Přípravou na Svátek je dát Bohu 100 %

Kázání při Vigilii ve čtvrtek 4. 6. 2020 na Svaté Hoře

P. Montfort Okanwikpo, SHL

 

Moji drazí bratři a mé drahé sestry,

nyní byste měli být dokonalí v tom, jak žijete tento život Dvou Srdcí Lásky, protože váš nebeský Otec chce, abyste byli dokonalí. Chce vaši dokonalost a vy byste mu ji měli dát. On od nás nežádá nic, co nám už sám nedal.

Anděl řekl Marii: „Počneš.“ Kde? Zmínil se o tom. „Počneš ve svém lůně.“ Takže než Bůh řekl Marii, aby počala, co udělal? Dal jí lůno. Takže než nás Bůh požádá, abychom pro něj něco udělali, musí nám už předtím dát, co k tomu potřebujeme. Nebuďte pošetilí, nebuďte naivní, tato Svatá Hora zůstává Univerzálním Centrem Dvou Srdcí Lásky pro celý svět. Ať se vám to líbí nebo ne, Bůh ji vyvýšil více než kterékoliv jiné místo na světě. Ať se vám to líbí nebo ne. Bůh to tak učinil. Je to Boží vůle. Boží vůle je naší řeholí, Boží vůle je naším zákonem, Boží vůle je naším životem, je naší spásou, je naší slávou a je také naším křížem. Kristus to řekl velmi jasně: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vám dám odpočinout.“ On nám dává odpočinout.

Bůh dává svému lidu odpočinout. Dává nám odpočinek, dává nám občerstvení, dává nám pokrm, a když už jste opravdu plně vyspělí, Boží vůle se stává vaším pokrmem. Konání Jeho vůle se stává vaší výživou. Byl jsem překvapený, že když mi doktor odebral krev a vyšetřil mi ji, řekl: „Nemáte žádný problém. Vaše krev má 95 %.“ Jak je tohle možné? Odkud se to bere? Žádné maso, žádná zelenina, žádné garri, žádné ofe, žádné fazole, žádná rýže, žádný džem, žádné ovoce, žádné ryby, nic, po dobu více než roku, od 4. března minulého roku. Kolik je to teď měsíců? Šestnáct měsíců. Ale mnozí tak žili ještě déle, padesát let jako Marta Robinová, 30 let a stále jsou naživu. Bůh ví, co s námi dělá. Dříve než vám řekne, abyste něco udělali, dá vám milost. Proto se tady na Ugwu-Nso musíme pozvednout na takovou úroveň, abychom Mu dávali to, co od nás žádá: sto procent, bez kompromisů. A zůstane tu jen dvanáct lidí, ostatní budou pobývat na jiných místech. Pokud někdo selže, odejde a my ho nahradíme jinou osobou. Tak, jako to apoštolové udělali s Jidášem. Když Jidášovo místo zůstalo prázdné, vybrali Matěje a on jej převzal. Takže tady bude pořád stálý počet a jen tito lidé budou žít tady na Ugwu-Nso. Ostatní budou přicházet a odcházet, ale oni budou zůstávat.

To je teď naším cílem, pamatujte, Svátek Dvou Srdcí Lásky je letos 19. června (Nejsvětější Srdce Ježíšovo), 20. června (Neposkvrněné Srdce Panny Marie), 21. června (Dvě Srdce Lásky). Kolik dní ještě zbývá? Jsme na to připraveni? Poprvé od roku 2000 budeme náš Svátek slavit zde – jste na to připraveni? Děkuji ti, koronavire, že jsi nás přinutil zůstat na Svátek zde. Každé zklamání je požehnáním.

Otče Pascale, sváteční mše nebude v této kapli, bude tam, kde jsme měli Velikonoce, Vzkříšení. Proto tě prosím, otče Pascale, je tvým úkolem, abys přivolal inženýra Uchennu. Jak to pro nás připravíte, tak to my použijeme. Otče Pascale, to je tvůj úkol. Začali jsme s prací už před Velikonocemi, ale pak jsme té práce zase zanechali. Proto ho prosím zítra zavolej zpátky, abychom mohli pokračovat s prací. Ať prší nebo ne. To je místo, kde budeme slavit, a mělo by být propojeno s Kruhovou kaplí. Tady to zůstane adorační kaplí.

Nyní se soustřeďme na přípravu na Svátek. Požádejte každého, kdo může pomoci, ať nám pomůže. Svátek trvá nejméně tři dny, od čtvrtku do neděle, ale hlavními dny jsou pátek Nejsvětějšího Srdce, sobota Neposkvrněného Srdce a potom neděle Dvou Srdcí.

Čtvrtek je dnem Eucharistie. Když jsme to dělali v Římě, přijeli jsme nejpozději v úterý. Ve středu byla papežská audience, navštívili jsme papeže a přijali požehnání. Potom oslava. Téměř jeden týden. Tady není papež. Proto to bude od čtvrtku do neděle, jako při oslavě Velikonoc: Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a pak Velikonoční neděle. Po tyto čtyři dny bychom se měli starat o lidi, kteří přijdou. Když jedeme do Říma, lidé si platí za hotel, platí si za jídlo, za dopravu na ta místa. Proto budou ustanoveny komise, které získají zdroje pomoci, jídlo, a postarají se o ty, kdo přijdou na Svátek, protože většina z nich budou velmi, velmi chudí lidé: děti, chudí lidé, kteří hledají jídlo. A zůstanou u nás čtyři dny.

Přijde tedy nejméně sto lidí. Spočítejte to, co potřebujeme, abychom je ubytovali, kde budou zůstávat během deště. Je období dešťů. Tato kaple nebude místem, kde budou obědvat. Nikdy. Kaple pro ně není místem, kam by si přinesli matraci a zůstali tady. Ne. To není dovoleno. Bůh už to tak nechce. On chce, aby tato kaple byla jen pro lidi, kteří se sem přicházejí modlit: na adorace nebo mše… V každém okamžiku tady musí být nejméně dva lidé, kteří budou adorovat, klečet a adorovat… Bůh má radost z naší snahy, ale chce, abychom se snažili více, abychom byli dokonalí.

Chci ti poděkovat, můj Bože, má Lásko, mé Všechno, za všechno, co jsi pro mě učinil, co jsi učinil pro nás, že jsi mě vybral pro toto poslání… Každý den začínám zjišťovat, že jsem hlouběji a hlouběji ponořen do Srdcí Lásky Ježíše a Marie.

Letos nebude žádný Svátek bez sta procent. Ten Svátek je pro Boha bezcenný, pokud mu nedokážeme dát sto procent. Hledejte nejprve Boží království… Pokud nebude Svátek, bude v ten den nářek, žádné jídlo, bude půst, pokud nedáme Bohu sto procent. Takže vy, těch dvanáct, kteří jste pro tohle byli vybráni, vězte, že buď dáte sto procent, nebo ten Svátek zničíte.

Buď dáme Bohu před Svátkem sto procent a budeme tak i pokračovat, nebo žádný Svátek nebude, od toho čtvrtku nebude žádné jídlo, žádné pití, jen žínice a popel, truchlení, protože jsme nedokázali konat Boží vůli.

Takže jsme už začali, dnes je už čtvrtek, pokud se mezi dneškem a příštím čtvrtkem, otče Pascale, nepostaráš o těch sto procent, nebude žádný Svátek. Proto teď musí být boj, abychom to zajistili. Ta modlitba, kterou se modlíme: Náš Bože, naše Lásko, naše Všechno, zachraň nás a postarej se o nás. My musíme zachránit a postarat se o těchto sto procent. Hledejte nejprve Boží království. Tady Boží království znamená sto procent.

Vyžaduji od vás stále víc a víc, protože už směřuji ke svému vypaření. Vy musíte bránit to, co vám zanechávám, za prvé: život modlitby, za druhé: učení, kázání. To jsou dvě věci, které vám tu musím po sobě zanechat, než odejdu. Dvě věci: poselství Dvou Srdcí Lásky a potom kázání.

Proto od vás chci, abyste sepsali souhrn kázání a předložili je, nebo budete posláni pryč, bez kompromisů.

„Můj synu, poděkuj Mým kněžím, Mým synům kněžím, za jejich lásku a ochotu pracovat pro Mne a se Mnou, starat se o Mé děti, Mé syny, Mé dcery v Církvi i ve světě.

Všichni Mí synové a dcery v Církvi mají milovat Mé kněze a pečovat o ně, o Mé syny kněze. Moji kněží, Moji synové kněží mají milovat Mé syny a dcery v Mé Církvi, pečovat o ně a dávat za ně svůj život, obětovat se za ně.“

Kněží obětují své životy za syny a dcery a oni také mají milovat kněze a pečovat o ně. To je Kristovo přikázání: „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás.“ Jak nás Ježíš miloval? Tak, že za nás zemřel, to je víc než: „miluj svého bližního jako sebe“. Kristovo přikázání je více než to: „jako jsem já miloval vás“. Jeho láska je naším přikázáním. Jeho láska je naším příkladem. Jeho láska je naším životem.

„Řekni Mým pokřtěným a biřmovaným synům a dcerám, aby se žádným způsobem nepokoušeli řídit Mé zasvěcené syny a dcery a laické apoštoly nebo jim něco diktovat.“ Nemáte řídit sestry, které jsou zasvěcené, a zasvěcené sestry nemají řídit vysvěcené kněze. Jsou zasvěcené, mají sliby, a tyto zasvěcené sestry nemají nic diktovat vysvěceným kněžím, jáhnům, biskupům. Pokud se snaží je řídit a ovládat, nedělejte to. Někteří lidé to dělají, to jsou ďáblové.

„Moji kněží jsou převzácné dary Mé Církvi, představující Mě samotného,“ říká Ježíš, „v osobách Mých Synů kněží. Moji synové kněží si musí být vědomi své odpovědnosti v oblastech oběti, posvěcování a obětování, očišťování a uchovávání celé Církve.“ To je jejich práce: posvěcování, očišťování, uchovávání. „Každý kněz je knězem celé Církve, celého lidu. Jejich modlitby a oběti jsou pro celou Církev. I když mají farnost, jejich modlitby přesto jsou pro celý svět.“

Každý kněz je knězem celé Církve, celého lidu. Jejich modlitby, jejich oběti, to, co dávají, není pro jednu konkrétní skupinu, ale pro celou Církev. I když mají konkrétní farnost, konkrétní skupinu, která jim byla svěřena jejich biskupem nebo představeným, přesto jsou jejich modlitby a oběti pro celou Církev.

Prosím, připravme se letos na tento Svátek velmi dobře na prvním místě tím, že dáme Bohu sto procent. To je teď naším cílem: musí o to být postaráno do příštího čtvrtku, pokud ne, zapomeňte na ten Svátek. Musí o to být postaráno. Jako se modlíme: Náš Bože, naše Lásko, naše Všechno, zachraň nás a postarej se o nás. Musíme se postarat o těch sto procent. Žádné kdyby… Ne, musíme to zajistit. Pokud ne, náš život je marný, osobní i komunitní, je marný, k ničemu. Pokud nebudeme schopni dát Bohu sto procent, náš život je marný. Všechna snaha je promarněná, bezcenná, k ničemu.

Nedovolte nikomu, aby učinil váš život marným. Petr se stavěl proti Kristovu kříži a Kristus ho nazval Ďáblem, Satanem. Jako Eva učinila Adamův život marným, bezcenným, jako Batšeba učinila Davidův život marným, bezcenným, jako Dalila učinila Samsonův život marným, bezcenným, jako 700 žen učinilo Šalomounův život marností. Marnost nad marnost, všechno je marnost.

Nedělejte život ostatních marným, jinak budete ďáblem. Každý člověk, který vám brání, abyste dávali Bohu sto procent, takový člověk je vaším ďáblem. To, co způsobuje, že spíte během kázání, je vaším ďáblem.

Zdrávas Maria,…