Modlitba v poledne

1. Anděl Páně (v době velikonoční Raduj se, Královno nebeská)

2. Modlitba Dvou Srdcí Lásky – jeden desátek

3. Modlitba požehnání: „Kéž život, útěcha, sláva a láska Boží v Srdcích Lásky sestoupí na nás a zůstává s námi nyní i navěky. Amen.“

4. Eucharistické požehnání: „Pán s vámi – I s tebou“, píseň Tantum Ergo (Před svátostí touto slavnou), eucharistické požehnání, Božské chvály

5. Hymna Dvou Srdcí Lásky – 1. anglicky: O! Jesus! O! Mary! You are the Hearts of Love! I love You. Consume me. I am your victim of Love. (zkraje nahrávky) 

 

2. v místním jazyce dané země: Ó Ježíši! Ó Maria! Vy jste Srdce lásky. Miluji Vás. Vezměte mě v sebe. Vám patří má úplná oddanost.

 

3. v jazyce igbo (rodný jazyk otce Montforta):

O! Jesu! O! Mary! I bu Obi Ihunanya! A huru m Gi n’anya. Richaa m! A bu m ihe aja ihunanya Gi –  zvuková nahrávka je jako třetí, za anglickou verzí viz výše.

5. Aklamace :(Tyto aklamace se modlíme na kolenou, abychom uspíšili návrat našeho Pána Ježíše ve slávě, abychom sjednocovali své „ano“ Božímu plánu s dokonalým „Ano“ Matky Marie, abychom přijímali Boží vůli jako Ježíš v Getsemanech a abychom milovali tento modlitební život, který je jediným řešením pro spásu všech duší.

Mezi jednotlivými aklamacemi se modlíme:

V: Gloria Patri et Filio, et spiritui Sancto

O: sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen.

T.j.: sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.)

V: MŮJ BOŽE, MÁ LÁSKO, MÉ VŠECHNO – O: PŘIJĎ VE SLÁVĚ! (10x)

V: HLE, JSEM SLUŽEBNICE PÁNĚ – O: AŤ SE MI STANE PODLE TVÉHO SLOVA. (10x)

V: OTČE – O: BUĎ VŮLE TVÁ! (10x)

V: MŮJ BOŽE – O: TVÁ VŮLE JE MOU VŮLÍ! (10x)

V: NÁŠ BOŽE, NAŠE LÁSKO, NAŠE VŠECHNO,

O: zachraň nás a postarej se o nás, o svou rodinu Dvou Srdcí Lásky, přímo ve svém Trojičním Srdci Lásky, ve svém Eucharistickém Srdci Lásky, na Svaté Hoře, přímo v srdci své Katolické církve, s pomocí svého Svatého Ducha, daruj nám své Božské schválení a dej nám své zaslíbené Papeže Dvou Srdcí Lásky, své zaslíbené Biskupy Dvou Srdcí Lásky, své zaslíbené Kněze Dvou Srdcí Lásky, své zaslíbené řeholníky: Bratry, Sestry Dvou Srdcí Lásky; své zaslíbené Apoštoly Dvou Srdcí Lásky; své zaslíbené Oběti Lásky Dvou Srdcí Lásky; své zaslíbené přidružené členy Dvou Srdcí Lásky, kteří všichni budou dokonale milovat tento modlitební život Srdcí Lásky, žít ho a rozšiřovat ho podle Tvé nejsvětější a nejkrásnější vůle, v duchu a v pravdě, tady i všude, nyní i vždycky až navěky. Pane, zasvěcujeme ti všechna srdce, všechny duše, všechny lidi, celou Církev, celé lidstvo, celé stvoření. Prosíme tě, Pane, abys přivedl všechny a sjednotil všechny se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci Lásky Ježíše a Marie, a tak abys, Pane, zajistil věčnou spásu všech, jak jsi to připravil už od věčnosti. Pane, prosíme tě, abys přivedl celé stvoření, všechny na nebi i na zemi, k tomu, aby přišli a klaněli se před tebou v prostraci, aby se shromáždili kolem Vítězných Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie. Všechno pro tvou větší slávu a čest, pro spásu všech duší, pro triumf Srdcí Lásky a věčnou vládu tvého království lásky. (1x)

V: NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE LÁSKY,

O: MILUJEME TENTO MODLITEBNÍ ŽIVOT ZALOŽENÝ NA SJEDNOCENÍ SE DVĚMA SRDCI LÁSKY, PROTOŽE TO JE TVÁ VĚČNÁ A SVRCHOVANÁ VŮLE PRO SPÁSU VŠECH! (1x)

(Na konci se třikrát pomodlíme: Gloria Patri/Sláva Otci…)

6. Modlitba breviáře – modlitba uprostřed dne – ve 12.hodin

7. DENNÍ ÚMYSLY: modlíme se za naše rodiny a příbuzné:

V: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

O: Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

V: Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

O: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

V: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,

O: jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

V: Ježíši,

O: Maria, miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše. Amen.

Memorare sv. Bernarda:

V: Pamatuj,

O: láskyplná Panno Maria, že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho, kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu. V této důvěře se také já k tobě utíkám, Panno Panen a Matko. K tobě přicházím, před tebou stojím já, kající hříšník. Dobrá Matko Slova, neodvracej se od mých slov, ale slyš je a vyslyš. Amen.

V: Nejsvětější Srdce Ježíšovo,    O: smiluj se nad námi (2x)

V: Neposkvrněné Srdce Panny Marie,     O: oroduj za nás. (2x)

V: Ježíši tichý, Srdce pokorného,      O: přetvoř naše srdce podle Srdce svého. (2x)

V: Svatý Josefe,     O: oroduj za nás.

V: Svatý (podle daného dne),      O: oroduj za nás.

V: Modlitba Dvou Srdcí Lásky

V: Ježíši,

O: Maria, miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše. Amen.

V: Ó Srdce Lásky!

O: Ó Srdce Lásky! Ó Srdce navždy spojená v lásce…

V: Modlitba za papeže a biskupy

O: Ó Bože, náš Otče, ty jsi Otec Lásky a Bůh veškerého dobra. Děkujeme ti za dar tvého Svatého Ducha a chválíme tě za dar tvé Církve na zemi. Děkujeme ti, že jsi svěřil péči o svou Církev na celém světě našemu papeži Františkovi a péči o Církev v Orlu a v (místní) (arci)diecézi Augustinu Okuomovi a… (místnímu biskupovi), našim biskupům. Chraň je od veškerého zla, neustále je veď, aby posvěcovali a posilovali tvůj lid. Skrze jejich službu nastol vládu své Lásky v Orlu, v (místní) diecézi a na celém světě. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

V: Ježíši,

O: Maria, miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše. Amen.

V: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

O: Amen.

V: Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.

O: Nyní i navěky. Amen.

V: Pokoj

O: Láska