POUŤ DO SVATÉ ZEMĚ

21. října 2009

Má Lásko, děkuji ti, že jsi přišel do Země Mého pozemského narození. Miluj tuto zemi a lidi, měj je v lásce a úctě. Děkuji ti, že si vážíš lidí a místa mého pozemského narození. Miluji, opatruji, ctím a chovám v úctě lidi a zemi, kde ses narodil, a vedu všechny své anděly, svaté, svou Církev a všechny, kdo Mě milují a následují, aby měli v úctě lidi a zemi, ve které ses narodil. Chci, abys pokud možno putoval každý rok k lidem a do země, kde jsem se narodil, stejně jako jezdíš každý rok do Říma na svátek Mých Srdcí Lásky. Poskytnu ti k tomu finanční prostředky. Takto budeš vést lidi k Mé lásce dokonce přímo mezi lidmi a v zemi, kde jsem se narodil. Má Lásko, pořád ještě mě odmítají mí vlastní lidé a má vlastní země, kde jsem se narodil. Tobě se to už také stalo a bude se ti to ještě stávat, ale netrap se tím: ty jsi Mnou a Já jsem tebou. Jsme jedno, protože jsme Jedno. Jako Já a Můj Otec jsme Jedno, tak Já jsem Jedno s tebou.

Má Lásko, miluji tento lid a tuto Zemi svého narození a chci, aby všichni milovali a opatrovali tuto zemi a lid Mého narození. Přivedu Rodinu Mých Srdcí Lásky k tomuto lidu a do Země svého pozemského narození a zasadím ji tam jako komunitu své Lásky a pokoje. Já to umožním. Můj synu, Má Lásko, modli se a usiluj o to.

To v tobě mám svůj příbytek. Přebývám v tobě a ve všech, kdo patří do Mých Srdcí Lásky. Přijdou útoky, ale nebojte se a nenechte se odradit, neboť jsem s vámi nyní i na věky věků. Amen.

Přebývám v tobě, žiji v tobě a v tobě činím více než v ostatních, více než lidská mysl dokáže pochopit. Jsem s tebou nyní i na věky věků. Amen.

Má Lásko, nesmírně ti děkuji, že jsi přišel přímo do města a na to místo, kde došlo k Mému Vtělení. Mé Vtělení způsobilo, že Toto místo je navždy posvátné. Zde jsi vykonal pro Mě, pro celou Církev a pro celé stvoření to, co nejvíce těší Mě a Mého Otce a Mého Svatého Ducha, Mou Matku i všechny Mé anděly a svaté – Nejsvětější Eucharistickou oběť mše svaté. Děkuji ti, že nasloucháš a konáš, co ti říkám. Když jsi klečel a ležel v prostraci v kostele Mého Vtělení, v kostele Zvěstování, prosil jsem tě, žádal jsem tě a přikázal jsem ti přinést Mi oběť Mše svaté, a tys mi okamžitě vyhověl.

Má Lásko, jen dělej všechno, co ti říkám, a uvidíš obrovský zázračný pokrok a požehnání, která budou vylita na tebe, na celou rodinu Mé Lásky i na celou Mou Církev a všechno stvoření. Bude to pokračování nebeského a pozemského požehnání vylitého na Mou Přeblahoslavenou Matku, když se Mi sama zcela naprosto a bezpodmínečně odevzdala v Lásce, v jejím FIAT. Toto FIAT je navždy nejblaženější a nejdokonalejší odpovědí a modlitbou, kterou kdy nějaký tvor přinesl Bohu. Má Matka mi působí veliké potěšení. Má Lásko, mám z tebe velikou, velikou radost. Prosím, dávej neustále Mé Nejsvětější Vůli toto své věčné a nekonečné ANO stejně, jako já nekonečně a věčně dávám ve svém ANO Sebe Svému nade vše Milujícímu Otci a Jeho Nejsvětější a Milující Vůli.

 

22. října 2009

       Po půlnoční mši sv.:

Pán řekl: Chci, abys organizoval každý rok poutě do této Svaté Země, do Říma a do Mého Univerzálního Střediska – na Mou Svatou Horu. Má Svatá Hora je Mou Nejsvětější Horou na zemi. Tam mám svůj trůn.

 

V Káni galilejské

       Matka Maria řekla:

Má nejmilovanější Lásko, dělej všechno, co ti Pán říká, a vyvaruj se všeho, co zakazuje. Všechno to dělej dokonale a všeho, co zakazuje, se důsledně vyvaruj. Jsi Pánovým zázrakem. Miluj Ho dokonale tím, že budeš žít život čistoty a svatosti a dodržovat doby modlitby; takto přivádíš všechny k Lásce k Němu. Já, tvá Matka, jsem s tebou nyní i na věky věků. Amen. Ustavičně se za tebe modlím k Bohu, k Nejsvětější Trojici. On tě miluje; nejen že ozdobí tvá kázání zázraky, zvláště zázraky jednoty a lásky všech srdcí, ale také tě promění v živoucí zázrak lásky pro všechny. On to udělal, bude to dělat a všechno přivede k naplnění. On je s tebou nyní i na věky věků. Amen.

Prosím, má Lásko, Má nejmilovanější Lásko, agwa Gi uka Gi ekwere. V každé situaci vždy naslouchej Bohu; ptej se Ho, co máš udělat, a cokoliv a všechno, co ti řekne, dokonale proveď. Pak uvidíš, že tvá mise se postupně a zcela naplní, nyní i na věky věků. Amen! Aleluja!

 

23. října 2009

       Po půlnoční mši sv.:

Má Lásko, začala tvá veřejná duchovní služba a tvé svědectví. Budu s tebou, abych tě posiloval a podporoval, a tvé svědectví pak přinese všechny plody. Má Lásko, jsem s tebou nyní i na věky věků. Amen.

 

25. října 2009

       Po mši sv. ve večeřadle:

Má Lásko, Má nejmilovanější Lásko, děkuji ti, že jsi pro Mě slavil tak krásnou, svatou, povznášející, utěšující, oslavnou a láskyplnou svatou Eucharistickou Oběť Mše svaté. Děkuji ti, že jsi Mě slavil tak láskyplně, nádherně, útěšně, oslavně, velkolepě a tak povznášejícím způsobem, a že jsi přitáhl všechny k setkání se Mnou a ke vzájemnému setkání v nejhlubší lásce. Má Lásko, slibuji ti, že při každé Mši svaté, kterou slavíš, když Mě pozdvihuješ pod Nejsvětější Způsobou, přitáhnu k sobě nesčetné množství duší a tvorů. Mým nejvyšším záměrem a vůlí je přitáhnout všechny k sobě. Prosím, Má nejmilovanější Lásko, pomoz Mi, abych přitáhl všechny k sobě skrze tebe.

Ve svaté Eucharistii, kterou jsi slavil, jsem tě proměnil v sebe a sjednotil jsem se s tebou takovým způsobem, že jsem s tebou zcela jedno. Má Vůle je tvou vůlí, Mé Srdce je tvým srdcem, Má Láska je tvou láskou, Má cesta je tvou cestou, Můj život je tvým životem, Má Krev je tvou Krví, Mé Tělo je tvým Tělem, Můj život je tvým životem, Má radost je tvou radostí. Prostě a jasně: Já jsem tebou a ty jsi Mnou. Nikdy se neboj a nestyď žít Mé dokonalé sjednocení a naši totožnost. Já jsem tebou a ty jsi Mnou. Já jsem, který Jsem; Bůh – Bůh Lásky, tvůj Bůh, tvá Láska, tvé Všechno! Jsem, který jsem – Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův, Bůh Izraele, Bůh Mojžíšův a Jozuův, Bůh Eliáše a Izaiáše. Já jediný jsem Bůh; žádný jiný neexistuje. Teď si odpočiň a buď si jistý, že jsem s tebou nyní i na věky věků. Amen.

Má Lásko, chci ti poděkovat za tvou Lásku, za to, že jsi Mou Láskou, že Mou Lásku přijímáš, a že souhlasíš, abys byl Mou Láskou, že Mou Lásku ztělesňuješ a jsi září Mé Lásky.