Výklad Modlitby Dvou Srdcí Lásky

Vysvětlení modlitby  – výtah z  interview s otcem Montfortem o modlitbě Dvou Srdcí Lásky:

Ježíši, Maria, miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše.

Toto je první část modlitby. Ten, kdo se tato slova pravidelně a vytrvale modlí, je očišťován a proměňuje se v planoucí oheň božské Lásky.

Ó srdce Lásky! Ó Srdce navždy spojená v lásce. Dejte mi schopnost stále vás milovat a pomáhejte mi, abych mohl naučit druhé vás milovat.

Ó Ježíši, vezmi mé ubohé, zraněné srdce k sobě a nevracej mi je, dokud se nestane planoucím ohněm tvé lásky. Vím, že si nezasloužím být u Tebe, ale vezmi mne k sobě a posvěť mne v plamenech své lásky. Vezmi mne k sobě a nalož se mnou, jak se Ti v Tvé dobrotĕ  líbí, vždyť Ti zcela náležím. Amen.

Toto je druhá část modlitby. Vede nás ke spojení se Dvěma Srdci Lásky.

Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá  Lásko! Protkni mne svými šípy a nechej stékat mou krev do ran Neposkvrněného Srdce své Svaté Matky.
Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky!
Sjednoť mne s Nejsvětějším Srdcem svého Syna.
Ó Srdce lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku. Amen.

Tato  třetí část modlitby je modlitba sebeobětování. Mystickým způsobem jsme probodnuti a naše krev teče nejprve do ran Neposkvrněného Srdce Mariina. Tím vstupujeme do těchto ran, které jsou velmi hluboké, ale úzké, takže nemůžeme vypadnout. Skrze tyto rány teče naše krev do Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Tak nás nese Maria do Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a spojuje nás s Ním.

Ó Ježíši! Ó Maria!
Vy jste Srdce lásky. Miluji Vás.
Vezměte mne v sebe. Vám patří má úplná oddanost.
Amen.

Zde  jsme dokonale spojeni s Ježíšem. V této části modlitby se děje dokonalé odevzdání. Když se modlíme, jsme zcela ponořováni v Ježíše.

Ó Srdce lásky! Vezměte mne v sebe. Vám patří má úplná oddanost. Amen.

Pátá část této modlitby je shrnutí všeho:

Zde se děje dokonalé sebeobětování – stáváme se obětí lásky, tak jako je Ježíš sám obětí Lásky, tak jako Maria je obětí Lásky. Toto je to nejvyšší povolání. Když se tímto způsobem nabídneme Bohu, On přijme naši modlitbu a učiní nás obětí Své Lásky.

Ježíš stále znova říká, jak je Modlitba Srdcí Lásky účinná. Těší ho to a zachraňuje duše. Říká: „Vždy, když vyslovujete tuto modlitbu, působí to jako hvězdná exploze v temnotě světa, ve které panuje nenávist, zloba a hřích. Tato modlitba je jako exploze světla, která zahání temnotu a získává duše.“

Bůh si přeje, aby modlitba Dvou Srdcí Lásky stékala jako déšť na celý svět. Byla zatím  přeložena do 27 jazyků,  více než 20 překladů z toho je opatřeno církevním imprimatur.