Všechny naše myšlenky, slova a činy musí být podle Boží vůle

Kázání při Vigilii v úterý 23. 6. 2020

P. Montfort Okanwikpo, SHL

 

ÚVOD

Plně vyspělá osoba, plně rozvinutá osoba, plně vyspělý anděl, plně rozvinutý anděl, plně vyspělá duše, plně rozvinutá duše je taková, jejíž vůle je jedno s vůlí Boží. Když dokážete říci: „Mým pokrmem je konat vůli toho, který mě poslal.“ Plně vyspělý učedník je takový, který zná a koná vůli svého mistra. Když vás Bůh stvořil, jeho cílem bylo: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.“ Dokud se nestanete takovými, nejste ještě vyspělí, jste nevyspělí, jste nedostatečně vyvinutí, dokud se nenaučíte dávat svou vůli do jednoty s vůlí Boží. To je význam spásy… Proto se máme modlit, pracovat, neúnavně se namáhat pro spásu všech duší, což znamená, aby všichni byli plně sjednoceni s Bohem, s Kristem. „Sjednotit všechno v Kristu, všechno na nebi i na zemi,“ to je význam spásy. Tady na Ugwu-Nso se to učíme tak, že se rozvíjíme a sjednocujeme naši vlastní vůli, naše vlastní přání, naše vlastní záliby s tím, co chce Bůh, a že konáme Boží vůli, nic jiného.

 

KÁZÁNÍ

Moji drazí bratři a sestry,

děkuji Bohu za svatého Řehoře z Nyssy, který napsal tento traktát O křesťanské dokonalosti (druhé čtení při modlitbě se čtením). Je úžasné, jak to dokázal zachytit a shrnout, rozlišit a pojednávat o křesťanském životě, jednání, řeči a smýšlení. Musíme zajistit, aby všechny naše myšlenky, slova i skutky byly ovládány Božskou myšlenkou, zjevením Krista: „Každý z nás tedy musí zpytovat své myšlenky, slova a činy, zda směřují ke Kristu, anebo zda se spíše od Krista vzdalují.“ Co dělá nějakou věc démonickou, ďábelskou, (je když): „nese pečeť Božího Odpůrce, který špiní perlu duše vášněmi, jako by ji mazal blátem“.

Pán mi zjevil velmi jasně, že tento časový rozvrh, který nám dal, abychom podle něj tady žili, je rozvrhem dokonalosti. Pokud jej žijete, jste dokonalí. Pokud jej žijete dokonale, jste dokonalí. Pokud jej nežijete dokonale, nejste dokonalí. Proto se tímto rozvrhem dokonalosti musí řídit všichni, a můj Bůh, má Láska, mé Všechno, mi řekl: „Má Lásko, tohle je rozvrh, podle kterého chci, aby žili všichni v mém domě na mé Svaté Hoře v mém Univerzálním centru Srdcí Lásky. Je to rytmus modlitby Dvou Srdcí Lásky. Tato láska, tato modlitba bude vládnout v celých jejich životech, ve všem, co si myslí, co říkají, co konají.“ To je to, co říkal i svatý Řehoř. „Všichni bez výjimky, kdo žijí v mém domě na mé Svaté Hoře, budou žít tento život čistoty, modlitby a šíření (tohoto poselství). Kdo není připraven žít tento život, tomu nebude dovoleno žít na mé Svaté Hoře v mém domě.“

Ti, kdo sem přicházejí žít, souhlasili, že budou žít tak, jak Bůh chce. Jakmile vkročíte na toto místo, souhlasili jste, že budete žít život, který je plně a kompletně ovládaný Boží vůlí. Tady na Svaté Hoře je Boží vůle plněna dokonale, tak jako je v nebi plněna anděly. Už jsem řekl, že jediným rozdílem je, že my lidé nosíme šaty, pereme si své šaty, čistíme si zuby, chodíme se najíst do refektáře, chodíme na toaletu. Andělé to nedělají, nepotřebují to, protože nemají těla jako my. Jsou jen jako svíce hořící ve svatostánku Páně. Jednoho dne odložíme toto tělo a přijmeme jiné.

„Odstraň od sebe všechno,“ řekl mi můj Bůh, „co není mou svatou vůlí. Za prvé: očisti se od všeho, co není mou láskou, mými Srdci Lásky, mou Eucharistickou láskou, mou Trojiční láskou. Odstraň všechno, co není čisté a svaté, od sebe i ze svého okolí. Všechno, co není čistou a svatou láskou ke mně, tvému Bohu, tvé Lásce, tvému Všemu, odstraň zcela ze svého života, ze svého myšlení, ze svého mluvení, ze svých slov, ze svých činů, ze svých myšlenek, a budeš dokonalý. Buď naprosto čistý, i pokud to znamená, že už v tobě není nic – tak je to o to větší, lepší, tak je to dobré. Ať v tobě není, ať v sobě nechováš nic jiného než lásku, čistou a svatou lásku, Dvě Srdce Lásky, Eucharistickou lásku, Trojiční lásku. Tento úplně první krok je u tebe naprosto nezbytný.“ Děkuji ti, můj Bože, má Lásko, mé Všechno.

„Je to naprosto nezbytné pro ustanovení vlády Srdcí Lásky v tobě i ve všech na celém světě.“ Tak jako ANO, které řekla Maminka Maria, je naprosto nezbytné pro vládu Boží lásky tady na zemi. Pán mě naléhavě prosil: „Prosím, pomoz mi ustanovit vládu mé Trojiční lásky, mých Srdcí Lásky, mé Eucharistické lásky v tobě i ve všech.“

„Za druhé: odstraň od mého Společenství (to je od členů) všechno, co není čistou a svatou láskou mých Srdcí Lásky, mou Eucharistickou láskou, mou Trojiční láskou.“ Toto společenství, členové musí zářit čistotou a svatostí Boží Lásky a musí tuto lásku všude vyzařovat. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno.

„Musí tuto lásku přijímat a vyzařovat ji všude a stále, bez ohledu na překážky.“ Potom Pán řekl: „Toto společenství, společenství Dvou Srdcí Lásky, SHL, je mým nástrojem k ustanovení vlády mé Lásky, čisté a svaté Lásky, mé Eucharistické Lásky, mé Trojiční Lásky na celém světě, v celém stvoření, v nebi, na zemi i pod zemí.“ Toto Společenství, členové musí vědět, že jsou Božími láskyplnými nástroji, a mají užívat jen zbraně lásky, čistoty, modlitby a šíření (tohoto poselství), které Bůh po celou věčnost připravoval a zdokonaloval pro toto Společenství, aby zničil ďábla a učinil konec otroctví hříchu a zla a špatnosti, které vládnou v dnešním světě. Toto Společenství toho musí dosáhnout, musí vstoupit do zaslíbené země a vlastnit ji.“

Když někteří z našich členů začali odmítat modlitební život, omezovat jej, změnili hábit, Pán řekl: „Tito lidé nejsou k ničemu.“ Nejsou k ničemu pro Boží záměry. Proto Bůh řekl: „Odstraňuji je. Začni znovu.“

Používejte nástroj, který vám Bůh dává, používejte pouze tento nástroj, žádný jiný. Používejte pouze zbraně lásky, čistoty, modlitby, šíření (tohoto poselství). Bůh je pro nás po celou věčnost připravoval a zdokonaloval, abychom je používali, a tak zničili ďábla a učinili konec otroctví hříchu a zla a špatnosti a nenávisti, které vládnou v dnešním světě. Slibuje stále: „Já jsem s vámi nyní i na věky věků. Amen.“

Za třetí: odstraň odsud z Ugwu-Nso všechno, co není Boží láskou, čistou a svatou láskou, Eucharistickou láskou, Trojiční láskou. „Ať na mé Svaté Hoře nikdo nevidí, neslyší, nekoná, nemyslí, nepředstavuje si, neukazuje, necítí, nevnímá, nezakouší, nesetkává se s ničím než s mou nejvíce milující, nejnádhernější vůlí, mou přítomností.“

Ó můj Bože, ó má Lásko, ó mé Všechno.

Ó můj Bože, dej mi milost a sílu, abych vzal všechny, které jsi mi dal, a vedl je všechny k věčnému životu, ke spojení s tebou.

„Odstraň z mého Svatého místa všechno, každou věc, která není mojí láskou.“ Toto místo je velmi zvláštní na celém světě a nemělo by tady být viděno, myšleno, vyslovováno, slyšeno nic kromě Boží vůle. Toto svaté místo je centrem lásky, Boží lásky v celém světě, centrem všech srdcí, centrem lásky, čisté a svaté lásky, centrem Eucharistické lásky, centrem Trojiční lásky. „Má lásko, já jsem s tebou nyní i na věky věků. Amen.“

Děkuji ti, můj Bože, bez tebe nejsme ničím. „Tohle je místo, které jsem si vyvolil z celého světa a oddělil jsem jej pro ustanovení svrchované vlády mé lásky, mých Srdcí Lásky, mé Eucharistické lásky, mé Trojiční lásky v tobě i ve všech na celém světě.“

Ó můj Bože, děkuji ti.