JEŽÍŠ DĚKUJE VŠEM, KTEŘÍ NÁSLEDOVALI JEHO VÝZVU K MODLITBĚ

6. 7. 2001

Děkuji všem, kdo odpověděli na tuto výzvu k modlitbě, kterou jsem seslal z nebe. Všichni, kdo bdí a modlí se uprostřed noci, jsou požehnaní. Žehnám jim svým věčným požehnáním Lásky. Žehnám jejich rodinám a jejich podnikání. Žehnám jejich pokolení. Svými modlitbami a obětmi Mě podporují, pomáhají Mi nést svět, zachraňovat svět, obnovovat Mou Církev, bojovat se zlem. Ať nikdy neochabují. Já jsem s nimi. Jsem s nimi vždy až do konce časů. Ať se nikdy neunaví. Jsem s nimi a nikdy, nikdy, nikdy je neopustím.

Přijal jsem je i jejich oběť lásky. Jsou vonnými oběťmi Lásky ke mně. Světlo jejich modliteb a obětí prozařují temnotu hříchu, nenávisti, špatnosti a zla. Temnota je nemůže přemoci. Slabost je nemůže přemoci. Jejich láska je sjednocena s Mou Láskou. Jejich srdce jsou sjednocena s Mým Srdcem. Jejich krev stéká do Mé vlastní Krve. Jsem s nimi. Jsem s nimi sjednocen. Oni jsou sjednoceni se Mnou. Tvoří hrozivou armádu duší, které se modlí, milují a obětují se. Budoucnost světa a Církve i spása duší závisí na takových obětech Lásky a Modlitby. Ať se nikdy neunaví.

Pokud uzří účinek svých obětí a modliteb v nebi, na zemi a pod zemí, budou žasnout, budou překvapeni. Nyní tomu asi nerozumí. Jejich modlitby a oběti otřásají peklem, osvobozují nesčetné duše v očistci, vykupují nesčetné duše na zemi a přinášejí nesmírnou radost v nebi. Jsem velmi potěšen a Má Matka a všichni Mí andělé a svatí jim děkují, chrání je a modlí se za ně. Spolu se všemi Mými anděly a svatými tvoří obrovské a hrozivé vojsko.

Ďábel proti nim bojuje. Ať je to nepřekvapuje ani neodrazuje, že ďábel proti nim bojuje a snaží se je odradit. A ty, Můj synu Lásky, Mé Srdce Lásky, vůbec se netrap tím, že proti tobě povstalo celé peklo, že jsou ti strojeny nejrůznější úklady a že se proti tobě šíří všemožné pomluvy a vychází proti tobě mnoho hanopisů. Buď pevný, buď pevný, buď pevný! Nedívej se nalevo ani napravo, dozadu ani dopředu, nahoru ani dolů. Dívej se jenom na Mě. Upři svůj pohled na Mě. Já jsem, já jsem, já jsem. Pouze Já jsem. Já jsem Bůh a nikdo jiný.

Konáš Mou Vůli, Mou věčnou Vůli. Mám z tebe nesmírnou radost. Jsem s tebou. Jsem s tebou. Jsem s tebou. Podporuji tě největším možným způsobem. Tvé poslání je Mým posláním. Tvé poslání musí být úspěšné. Má Srdce Lásky musí zvítězit. Já jsem! Já jsem! Já jsem!

Nyní velmi prosím své drahé děti, aby pamatovaly na to, že stále trpím, stále osamělý v mnoha svatostáncích světa, v mnoha srdcích na světě, v mnoha kostelích, v mnoha rodinách jsem opuštěn a nemilován. Vyzývám všechny své milované, aby mi dělali společnost, 15 minut denně je postačujících, to Mi prozatím stačí. Ať si každý zvolí dobu, kdy může přijít a zůstat se Mnou alespoň 15 minut. Jen zůstávejte se Mnou. Prostě Mě navštivte. Řekněte Mi jen slovo Lásky. Navštěvujte Mě osamělého v kostele, navštěvujte Mě osamělého ve vězeních, navštěvujte Mě osamělého v nemocnicích, navštěvujte Mě osamělého v domovech starých lidí, navštěvujte Mě osamělého a opuštěného v mnoha domovech, místech a městech na celém světě.

Prosím, přijďte! Přijďte! Přijďte!

Všichni, kteří jsou připraveni konat tento apoštolát lásky, ať věnují svá srdce a svou lásku, ať Mi řeknou svá jména. Vepíši je do svého vlastního Srdce Lásky. Přijďte! Přijďte! Přijďte! Tento hostující apoštolát Lásky, Srdcí Lásky, bude vzkvétat na celém světě. Když to bude konat dostatek lidí, Láska bude panovat všude, jak na zemi, tak na nebi. Já jsem Bůh Lásky. Já jsem! Já jsem! Já jsem! Já jsem, který jsem, Bůh Lásky. Já jsem, který jsem, Bůh Lásky. Když někdo navštíví Mě nebo se navštívíte navzájem, ať pronese modlitbu Srdcí Lásky. Žehnám všem, kteří budou vykonávat tento apoštolát svým věčným požehnáním lásky. Žehnám všechny, kdo budou toto šířit, veškerým požehnáním svých Srdcí Lásky.

Budu učitelem všech, kdo to budou pravidelně vykonávat. Já sám je budu vyučovat a povedu je k dokonalosti ve své škole lásky, ve svém Srdci Lásky. Zůstanou vytrvale v Mých Srdcích Lásky.

Nikdy neodpadnou. Žádný ďábel je ode Mě nemůže odloučit. Žádné selhání je nezničí. Vždy je pozvednu a ponesu je na svých rukou a přitisknu je na své Srdce. Mé Srdce Lásky je jejich útočištěm, jejich útěchou, jejich spásou. Já jsem! Já jsem! Já jsem jejich Láskou! Oni jsou Mé milující děti Mých Srdcí Lásky. Všechny je miluji věčnou Láskou a všem jim žehnám svým nekonečným požehnáním Lásky.

Zůstaňte v Mé lásce! Zůstaňte v Mých Srdcích Lásky! Zůstaňte sjednoceni se Mnou! Jsem s vámi jedno. Všichni, kdo vytrvale zůstávají (v Mé Lásce), obdrží Mé věčné Požehnání. Požehnám jejich pokolení, jejich rodinám, jejich podnikání. Žádný z nich se neztratí. Utěším je ve všech situacích. Zůstanu s nimi vždy v jejich zkouškách a trápeních, zvláště v těch, které pro ně budou nejobtížnější, když budou nejvíce opuštěni, zvláště v hodině jejich smrti. Jsem s nimi. Budu jejich útěchou, jejich slávou, jejich štěstím. Já jsem! Já jsem! Já jsem! Já jsem, který Jsem, Bůh lásky.

Skrze ně vyliji své požehnání na všechny ty, ke komu půjdou a na všechny, kdo k nim přijdou. Znovu vyliji svá věčná požehnání na celou svou Církev. Kostely, v nichž se uskuteční mnoho těchto návštěv, zakusí znovuzrození víry, naděje a lásky. Skrze ně požehnám všem v jejich rodinách, jejich příbuzným a společenstvím. Zamýšlím skrze ně vylít své věčné požehnání na všechny. Mé děti, miluji vás. Mé milované děti, darujte Mi teď alespoň 15 minut denně a Já vám dám věčnost – na věky věků.

Amen.