky a  pak v  Lásce a  jednotě Nejsvětější Trojice Lásky, ale nepřítel, ďábel a  jeho spolupracovníci odmítli Mou Lásku, oddělili se od Mé Lásky a  založili svou vlastní vzpouru, neposlušnosti, oddělení, nenávist, zlo, hřích a  bídu pekla. Je to jejich svobodná volba.

Můj synu, to ale není všechno. Nejhorší na tom není to, že se rozhodli odmítnout Mou Lásku – Mě, ale že bojují, aby do tohoto pekelného ohně strhli nevinné, nic netušící duše. Má Lásko, přísahal jsem, že vykoupím všechny své duše. Prosím, Miluj Mě a  bojuj a  vykonej veškerou oběť v  Lásce v  modlitbě, hlásání a  žití Života Lásky a  skutků Lásky, vyzařováním a  rozléváním Mé Lásky, aby byly všechny Mé duše získány zpět a  sjednoceny se Mnou v  Lásce. Má Lásko, uč všechny Mé děti bojovat a  získávat pro Mě zpět všechny Mé duše a  všechny je přivádět k  Lásce jejich Otce. Já jsem jejich Otec. Ony všechny jsou Mé milující duše. Všechny je miluji. Všechny jsem je stvořil z  Lásky a  všechny je z  Lásky vykoupím. Potřebuji tvoji pomoc a  chci jejich pomoc – jejich milující odpověď na Mou nekonečnou a  věčnou Lásku. Jakkoli malou. Potřebuji jejich odpověď na Mou Lásku. Ať všechny na Mou Lásku odpoví. Ať Mě všechny milují. Všechny ať Mi říkají Lásko. Jsem Bůh – Láska. Jsem Bůh Lásky. Ať Mě všichni ze srdce volají: „Srdce Lásky“. Ať všichni pohledí na Mě, ať pohledí na Mě, na Boha Lásky. Ať všichni přijdou k  Mé Lásce.

Pozvi je, zavolej je a  všechny je se mnou sjednoť v  Lásce. To je tvá práce a  práce všech Mých dětí v  Lásce. Má Lásko, uskutečni toto Poslání Lásky. Toto poslání Lásky musí uspět. Láska musí kralovat. Dvě Srdce Lásky musejí triumfovat. Láska Nejsvětější Trojice Lásky musí zavládnout. Láska musí kralovat ve všech a  skrze všechny pro všechny. Jsem, který Jsem, jsem Bůh Lásky a  ty jsi Má Láska. Já Jsem.

 

Původní anglický text je zde.