„…svět spěje ke svému konci! … Konec je Láska!

2001

Můj synu, chci, abys zůstal se Mnou, abys přijal všechna Má poselství o tom, že svět spěje ke konci! Konec je změna. Konec je Láska! Konec je revoluce v Lásce! Ve světě dojde k mnoha tak rychlým změnám, že mnozí nebudou schopni na ně reagovat, ale neboj se. Všichni, kdo zůstanou v Lásce – v Mé Lásce – budou neseni Mou Láskou. Nastane veliká zkáza! Tato zkáza je očištění. Nový ráj přijde po této očišťující zkáze. Zkáza je očištění. Nenávist a ignorance Boží Lásky a Boží Vůle dosáhnou svého vrcholu a oni pak padnou do propasti, propast pohltí všechny, kdo nenávidí Boží vůli a Boží Lásku. Všichni, kdo odmítají žít podle Boží Vůle – Láskou, modlitbou a obětí dosáhnou vrcholu a sami se zřítí do propasti. Ale všichni, kdo zůstanou v mé Lásce, budou v bezpečí v Mém Srdci.

Můj synu, prosím pospěš si a rozšiř Mou Lásku, Mou modlitbu Lásky a úctu ke Mně do celého světa, aby nikdo nezůstal bez kontaktu s Mými Srdci Lásky. Všichni, kdo zůstanou v Mých Srdcích Lásky, budou spaseni. Zůstáváte v Mých Srdcích Lásky, když máte na svých rtech a ve svém srdci Jméno Lásky a vzýváte Jméno Pána, svého Boha. Já jsem Bůh Lásky. Miluji všechny svou věčnou Láskou.

Založ střediska nepřetržité adorace, založ těchto středisek velké množství, všude tam, kde se lidé budou v dobách hrozného soužení nacházet. Přichází ta nejhorší doba. Již je přede dveřmi. Síly zla se snaží rozpoutat svou poslední bitvu proti silám Božím. Není třeba říkat, které síly zvítězí. Zvítězí Boží síly, láska a pokoj, bázeň před Pánem a poslušnost Boží vůle. Ale síly zla ještě nepozbyly moci. Bojují a velice úskočně se snaží infiltrovat do řad Mé Církve – jediné instituce na světě, kterou neovládají a ovládnout nemohou. Svými chapadly pronikly do všech oblastí života na zemi – do filmů a zábavy, masmédií, počítačů, jídla, oblečení, zdravotnictví, stavebnictví, vzdělávání… Ale Můj synu. Neudělej žádnou chybu, ony nevládnou. Já jsem Bůh. Já vládnu celému svému stvoření. Síly zla se snaží ovládnout strategická místa a instituce. Můj synu, věz, že jsem to dovolil, abych urychlil očištění – celkové očištění.

Ti, kdo se očišťují modlitbou, nebudou trpět touto očišťující zkázou. Ti, kdo zůstávají v Mých Srdcích Lásky, nebudou touto očistou trpět. Je to očista ohněm; přírodní síly se zvednou proti lidské civilizaci bez Boha. Co nyní chci, je civilizace Lásky. Tato civilizace Lásky je prosazována Mými Srdci Lásky – Mým Nejsvětějším Srdcem a Neposkvrněným Srdcem Mé Matky. Mou milosrdnou Láskou! Zamýšlím vylít krev své Lásky na celý svět. Má Lásko, prosím, zůstaň v Mé Lásce a uč všechny, aby zůstali v Mé Lásce.

Když uvidíš tyto hrozné pohromy, nebo o nich uslyšíš, neboj se. Učiňte symbol Mé Lásky viditelný pro všechna srdce, aby jej viděli všichni. Všechna srdce, která můj symbol lásky milují, se Mnou budou sjednocena. Všechna srdce, která vidí znak Mé Lásky a obdivují jej, obdrží pečeť Mé Lásky. Každý, kdo znak Mé Lásky objímá, líbá a uctívá, bude spasen. Započtu je mezi své zachráněné, mezi ty, kteří mě znají. Synu, nedbej na to, že se tě ďábel snaží odvést od přijetí Mého poselství v jeho čistotě, prostotě a svatosti. Vůbec mu nedovol, aby tě zneklidňoval. Já sám tě upevním. Nedovolím mu, aby tě zneklidňoval. Jen zůstaň pevně spojen se Mnou. Já jsem s tebou pevně spojen. Mé Srdce je v tobě. Mé Srdce je ve tvém srdci. Krev, která proudí v tobě je Má Krev, Má Eucharistická Krev. Synu, následuj Mě všude, kam tě vedu.

Viděl jsi velice malé, nepatrné znamení této zkázy, zmatku, který přijde, když lidé budou odmítat Mou Lásku, pokud odmítnou Mou Vůli – zvláště představitelé lidí a národů; když chtějí úskočně nastolit své vlastní rozmary a vrtochy, místo toho, aby následovali Mou Svatou Vůli. To Já jsem stvořil celý svět, ne oni. To Já jsem vládce světa, ne oni. Já jsem Pán a Bůh, ne oni. Ale když se snaží ustavit sami sebe jako velmoc ve světě, droboučké přirozené věci na světě povstanou proti nim a svrhnou je. Maličké viry, bakterie a atomy se proti nim vzbouří. Ale pokud budou plnit Mou Vůli, vzdávat Mi čest, následovat Mou Vůli, naslouchat Mému Slovu, milovat Mě – Lásku, vše jim prospěje k dobrému. Zakusí blahobyt a požehnání. Synu, ďábel na tebe velice zuřivě útočí, aby ti zabránil v přijetí Mého poselství Lásky. Toto poselství je poselství Lásky pro celý svět. Nemám v úmyslu své stvoření zničit. Mám v plánu přivést je k naplnění. Všechno přivedu k naplnění, k jednotě, k naplnění a jednotě ve své Lásce.

Pokud se tvrdohlavé bezbožné bytosti pokusí ničit (stvoření) genetiku, počátek tvorů a manipulovat jimi proti nim samým, proti Mé Svaté Vůli, tyto droboučké věci se obrátí proti nim a budou ovládat je. Pokud se pokusí zničit (stvoření) genetiku tvorů, genetika tvorů se obrátí proti nim a nebudou pak schopni ovládat sami sebe, natožpak jiná stvoření. Pokud budou i nadále narušovat genetiku, přijde na svět zvláštní šílenství a zmatek.

Chci, aby lidé dosahovali stále většího pokroku, ale ne v tom, aby ničili Mé stvoření. Všechno, co jsem stvořil je dobré. Ať si stavějí své vysoké věže a velkoměsta a obří projekty beze Mě, ať si společně zkusí vytvářet uskupení proti Mým zákonům, proti Mému zákonu a řádu, proti Mé Svaté Vůli, ať uzákoňují své bezbožné zákony neberoucí ohled na Můj Svatý řád a Mou Svatou vůli; skončí ve zmatku a zkáze. Ať se bouří proti Mně a příroda se vzbouří proti nim. Dokonce jejich vlastní mozky, ústrojí jejich těl a jejich orgány se proti nim vzbouří. Přijdou nové, nevyléčitelné nemoci. Ďábel si s nimi bude pohrávat se zdáním, že jim chce pomoci, jen proto, aby je zničil. Ti, kdo si myslí, že ďábel je jejich přítel, zjistí, že ďábel nikomu nemůže být přítelem, on není přítelem ani sám sobě. Ďábel je nemůže milovat, síly zla jim nemohou způsobit žádné dobro, jen zkázu.

Prosím, Můj synu, shromáždi všechny Mé děti v Mé Lásce. Buď pevný a zůstaň v Mé Lásce a všechny Mé děti přiveď k pevné vytrvalosti v Mé Lásce. Ještě ti mám hodně co říci, ale teď jdi a veď Můj lid v modlitbě. Shromáždi Mé malé stádo do Mé rodiny Lásky, Má Lásko, Mé malé stádo, Má malá rodina bude největší rodinou v Mé Církvi na světě. Buď Mou Láskou. Miluj všechny Mou Láskou a uč všechny milovat Mou Láskou. Ó! Má Láska musí vládnout. Má Srdce Lásky musejí vládnout. Má Láska musí vládnout tak, jako je tomu na nebi i na zemi. Má Láska musí vládnout na zemi stejně, jako vládne v Nebi. Má Láska bude vládnout ve všech Srdcích tak, jako vládne v Srdcích Lásky, v nebi.“

Původní anglický text

Vytisknout