Hlavní poselství modlitby Dvou Srdcí Lásky

Vigilie v pátek 1. 5. 2020 na Svaté Hoře,
Otec Montfort Okanwikpo, SHL

Hlavním poselstvím modlitby Dvou Srdcí Lásky je naučit celý svět být v prostraci před Bohem a adorovat Ho.

Drazí bratři, drahé sestry,

naším povoláním Lásky je v prvé řadě ta Láska, kterou máme projevovat Bohu poslušností Jeho nejsvětější a nejlaskavější vůli. „Jestliže mě miluješ“, říká Pán, „zachovávej má přikázání.“ Láskou je v prvé řadě láska k Bohu. Láska má vertikální a horizontální rozměr: lásku k Bohu a lásku projevovanou bližním, všem duším. Kdo je můj bližní? Mým bližním není jen ten, kdo je mi fyzicky blízko, bližní je každý, kdo potřebuje pomoc. Každý, kdo potřebuje lásku. A není na světě člověk, který by lásku nepotřeboval. Sám Kristus volal na kříži „Žízním“. Nikdy nedovolíme, aby láska byla zesvětštěna, aby byla chápána jen světsky. Nikdy. To co konáme my, je nebeské, duchovní.

Hovoří Věčný Otec: „Miluji tě svou věčnou láskou, poslal jsem tě do světa, abys miloval mě a všechny mou láskou, Boží láskou. Prosím, nemiluj svou vlastní láskou. Tvá láska nic nepřináší. Tvá lidská láska nejen že je nečistá, je také příliš malá, téměř neužitečná. Beze mě nemůžeš dělat nic. Láska, kterou máš lidem ukázat, je Boží láska. Přiváděj lidi k tomu, aby mě milovali. Ať si celý svět uvědomí, co je láska. Láska je Boží. Řekni jim, že lásku nikdy nemohou zesvětštit a znesvětit.“

Proč? Láska je totiž osoba. Láska není něco, co si můžeš přivlastnit. Láska není pomeranč ani banán, který si můžeš vzít. Láska je osoba. Láska není věc nebo pocit. Láska je Bůh. Láska je Božská Láska. Boha nemohou znesvětit. Boha nemohou zesvětštit. Můj Bože, má Lásko, mé všechno, děkuji Ti. Ó, můj Bože!

Lidé se snaží oddělit lásku od Boha, přeměnit ji na živočišnou, homosexuální, hřích. Říkají tomu láska, redukují ji na sex. Ale je to marné; taková láska nemůže být opravdovou láskou. Všechno jejich úsilí bude marné; žádné úsilí, které lidé vynakládají, aby lásku zesvětštili, nic nepřinese.

A tady je to stejné: Ugwu-Nso musí zůstat duchovním centrem pro všechna srdce. Nemůžete Svatou Horu zesvětštit, nemůžete z ní odstranit Boha. Z této Svaté Hory nemůžete odstranit Nejsvětější svátost. Nemůžete. Nemůžete ze Svaté Hory odstranit mši. Nemůžete; nikdo to nedokáže. Nikdo. Jakákoliv snaha odstranit Svatou Eucharistii, mši svatou z Ugwu-Nso skončí neúspěchem. Pamatujte, že nejhorší nebezpečí pro existenci světa, jak říká Pán, je to, oč někteří pošetilí lidé usilují: likvidovat Svatou Eucharistii, mši svatou.

V den, kdy by Katolická církev přestala slavit mši svatou, v ten den by svět přestal existovat. Celý svět by vzplanul a byl by zničen.

Ó, děkuji Ti, můj Bože, děkuji Ti, má Lásko, děkuji Ti, mé všechno.

Tak tedy Boží láska povstane a bude mezi lidmi zářit. Modlíme se: „Pane, přijď ve slávě“. Druhý příchod se nemůže konat z vnějšku, On už je tady. Pane, prosím, zjev svou slávu.

A chci vás ujistit: pokud plníme Jeho vůli, zvláště konáme-li prostraci a nedovolíme, aby sem přišel někdo, kdo nedokáže padnout na tvář; prostrace je nutná: Budou proti nám bojovat, ale Bůh promluví a potvrdí, že to, na čem trváme, pochází od Něj. Všichni uvidí nádheru a slávu Boží Lásky.

„Buď tím, čím jsi, potřebuješ jen plnit mou nejsvětější a nejlaskavější vůli, to je všechno.“

Plníte-li Boží vůli, nebojte se nikoho a ničeho. Bojte se jen toho, kdo je větší než Bůh. Kdo to je? Nikdo! Modlitba, modlitba, modlitba, adorace, adorace, adorace, mše, mše, mše. Sviťte! Sviťte! Ryzí poslušnost Boží vůle. Neskrývejte ji. A když to konáte, dělejte to dokonale. Pokud nás Bůh posílá, abychom to konali, nemusíme se ničeho a nikoho bát.

Děkuji Ti, můj Bože, děkuji Ti, má Lásko, děkuji Ti, mé všechno.

„Má lásko, touto modlitbou učíš celý svět prostraci.“ Hlavním poselstvím Modlitby Dvou Srdcí Lásky je naučit celý svět být v prostraci před Bohem a adorovat Ho. Tato modlitba trvale, nekonečně, věčně, absolutně, neměnně a neredukovatelně učí adorovat. Učí celý svět prostraci. Učí všechny národy, všechny jazyky a všechny kultury klanět se v prostraci, uctívat Boha. Takto bude ďábel zabit. Zabijte ďábla láskou, láskou Srdcí Lásky, touto modlitbou Srdcí Lásky. Touto modlitbou Srdcí Lásky učíte celý svět klanět se Bohu a uctívat Ho.

„Má lásko, touto modlitbou učíš celý svět být přede mnou v prostraci a klanět se mně, Bohu, mé věčné přítomnosti. Má lásko, nepřítel se vyděsil. Nepřítel je vystrašený. Když se jedovatý had poleká, začíná plivat jed na všechny. Nastal čas, aby byl svržen a aby byla nastolena vláda Boží Lásky. Má lásko, povstaň a sviť! Vyzařuj nádheru a slávu. Staň se mou láskou a sviť, sviť, sviť více než slunce a rozlej se.“

Děkuji Ti, můj Bože, děkuji Ti, má Lásko, děkuji Ti, mé všechno.

Tato modlitba nás učí prostraci a my máme učit celý svět, aby uctíval Boha v prostraci. Měli bychom v tom být dokonalí zde na Ugwu-Nso a odtud se to bude šířit ke všemu stvořenému, do celého světa.

Nastal čas, aby jedinou cestou byla láska. Milující uctívání, milující modlitba, milující oběť, milující poslušnost, milující prostrace, milující apoštolát v čistotě a svatosti. Má lásko, nastal čas, povstaň a sviť a naplň celou zemi, celé stvoření nekonečnou nádherou a slávou Mé lásky, Mého jména, Mé milující přítomnosti. Všichni Mí andělé a svatí na to netrpělivě čekají.“

Kéž nám Bůh všem žehná, když se učíme a když učíme všechny žít tuto lásku Srdcí Lásky v prostraci, v milující prostraci před Bohem. Toto je původní Boží plán: použít tento život Dvou Srdcí Lásky ke sjednocení všeho v Kristu a ke spáse všech v Kristu. Touto láskou, modlitbou, uctíváním Dvou Srdcí Lásky lze zachránit všechny duše. Bez ohledu na to, jak málo nás bude. Bůh použije ty, kteří žijí tento život dokonale, aby rozšířil svou lásku do celého světa a zachránil celý svět.

Děkuji Ti, můj Bože, děkuji Ti, má Lásko, děkuji Ti, mé všechno!