Poselství o Svaté Eucharistii

Můj lide, lide Mé lásky: Já jsem tvůj Bůh. Já jsem tvá Láska. Já jsem tvůj Ježíš Kristus, Já jsem Svatá Eucharistie. Nejsem pouze ve Svaté Eucharistii přítomný. Jsem Svatá Eucharistie. Mše svatá, kterou slavíte, to jsem Já. Krev, kterou pijete, jsem Já. Tělo, které jíte, jsem Já. Já jsem Svatá Eucharistie. Jsem eucharistický Bůh. Jsem eucharistická Láska. Nikdo nemůže mít nebo dát větší lásku, než je Láska, kterou Já vám dávám ve Svaté Eucharistii. Já jsem Svatá Eucharistie.
Mou věčnou touhou bylo, abych se vám celý a úplně daroval. Stvořil jsem vás z ničeho. Povolal jsem vás, abyste byli Mým lidem. Učinil jsem vás svým vlastnictvím. Nyní, Můj lide, slyš svého Boha. Nyní, Můj lide, přijď ke svému Bohu.
Svatá Eucharistie je Můj dar, kterým vám dávám sám sebe. Svatá Eucharistie je dar všeho, co mám a všeho, čím Jsem, tím nejjednodušším a úplným způsobem. Dal jsem vám sám sebe. Má Lásko, Moji milovaní, Můj lide. Já, váš Bůh jsem vám daroval ve Svaté Eucharistii vše, co jsem a vše, co mám.
Proč jsem to udělal? Protože jsem Láska. Nemohu nic, než milovat. Učinil jsem to, protože vás miluji. Učinil jsem se pro vás dosažitelným v té nejjednodušší, nejúplnější formě. Můj lide, chápete, co jsem vám dal? Když jsem při slavení Eucharistie umýval nohy svým apoštolům, nerozuměli, co jsem jim udělal. Řekl jsem jim, že to pochopí později. A oni to do určité míry pochopili.
To je Láska. To je služba. Dávám vám sám sebe, abych vás spasil. Dávám vám sám sebe, abych vám sloužil. Služba. Dávám vám sám sebe, abych vás vykoupil z vašich hříchů. Dávám vám sám sebe, abych vás se sebou sjednotil. Dávám vám sám sebe, abych vás sjednotil se svým Otcem. Dávám vám sám sebe, aby ve vás žil Můj Svatý Duch. Dávám vám sám sebe, aby ve vás žila Má Láska.
Stejná Láska, která je ve Mně, mezi Mnou a Mým Otcem, mezi Mnou a Duchem Svatým, stejná Láska bude mezi vámi a Mnou. Dávám vám sám sebe, aby se vaše vzájemná Láska stala Mojí Láskou, aby Život ve vás byl Mým Životem, aby Láska ve vás byla Mojí Láskou. Dávám vám sám sebe, abych vás k sobě přitáhl a sjednotil vás se sebou. Dávám vám sám sebe, abych vás sjednotil se všemi v nebi; se všemi svými anděly a svatými. Dávám vám sám sebe, abych vás proměnil, abych proměnil tvář Země a obnovil vás.
Při každé mši svaté dochází k novému stvoření, znovustvoření, obnově, k úplné obnově všech, kdo se jí s velikou zbožností, s otevřeným srdcem a myslí účastní. Ti jsou zcela vtaženi do světla, do nepřístupného světla, do podivuhodného světla. Ti všichni jsou očištěni a posvěceni. Přišel jsem vrhnout oheň na tento svět, a jak si přeji, aby už hořel.
Oheň Mé Lásky! Tento oheň odstraní všechno zlo. Přinese všechno dobré. Odstraní každou skvrnu nenávisti, zkaženosti a hříchu. Tento oheň zřídí vládu Lásky v každém srdci, v každém domě a všude ve světě. Přišel jsem, abych zapálil oheň na celém světě.
Jak si přeji, aby už hořel. Kéž hoří. Měl by hořet. Bude hořet. Musí hořet – oheň Lásky. Já jsem Eucharistie.
Nejsvětější Eucharistie je nebe uprostřed vás. Já jsem vaše nebe. Já jsem nebe uprostřed vás. Všichni chcete jít do nebe, ale nebe přišlo k vám. Všichni chcete vidět Mě, vidět Boha. Ale Já jsem se pro vás ve Svaté Eucharistii učinil viditelným. Já jsem Nebe. Já jsem vaše Nebe. Nebe uprostřed vás. Čekáte, že se v nebi setkáte s někým nádhernějším a významnějším, než jsem Já? Očekáváte v nebi větší radost, než tu, která přichází ode Mě?
Má Církvi, Můj lide, Moji milovaní, milujte Mě. Přijímejte Mě. Jezte Mě. Uctívejte Mě. Buďte se Mnou. Já jsem s vámi.
Nejhorší hřích Mé Církve, nejhorší hřích Mého lidu, nejhorší hřích Mých milovaných je zanedbávání Mé Lásky, zvláště ve Svaté Eucharistii. Nejhorším hříchem Mých kněží je slavit Svatou Eucharistii bez Lásky. Nejhorším hříchem Mého lidu je nedostatek víry v Mou Lásku ve Svaté Eucharistii. Největším nebezpečím pro Můj lid je zapomínat na to, co jsem pro ně Já, přítomný ve Svaté Eucharistii, učinil a vytrpěl. Největším nebezpečím pro existenci světa je to, že někteří pošetilí lidé usilují o odstranění Svaté Eucharistie.
Každá lidská činnost, jednotlivce, či skupiny lidí, zaměřená na omezování či zmenšování Lásky, kterou by měli mít lidé ke Svaté Eucharistii, ať pochází od kohokoliv, není od Boha. Jakákoliv činnost, pocházející od kohokoliv, pokud směřuje k odstranění či umenšení respektu, klanění, úcty, které jsou Mi ve Svaté Eucharistii prokazovány, není od Boha.
Je to práce Mého nepřítele, který nechce vidět, abych byl uctíván; který přísahal, že nikdy nedovolí, abych byl milován. Můj nepřítel je v některých Mých údech velmi aktivní.
Jak aktivní byl v Jidáši, který vyčítal Marii, že maže Mé Tělo drahocenným olejem. Navrhl olej prodat a dát peníze chudým. Smýšlí tak, že co je Mi darováno, je nesmyslné plýtvání. Jak může Můj lid říci, že čas Mně věnovaný je promarněný, že Mně darovaná láska je plýtvání? Jak to může Můj lid říci?
Ale je mnoho lidí, kteří dnes takto smýšlejí. Dokonce si myslí, že tím hlásají Mé Slovo. Se Mnou strávený čas, čas Mně darovaný… všechno, co Mně v Eucharistii kdokoli dá, je tou největší obětí, kterou Mi můžete přinést. Když spojíte vaši oběť s Mou v Eucharistii, je to ta největší oběť, jakou můžete přinést. Přijít za Mnou, přítomným v Eucharistii; zůstat zde se Mnou; bezprostředně Mě (v Eucharistii) milovat, je největší možný čin, nejslavnější skutek, jaký může člověk na tomto světě vykonat. Odměna za to bude nekonečně větší, než si kdokoli dokáže představit.
Neexistuje žádná větší Láska než Láska EUCHARISTICKÁ. Na světě není možná žádná větší bohoslužba než uctívání Eucharistie. Je to NEBESKÁ bohoslužba. Je to uctívání TROJICE. Je to bezprostřední uctívání Boha.
Já sám jsem se vám zpřístupnil v podobě chleba a vína, abyste měli ten nejsnazší přístup k Mé Lásce, úplně, absolutně a přímo.
Prosím, Moje milé děti, vůbec se od nikoho nenechte zviklat ve své lásce ke Mně ve Svaté Eucharistii. Mé Srdce krvácí, když vidí, jak jsou děti vyučovány, aby Mě ve Svaté Eucharistii neuctívaly. Pláču.
Každé slavení EUCHARISTIE bez lásky je horší než Mé ukřižování. Působí Mi to větší bolest než všechno Mé utrpení, které jsem pro vás snášel až do své smrti na Kalvárii. Každé slavení Eucharistie bez Lásky a bez hluboké úcty je pro Mě tak odpuzující, působí Mi tak strašná muka, horší než všechny bolesti, které jsem musel snášet během svého pozemského života. Milujte Svátost Lásky. Milujte svou Lásku. Milujte svého Boha. Milujte Mě. Protože Já vás miluji.
Každé nehodné přijímání Eucharistie je pro Mě tak odporné! Horší než jakýkoliv odpor a odmítnutí, která jsem zakusil během svého pozemského života. Můj lide, proč Mě stále ještě necháváš trpět? Proč Mě ještě pořád dennodenně křižuješ? Kdy pro vás přestanu umírat? Kdy pro vás přestanu trpět? (Ježíš hořce pláče.)
Kdy si budu moci konečně užít svou Lásku k vám? Kdy od vás začnu být milován? Kdy konečně s Láskou ke Mně začnete? Proč stále ještě probodáváte Mé Srdce svým jednáním? Každé lámání Chleba bez Lásky je horší, než bylo probodení Mého Srdce od vojáků. Můj lide, miluj Mě, říkej Mi „Lásko“. Přijď k Mé Lásce. Moji milovaní. Nikdy vás nepřestanu milovat. Nemohu vás přestat milovat. Stále vás musím milovat. Láska je Můj zákon. Láska je Můj život.
Mému Otci nic na Zemi nezpůsobí větší radost, než Láska, kterou Mi projevujete ve Svaté Eucharistii, když Mně ve Svaté Eucharistii nasloucháte, když ke Mně ve Svaté Eucharistii přicházíte.
Největší skutek Mého Svatého Ducha je Mé Vtělení. Největší Skutek Svatého Ducha je proměnění chleba a vína v Mé Tělo a Mou Krev. Největší oběť, největší dar, největší účast Mé Církve na Mém spásném činu je v proměnění chleba a vína v Mé Tělo a Krev. Církev je vpravdě Mou Církví. Má Církev je skutečně Mou
Církví. Má Církev je zcela Mou Církví. Má Církev je Mou Svatou Církví. Moje Církev je věrně Má Církev, Má Církev je ryze Mou Církví, když Moje Církev slaví Eucharistii.
Vše ostatní, co Má Církev koná, pochází z Eucharistie a vrací se zpět k Eucharistii ve světě. Má Církvi, proč zapomínáš na svou identitu? Proč zapomínáš na své základy?
Proč opomíjíš své kořeny? Má Církvi, beze Mě nejsi ničím. Má Církvi, každý, kdo se pokouší ustanovit jakýkoli způsob bohoslužby, který odstraňuje Svatou Eucharistii, jakýkoli způsob bohoslužby, který umenšuje Svatou Eucharistii, jakýkoliv způsob uctívání Boha, který neplyne z Eucharistie a zpět k ní, není od Boha, není ode Mě.
Můj Otec je přítomen při každé Mši svaté. Můj Otec je přítomen všude, kde jsem Já. Není přítomen pod způsobou chleba a vína, ale je přítomen všude, kde jsem Já. Je přítomen ve Mně, neboť Otec a Já jsme jedno – nikdy nemůžeme být rozděleni. Můj Svatý Duch je přítomen při každé Mši svaté. Můj Svatý Duch je přítomen při každém slavení Eucharistie. Můj Svatý Duch je přítomen při každém slavení Eucharistie. Můj Svatý Duch je přítomen v každém svatostánku světa – je tam, neboť On je Mým Duchem. Nemůže být ode Mě oddělen. Není přítomen pod způsobou chleba a vína. Jen Já, Ježíš Kristus, jsem přítomen pod způsobou chleba a vína. Je to Mé Tělo, je to Má Krev.
Můj Otec se nestal člověkem, můj Otec se nestal a nestane se Chlebem. Můj Otec se neproměnil ve víno, ve víno a chléb, ale můj Otec je se Mnou neustále spojený. Vždy je se Mnou, jsme jedno. Když přijímáte ve Svaté Eucharistii Mě, přijímáte Mého Otce, když se klaníte ve Svaté Eucharistii Mně, klaníte se Mému Otci, když přijímáte ve Svaté Eucharistii Mě, přijímáte Ducha Svatého.
Největší radostí Mé Matky Marie je přivádět lidi ke Svaté Eucharistii – vzpomínáte si na zázrak v Káni. Tento zázrak je zázrakem, který naznačuje Svatou Eucharistii. Moje Matka řekla: „UDĚLEJTE VŠECHNO, CO VÁM ŘÍKÁ!“ Protože je v jednotě se Mnou, zná vrchol Mé spásné činnosti a nasměrovala Mě k němu. Každý, kdo miluje Mou Matku, musí milovat také Mě ve Svaté Eucharistii. Proměna vody ve víno je předobrazem Eucharistie.
Lidé už nevěří, že jsem Bůh. Nedostatek úcty vůči Mně v Eucharistii je nedostatkem úcty k Bohu. Je to nedostatek víry v to, že Já jsem Bůh, že Já jsem Všemohoucí, že vše můžu. Proč někteří lidé pochybují o tom, že Já jsem zde skutečně přítomen, že zde je Mé Tělo a Má Krev? Což už nevěří tomu, že Já jsem Bůh, že jsem všemohoucí Bůh? Že Já mohu vše?
Ó můj lide! Kdybyste jen věděli, jak velice Mě svou malověrností zarmucujete … Je to stejná malověrnost, kvůli níž se Petr málem utopil v jezeře. Požádal jsem ho, aby ke Mně přišel. Vykročil ke Mně, šel po vodě, ale potom začal pochybovat. Žádám vás, abyste ke Mně přišli, přijďte do Mé Lásky.
Proč někteří lidé pochybují o tom, že Já jsem v Eucharistii skutečně přítomen? Jsem to Já! Petr řekl: „Pane, jsi-li to Ty, přikaž, ať přijdu k Tobě.“ Odhodlaně vykročil, ale v půli cesty začal pochybovat. Ujišťuji vás, že Svatá Eucharistie nezávisí na tom, zda v ni věříte, nebo ne. Není to vaše víra, která působí, že jsem ve Svaté Eucharistii přítomen. Svatá Eucharistie nezávisí na tom, zda Mě milujete, nebo ne. Není to vaše Láska, která Mě činí Svatou Eucharistií. Svatá Eucharistie nezávisí na vaší svatosti, vaší čistotě nebo svatosti. Svatá Eucharistie, Má přítomnost v ní, to, že jsem to Já, nezávisí na tom, zda v ni věříte nebo ne. Nezávisí na tom, zda Mě milujete, nebo ne. Nezávisí na tom, zda Mě přijímáte hodně, nebo ne. Závisí na mně. Jedině na mně. Absolutně na Mně.
Ale užitek, který z ní máte, závisí na vaší Lásce, na vaší víře, na vaší naději. Petrova víra způsobila, že měl užitek z Mé přítomnosti a šel za Mnou po vodě, než začal pochybovat a tonout.
Můj lide, nepochybuj, abys neutonul. Nepochybuj, že Já jsem (v Eucharistii) přítomen, že jsem to Já, abys neutonul. Přicházej ke Mně s láskou, přijímej Mě s láskou. Přijímej Mě s láskou. Moji andělé a svatí mají největší radost, když vidí, jak jsem uctíván, respektován, milován a přijímán v Eucharistii.
Každý, kdo přijímá Svatou Eucharistii s Láskou, čistotou a svatostí, ocitá se tím ve společenství andělů a svatých.
Můj synu, hlásej Mě – synu, braň Mě. Synu, ať lidé porozumí, že To jsem Já. Nejhorší hřích mých kazatelů dnes je, že nehlásají Mě, že nehlásají Moji přítomnost, Mou důstojnost, Mou svatost, Mou moc vykoupení. Kážou o počasí, kážou o změnách, kážou o ničem. Prosím, hlásej Mě. Měl bys hlásat Mě.
Máš hlásat Mě. Každé kázání, které nehlásá Mě, je horší než nicotnost. Ať všichni Mí kněží hlásají Mě, ať ke Mně přijde všechen Můj lid. Ať Mě přijme celá Má Církev. Ať se Mi klaní celé Mé stvoření. Jsem Bůh uprostřed vás.
Já, Svatá Eucharistie, jsem životem své Církve. Já jsem život svého lidu. Já jsem život světa. Přicházím, aby měli život a aby ho měli v hojnosti. Dávám vám všechno, co mám, úplně a bezvýhradně, abyste měli život. Můj lide, žij ve Mně. Já žiji v tobě, protože odloučený ode Mě nejsi ničím. Nedovol nikomu a ničemu, aby tě ode Mě oddělilo. Nepřipusť, aby tě cokoliv odloučilo od Eucharistické Lásky, ať už je to pronásledování, nebo hlad, nebo… Nenechej se vůbec ničím ode Mě odloučit. Co je nemoc? Ta by tě spíše měla ke Mně přiblížit, přivést hlouběji do Mě.
Všechno, co děláš, ať je vykonáno z lásky ke Mně (přítomnému) ve Svaté Eucharistii. Přicházej ke Mně denně.
Každodenní Přijímání, každodenní Přijímání! Miluji je. Přeji si to. Přicházej ke Mně denně, nezůstávej ode Mě vzdálen. Pojď za Mnou, pojď a denně Mě přijímej. Když je pro tebe obtížné přijímat Mě denně svátostně, pak Mě přijímej denně duchovně. Ale prosím, nenechej uplynout ani jediný den, aniž bys Mě ve Svaté Eucharistii přijal.
Když Mě nemůžeš přijmout svátostně, přijímej Mě duchovně. Ať jste kdekoli, přejte si …, ať jste kdekoli, spojte se se Mnou ve Svaté Eucharistii, a Já k vám přijdu. Otevřete svá srdce a svá ústa a Já k vám přijdu. Během Modlitby Dvou Srdcí Lásky si vždy přejte se sjednotit se Mnou ve Svaté Eucharistii. Zvláště, když říkáte “Ó, Srdce Lásky! Vezměte mě v sebe. Vám patří má úplná oddanost!“, to je Eucharistická modlitba.
Vy do sebe přijímáte Mě a Já do sebe přijímám vás. Vy jíte Mě a Já jím vás. Vy se sjednocujete se Mnou a Já se sjednocuji s vámi. Kdykoli to říkáte, myslete na Mě ve Svaté Eucharistii. Přijměte Mě do sebe a Já do sebe přijmu vás. Žijete ve Mně a Já žiji ve vás.
Má Láska k vám stále více, nekonečně roste. Vaše láska ke Mně roste, nekonečně roste, pokud žijete Eucharistickou Lásku. Láska Srdcí Lásky je Eucharistická Láska.
Zdroj vašeho života je v Eucharistii, v Mé Lásce ve Svaté Eucharistii. Nikomu nedovolte, aby vás ode Mě oddělil. Odříznuti ode Mě jste mrtví. Nedovolte ať vás kdokoli, či cokoli svede ke hříchu, smrtelné hříchy jsou vyobcováním. Sami se tak ode Mě odřezáváte. Pak jste mrtví, mrtví ve hříchu.
Bez ohledu na to, jak hluboce jste hříchu propadli, otevřete své srdce, otevřete svou mysl, otevřete se Mi svým duchem a řekněte: „Můj Ježíši, miluji TĚ! Má Lásko! Miluji Tě! Má Lásko! Volejte ke Mně: “má Lásko!“ a Já vás ihned spasím a nebudete zatraceni. Nikdo, kdo Mě s Láskou zavolá, nebude zatracen. Bez ohledu na velikost hříchu, bez ohledu na to, jak dlouho už ve hříchu žijete. Bez ohledu na to, jak jste ve hříchu zabředlí. Zavolejte Mě s Láskou, bez ohledu na to, kde jste, Já jsem tam.
Má Eucharistická přítomnost v Církvi je má všudypřítomnost. Svatá Eucharistie je svátostí Mé všudypřítomnosti. Má Eucharistická bezmocnost – jsem zde v podobě Chleba, který můžete jíst, můžete se ho dotknout, můžete ho lámat, dokonce vyhodit, nevšímat si ho, můžete proti němu říkat a dělat cokoli a Já se na vás budu dívat – je svátostí Mé Všemohoucnosti. Jsem Všemohoucí Bůh. Pojďte nyní ke Mně a budete se Mnou navždy. Sjednoťte se nyní se Mnou a budete se Mnou spojeni navždy. Má Láska je věčná. Má Láska, to jsem Já. Má Láska je věčná. Má Láska jsem Já. Má Lásko, Já jsem. Já Jsem. Já Jsem. Já jsem. Jsem, který Jsem.
Mnoho lidi si dnes myslí, že mohou dělat dobré skutky bez Lásky a že z nich budou mít užitek. Právě tak, jako je víra bez dobrých skutků mrtvá, tak to, čemu lidé říkají „dobré skutky“ je bez Lásky mrtvé. Dobré skutky jsou konány s Láskou. Když navštívíte nemocné, děláte to z Lásky. Když pomáháte chudým, děláte to z Lásky.
Je mnoho těch, kteří navštěvují nemocné, podávají jim smrtící drogy a zabíjejí je. Je mnoho těch, kdo pomáhají chudým, ale jejich pomoc je zabíjí. Jsou někteří, kteří přicházejí k chudým jako by jim chtěli pomoci, ale přitom je zotročují, činí je ještě ubožejšími, dělají z nich otroky.
Dobré skutky bez Lásky jsou mrtvé. Neužitečné. Nic nepřinášejí. Vy dělejte dobré skutky z Lásky. Láska je nesobecká. Dělejte je pro dobro lidí. Děláte je z Lásky ke Mně. Já jsem Láska.
Nechejte proudit život, který čerpáte ze Mě, ze Svaté Eucharistie, do všeho co konáte, do všeho co říkáte, do všeho, nač myslíte. „Přivádět lidi k Lásce ke Mně“ znamená: milovat všechny Mou Eucharistickou Láskou a přivádět všechny DO Mé Eucharistické Lásky, DO Lásky Mé přítomnosti. (Můj Bože, miluji Tě.) DO Lásky Mé jednoty, DO Lásky Mé jednoty s ním – abych jej se sebou sjednotil. Sjednoťte se Mnou všechny. Všichni budou Vším. Všichni budou jedno. Všichni budou jedno a všechno ve Mně. Já jsem Jeden a Všechno. Všichni budou jedno ve Mně.
S církevním schválením původní anglické verze: Rev. Dr. Ayo-Maria Atoyebi O.P. – katolického biskupa diecéze Ilorin/Nigérie; Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie, květen 2002.