Tento životní program je vytvořen samotným Bohem

Kázání během Vigilie v neděli 10.5.2020 na Svaté Hoře

P. Montfort Okanwikpo, SHL

 

Moji drazí bratři a mé drahé sestry,

Pán Bůh ve své nekonečné lásce a milosrdenství pro nás připravil program dokonalosti, program života, navržený pro nás, abychom byli dokonalí, jako je dokonalý náš nebeský Otec. Tento životní program od Boha je programem dokonalosti a každý, kdo ho žije, tento životní program, je už v životě dokonalý. A Ježíš řekl: „Tohle je dokonalost, které chci, abys dosáhl.“ Je to nabídka od Boha a zároveň je to Bohem požadovaný výkon, protože si musíte zasloužit nebe ze své vlastní vůle, musíte něco dělat: navštěvovat nemocné, dát někomu sklenici vody k pití, bochník chleba, navštěvovat vězně, odívat nahé, musíte konat dobré skutky, abyste si zasloužili nebe. Nebe si člověk musí zasloužit. Dokonce i ty děti, které byly povražděny v Betlémě, si zasloužily nebe tím, že zemřely pro Krista.

Mnozí stále nemají jistotu v tom, kam jdou nenarozené, nepokřtěné děti: do nebe, nebo do pekla? Něco jako místo nazývané „limbus“, kde není žádná nemoc, žádná radost, žádný smutek, protože ty děti si nezaslouží peklo, protože nezhřešily, ani si nezaslouží nebe, protože nevykonaly nic dobrého, nebyly pokřtěny. Lidé si myslí, že existuje místo, kde není ani nebe, ani peklo, ani očistec, a nazývají to limbus.

Ale co dnes v noci chci, abyste věděli: Bůh chce, abyste byli dokonalí. A ta dokonalost, kterou nám dává, je nám na dosah, ale tato dokonalost zároveň vyžaduje, abyste zápasili, abyste bojovali o její dosažení. O co jde? O sjednocení v modlitbách se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci Lásky Ježíše a Marie. A On nám konkrétně načrtnul, co máme dělat. Řekl: „Začni každý den růžencovým procesím v půl dvanácté v noci.“ Prosím, tohle je ta nejúžasnější nabídka, jakou Bůh nedal nikomu od stvoření světa. Ostatní mají svá pravidla, která vytvořili jejich zakladatelé, pravidla, která od někoho převzali. Dominikánská řehole nebyla originální, ale převzatá od jiného společenství. Je schválená Církví a oni ji následují.

Ale v tomto případě, tato naše řehole není stvořena člověkem. Nevytvořil ji zakladatel, ale samotný Bůh. Jsou to Boží pravidla. A to, co je nám dáno, není inspirace. Je to slovo od slova. On mluví a já zapisuji. Mluví v první řadě ke mně, oslovuje mě: „Má Lásko, toto je dokonalost, které chci, abys dosáhl.“ A On řekl: „Formuj ty, kteří tě následují, aby to takhle dělali.“ A každý, kdo žije tento život Srdcí Lásky, takový člověk vůbec nemá strach z očistce. Vás se očistec netýká. Až opustíte tento svět, půjdete rovnou do nebe. I tady na zemi jste v nebi, protože už jste dokonalí. Ti, kteří jdou do očistce, ještě nejsou dokonalí, něco v jejich životě ještě není dokonalé.

Děkuji ti, Můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno.

Program, který nám Bůh dal, je velmi, velmi jednoduchý a jasný. „Začni každý den růžencovým procesím v půl dvanácté v noci od brány nahoru ke svatyni.“ Ta cesta od brány ke svatyni je posvátná. Je to svatá cesta, kterou posvětil Bůh, a On říká: „Všichni, kdo se chtějí účastnit Vigilie, ať přijdou včas!“ Můžete dokonce přijít o dva dny dříve, o týden dříve, o měsíc dříve, ale nemůžete přijít o minutu později. Můžete přijít dříve a čekat tam několik hodin, ale ani o minutu později. A potom je růženec, neseme svíčky, květiny, kadidlo. Tři znamení toho, že bereme Vigilii vážně, která Bůh požaduje.

Tohle je dokonalost. Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Proto prosím, vy všichni, kteří žijete na Svaté Hoře, musíte bojovat, abyste této dokonalosti dosáhli. Dosáhnout jí znamená vstoupit do zaslíbené země a zůstat v ní. Nesklouzněte nazpět. Nescházejte níž, raději běžte vzhůru.

Pokud jde o mě a o ty, kdo žijí tento život se mnou tady na Svaté Hoře, Bůh slíbil: „Pokud mi tady dáte sto procent, já vám dám sto procent všude.“ Takže naše hlavní bitva je bitva o to, abychom žili tento život dokonale, tak jak to Bůh chce.

Ó můj Bože, jaká nekonečná láska, neproniknutelná láska, kterou k nám máš, že jsi nám zanechal sám sebe, abys byl naším pokrmem a nápojem v Eucharistii. Takže poté, co jsme se najedli a napili, jdeme před trůn, vystoupáme po Svatých schodech a na každém schodě se modlíme tuto Modlitbu Dvou Srdcí Lásky.

Kdykoliv vstoupíte na Svatou Horu, vstupujete do města živého Boha, do města dokonalosti. Bůh chce, abychom tady konali Jeho vůli dokonale. Tady obětujete svou vůli a přijímáte vůli Boží. Bůh nám zjevil velmi jasně, co máme dělat.

Děkuji ti, můj Bože, má Lásko, mé Všechno!