Děkuji ti, můj Bože, že jsi mě učinil Eucharistickým

Kázání při Vigilii v neděli 14. 6. 2020 na Svaté Hoře

P. Montfort Okanwikpo, SHL

 

Moji drazí bratři a mé drahé sestry!

Poděkujme Bohu, našemu neustále milujícímu Otci, za tento největší ze všech darů, který nám dal, dar Svaté Eucharistie, dar jeho samotného v takové podobě, abychom ho mohli jíst a pít; On je tak milující, zná nás, že nemůžeme žít bez pokrmu.

Prosím, přečtěte si dnes celé poselství o Eucharistii, přečtěte si je pozorně, rozjímejte o něm pečlivě, pronikněte do něj, když ho budete číst, pozorně, se vší vážností, ať je to vaším životem.

„Můj lide,“ říká Pán, „lide mé lásky. Já jsem tvůj Bůh. Já jsem tvá Láska. Já jsem tvůj Ježíš Kristus, Já jsem Svatá Eucharistie.“

Cílem vtělení je, aby se stal člověkem, tělem, aby nám dal své tělo jako pokrm a svou krev jako nápoj, aby nás sytil, abychom nejedli jen nějaké nesmysly, ale abychom jedli JEHO. Víte, vy všichni, kteří jste tady, jste měli nejlepší přirozený pokrm, když jste se narodili jako malé děti. Co to bylo? Vaše matka. Nejlepší stravou tady na zemi je vaše matka, mateřské mléko.

Nejlepší stravou pro nás tady na zemi i v nebi je Ježíš Kristus, Eucharistie, to je to nejlepší. Nemůže být pro lidi lepší pokrm nebo nápoj než samotný Bůh. Ani nevíte, jak jste privilegovaní, že přijímáte Svaté přijímání ve dne v noci. A já sám jsem nejvíce požehnaný ze všech. Dokonce řeknu – Bůh mi odpusť, není to pýcha, je to pokora, řeknu to vkleče na kolenou: Jsem nejvíce požehnaný ze všech na nebi i na zemi. Proč? Protože můj Ježíš mě požádal, abych pro něj sloužil každou půlnoc mši svatou, o což nepožádal ani anděly; a omlouvám se, Bůh mi odpusť, není to pýcha, je to pokora, nepožádal o to ani apoštoly. Těm řekl: „To konejte na mou památku.“ Ale mně řekl: „Konej to každou půlnoc.“ Jestli to apoštolové konali jednou týdně v neděli, ne každý den, ne každý týden… Ale v našem případě je to každou noc. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno.

On řekl: „Nejsem pouze ve Svaté Eucharistii přítomný. Jsem Svatá Eucharistie. Mše svatá, kterou slavíte, to jsem Já.“

Slavím Ježíše. Moji andělé v nebi – doufám, že nežárlí, oni ani nemůžou, nemůžou žárlit, protože já jsem jen jejich dítě, oni se o mě starají, jako se starší lidé starají o novorozence. Ale přesto ani svatý archanděl Michael nemůže slavit mši, nemůže slavit mši. Existuje jedno tajemství, které vám chci říct. Chcete ho slyšet? Já vám to tajemství neřeknu. Neřeknu vám to, ale později se to dozvíte, až budu pryč, až budu mrtev, až se vypařím, tak se to dozvíte.

„Já jsem svatá Eucharistie.“ Svatý archanděl Michael nemůže v nebi přijímat chléb a víno, nemůže sloužit mši. Když přijde sem na zemi, nemůže přijmout lidství. Zůstane něčím jako světlem, zůstane andělem, nemůže být vysvěcen na kněze. Ale i oni požívají Svatou Eucharistii, je jejich pokrmem. Jak ji požívají? Jako svíce spotřebovává kyslík a dává světlo, tak i oni jsou svícemi v přítomnosti Boha, který sám je světlem. Bůh je světlem. Světlo z Boha. Pravý Bůh z pravého Boha…, a oni jsou láskou, andělé jsou láskou, to musíte vědět, jsou stvořeni z lásky, z čisté a svaté lásky. Stanou se dokonalými v lásce, dokonalými ve světle, jsou dokonalí už od počátku, jsou dokonalí. V této dokonalosti jsou tedy výše než my, my stále jen tápeme, žijeme v hříchu, ale oni nemohou zhřešit. Odpusťte mi, moji svatí andělé, Michaeli, prosím, pomoz mi, můj jmenovče Michaeli, pomoz mi být bojovníkem pro slávu Boží.

„Mše svatá, kterou slavíte, to jsem Já.“ Slavím Ježíše! „Krev, kterou pijete, jsem Já.“ Piji Ježíše! „Tělo, které jíte, jsem Já.“ Jím Ježíše! „Já jsem Svatá Eucharistie. Jsem eucharistický Bůh. Jsem eucharistický Bůh. Jsem eucharistická Láska.“

Co to znamená, že je eucharistický Bůh? Bůh v podobě chleba a vína. Vzpomeňte si, Izraelitům zakázal udělat si jeho vyobrazení, uctívat nějaké vyobrazení. Dokonce trvalo dlouhou dobu, než přikázal Mojžíšovi udělat archu úmluvy. Přesto však archa není Bohem. On se svěřil do Archy. Archa je jeho trůnem. Ale Eucharistie je On.

„Já jsem Eucharistie.“ My ho nevytváříme, on sám se činí Eucharistií, ale v našich rukou. „Jsem eucharistická Láska. Nikdo nemůže mít nebo dát větší lásku, než je Láska, kterou Já vám dávám ve Svaté Eucharistii.“ Nikdo nemůže vidět, nikdo nemůže slyšet, nikdo nemůže přijmout, nikdo nemůže dát lásku, která by byla větší než tato. Nikdo. Neexistuje žádná větší láska. Ani v nebi, ne.

„Já jsem Svatá Eucharistie a bylo to mou touhou“, toužil být Eucharistií, toužil být naším pokrmem, toužil být naším nápojem. Vzpomeňte si, po čtyřicet let na poušti krmil Izraelity manou, chlebem padajícím z nebe. Ten chléb nebyla Eucharistie, byl to jen předobraz Eucharistie. Manu člověk neuctívá, neklaní se jí. Ta mana není osoba. Ale Eucharistie, kterou jíme my, je osoba. Eucharistie, kterou jíme a pijeme, je osoba, je to Bůh.

Bylo to touhou Boha, to je smyslem, nyní to vidíme, když Bůh stvořil člověka, řekl: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.“ Jeden německý filozof a psycholog řekl: „Jste to, co jíte.“ Pokud jíte garri, indomy, těstoviny, ogbonno… Ale pokud jíte Eucharistii, budete eucharistickými.

Můj Bože, děkuji ti za… ó, musím kleknout a říct: děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, že jsi mi dal, abych žil, žil, žil z Tebe, ze Svaté Eucharistie. Mnozí chtěli, abych s tím přestal, ale má nebeská Matka, můj nebeský Otec, moji andělé v nebi řekli: „Ne, pokračuj!“ Nejlepší je to, co pro mě připravil Bůh, Svatá Eucharistie.

Ježíš řekl: „Mou touhou bylo, abych se vám celý a úplně daroval.“ Nejen zpoloviny, ale celý: jeho Božství, jeho lidství, jeho moudrost, jeho inteligence, jeho čistota, jeho všechno je v Eucharistii, kterou přijímáme. Všechno. Ó můj Bože, jak ti jen za to mám poděkovat?

„Stvořil jsem vás z ničeho. Povolal jsem vás k bytí, učinil jsem vás svým vlastnictvím. Nyní slyšte svého Boha, nyní přijďte ke svému Bohu. Svatá Eucharistie je Můj dar, kterým vám dávám sám sebe. Svatá Eucharistie je dar všeho, co mám a všeho, čím Jsem, tím nejjednodušším a úplným způsobem. Dal jsem vám sám sebe. Má Lásko, Moji milovaní, Můj lide. Já, váš Bůh jsem vám daroval ve Svaté Eucharistii vše, co jsem, a vše, co mám.

Proč jsem to udělal? Protože jsem Láska. Nemohu nic, než milovat. Učinil jsem to, protože vás miluji. Učinil jsem se pro vás dosažitelným v té nejjednodušší, nejúplnější formě. Můj lide, chápete, co jsem vám dal?“

Ó, kdybychom tak jen pochopili, co máme v Eucharistii. Kdybychom jen ocenili, co máme ve Svaté Eucharistii. Kdybychom si jen nechali otevřít oči, mozek, mysl, jako to Kristus učinil učedníkům v Emauzích. Měli zavřené oči, dokud nerozlomil chléb. Pak se jim oči otevřely, oni ho uviděli a On zmizel.

„Nakonec si uvědomí, že přicházíš ode mě.“ V té době už budeš vypařený. Panna Maria ve Fatimě také řekla: „Nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.“ Srdce Lásky musí vládnout. Ať celý svět ví, že není jiné cesty ke spáse, než je Eucharistie. Bez Eucharistie není spásy, není spásy, protože není nikdo obětován na kříži, nestéká krev, není spása, nikdo není ukřižován, není Eucharistie.

To udělal v horní místnosti a potom na Kříži. To stejné v horní místnosti, to stejné na kříži. Ta stejná oběť, kterou Kristus učinil na oltáři kříže, je i to, co děláme my teď tady, není v tom rozdíl. Děkuji ti, můj Bože, že jsi mě učinil svým knězem, knězem Dvou Srdcí Lásky. Ó, jsem tak šťastný, mé srdce je plné radosti, děkuji ti, můj Bože, že jsi mě učinil svým knězem, knězem Dvou Srdcí Lásky.

Bez Dvou Srdcí Lásky není pro nikoho spása, ani pro Adama, ani pro Abrahama, ani pro Mojžíše, ne. Ti všichni jsou spaseni kvůli Dvěma Srdcím Lásky. Každý člověk, každá duše, která je spasena, je spasena „skrze něho a s ním a v něm“… a nakonec s Ním všichni budou sjednoceni. Děkuji ti, můj Bože, že jsi nám dal toto poslání, (které slouží) ke sjednocení všeho v Kristu. Můj Bože, kéž to konáme, kéž to uskutečníme, kéž toho dosáhneme pro tebe. Všechna sláva, všechna chvála, všechno díkůvzdání náleží tobě nyní i navěky věků. Amen.

Ugwu-Nso je tím místem, Univerzálním centrem pro všechna srdce. Prosím, prosím, děkuji všem, kteří přišli na Ugwu-Nso, jsou vítáni, všichni jsou vítáni, ale není potřeba, nemůžete udělat nic většího než mši a adoraci. Nemůžete se tady na zemi modlit žádnou modlitbu, která by byla větší než Mše svatá, to není možné. Když přijdou, mělo by jim být dovoleno, a dokonce by se jim mělo pomoci, aby porozuměli Mši svaté a zapojili se do ní. Jejich modlitbu v džungli nelze srovnat, ani miliardu těchto modliteb nelze srovnat se Mší svatou.

Děkuji ti, můj Bože, že jsi mě učinil Eucharistickým.

Zdrávas Maria…