Naléhavá výzva biskupům

Text dopisu, který O. Montfort předal nigerijnským biskupům při druhém plenárním zasedání Biskupské konference Nigérie ve dnech 8. – 16. září 2022 v Orlu:

VELICE ZÁVAŽNÁ A NALÉHAVÁ VÝZVA NAŠIM NEJCTIHODNĚJŠÍM A MILOVANÝM KARDINÁLŮM, ARCIBISKUPŮM A BISKUPŮM KATOLICKÉ CÍRKVE V NIGERII, ABY VŠECHNY LIDI ZASVĚTILI DVĚMA ZRANĚNÝM A KRVÁCEJÍCÍM SRDCÍM JEŽÍŠE A MARIE A TAK JE S NIMI SJEDNOTILI

 

Vaše Eminence, Vaše Milosti, Vaše Excelence,

 Pokoj a lásku! Se srdcem plným nevýslovné radosti vítáme Vás, naši drazí dobří pastýři, v Orlu – domově Dvou Srdcí Lásky Ježíše a

Marie navždy sjednocených láskou.

          Co nejuctivěji a nejnaléhavěji Vás já, Váš služebník, snažně žádám, abyste Dvěma zraněným a krvácejícím Srdcím Lásky Ježíše a Marie zasvětili svou vznešenou, ctihodnou a posvátnou osobu, všechna srdce, všechny duše, všechny lidi, Církev, lidstvo a tvorstvo – zejména všechno, co Bůh ve své nekonečné Lásce a milosti svěřil do Vaší péče, dobrých pastýřů našich duší. 

           TOTO JE BOŽÍ A JEDINÉ ŘEŠENÍ: SPOJIT SE SE DVĚMA ZRANĚNÝMI A KRVÁCEJÍCÍMI SRDCI LÁSKY JEŽÍŠE A MARIE A TAK ZACHRÁNIT CELÝ SVĚT A VŠECHNY DUŠE.

PAMATUJTE, ŽE SPÁSA DUŠÍ VŽDY MUSÍ BÝT V CÍRKVI NEJVYŠŠÍM ZÁKONEM“ (srv. CIC 1752).

          Ať je s Vámi sláva zmrtvýchvstalého Pána Ježíše Krista, Otce a Ducha Svatého.

           Prosím, dovolte, abych Vám pověděl tento skutečný příběh.

          Když jsem poprvé přijal Nejsvětější svátost, začal si mě Pán Ježíš Kristus přitahovat blíž k  sobě a  začal mě vyučovat nejhlubším tajemstvím svého Srdce lásky.

Prosil mě:

          „Přicházej ke mně každý den. Nikdy nedovol ďáblovi, aby tě držel dál ode mě, a  nezůstávej dále ode mě ani z  vlastní vůle. Všechny duše kolem sebe, které jsou ti dány, uč, aby mě milovaly. Pohni mnoho srdcí k  tomu, aby mě milovaly. Svět mi stále vzdoruje. Je sice mnoho těch, kdo mě těší, ale hříchy světa přesto nad jejich prací značně převažují. (Když to říkal, plakal.) Podívej se, jak mi lidstvo vzdoruje. Dokonce ti, kterým důvěřuji, i  ti, od kterých očekávám útěchu, mě posílají pryč, bijí mě a  plivají mi do tváře. Přitahují trest mého hněvu, brzy pocítí sílu mé paže, nebude-li zadostiučiněno. Nejsem milován. U  mnohých vzbuzuje nenávist, když slyší mé Jméno, jen velmi malý počet přichází ke mně…!

           Popros tyto lidi, kteří mě dosud nenávidí, kteří mě nemilují, kteří se mi stále ještě vyhýbají, u  kterých vzbuzuje nenávist, když slyší mé Jméno, aby přišli zpět ke mně. Řekni jim, že je miluji. Ty sám mě nemůžeš moc utěšit.“

Ježíš říká: „Ty sám mě nemůžeš moc utěšit!“ A  ukázal mi, co tím mínil:

Ukázal mi sám sebe na kříži s  nesčetnými ranami na celém těle a  ty krvácely. Všude vytékala krev a  stékala na zem. Pokusil jsem se zachytit všechnu krev ústy a  pít ji, ale vytékalo příliš mnoho krve z  příliš mnoha ran. Mnoho krve teklo na podlahu. Pak jsem se pokoušel zastavit tekoucí krev rukama tak, že jsem přitiskl na některé rány prsty, ale ran bylo příliš mnoho a  vytékalo příliš mnoho krve. Byl jsem bezradný.

           Podařilo se mi určité množství krve zachytit ústy, ale větší část tekla na špinavou zem. Když jsem se pak dál beznadějně namáhal zastavit tok krve a  zadržet ji svými ústy

řekl mi: „Ty sám mě nemůžeš moc utěšit. Přiveď ke mně své příbuzné a  přátele. Přiveď velmi mnoho lidí, aby mě navštívili a  aby byl můj dům – má Církev plná. Budu velmi šťastný a  odpustím vám (celému světu) vaše hříchy.“

            Bratři a  sestry!

Náš Pán Ježíš Kristus krvácí neustále v  mnoha svatostáncích tohoto světa. Na mnoha místech této země často naše blahoslavená Matka Maria pláče a  roní krvavé slzy.

Když visel na kříži, volal náš Pán:Žízním…!“ Žízní po duších, žízní po lásce. Žízní po tvé duši, po mé duši, po mé lásce, po tvé lásce.

Jindy mi Pán Ježíš Kristus vyjevil, že řešení problému duší, Církve a  světa je sjednocení se dvěma zraněnými a  krvácejícími Srdci lásky (Ježíše a  Marie).

Zjevoval mi to takto: Pán mi ukázal své Srdce, které ztratilo tolik krve, že proti své původní barvě úplně vybledlo. Pak mi řekl:

„Pokud dokážeš, aby toto Srdce opět zčervenalo, svět bude zachráněn.“ Zeptal jsem se Ho, jak mohu učinit, aby Srdce získalo zpět svou krev a  barvu. Odpověděl mi: „Přál bych si, abys na to přišel sám.“

Chodil jsem a  ptal jsem se starších, zkušených a  vzdělaných i  duchovně založených osob, ale nikdo mi nedokázal dát správnou odpověď.

Když ke mně příště přišel, říkal jsem Mu, že jsem přemýšlel, hledal a  ptal se mnoha lidí, ale nenalezl jsem odpověď ani já, ani nikdo jiný. Řekl: „Dám ti sám řešení. Zjevím ti toto tajemství.“

Pak mi ukázal znovu své Srdce a  Neposkvrněné Srdce své Matky, blahoslavené Panny Marie. Neposkvrněné Srdce je poseto hlubokými ranami, rány byly hluboké, ale ne široké a  Neposkvrněné Srdce také hodně krvácelo. Pak mi řekl:

„Jediné řešení je sjednotit se se Dvěma Zraněnými a  krvácejícími Srdci Lásky.“

Ptal jsem se ho, jak se můžeme sjednotit se Dvěma Zraněnými a  Krvácejícími Srdci, když nejsme čistí a  svatí. Pak mě Pán naučil Modlitbu Dvou Srdcí lásky a  řekl, že skrze tuto modlitbu budeme očištěni a  sjednoceni se Dvěma Srdci Lásky a  svět bude zachráněn.

Požádal nás, abychom se tuto modlitbu modlili jako úkon Lásky všude a stále, zvlášť ve 12 hodin, v 16 hodin, v 18 h., při mši svaté – zvláště při sv. přijímání a na konci mše sv., o Vigílii v noci a o Svaté hodině ve dne.

Dnes na nás apeluje Ježíš velmi vážně, způsobem, který je radostný, ale současně i  mrazí:

„Najdi lidi, kteří se s  tebou Modlitbu (dvou Srdcí lásky) budou modlit. Pokud budou lidé žít tento modlitební život dokonale, bez ohledu na to, jak málo jich bude já je použiji k tomu, aby se rozšířilo Království mé Lásky do celého světa. A  svět se změní. Změním tvář země. Obnovím svou Církev a  zachráním všechny (nesčetné) duše. Svrhnu vliv zla. Svrhnu zlo. Pevně ustanovím vládu své Lásky. Má Vůle bude plněna na zemi tak, jak je tomu v  nebi.“

 Tato modlitba je pro spásu všech duší, pro obnovu Církve, záchranu celého světa, k pevnému ustanovení království Boží Lásky, pro triumf Dvou Srdcí Lásky, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposvkrněného Srdce Marie, ke sjednocení všeho v Kristu, k věčnému Království Boží Lásky v jeho eucharistické a trinitární Lásce.

Také v minulosti Bůh učinil takové výzvy svůj lid, někdy  nebyl hned a dokonale vyslyšeny jako v Paray le-Monial a ve Fatimě s velkými následky.  

              Nyní, v naší době, nabízí Bůh tuto jedinečnou milost.

Jsme velmi vděčni našemu Bohu, naší Lásce a našemu Všemu, že tato modlitba již získala všeobecné schválení, imprimatur od mnoha biskupů z celého světa, pro různé překlady do různých světových jazyků.

            Naši drazí, milovaní, dobří pastýři duší, milujeme Vás, ctíme Vás a modlíme se za Vás. Prosím, modlete se za nás a žehnej nám! Prosím, zasvěťte všechny (lidi) Dvěma zraněným a krvácejícím Srdcím Lásky Ježíše a Marie.

            Váš oddaný v Srdcích Lásky Ježíše a Marie

                         Montfort Okanwikpo (Rev. Fr.)

Za univerzální rodinu Dvou Srdcí Lásky v samém srdci Katolické církve.

Tento apoštolát je apoštolátem Lásky – Boží Lásky, nikoli naší – lidské – lásky, ale Boží Lásky. Jak nás to učí sv. Jan – není to naše láska, ale Boží Láska k nám. To, co hlásáme není naše vlastní poselství, není to naše vlastní církev, není to naše, ale Boží – všechno to je Boží. Všechno patří Bohu, všechno pochází od Boha, všechno plyne od Boha a všechno se vrací k Bohu. Bůh je všechno ve všem. Tento apoštolát je zcela absolutně řízený samotnou Boží vůlí. Cílem, jediným cílem a jediným očekávaným výsledkem je přivést všechny k Boží lásce – ve sjednocení se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci Lásky Ježíše a Marie, skrze Ně a s Nimi.

Zasvěťte všechny Dvěma Srdcím Lásky – Ježíše a Marie pomocí modlitby Dvou Srdcí Lásky a takto sjednoťte všechny se Dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci Lásky a všichni budou zachráněni. Pokud se tak nestane, celý svět nebude ušetřen a všechny duše nebudou spaseny.


Spolu s tímto dopisem předal o. Montfort biskupům také knihu všech poselství Boží vlastní a jediné řešení a doktorskou práci M. Chukwuemeky Sjednocení Dvou Srdcí