OD ARCHANDĚLŮ

(2006)

Já, archanděl Rafael, jsem ti přinesl moc všechny uzdravovat. Já, Gabriel, jsem ti přinesl moc kázat a přesvědčovat a získávat všechny pro Boží lásku. Já, Michael, jsem ti přinesl moc modlit se a bojovat společně s Bohem a pro Boha a vyhrát všechny bitvy modlitbou – Boží zbraní, modlitbou a adorací, láskou, chválením, uctíváním a děkováním Bohu. Tím, že budeš přebývat v Boží přítomnosti, milovat, budeš poslušný, budeš uctívat Boha, klanět se Mu a sloužit Mu vším, co ti dal a co ti dá, konat Jeho svatou a věčnou vůli. Byl jsem to já, Michael, kdo zachránil anděly od úplného zničení, o které se snažil Lucifer. On už od počátku věděl, že vzpourou proti Bohu nemůže vyhrát žádnou bitvu. To, co chtěl, byla jakási hromadná sebevražda, aby generace andělů byla zničena.

Tak strašně nenáviděl sebe a všechny anděly, všechna Boží stvoření s přirozeností andělů, tak strašně nenáviděl Boha! Jeho plánem bylo zničit sebe a spolu se sebou i všechny anděly, a tím chtěl přinutit Boha, aby změnil svou věčnou vůli. Šílenství nenávisti, hrůza sebezničení a katastrofa neposlušnosti! Podařilo se mu získat třetinu andělů a snažil se přinutit i ostatní, aby svou svobodnou vůli použili proti Bohu, a tím proti sobě.

Pak jsem zasáhl a otevřeně jsem prohlásil, že budu sloužit Pánu, svému Bohu a pouze Jemu, že budu konat pouze Jeho vůli. Lucifer vyhlásil válku mně i těm, kdo mě následovali a zůstali na straně Boha. On nedosáhl a nemůže dosáhnout Boha a bojovat proti Němu. Kdo je on, aby mohl dosáhnout Boha, dotknout se Boha? Všechno, co dělal, směřovalo k tomu, aby zničil sebe a anděly a Boží plán pro stvoření – svatý a láskyplný plán pro celé stvoření. Já jsem zasáhl.

Bůh žije v neproniknutelném světle a lásce. I v nebi existuje jasná hranice mezi Božstvím a stvořeními. Stvoření a Božství nejsou nikdy totožné, ani v nebi, protože i v nebi Bůh sedí na svém trůnu slávy a žije v neproniknutelném světle a lásce.

Stále tě to k Němu nesmírně přitahuje jako magnet. Nikdy tě to nepřestane uchvacovat a přitahovat, ale nikdy tam nevstoupíš. Ale extáze daná touto přitažlivou silou je nepopsatelná a Bůh nám skrze tuto přitažlivou sílu dává nevýslovným způsobem zakoušet radost, naplnění a extázi.

Takže ďábel Lucifer udělal to, že se vydal opačným směrem pryč od Boží vůle, od přitažlivosti k Bohu, od toho Božího magnetu, Boží lásky a svou svobodnou vůli stvořené bytosti použil k tomu, že se postavil proti milující přitažlivé síle Boží vůle a odmítl ji a svou vůli stvořené bytosti postavil proti věčné vůli Boží, a ukázal tak některým andělům možnost jít proti Boží vůli tím, že Jeho láskyplnou vůli odmítnou. Že dají přednost své vlastní nesmyslné sebezničující vůli před věčnou a láskyplnou vůlí Boha.

Tím, že jsem zasáhl, jsem zachránil nejen anděly, ale i všechny ostatní bytosti před tím, aby je ďábel Lucifer použil proti jejich přirozenosti, a tím proti nejsvětější a dokonalé Boží vůli.

Jak jsem to udělal? Boží láskou. Bůh vlil svou lásku do mé duše a můj duch byl naplněn Boží nádherou, láskou a vznešeností a já jsem uviděl, co všechno bychom ztratili – Boží Lásku; a co dostanou ti, kdo se staví proti Jeho vůli – věčné sebezničení v pekelném ohni.

Pak jsem v extázi lásky k Bohu i k sobě a k ostatním andělským stvořením a k celému stvoření zvolal:

“Kdo je jako Bůh – tak milující, tak dobrý, tak nádherný, tak vznešený, tak… tak…tak…tak…tak…tak…!” A hlas mé lásky a chvály naplnil celý prostor a já jsem padl na zem tváří k zemi a chválil jsem Ho, miloval a velebil vším, co mám a co jsem. Většina andělů se ke mně okamžitě přidala a vzdávala Bohu lásku a klaněla se Mu.

Lucifera to rozběsnilo. Jeho nenávist vůči mně, vůči sobě samému, vůči andělům i vůči Bohu dosáhla vrcholu a on začal mne a anděly klanějící se a sloužící Bohu spolu se mnou zasypávat nadávkami. Chrlil svůj jedovatý hněv na mne a na všechny, kdo byli se mnou, ale čím víc to dělal, tím víc my jsme vzdávali lásku a chválili a o to větší úctu jsme prokazovali a ještě hlouběji jsme se klaněli. Pak se ještě více rozzářila Boží vznešenost ve mně a ve všech, kdo byli se mnou na straně Boha. Oslňující světlo Jeho Lásky a vznešenosti ve mně a ve všech, kdo byli se mnou na straně Boha, zářilo stále více a více.

Bylo to světlo Boží Tváře, láska, nádhera, Jeho nevýslovná vznešenost, Jeho nepopsatelná sláva, zářící více než jakákoli jiná zář, co hnalo Satana Lucifera a jeho zlé anděly, sebezničující anděly dál a dál od láskyplné a VĚČNÉ přítomnosti a nádhery Boží Lásky.

Čím dál se dostával od Boha, tím více se nořil do temnoty pekla a věčného trestu sebezničení. Vymýšlel všechny možné způsoby, jak zničit sebe a ty, kdo byli s ním, ve snaze ukončit svou existenci.

Ale Bůh ho stvořil k věčnému bytí. Takže v tom svém sebezničujícím šílenství dělal a dělá všechno možné, aby se zničil, a způsobuje sám sobě a všem, kdo jsou s ním, nepopsatelné utrpení ve snaze zničit se a ukončit svou existenci, ale nikdy nemůže přestat existovat.

Bůh mu dovolil dělat, co chce, se sebou i s těmi, kdo jsou s ním. Stačilo pouze, aby si to přál. Je to pouze zlo, vzpoura, nenávist, zkaženost. Ach! Je nemyslitelné a nepochopitelné, co všechno rozpoutal a čeho se dopustil na sobě a na všech, kdo jsou s ním. Překonávají se v nejrůznějších plánech a machinacích, jak zničit sebe i druhé. Čím víc se nenávidějí a chtějí se zničit, tím víc roste jejich nenávist a tím víc dělají všechno, co mohou, aby se zničili ze vzpoury k Bohu, který jim přitom dal život, který je stvořil z lásky. Tím, že odmítli Jeho Lásku odmítnutím své vlastní existence a tím, že dělají všechno, co si jen dovedou představit, aby se zničili a popřeli Boží Lásku a Boží plán pro ně, stali se těmi nejubožejšími.

Bůh jim nic nedělá. To oni sami si svou nepopsatelnou nenávistí k sobě a ke všem způsobují všechna možná muka a zacházejí se sebou nepopsatelně hroznými způsoby – hryžou se, vrhají se do nejžhavějšího ohně, drtí se a mučí, proměňují se do odporných, nepopsatelných podob. Muka, která způsobují sami sobě i druhým, nemají hranic ani konce.

Zatímco ti, kdo se přidali k Satanu Luciferovi, se stále více a více, nekonečně vzdalovali od Boha, já a andělé, kteří byli se mnou jsme se k Bohu stále více a více přibližovali a byli jsme k Němu nekonečně přitahováni.

Před pádem se žádné stvoření tak blízko k Bohu nedostalo. Byla to zkouška. Lucifer a zlí andělé svým pádem opustili milost a lásku a službu Bohu. Nás Bůh odměnil tím, že nás nořil stále hlouběji a hlouběji do své láskyplné vznešenosti a nevýslovné nádhery a svatosti.

Napiš, co ti říkám: Mnoho lidí se právem může ptát, jak se mohli andělé v nebi v přítomnosti Boha od Něho odvrátit a vzbouřit se proti Němu. Nebe, ve kterém se nacházíme, nebe, do kterého nám Bůh ve své nekonečné Lásce dal vstoupit, je opravdové nebe, nebe nebí, nebe Jeho nekonečné Lásky, svatosti, vznešenosti a sjednocení v Lásce. Nevýslovná blaženost tohoto sjednocení je věčná, nezničitelná, daná neustále a navždy rostoucí Láskou.

Jak to mohu popsat? To nelze popsat!

Neexistuje jazyk, kterým by to bylo možné popsat. Nebe, v němž jsme byli před pádem, je jako ráj, kde byli Adam a Eva v přítomnosti Boží, ale mohli zhřešit neposlušností a použitím své vůle proti Bohu, měli možnost padnout, i když byli v ráji. Ale nebe, které náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus otevřel člověku, je opravdové nebe, nebe nebí, nejvnitřnější nebe. Zde jsi natolik vynesen do vůle a Lásky Boží, jsi dobrovolně tažen do nekonečné dobroty a Lásky Boží.

Můžeš si představit, že na zemi řídíš auto a máš možnost vystoupit nebo zabočit doprava či doleva nebo dokonce způsobit nehodu, a pak přijde jakási síla, nevýslovná láskyplná blaženost, která tě i s autem táhne nesmírnou rychlostí vzhůru do nekonečna – ty to chceš, tvá vůle je s touto Vůlí ztotožněna, je to naprosté sjednocení vůle, lásky, radosti.

Ale nyní je tvá svobodná vůle zcela sjednocena s touto Vůlí, která ti dala a dává nekonečně více naplnění a radosti, než si dokážeš představit. Nepřipadá v úvahu vystoupit nebo se otočit nazpátek, ale jde o to, že zakoušíš nekonečné naplnění v jednotě s Ním. Tvá vůle je nekonečně naplněna v Jeho vůli, Lásce.

Běž k nim a řekni jim o té veliké slávě a o tom velkém nebezpečí. Zaměř se nyní zcela tímto směrem. Toto je malé opakování nebe a zkoušky pro anděly a malé opakování ráje pro Adama a Evu.

Jediné řešení je v tom, abyste se sjednotili s Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci.

Ať tě Bůh nese; řekni všem, jak je naprosto nutná čistá a svatá láska a naprostá poslušnost vůli Boží, zjevené v této lásce a modlitbě. Válečnou zbraní a vítězstvím je tato modlitba. Ať ji nepoužívají nesprávně nebo nedostatečně nebo ať nepromarní její použití. Toto je čas Vlády. Vydejte se na cestu a nechte se nést věčnou a milující vůlí Boha.