O SVATÉ HOŘE V ORLU V NIGÉRII

1. prosince 2003

Mé dítě, přijmi Mé Poselství!

Miluji celé své stvoření a je Mou Věčnou Vůlí ustanovit na celém světě a v celém stvoření Vládu Mé Lásky. Prosím, pomoz Mi. Prosím, dej mi pro tuto práci sám sebe, prosím, zcela a úplně mi daruj pro tuto práci sám sebe. Jsem s tebou a vždycky s tebou budu. Prosím, vystav Mou Svatou Horu, aby byla nejvyšší ze všech hor, vysoká ve svatosti, vysoká v čistotě, vysoká v Lásce, službě a v zasvěcení. Zde mi bude vzdávána nejvyšší chvála a díkůčinění na světě.

Ve své Nekonečné Lásce jsem si toto místo vybral za svůj příbytek mezi lidmi. Nelekej se NEJRŮZNĚJŠÍCH PŘEKÁŽEK, KTERÉ NYNÍ ZAKOUŠÍŠ: VŠECHNY POMINOU. Jsem s tebou nyní a navždy.

Modli se a pros o pomoc. Ať na Svaté Hoře a kolem ní najde své vlastní místo každý národ, každý jazyk a každá kultura. Proto jsem ti řekl, abys koupil každý kousek země v okruhu asi deseti kilometrů kolem Ugwu-Nso. Ať všichni lidé všech generací, všechny národy a jazyky najdou své místo kolem Mé Svaté Hory.

Toto je místo spásy a útočiště pro všechny lidi.

JSEM S TEBOU A VŽDYCKY S TEBOU BUDU DO KONCE ČASŮ, NAVĚKY.

Můj synu, můj milovaný, zabezpeč a vystav Místo Mého Svatého Přebývání. Modli se a pros o jakoukoli pomoc pro tuto výstavbu. Pošlu ti pomoc. Ale prosím, buď vytrvalý v modlitbách, v díkůčinění a v obětech. Ať je zajištění a výstavba Mé Svaté Hory prioritou. Prosím, Můj Synu, Můj Milovaný, vezmi to tak, jak to je, tak, jak já chci, aby to bylo: jako druhou prioritu po prioritě rozšíření modlitby do celého světa. Je to viditelné znamení jednoty, soustředění a zasvěcení Mých Srdcí Lásky. Požehnal jsem tomuto svému Svatému Místu veškerým svým věčným požehnáním. Požehnal jsem Orlu svým veškerým věčným požehnáním Lásky. Využij co nejlépe i to nejmenší, co jsem ti poslal. Toho, co ti dávám, bude stále přibývat. Budu ti dávat více a více a budu ti posílat víc a víc pomoci, ale prosím, postarej se, aby bylo vše co nejlépe využito, i to nejmenší, co ti posílám. Žehnám Orlu svým věčným požehnáním. Amen, aleluja! Amen, aleluja! Amen! Amen! Amen!

 

3. listopadu 2003, o půlnoci

Můj synu, chci ti říci více o Mé Svaté Hoře, o Mém Universálním Středisku Srdcí Lásky. Toto je Světové Centrum Lásky, Světové Centrum Srdcí. Tak jako Mé Srdce je Středem všeho viditelného i neviditelného, tak je Mé Univerzální Centrum Mých Srdcí Lásky Univerzálním Středem Lásky pro celý svět a Středem všech srdcí na celém světě. Zde jsou všechna srdce doma, zde je domov veškeré Lásky, zde je Láska doma. Zde je Domov všech Srdcí a Domov Lásky – Domov veškeré Lásky – lidské a Božské.

Zde je univerzální Centrum veškeré Lásky – Božské i lidské, pozemské i nebeské. Toto je Má Univerzální Svatyně, ze všech nejsvětější, nejsvětější místo uctívání Mé Lásky ve Dvou Srdcích Lásky. Toto je domov Mé Lásky, sídlo, trůn Mé Lásky, trůn Milosrdenství, Můj Dům Lásky, Dům Mé Lásky, Brána Nebe a Dům Boží.

Toto místo jsem si vyvolil, abych zde přebýval mezi lidmi navěky a navždy. Nikdo a nic nemůže oddělit Mou Lásku od tohoto Místa a nikdo a nic nemůže toto místo oddělit od Mé Lásky. Má Láska je věčná a nekonečná. Zde zamýšlím zjevit svou věčnou a nekonečnou Lásku celému světu. Ať přijde celý svět za Mnou na Mé Svaté Místo zakusit Mou Lásku. Ať všichni přijdou ke Mně, do Mé Lásky. Všechny miluji svou nekonečnou a věčnou Láskou. Chci, aby všichni přišli do Mé Lásky. Přijďte všichni do Mých Srdcí Lásky!

Všichni lidé, všechny rasy, lidé všech barev, všech vyznání, jazyků a generací přijdou na tuto Mou Svatou Horu a setkají se zde se Mnou v Mé věčné a nekonečné Lásce. Lidé ze všech vrstev, všichni! Všichni! Všichni! Ať všichni přijdou za Mnou, do Mé Lásky. Miluji všechny svou věčnou a nekonečnou Láskou. Mé dítě, všichni by se měli shromáždit kolem Vítězných Dvou Srdcí Lásky. Místem tohoto shromáždění je Má Církev, Má Katolická Církev. Má Svatá Hora, Mé Univerzální Centrum Srdcí Lásky je Místem tohoto shromáždění kolem Vítězných Srdcí Lásky. Jsem Vítězná Láska.

Ať za Mnou všichni přijdou!

Ať všichni přijdou do Mé Lásky!

Ať všichni přijdou ke Mně, v Mých Srdcích Lásky!

Ať všichni přijdou za Mnou, do Mého Univerzálního Centra Dvou Srdcí Lásky!

Jsem Vítězná Láska! Má Láska bude vládnout na Zemi, tak, jako vládne v Nebi. Má Láska bude vládnout v každém srdci, tak, jako vládne v Mých Srdcích Lásky! Má Láska bude vládnout v každém domě, každém domě Lásky, jako vládne v Univerzálním Centru, v univerzálním Domě Lásky. Zde je rovněž domov univerzální Lásky. Na Mé Svaté Hoře, v Mém Univerzálním Centru Lásky by nemělo být žádné rozdělení, žádná diskriminace, žádný rasismus, ani stopa nenávisti, zla, žádný hřích. Ó! Má Láska bude vládnout na Zemi tak, jako vládne v Nebi. Ať Má Láska vládne, Má Láska vládne, Má Láska bude vládnout navždy. Má Láska vládne nyní i navěky. Amen! Amen! Amen!

Všechna srdce na celém světě patří Mně. Volám všechny své děti na celém světě, aby za Mnou přišly. Přijďte do Mé Lásky a budete zachráněni. Přijďte a pijte ze zdroje živé vody. Přijďte a pijte z pramene Života. Přijďte a pijte z pramene Lásky. Já jsem pramen Života a Lásky. Já jsem Život a Láska. Jsem, Který Jsem, Bůh Lásky. Ať všichni přijdou do Mé Lásky. Ať všichni přijdou za Mnou v Mých Srdcích Lásky, ať všichni přijdou za Mnou na Mé Svaté Místo Lásky.

Ať všichni přijdou za Mnou do Mého Univerzálního Centra Lásky, ať všichni přijdou za Mnou na Mou Svatou Horu. Zde vyliji svou Lásku na celý svět bez ohledu na překážky. Zde spasím všechny duše bez ohledu na překážky. Zde přitáhnu do své Lásky všechny, bez ohledu na překážky. Zde bude vládnout Má Láska.