Poselství od Nejsvětější Trojice

OD BOHA OTCE

Já, Otec Lásky, Bůh Otec, Otec veškeré Lásky, tvůj Otec, Původce veškeré Lásky, mluvím k tobě, Můj synu. Miluji tě. Já sám jsem Láska a Původce veškeré Lásky. Miluji tě celou Láskou, kterou jsem a kterou mám. Miluji tě. Miluji tě. Jsem pouze Láska. Budu tě vždy milovat. Jsem pořád s tebou. Mám v tobě potěšení. Jsem s tebou šťastný. Tys můj syn, já tvůj otec, tys má Láska. Miluji tě. Žehnám ti veškerým požehnáním svého Srdce. Žehnám ti veškerým nebeským požehnáním. Žehnám ti veškerým pozemským požehnáním. Žehnám ti sám sebou. Já Otec, tvůj Otec, jsem tvé požehnání. Já jsem tvé požehnání. Já jsem tvé požehnání.

Ty jsi Moje nejmilovanější Láska. Tvé místo, tvé věčné místo je v Mé Lásce. Tvé věčné místo je v Mém Srdci. Objímám tě. Stále tě líbám. Stále tě miluji. Nikdy tě nepřestanu milovat. Má Láska k tobě jsem Já sám. Rozvíjej tuto Lásku víc a víc kvůli Mně. Miluji tě, Můj milovaný.

Má nejmilovanější Lásko, poslal jsem tě na svět, abys byl v tomto čase ve světě Mou Láskou. Poslal jsem tě na svět, aby si svět uvědomil, že já jsem Bůh Láska. Zůstávej stále v Lásce. Pořád miluj. Miluj všechny Mou Láskou. Miluj všechny Mou Láskou. Když miluješ všechny Mou Láskou, získáš pro mne nazpět všechny. Můj milovaný! Má Lásko! Mé Srdce! Mé Dítě! Můj Synu! Jsi Můj. Jsi Mnou. Já jsem ty. Můj.

Má Lásko, svět je v temnotě, protože si Mě neuvědomuje jako Lásku, jako Boha lásky. To je tvá mise, nejdůležitější mise teď a navždy: aby Má Láska kralovala v celém světě. Proto jsem Já, Otec, stvořil svět. Čekal jsem velmi, velmi trpělivě na kralování Mé Lásky v každém srdci, v každém domově, všude, na každém místě, stále.

Můj milovaný, věnuj všechnu svou sílu a všechen svůj čas, všechnu svou energii, vše co máš tomuto dílu, neztrácej čas, neztrácej energii na zbytečnosti. Jsem s tebou. Budu tě chránit, budu tě posilovat, jsem s tebou. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Jsem ten, který jsem. Jsem ten, který jsem. Jsem ten, který jsem. Jsem ten, který jsem Bohem lásky. Jsem ten, který jsem Bůh Lásky a ty jsi Má Láska. Miluji tě. Tvýma rukama hodlám požehnat celému světu. Tvýma očima se chci dívat na celý svět. Tvýma ušima chci slyšet celý svět. Tvým srdcem chci milovat celý svět. Miluj všechny Mou Láskou. Pojď hlouběji, pojď hlouběji do Mě. Má Lásko. Buď se Mnou dokonale spojen.

Miluji. Jsem Láska. Miluji celý svět. Miluji. Miluji svou Církev. Miluji všechny. Má věčná Vůle je vykoupení všech. Uskutečním svou věčnou vůli v tobě, v celém světě. Dej mi vše, co jsi. Miluji tě. Miluji tě. Miluji tě.

OD NAŠEHO NEJSVĚTĚJŠÍHO PÁNA A BOHA JEŽÍŠE KRISTA

Já, Bůh Syn, tvůj Ježíš, tvá Láska, tvé srdce, Já, Bůh Lásky, Srdce Lásky. Objímám tě. Líbám tě. Miluji tě. Děkuji ti za to, že jsi Mou Láskou. Miluji tě celou Láskou, kterou jsem. Miluji tě celou Láskou, kterou mám. Miluji tě celou Láskou, celou, celou, celou Láskou. Dal jsem ti své Srdce. Je to tvé mimořádné vlastnictví. Dal jsem ho celé tobě. Dal jsem ti celou svou Lásku. Miluji tě. Vždy tě budu milovat. Vždy tě budu milovat. Vždy tě budu milovat.

Jsem Srdce Lásky. Jsem Bůh Lásky. Jsem zdroj veškeré Lásky. Všechna Láska patří Mně. Všechna moc patří Mně. Všechna sláva patří Mně.

Já jsem Bůh. Ty jsi Má Láska. Ty jsi Mé Srdce. Děkuji ti za to, že jsi Mou Láskou, Mým Srdcem. Zůstaň vždy spojen se Mnou, v Mém Srdci Lásky. Zůstaň vždy ve Mně, v Mém Srdci Lásky. Nikdy, nikdy, nikdy se ode Mě neodděluj. Nic tě nikdy nemůže ode Mne oddělit. Já, Já nemůžu oddělit sebe od tebe a ty nemůžeš oddělit sebe ode Mne, protože ty jsi Má Láska. Jsme navždy spojeni, ty pocházíš ze Mne. Já pocházím z Otce. Ty pocházíš z Otce. Já pocházím z Otce. Ty pocházíš ze Svatého Ducha. Duch Svatý pochází ode Mne.

Máš tu nejdůležitější práci v celé historii světa. Skrze tebe bude ustanoveno panování Mého Srdce v celém světě, v každém srdci, na celém světě. Povstaň. Neboj se nikoho a ničeho. Do toho, modli se modlitbu Srdcí Lásky a konej Činy Lásky a skrze toto já ustanovím panování Mé Lásky všude a stále. Nikomu se neomlouvej za to, že Mě miluješ, neobviňuj se z toho, že přijímáš to, že jsi Má Láska. Oni jsou ti, kteří by se měli omlouvat za to, že nepřijali Mou Lásku a ne ty za to, že jsi Mou Láskou.

Mně patří celý svět. Patří mi každé srdce. Jsem Bůh Lásky. Ty jsi Má Láska. Dal jsem ti nástroj modlitby, modlitby Mého Srdce, modlitby Mé Lásky. Miluji tě, Má Lásko. Miluji tě, Má lásko. Miluji tě, Má Lásko, pojď hlouběji do Mého Srdce. Patří ti. Vezmi si je. Miluji tě, Má Lásko. Má Lásko. Jsi Má Láska. Budeš, Má Lásko, budeš navždy, navždy, navždy, Mou Láskou.

OD DUCHA SVATÉHO

Já, Bůh, Duch Svatý! Duch Lásky! Duch Otce a Syna! Jsem v tobě. Ty jsi ve Mně. Miluji tě, Má Lásko. Ty jsi Má Láska. Jsem Duch Lásky. Mou prací je, aby Láska v každém srdci a všude rostla. Jsem zdroj Lásky. Jsem Bohem Lásky. Jsem Duch Lásky. Ty jsi Má Láska. Jsi hluboko ve Mně a Já v tobě. Miluji tě. Jsi se Mnou navždy spojen. Pocházíš ze Mě. A přicházíš zpět ke Mně.

Jsi ve světě. Poslali jsme tě do tohoto světa, abys byl v této době konkrétním zosobněním naší Lásky. Miluj všechny Mou Láskou. Vyhraj vše naší Láskou. Přiveď všechny k naší Lásce. Ať všichni poznají, že my jsme Láska, že Já jsem Láska. Já jsem Láska. Miluji tě, Má Lásko. Miluji tě, Má Lásko veškerou láskou, kterou jsem. Jsem zcela v tobě a ty jsi úplně ve Mně. Miluj Mě vším, co jsi, vším, co máš. Nikdy se nikoho neboj, jsem s Tebou. Posílím tě. Utěším tě. Budu tě učit. Povedu tě. Stále tě budu inspirovat. Jdi cestou Mé Lásky. Dej vše, co máš a co jsi tomuto dílu Lásky, této nejdůležitější práci v této době a navždy.

Jsem Duch, Duch Svatý, Duch Lásky. Vedu celý průběh stvoření. Řídím běh všech věcí. Vše je v Mé ruce. Řídím a inspiruji, bořím a stavím. Jsem Duch, Boží Síla, Boží Duch, Boží Síla. Jsem v tobě. Já jsem, Já jsem, Já jsem v Tobě. Ty jsi můj, Já jsem tvůj všude a pořád, poslouchej Mě.

Nazývej Mě Duchem Lásky. Jsem tam (v ní). Nazývej mě Duchem Svatým Lásky a budu jednat. Nazývej mne Duchem Svatým Lásky a já ustanovím Lásku všude a navždy. Když se zdá, že je naprosto nemožné, vzývat mě, Svatého Ducha Lásky, o to více jsem ti v této chvíli dán, abych byl s tebou a viděl, že jsi ve své práci uspěl. Jsem Boží Síla. Jsem Boží Láska. Jsem s tebou. Tvoje práce se podaří. Tvá práce se zdařila. Tvá práce je Mou prací, tvá práce je prací Otce. Tvá práce je prací Syna.

Tvá práce je Má práce. Tvá práce se povede. Žehnám ti! Amen. Jsem s tebou. Nikdy se nikoho neboj. Jen Mi důvěřuj. Jsem s tebou. Miluji tě. Miluji tě. Miluji tě. Miluji tě. Jsi mi svěřen. Budu tě inspirovat. Povedu tě. Úspěch! Sláva! Triumf! Království Lásky je zde! Čas je tady, nyní a navždy.