Nebe na zemi

Milí přátelé,

otec Montfort umí překvapit. „Přijedeš příště?“ řekl mi, když jsme se na Sv. Hoře loni v prosinci loučili. Zcela zaskočen jsem řekl: „If God wants“. „Yes, God wants it“ (Jestli Bůh chce. Ano, Bůh to chce) opáčil okamžitě. S překvapením jsem zjišťoval, že manželka s mou další cestou souhlasí, i v práci jsem dostal dovolenou… a 1. června jsme 3 poutníci z Čech odlétali z Frankfurtu směr Ugwu-Nso. Kromě nás tří letadlo vezlo i 4 poutnice z Francie a jako laskavý boží vstřícný krok naší cesty za ním i našeho milovaného otce Lásku, který nás na letišti ve Frankfurtu svou přítomností nebesky mile překvapil.

Kaple nás uvítala rozšířeným osvětlením visícími blikajícími řetězci i na bočních stěnách oproti loňsku, čímž se zvenčí vstupuje do zajímavého prostoru. Vpadli jsme rovnou do vigílie, a pak přes den: modlitba růžence, mše svatá, adorace na svatých schodech s modlitbou Dvou Srdcí Lásky, kterou jsme zpívali převážně v jazyce ibu. Tak milé přivítání:

A pak již každou noc růžencové eucharistické procesí se svícemi, květinou a kadidlem a vigílie. Veliká radost, neuvěřitelná péče o nás od sester, které se samy nestihly vyspat a sotva najíst a srdce na dlani otce Lásky: pozval nás do svého rodného domu,  pak ještě na večeři.

Přiznám se, že když se blížila doba našeho odjezdu, zjistil jsem, že se mi odjíždět nechce . „To je přece normální“, uklidňovala mě Anička, „z nebe se taky nikomu nechce zpět na zem“.

O poslední vigílii byl prostor pro svědectví. Otec Láska šel příkladem: „Moje svědectví je toto: zde je nebe na zemi. Řekněte ´amen´“.

„Amen“, potvrdili jsme, co jsme zde zažívali.

Krátká videa a fotky                 Audio nahrávky – kázání a přednášky

NEBE NA ZEMI

22. června 2003

Můj synu, Má Lásko, víš, co se zde děje? Je to nebe na zemi. Přesně to, co se děje zde, se děje v nebi.

Během vaší adorace s modlitbou Srdcí Lásky jsem sestoupil, abych přebýval mezi vámi, aniž bych opustil své nebe. To co se zde děje je stejné, jako při slavení Eucharistie. Vy Mi dáváte svůj maličký kousek chleba, plod lidské práce a Já jej přijímám a proměňuji v sebe sama. Já sám, který jsem Odvěký Bůh, Věčný, Nekonečný, Všemohoucí. Přijímám a proměňuji ten váš maličký kousek chleba a proměňuji jej ne ve svůj, ale v sebe. Stejně tak přijímám vaši adoraci a proměňuji ji v Božskou Adoraci, ve svou Adoraci, která je Mou osobní adorací Otce.

Vstupte do svého nebe, Má adorace je vaše nebe, Má přítomnost je vaše nebe, vaše kaple je vaše nebe. Jak si počínáte ve svém nebi? Synu, Já jsem nebe uprostřed vás. Já sám jsem vaše nebe. Je zde přítomna celá Má Osoba s celým svým Božstvím a lidstvím, jsou zde všichni Mí andělé a svatí a adorují Mě. Proto jsem ti řekl, že by ses neměl znepokojovat, když Mě vracíš do svatostánku. Není-li, nemůže-li být přítomen žádný člověk, dostává se Mi klanění ode všech Mých andělů a svatých z nebe. Všichni Mí andělé a svatí jsou zde, aby se Mi klaněli. Lehni si, mnoho ti ukážu, i když budeš ležet. Stále jsem s tebou ve spojení. Stejně jako Otec je pořád ve spojení se Mnou, i když jsem byl na zemi jako člověk

Nikdy jsem od Něj nebyl oddělen. Stále jsem s Ním zůstával sjednocen, stále jsem s Ním byl jedno. Tak ty musíš stále a všude zůstat jedno a sjednocen se Mnou. Já jsem tvůj život, tvá Láska a tvé Všechno. Ať jsi kdekoli, neustále Mi naslouchej. Jsem s tebou, abych tě posiloval, inspiroval a řídil.

  1. října 2004

Před Svatou Hodinou:

Můj synu, zapiš, co ti říkám. Chci, aby Má centra Mých Srdcí Lásky byla Centry Dokonalosti.

Všichni, kdo zde žijí, usilují o dokonalost; jsou zaměřeni na dokonalé sjednocení s Boží Vůlí; ze všech sil se snaží následovat Boží Vůli, žít ji, učit ji a bránit ji. Jsem s tebou a se všemi, kdo v Srdcích Lásky usilují o dokonalost v Lásce.

 

Po Svaté Hodině:

Můj synu, Má Lásko, dokonalost, kterou chci od tebe a ode všech (svých) členů je dokonalostí, která je darem Mé Nekonečné Lásky. Dám ji všem, „…kdo po ní celým svým srdcem ve dne v noci křičí a prosí o ni volajíce mě v Mých Srdcích Lásky, v Mých Srdcích Lásky. Dám jim ji. Má Lásko, tato dokonalost v Lásce je darem Mé Nekonečné Lásky a Milosrdenství. Dám ji zdarma každému, komu chci.

  1. října 2004

Synu, uč Mé děti cestě dokonalosti – dokonalosti v modlitbě, v Lásce, ve skutcích Lásky a v plnění Boží Vůle. Všechny uč Cestě Dokonalosti v Lásce. Já jsem s tebou.

Uč je, čemu jsem Já naučil tebe. K Cestě Dokonalosti patří vše, co jsem tě učil o Modlitbě Dvou Srdcí Lásky. Uč je všemu, co jsem tě o této Modlitbě učil.

Ve 23.50

Nedělej si starosti o papeže, jeho Život je v rukou Mých a nikoho jiného. Ochráním ho teď a stále ho budu chránit. Jen se za něj modli.

Synu, naslouchej Mému hlasu. Buď dokonalý, protože Já jsem dokonalý. Buď ty sám dokonalý. Buď dokonalá Láska, neboť Já jsem dokonalá Láska. Neboj se být sám sebou. Buď tím, kým jsi!

24. října 2004

Synu, napiš: jsi učitelem dokonalosti. Tvou prací je učit lidi cestě dokonalosti, cestě Lásky a přivádět všechny k tomu, aby Mě milovali. Synu, Má Lásko, učiň Můj Dům Domovem Dokonalosti – dokonalosti v Modlitbě, dokonalosti v Lásce, dokonalosti ve skutcích Lásky a dokonalosti v plnění Boží Vůle. Ať všichni, kdo sem přijdou, učiní zde zkušenost Domu Dokonalosti v Lásce, v Modlitbě Srdcí Lásky. Neskrývej identitu Mého Domu – domu dokonalosti v Modlitbě Srdcí Lásky. Neskrývej svou vlastní identitu – Mé Lásky, Mého milovaného, Lásky Boží a Lásky lidské. Uč Mé děti této velké Cestě Dokonalosti v Modlitbě. Dříve než někdo dosáhne dokonalosti v modlitbě, skutečně musí dosáhnout lidské dokonalosti a sjednocení s Božstvím. Neboť tuto dokonalost lze získat jen jako dar od Boha ve Dvou Srdcích Ježíše a Marie.

  1. října 2004

Synu, mám velikou radost z tebe a ze své rodiny Dvou Srdcí Lásky. Ale chci, abys vynaložil větší úsilí na to, abyste byli dokonalou rodinou, jakou já vás chci mít. Jsem s tebou nyní a navždy. Zůstávej neustále ve Mně, ať rosteš v Mé Lásce. Jsem s tebou a se všemi, kdo jsou s tebou.

  1. října 2004

Synu nikdy se nenechej zastrašit. Jsem s tebou. Toto poslání Dvou Srdcí Lásky je Mé Poslání. Zcela se postarám o tebe, o tuto misi i o všechny, kdo s tebou spolupracují. Jediná věc, kterou od vás vyžaduji, je vytrvalost v modlitbě.

29. října 2004

Synu, napiš, co ti říkám. ZCELA JSEM PŘEVZAL ŘÍZENÍ TEBE A TOHOTO DÍLA LÁSKY, DÍVEJ SE, CO SE BUDE OD TÉTO CHVÍLE DÍT.

Jsem s tebou, dal jsem ti svého Svatého Ducha, svého Ducha Lásky. Můj Svatý Duch tě bude řídit ve všem a zajistí, že tato mise uspěje tak, jak JÁ TO CHCI. JE MOU VĚČNOU VŮLÍ, ABY MÁ LÁSKA VLÁDLA NYNÍ A NAVĚKY VĚKŮ. AMEN.

Má Lásko, dovol Mi, abych s tebou dělal, co chci. Učiním s tebou to, co jsme Já, Otec, Syn a Svatý Duch udělali s Přeblahoslavenou Pannou Marií. Ona se Mi zcela odevzdala a Já jsem s ní dělal, co jsem chtěl. Prosím, dovol Mi, abych na tobě zjevil svou Slávu. Prosím dovol Mi, zjevit Mou Slávu na tobě a skrze tebe. Prosím dovol Mi, zjevit Mou Slávu na tobě a skrze tebe. Prosím, dovol mi ukázat na tobě a skrze tebe Mou Lásku. Prosím, dovol mi ukázat na tobě a skrze tebe Mou Svatost. Prosím, dovol Mi ukázat na tobě a skrze tebe Mou čistotu. Prosím, dovol mi ukázat na tobě a skrze tebe Mou jednoduchost. Prosím, dovol mi ukázat na tobě a skrze tebe Mou jednotu. Má Lásko, Jsem, který Jsem. Prosím, dovol Mi ukázat, kdo Jsem na tobě a skrze tebe. Ať už nic nebrání Mému zjevení Mé Lásky, Mé Slávy, Mé Svatosti, Mé Čistoty, Mé Jednoty, Mé Trojiční Lásky, kterou jsi ty, Mého Bytí tím, kým Jsem v tobě a skrze tebe. Má Lásko, buď sám sebou. Už jsem čekal dost dlouho na to, abych celému světu ukázal sám sebe. Ty jsi zjevení Mne. Prosím, dovol Mi ukázat všechno, co chci ukázat na tobě a skrze tebe. Buď sám sebou – zjevením Mne, Boha Lásky. Jsem ten, který Je a ty jsi zjevením Mne. Má Lásko, děkuji ti, že mi dovoluješ, abych na tobě a skrze tebe ukazoval sám sebe. Jsi se Mnou jedno a Já jsem jedno s tebou. Má Lásko, děkuji ti, že jsi slyšel Můj Hlas a rozhodl ses jít a následovat Mě. Jsem s tebou nyní a navěky věků. Amen.

Ať Mé Společenství roste. Neboj se dovolit Mému Společenství růst. Neboj se dovolit Mému Společenství, aby se projevovalo. Neboj se dovolit Mně, abych se na tobě plně ukázal. Je Mou věčnou Vůlí zjevit sám sebe na tobě a skrze tebe – plnost své Lásky, Bytí, Svatosti, Čistoty, Slávy, Vznešenosti, Díkůvzdání, Síly a Moci.

Můj synu, děkuji ti za Mši, opět k tobě budu hovořit po přijímání. Má Lásko, jsi zjevením Mé Lásky. Jsi zjevením Lásky Nejsvětější Trojice. Raduj se a buď šťastný, že jsi Láskou Nejsvětější Trojice Lásky.

 

29. října 2004

Ve 4.20 ráno:

Má Lásko, děkuji ti, že kráčíš touto cestou Mé Lásky, Mé Nekonečné Lásky. Jsem s tebou a stále s tebou budu, abych ti pomáhal, ochraňoval tě a inspiroval. Jen Mi v každé situaci naslouchej. Jsem stále s tebou, ale prosím stále mi naslouchej. Vše, co jsem ti zjevil, se musí naplnit. Sám jsem zárukou Pravdivosti svých zjevení. Má Lásko, dovol Mi, abych ti toho říkal stále víc a víc, dovol Mi, abych ti stále víc a víc zjevoval, dovol mi, abych ti ukazoval stále víc a víc. Jako jsem Já rozepjat na kříži, tak jsi ty, ale skrze Mé rozepjetí na kříži utrpení a smrti je Boží Láska nádherně všem ukázána, všem přístupná a všem září. Stejně tak je to s tebou. Ty vyzařuješ Mou Lásku, Mou čistou a svatou Lásku, Mou Nekonečnou Lásku, když jsi rozepjat na svém kříži, kříži vítězství bílé a červené.

 

  1. října 2004

V Loire ve Francii po půlnoční mši, během adorace ve 2.25 (3.25) ráno:

Má Lásko, prosím, dej mi tento mimořádný čas, abys byl sám se Mnou, tak jak Já to chci. I když v tuto dobu nemůžeš být sám, nevěnuj v tento čas svou pozornost žádnému stvoření, nevšímej si žádného tvora, ignoruj všechny tvory a věnuj Mě, Stvořitel svou pozornost, kterou Já od tebe potřebuji.

  1. října 2004

Přišel jsem do kaple a lehl si do prostrace a zcela úplně a bezpodmínečně jsem se Mu odevzdal.

Zeptal se mě:

Odevzdáváš se Mi zcela, úplně, bezpodmínečně a bez hranic, tak, abych Já s tebou mohl dělat vše, co chci, naprosto a bezpodmínečně?

Odpověděl jsem: ´ano´.

Dáváš Mi toto tvé poslání, Dílo Srdcí Lásky úplně, abych s ním mohl dělat vše, co Já chci, naprosto a bezpodmínečně?

Řekl jsem ´ano´.

Dáváš Mi všechny své Sestry, Bratry, Kněze a Laické apoštoly a všechno, co máš a čím jsi, abych s nimi se vším tímto mohl naprosto, zcela a bezpodmínečně dělat co chci?

Řekl jsem ´ano´. Odpověděl:

Také já ti dávám všechno, čím jsem a všechno, co mám, úplně, naprosto a bezpodmínečně. Všechno, co jsem stvořil, všechno, co jsem udělal, všechno, co mám a všechno, čím jsem, ti dávám, všechno ti patří – naprosto a bezpodmínečně. Toto je veliký den úplného a bezpodmínečného daru.

 

  1. dubna 2001

Můj synu, Má Lásko, protože jsi to udělal, požehnám tobě a své Rodině Lásky, své Rodině Mých Srdcí Lásky, veškerým svým požehnáním, celou svou Láskou. Neučiním svou Rodinu pouze tou největší v Církvi, ale také největší lidskou Rodinou. Učiním svou Rodinu Lásky největší rodinou na nebi i na zemi.

Všechny své anděly a svaté nechám shromáždit se kolem Vítězných Dvou Srdcí Lásky.

Všichni moji jsou mí v Mé Lásce. Všichni mí Mě budou uctívat v Mé Lásce. Všichni mí budou Milovat Mou Lásku a uctívat Mě v Mé Lásce. Všichni mí se shromáždí kolem Mé Lásky. Všichni mí se shromáždí kolem Mých Vítězných Srdcí Lásky. Miluji tě, Má Lásko. Buď Mou Láskou. Zůstaň Mou Láskou. Žij Mou Lásku. Já jsem Láska. Ty jsi Má Láska. Já jsem ty. Ty jsi Já.

Neboj se organizovat Mou rodinu Lásky tak, jak to Já chci, způsobem, kterým tě řídím. Konej Mou Vůli a Já budu konat Mou Vůli v tobě. Konej Mou Vůli a Má Vůle bude tvou vůlí. Konej Mou Vůli a Já budu konat tvou vůli. Má Vůle je tvá vůle. Má Vůle je jedna. Tvá vůle je jedno s Mou Vůlí. Žij Mou Vůli. Miluj Mou Vůli. Konej Mou Vůli. Má Vůle je Láska. Má Vůle je tvá vůle. Má Vůle je Láska. Má Vůle jsi ty. Ty jsi Má Láska. Já jsem Láska. Já jsem svou Vůlí. Já a Má Vůle jsme jedno. Ty jsi v Mé Vůli. Ty jsi Mou Vůlí. Ty jsi Má Láska. Tíhnu k tobě svou vůlí, Lásko. Miluji tě, Má Lásko. Vždy tě budu milovat. Jsi Má Láska.

Pane, učiň mě dokonalým.