Svatá Hora je místem spásy všech

Zasvěcení Dvěma Srdcím Lásky

Kázání při Vigilii v neděli 19. 7. 2020 na Svaté Hoře

P. Montfort Okanwikpo, SHL

 Pojďte a radujte se z Boží lásky. Učiňte Srdce Lásky svým domovem. Děkuji ti za tvou Božskou přítomnost uprostřed tvého lidu. Jsem si naprosto jist, že Pán Bůh, kterého uctíváme, můj Bůh, moje Láska, moje Všechno, že On jediný je můj Bůh, moje Láska, moje Všechno. Nikdy se nebojte ničeho, nikoho, žádné situace. Ty, můj Bože, to máš plně pod kontrolou, zcela pod kontrolou. Nic nemůže odolat, co je svěřeno tobě.

Děkuji Bohu za to, že nám daroval takovéhle místo, za všechny oběti, které jsou tady přinášeny, ať už zřetelně, vědomě nebo nevědomě, všichni jsou napájeni Bohem, aby přinesli nejlepší ovoce, duše. Sobotní privilegium, které má naše Matka Maria, privilegium Dvou Srdcí Lásky, které mají duše… Ó Bože, kéž Bůh nám všem otevře uši, oči a ústa, abychom všude hlásali, rozhlašovali a chválili Jeho jméno hlasitě a zřetelně. Můj Bože, má Lásko, mé Všechno, uctívám tě, jediného pravého Boha, a Ježíše Krista, tvého Syna, našeho Spasitele a Vykupitele, a naši Matku Marii spolu se svatým Josefem a všemi anděly, se svatým Michalem a se všemi svatými. Kéž se celé stvoření shromáždí kolem Vítězných Dvou Srdcí Lásky. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno.

Bože, náš Otče, jsme plni vděčnosti za to, co jsi už vykonal a co stále konáš pro nás a pro celý svět tady na této své Svaté Hoře. Ty, Pane náš Bože, jsi nám slíbil: „Nikdo nevkročí na toto místo, nepřijde sem a neodejde domů s prázdnýma rukama.“ K tomu nikdy, nikdy nedojde. Protože každý, kdo přichází k tobě, Pane, od tebe jistě obdrží zvláštní milosti. Každý, kdo přijde na toto místo, jistě obdrží pečeť Živého Boha. Každý, kdo přijde na toto místo, Pane, bude označen nejmimořádnější pečetí sjednocení se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci Lásky Ježíše a Marie, a každý, kdo sem přijde, bude posílen samotnou Boží přítomností, aby bojoval a zvítězil v každém boji, kdekoliv v každém boji, jakkoliv, bez ohledu na to, jak se nepřítel snaží, nikdy nikdy nerozdrtí, nikdy nikdy neporazí žádné Boží dítě, které se utíká k Bohu, na toto svaté místo. Každý, kdo sem přijde a pomodlí se tuto modlitbu, je zvláštním způsobem zasvěcen Bohu a je povinností Boha bojovat za tohoto člověka, který může čelit útoku nebo nebezpečí od nepřítele.

Děkuji ti, můj Bože, zejména za to, že jsi učinil toto místo, kde je tady na zemi plněna tvá vůle, Pane, tak jako je plněna v nebi. Děkuji ti za povolání, které jsi nám dal, povolání ke kněžství, k řeholnímu životu, povolání být obětmi Lásky Boží, Lásky Dvou Srdcí Lásky. Děkuji ti, Pane. Děkujeme ti a prosíme tě o milost, abychom zůstali věrni v lásce k tobě, abychom byli s tebou až do konce. Pane, dej nám, jak jsi slíbil, svou moc, svého ducha, svou sílu, abychom tě milovali a milovali všechny tvou láskou. Pane, nyní pohleď na tyto své syny a dcery, kteří k tobě přišli, kteří ti důvěřují, kteří činí oběti za velmi vážných podmínek, ve špatném počasí, v zimě, v dešti – Pane, prosím tě, daruj jim všechno, po čem kdy toužili. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Pane, odejmi od nich každou nemoc, každý neduh, každou potíž, požehnej všemu jejich konání, Pane. A pozvedej je za všech podmínek až na nejvyšší úroveň, kterou jsi připravil pro své milované děti. Pane, můj Bože, prosím tě, vepiš svou lásku do jejich srdcí a vepiš jejich jména do tvé lásky, ať nikdy nejsou vymazána. Požehnej jejich rodinám, požehnej veškerému jejich konání.

Můj Bože, má Lásko, mé Všechno, vystavět tento svůj svatý Trůn je naší prioritou. Tady je Boží trůn na zemi. Tys řekl: „Když mi postavíte Trůn tady na zemi, já pro vás postavím trůn v nebi.“ Pane, prosím, pohni také jimi, pohni všemi na celém světě, aby nám pomohli vystavět tvůj Trůn. Jaké velké privilegium, které bylo odepřeno dokonce i Davidovi, když ti chtěl vystavět dům, tys řekl: „Ne!“ Jaké velké privilegium je mi dáno, že ti mám vystavět nejen dům, nejen centrum, ale Trůn. Děkuji ti, Pane, za ty, kteří mají to privilegium, že také žijí v tomto čase, kdy je budován tvůj Trůn.

Můj Bože, má Lásko, mé Všechno, pohni všemi, jak jsi to slíbil, aby přišli na tvou Svatou Horu, aby tě tady hledali a nalezli, aby tě milovali a klaněli se ti. Pohni všemi na celém světě, všemi svými tvory, aby hleděli kupředu, celé tvorstvo toužebně čeká, kdy se zjeví Boží děti. Tady je svrchované místo zjevení Boží vůle, spásy všech. Kéž všichni tvoji tvorové, kéž celé stvoření, kéž všichni na nebi, na zemi i pod zemí se shromáždí kolem Vítězných Dvou Srdcí Lásky, Ježíše a Marie. Toto je Boží vůle, svrchovaná a věčná Boží vůle, první i konečný Boží plán, jak sjednotit a zachránit všechno v Kristu. Pane, můj Bože, kéž se stane tvá Nejsvětější vůle, nyní i na věky věků. Amen.

Z této Svaté Hory jsi, Pane, slíbil nejbohatší hostinu pro všechny národy, odstraníš závoj, který zahaluje národy, provždy odstraníš nemoc a smrt. Zabiješ, zničíš nepřítele lidské spásy, lidského života. Pane, prosím, prosíme tě, udělej to, naplň svou vůli, ať my všichni vidíme toto Vítězství tvé Lásky, Srdcí Lásky, kéž se všechny tvé děti dožijí, uvidí a zakusí tento velký příslib.

Požehnané jsou vaše oči pro to, co vidíte, vaše uši pro to, co slyšíte, protože mnozí toužili tohle vidět a slyšet, ale nikdy to neslyšeli. Děkuji ti, můj Bože, za všechna tato požehnání, která jsi nám dal, pomoz nám, Pane, abychom byli plně účastni na tomto plánu tvé lásky. Kéž tvá láska vládne v nás i ve všech, tady i všude, nyní i na věky věků. Amen.

Matko Maria, svatý Josefe, svatý Michaeli, všichni andělé a svatí Boží, orodujte za nás! Bože, náš Otče, nakloň sluch k prosbám svých milovaných dětí, skrze Krista našeho Pána. Amen.

ZASVĚCENÍ POUTNÍKŮ DVĚMA SRDCÍM LÁSKY:

…ve Fatimě Bůh poslal Matku Marii, aby nám sdělila řešení problému komunismu, ateismu. Tím řešením bylo: zasvěcení světa Mému Neposkvrněnému Srdci. Nyní Bůh viděl problémy lidstva a dal skrze nás celému světu jediné řešení, jediné řešení, jiné není. Zasvěcení, sjednocení se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci Lásky Ježíše a Marie. To je to, co vy nyní konáte za sebe a za své drahé. Každý může zasvětit kohokoliv. Jako při křtu v případě nouze, každý může křtít.

Nyní se dokonale připravte, abyste odevzdali sebe a své drahé Bohu, svěřte se zcela Bohu a vstupte do osobní smlouvy lásky. Smlouvy, která má základ ve Svaté Eucharistii a v této Modlitbě Dvou Srdcí Lásky.

Tady na této Svaté Hoře je hora modliteb a mší každé tři hodiny, nyní je Mše. V budoucnosti bude Mše každou hodinu, mnoho mší každou hodinu. Bůh chce, aby tady na Svaté Hoře byly postaveny oltáře všem kanonizovaným svatým a kněží sem budou proudit, sloužit mše, sloužit Božímu lidu.

Zasvěcení se provádí velmi jednoduše: prostě vložte své jméno do modlitby Dvou Srdcí Lásky: „Ježíši, Maria, já … (řekněte své jméno) miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše. Amen.“

Nyní se pomodlete tuto modlitbu a řekněte jména těch, které chcete zasvětit, nezáleží na tom, kolik jich je, kde jsou, nezáleží na tom, kdo to je, členové vaší rodiny, vaši přátelé, příbuzní, kdokoliv, koho chcete zasvětit. „Ježíši, Maria, já … miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše. Amen.“

Nyní si můžete lehnout do prostrace: „Ó Srdce lásky! Ó Srdce navždy spojená v lásce! Dejte mi schopnost stále Vás milovat a pomáhejte mi, abych mohl naučit druhé Vás milovat. Ó Ježíši, vezmi mé ubohé, zraněné srdce k sobě a nevracej mi je, dokud se nestane planoucím ohněm Tvé lásky. Vím, že si nezasloužím být u Tebe, ale vezmi mě k sobě a posvěť mě v plamenech své lásky. Vezmi mě k sobě a nalož se mnou, jak se Ti v Tvé dobrotě líbí, vždyť Ti zcela náležím. Amen. Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá Lásko! Protkni mě svými šípy a nechej stékat mou krev do ran Neposkvrněného Srdce své Svaté Matky. Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky, sjednoť mě s Nejsvětějším Srdcem svého Syna. Ó Srdce lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku. Amen. Ó Ježíši! Ó Maria! Vy jste Srdce lásky. Miluji Vás. Vezměte mě v sebe. Vám patří má úplná oddanost. Amen. Ó Srdce lásky! Vezměte mě v sebe. Vám patří má úplná oddanost. Amen.“

Kéž Život, Útěcha, Sláva a Láska Boží v Srdcích Lásky sestoupí na vás všechny a zůstává s vámi nyní i navěky. Amen.

Bože, náš Otče, shlédni na tyto své syny a dcery, kteří zasvětili sebe a své drahé tvým Dvěma Srdcím Lásky Ježíše a Marie, Dvěma Zraněným a Krvácejícím Srdcím, jedinému řešení, Božímu vlastnímu a Božímu jedinému řešení pro spásu všech duší. Děkuji ti, můj Bože.

Všemohoucí Bože, zapiš jejich jména do své lásky a zapiš svou lásku do jejich srdcí. Ať nikdy není vymazána. Učiň s nimi nyní, Pane, věčnou smlouvu sjednocení se Dvěma Srdci Lásky Ježíše a Marie, osvoboď je od každého zla a podporuj je v dobrém. Vylij na ně věčné požehnání Lásky, požehnej jim ve všem jejich konáním, dej jim plné zdraví mysli i těla. Ať je žádné zlo, žádný nepřítel nepřemůže. Pane, náš Bože, zapiš jejich jména v nebi, jako jsi to řekl apoštolům, ať je nic neodloučí od tebe.

Ať vás požehná Všemohoucí Bůh a skrze vás ať požehná všem, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Přijměte tuto medailku jako znamení Boží lásky k vám a vaší lásky k Bohu.