KRISTUS KRÁL

20.11.2005

Můj synu, toto je poselství pro celý svět.

Já jsem Ten, který jsem Začátek a Konec, Alfa a Omega, Stvořitel a Spasitel, Ten, který plánuje i dokončuje, Jediný a Vše, První a Poslední. Jsem Ten, který je, byl a bude.

Přišel jsem pečovat o své, o všechno, co je Mé.

Mně patří celé stvoření. Vše, co existuje, má původ ve Mně, v Mé Lásce.

Já jsem Láska a Bůh Lásky. Já sám jsem Láska a vše, co jsem udělal je z Lásky. Má Láska je začátek a konec všeho. Od samého začátku jsem naplánoval, že vše dojde naplnění v Mé Lásce a pouze v Mé Lásce může vše, co existuje, dojít naplnění svého bytí.

Tím spíše může pouze v Mé Lásce dojít spásy a naplnění každá duše, každý člověk. Mimo Mou Lásku nemůže být nic zachráněno, vše je určeno ke spáse a naplnění v Mé Lásce.

Miluji vše, co jsem učinil a vždy budu milovat, co jsem učinil, protože jsem Láska, Láska, Láska, Nekonečná Láska. Je Mou věčnou touhou přivést všechno Mé stvoření k věčnému naplnění v Mé Lásce. Je Mou věčnou Vůlí ustanovit Království Mé Nekonečné Lásky v celém Mém stvoření – dokonce mezi neživými věcmi. Je to Má neměnná a věčná Vůle, kterou jsem se rozhodl uskutečnit a přivést k dokonalému naplnění.

Já jsem Bůh a nikdo jiný. Ustanovím vládu své Lásky v celém svém stvoření. V celém Mém stvoření bude vládnout pokoj a Láska, celé Mé stvoření jimi bude obklopeno a prostoupeno.

Už jsem ustanovil své Království v nebi, své věčné Království v nebi mezi Mými anděly a svatými. Nyní je Mou věčnou touhou, abych ustanovil své stejné panování na Zemi, aby byla Má vůle plněna na Zemi stejně, jako je plněna v Nebi.

Chci, aby se celé Mé stvoření radovalo z milující přítomnosti a vlády Mé Lásky. Jsem Láska a Bůh Lásky a Bůh všech. Sám jsem to tak rozhodl a sám přivedu svůj věčný plán k úplnému naplnění.

Nyní jsem poslal svého Syna na svět jako člověka, aby ukázal všem lidem – mému celému stvoření – jak velmi je miluji. Posloužil jsem si přitom lidskou vyjadřovací formou, abyste mi rozuměli a mohli Ho následovat. Všechny jsem povolal, aby následovali mého milovaného Syna, aby se s ním sjednotili.

Je to Má vůle sjednotit v Něm všechno. Všechno na Zemi i na Nebi. Je Mou věčnou vůlí ustanovit Mé Království jako Království a vládu Mého Syna, Mého Jednorozeného Syna a přivést všechny k tomu, aby Jej milovali a uctívali.

Dal jsem Mu Jméno, které je nad každé jiné jméno. Při Jeho Jménu, Ježíše Krista, by mělo pokleknout každé koleno, každý se sklonit a každý jazyk vyznat, že Ježíš Kristus je Pán.

At‘ si nikdo nemyslí, že může potěšit Boha, jestliže nemiluje a neuctívá Mého Syna, Pána Ježíše Krista.

Každý člověk, duše, tvor, duchovní nebo hmotný, nebo jiný, který odmítá milovat, sloužit a Jeho uctívat, být sjednocen s Ním – jediným Pánem Ježíšem Kristem – se už tím odsuzuje k věčnému odloučení, nenávisti a tím k věčnému trestu.

Každý člověk, každá duše, každý duch, každé stvoření na nebi i na zemi, pod zemí a kdekoli jinde v celém Mém stvoření musí Mému Synu sloužit, Jej ctít a uctívat navěky věků.

To je Má věčná Vůle. Toto jsem rozhodl od věčnosti, ze své nekonečné Lásky. Pouze v Něm, s Ním a skrze Něho chci stvořit, spasit a přivést k završení celé své stvoření v nebi i na zemi.

Nikdo ke Mně nemůže přijít než skrze Něj. On je Jediná cesta, Pravda a Život. Pouze Jeho jsem poslal jako svůj dokonalý Obraz, On jediný je můj jednorozený Syn. On jediný je Pán. Pouze On je Spasitel.

Pouze v Něm, s Ním a skrze Něj může kdokoli, každý tvor na nebi i na zemi přijít ke Mně. V Něm, skrze Něj a pro Něj jsem vše stvořil a vše přivedu k naplnění.

Má Lásko, napiš, co ti říkám: je to věčná a neměnná pravda. Pravda života, pravda Lásky, věčná Boží pravda. Já jediný jsem Bůh. A ty jsi Moje Láska.

Nyní je čas pro Vládu Mé Lásky a My (Nejsvětější Trojice Lásky) jsme tě poslali, abys ustanovil vládu Lásky v celém stvoření, v každém srdci a v každé duši, v každém člověku. Poslali jsme tě, abys zapálil oheň Božské Lásky v každém srdci, v každém domě, v každé komunitě, v každé duši a v každém člověku, v každém tvoru, v celém stvoření.

Má Lásko, ať v tobě září nádhera tvého Boha a skrze tebe ať vyzařuje do celého stvoření. Žij život, který jsme pro tebe ustanovili a poslali tě jej žít. Žij ho naplno a bez kompromisů, aby všichni mohli vidět, jak v tobě září slavná nádhera tvého Boha, tvé Lásky a tvého Všeho (Můj Bože, má Lásko, mé Všechno).

Láska je Božská. Láska je Boží. Bůh je Láska. Vše je povoláno k Lásce, protože Láska je z Boha. Láska je Boží a Bůh je Láska a Láska je Bůh. Bůh z Boha, Světlo ze Světla, Láska z Lásky. Pravý Bůh z Pravého Boha.

Království Boží

je Království Krista, Jeho Syna

a Království Jeho Lásky.