VÝZVA K MODLITBĚ A OBĚTI VŠEM KŘESŤANŮM

ZVLÁŠTĚ TĚM, KTEŘÍ UCTÍVAJÍ NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE JEŽÍŠOVO A NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE PANNY MARIE, DVĚ SRDCE LÁSKY.

Dopis otce Montforta, zakladatele a kněze Společenství Dvou Srdcí Lásky, prvním členům v Evropě a po celém světě

Květen 2001

Moji milovaní bratři a sestry!

Pokoj a láska našeho vzkříšeného Pána Ježíše Krista, Otce a Ducha svatého buď s vámi. Dovolte mi začít tím, že vám budu vyprávět tento pravdivý příběh:

Když jsem poprvé přijal Nejsvětější svátost, začal si mě Pán Ježíš Kristus přitahovat blíž k sobě a začal mě vyučovat nejhlubším tajemstvím svého Srdce lásky.

Prosil mě:

„Přicházej ke mně každý den. Nikdy nedovol ďáblovi, aby tě držel dál ode mě, a nezůstávej dále ode mě ani z vlastní vůle. Všechny duše kolem sebe, které jsou ti dány, uč, aby mě milovaly. Pohni mnoho srdcí k tomu, aby mě milovaly. Svět mi stále vzdoruje. Je sice mnoho těch, kdo mě těší, ale hříchy světa přesto nad jejich prací značně převažují. (Když to říkal, plakal.) Podívej se, jak mi lidstvo vzdoruje. Dokonce ti, kterým důvěřuji, i ti, od kterých očekávám útěchu, mě posílají pryč, bijí mě a plivají mi do tváře. Přitahují trest mého hněvu, brzy pocítí sílu mé paže, nebude-li zadostiučiněno. Nejsem milován. U mnohých vzbuzuje nenávist, když slyší mé Jméno, jen velmi malý počet přichází ke mně…!

Popros tyto lidi, kteří mě dosud nenávidí, kteří mě nemilují, kteří se mi stále ještě vyhýbají, u kterých vzbuzuje nenávist, když slyší mé Jméno, aby přišli zpět ke mně. Řekni jim, že je miluji. Ty sám mě nemůžeš moc utěšit.“

Ježíš říká: „Ty sám mě nemůžeš moc utěšit!“ A ukázal mi, co tím mínil:

Ukázal mi sám sebe na kříži s nesčetnými ranami na celém těle a ty krvácely. Všude vytékala krev a stékala na zem. Pokusil jsem se zachytit všechnu krev ústy a pít ji, ale vytékalo příliš mnoho krve z příliš mnoha ran. Mnoho krve teklo na podlahu. Pak jsem se pokoušel zastavit tekoucí krev rukama tak, že jsem přitiskl na některé rány prsty, ale ran bylo příliš mnoho a vytékalo příliš mnoho krve. Byl jsem bezradný.

Podařilo se mi určité množství krve zachytit ústy, ale větší část tekla na špinavou zem. Když jsem se pak dál beznadějně namáhal zastavit tok krve a zadržet ji svými ústy

Řekl mi: „Ty sám mě nemůžeš moc utěšit. Přiveď ke mně své příbuzné a přátele. Přiveď velmi mnoho lidí, aby mě navštívili a aby byl můj dům – má Církev plná. Budu velmi šťastný a odpustím vám (celému světu) vaše hříchy.“

Bratři a sestry!

Náš Pán Ježíš Kristus krvácí neustále v mnoha svatostáncích tohoto světa. Na mnoha místech této země často naše blahoslavená Matka Maria pláče a roní krvavé slzy.

Když visel na kříži, volal náš Pán:Žízním…!“ Žízní po duších, žízní po lásce. Žízní po tvé duši, po mé duši, po mé lásce, po tvé lásce.

Jindy mi Pán Ježíš Kristus vyjevil, že řešení problému duší, Církve a světa je sjednocení se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci lásky (Ježíše a Marie).

Zjevoval mi to takto: Pán mi ukázal své Srdce, které ztratilo tolik krve, že proti své původní barvě úplně vybledlo. Pak mi řekl:

„Pokud dokážeš, aby toto Srdce opět zčervenalo, svět bude zachráněn.“ Zeptal jsem se Ho, jak mohu učinit, aby Srdce získalo zpět svou krev a barvu. Odpověděl mi: „Přál bych si, abys na to přišel sám.“

Chodil jsem a ptal jsem se starších, zkušených a vzdělaných i duchovně založených osob, ale nikdo mi nedokázal dát správnou odpověď.

Když ke mně příště přišel, říkal jsem Mu, že jsem přemýšlel, hledal a ptal se mnoha lidí, ale nenalezl jsem odpověď ani já, ani nikdo jiný. Řekl: „Dám ti sám řešení. Zjevím ti toto tajemství.“

Pak mi ukázal znovu své Srdce a Neposkvrněné Srdce své Matky, blahoslavené Panny Marie. Neposkvrněné Srdce je poseto hlubokými ranami, rány byly hluboké, ale ne široké a Neposkvrněné Srdce také hodně krvácelo. Pak mi řekl:

„Jediné řešení je sjednotit se se Dvěma Zraněnými a krvácejícími Srdci Lásky.“

Ptal jsem se ho, jak se můžeme sjednotit se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci, když nejsme čistí a svatí. Pak mě Pán naučil Modlitbu Dvou Srdcí lásky a řekl, že skrze tuto modlitbu budeme očištěni a sjednoceni se Dvěma Srdci Lásky a svět bude zachráněn.

Dnes na nás apeluje Ježíš velmi vážně, způsobem, který je radostný, ale současně i mrazí:

„Najdi nejméně 100 lidí, kteří se s tebou Modlitbu (dvou Srdcí lásky) budou modlit 100krát (tzn. dva růžence Srdcí Lásky) každou noc (mezi půlnocí a třetí hodinou ráno), je jedno kde právě budou. A svět se změní. Změním tvář země. Obnovím svou Církev a zachráním všechny (nesčetné) duše. Svrhnu vliv zla. Svrhnu zlo. Pevně ustanovím vládu své Lásky. Má Vůle bude plněna na zemi tak, jak je tomu v nebi.“

Drazí bratři a sestry, Bůh vás z Lásky volá k tomu, abyste přinesli tuto oběť, byli obětí Lásky trpíce pro spásu duší, pro obnovu Církve, pro spásu světa, pro pevné zřízení vlády Jeho Lásky, pro triumf Dvou Srdcí Lásky, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Mariina.

Prosím odpovězte na toto Boží volání. Prosím přidejte se k nám s touto modlitbou a s přinášením této oběti – vigílie modliteb a oběti – abyste Mu dělali společnost, abyste byli vzhůru, i jen jednu hodinu v modlitbě s Pánem. Vzpomeňte si, co Pán řekl svým nejbližším apoštolům, Petrovi, Jakubovi a Janovi:

Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou.“

A šel opodál a padl na tvář a modlil se slovy:

„Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“

A šel za učedníky a nalezl je, jak spí a řekl Petrovi:

„To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé.“ (Mt 26,38-41)

Poté, co náš Pán řekl, že bychom měli najít nejméně100 lidí, kteří se budou tuto modlitbu modlit (modlitbu Srdcí Lásky) stokrát (tzn. dva růžence Srdcí Lásky) každou noc, s námi, je jedno, kde se nacházejí (mezi 12 a třetí hodinou v noci), napadl mě ihned příběh Abraháma, který měl šanci Sodomu a Gomoru zachránit, ovšem pod podmínkou, že najde určitý počet lidí – 50, 45, 40, 30, 20, dokonce jen 10 spravedlivých: (prosím všimněte si: nebylo to selhání Abraháma, že nemohl najít 10 spravedlivých. Prostě tam nebylo dost spravedlivých.) To vedlo ke zničení měst ohněm. Je to velmi známý příběh z knihy Genesis.

V této době – v naší době – nám Bůh dává zvláštní milost, velmi vzácnou šanci. Dává tobě i mně příležitost pomoci zachránit duše – naše vlastní, i duše ostatních, obnovit Církev, změnit tvář země a pomoci zřídit vládu Jeho Lásky.

Kéž bychom vy a já a několik dalších mohli učinit tu oběť bdění a oddané modlitby Dvou Srdcí Lásky a takto se sjednotili se Dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci Lásky, Ježíše a Marie.

Nemějte strach, tato modlitba je zvláštním zjevením samotného Ježíše Krista, našeho Pána svému milovanému lidu – Církvi. Tato modlitba už má církevní schválení od mnoha biskupů po celém světě, v mnoha překladech do nejrůznějších světových jazyků.

Dnes Pán výslovně prosí, aby se nalezlo nejméně sto lidí, kteří se budou oddaně tuto modlitbu modlit každou noc (je jedno, kde se nacházejí) obzvláště mezi půlnocí a třetí hodinou ráno. To je čas pro vigilní mši a modlitbu Dvou Srdcí lásky.

Na kolenou vás z celého srdce prosím, abyste zároveň s námi přinesli tuto oběť vigilní modlitby Lásky za duše, za Církev, za svět, za vládu Boží Lásky, za Boží království.

Jste-li ochotni připojit se každou noc k této modlitební oběti, pošlete nám prosím, vaše jméno, adresu a telefonní číslo. Položíme to na oltář, na němž slavíme mši svatou. Budeme za vás sloužit mše svaté a modlit se za vás a za vaše drahé, aby vám Bůh dal milost a sílu pro duši, mysl a tělo, abyste byli schopni váš bohulibý slib splnit.

Chceme zůstat v kontaktu s vámi a se všemi, kdo se modlitbu pravidelně modlí. Jsme rodina Dvou Srdcí Lásky, Ježíše a Marie v samém srdci Církve. Prosím získejte mnoho dalších, kteří by se připojili k této tak naléhavé modlitební oběti.

Ať Bůh vám a všem vašim blízkým žehná a bohatě vás odmění.

Oddaně Váš v Srdcích Lásky Ježíše a Marie

Montfort OKANWIKPO (kněz)