Zaslíbení Dvou Srdcí Lásky

Zaslíbení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
a Neposkvrněného Srdce Mariina,
Dvou Srdcí navždy spojených v Lásce

Po Eucharistii a po mši svaté je tato modlitba a tato pobožnost Dvou Srdcí lásky největším darem, který jsem dal své církvi a celému světu. Tato modlitba k Srdcím Lásky tryská ze mše svaté stejně, jako vytryskl proud krve a vody z mého probodeného boku. Mše svatá a tato modlitba jsou sjednoceny. Nelze oddělovat tuto modlitbu a tuto pobožnost od eucharistické oběti mše svaté. Můj Synu, ať vládne má láska. Ať vládnou naše Srdce Lásky.

Ó Srdce lásky! Ó jak miluji, když mne takto nazýváš! Jsem skutečně Srdcem Lásky a také moje Matka jím je. Jsme Srdce Lásky. Jsem Bůh, Bůh Lásky. Každý, kdo mě alespoň jednou v životě s dokonalou odevzdaností takto zavolá (Ó Srdce Lásky…), obdrží ve svém srdci ochrannou pečeť našich spojených Srdcí.

Ti, kteří se tuto pobožnost pravidelně, ustavičně a vytrvale modlí a žijí ji, budou proměněni v plamen božské Lásky a nikdo z nich nebude zatracen.

Každého, kdo se na smrtelné posteli očistí úkonem lásky (Ježíši, Maria, miluji Vás…) a pak s úplnou odevzdaností vysloví modlitbu sjednocení (Ó Srdce Lásky…) a políbí obraz Dvou Srdcí Lásky*, toho vezmu k sobě. Tato osoba pak nebude trpět v očistci.

Ustanovím zvláštní den pro slavnost Dvou Srdcí Lásky. (Později řekl: V neděli po slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a památce Neposkvrněného Srdce Panny Marie.) V tento den budou obě Srdce zahrnována a probodávána mešními oběťmi a modlitbami a jejich krev poteče do očistce. Všechny, kteří nosí pečeť Srdcí Lásky, přitáhnu k sobě jako magnet.

Ó Srdce Lásky! Kdy budu moci přestat oplakávat svou Lásku, která je oplácena nevděkem a hříchem! Jak moc si přeji zaplavit svou láskou celý svět, ale zloba, nenávist a hřích mi v tom zabraňují. Nyní ale slibuji, že rozšířím svou Lásku do celého světa skrze ty, kteří uctívají Dvě Srdce Lásky, bez ohledu na to, jak málo jich bude.

Nauč všechny, aby se tuto modlitbu modlili zejména v 6, 12 a 18 hodin (po Anděl Páně…), v 16 hodin (na konci smrtelné hodiny) a také jako díkůvzdání po svatém přijímání a po mši svaté.

Ti, jejichž jména budou zapsána, nebudou zatraceni, neboť se mi zasvětili zvláštním způsobem. Je to pro mne výzva; v hodině jejich smrti o ně svedu zvláštní boj.

Kdo se snaží rozšiřovat tuto pobožnost, ten bude mít v nebi místo o to vyšší, čím více toho učinil. Bude ho doprovázet velký úspěch.

Tato pobožnost se rozšíří jako blesk, protože mnozí lidé na mnoha místech ji už začali žít. Ani nevědí, že ji žijí. Až jim to někdo řekne, přijmou to s radostí. Buďte připraveni! Toto je doba zkoušky a slavného vítězství.

Slibuji, že každý člověk, který byť jen jednou políbí obraz Dvou Srdcí Lásky, bude mít na svém srdci ochrannou pečeť. Každý dům, ve kterém bude vystaven a uctíván obraz Dvou Srdcí Lásky*, bude chráněn od náhlých úmrtí a já zabráním, aby se v této místnosti někdo dopustil těžkého hříchu.

Možná si myslíš, že tato přislíbení jsou příliš velkolepá, ale není tomu tak. Pomysli jen, jak dlouho čekám na to, až bude ve světě kralovat mé Srdce, protože zloba a hřích mi v tom brání. Je to má vůle vylít na celý svět Krev mého Srdce Lásky, bez ohledu na překážky.

Mé dítě, budeš mnoho trpět, ale jen na krátkou dobu. Satan ví, že moje Srdce musí zvítězit; je připraven k poslednímu boji, který bude trvat ještě nějaký čas. A mé Srdce zvítězí!

Mé dítě, již si tě nepřeji vidět, jak pochybuješ, neboť to zdržuje vítězství, které už nechci oddalovat. Chci od tebe pouze jediné: Abys mi odevzdal své „já“ v prostotě víry, modlitby, lásky, poslušnosti a pokory. Mé dítě, přijal jsem tě jako oběť a budu tě stravovat, dokud se nestaneš ničím. Pouze se mi odevzdej a Já si tě použiji, jak se mi zalíbí.

Jsem to Já, kdo k tobě mluví, tvá Láska, Ježíš Kristus.

Přeji si ustanovit vládu mého Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce mé Matky, která jsou navždy spojena. Jsme jedno, protože jsme sjednoceni v Lásce. A už nechci, aby kdokoliv tato dvě Srdce odděloval. Každého, kdo se pokouší naše Dvě Srdce rozdělit, vyloučím.

Laici, seminaristé, aspiranti, zasvěcené osoby, kněží a všichni duchovní se mají shromáždit kolem Dvou vítězných Srdcí lásky.

Satan ví, že jeho čas už vypršel. Až přijde doba, kdy uvidí oslnivě zářivé paprsky obětí Lásky, pak už to nebudu muset být Já, kdo mu přikáže, aby utekl a ukryl se ve svém domě.

Mé dítě, chci ti dát své Srdce. Budeš z něj čerpat Krev a vylévat ji na svět. Ó! Mé Srdce zvítězí.

Skrze tuto úctu k mé Nekonečné Lásce v Srdcích Lásky chci přivést k jednotě celou svoji Církev. Chci ve světě podporovat jednotu mezi nejrůznějšími rasami a kulturami.

Chci sjednotit rodiny, srdce mužů se srdci jejich žen, srdce žen se srdci mužů, srdce dětí s jejich rodiči, srdce příbuzných a přátel navzájem.

Toto je apoštolát a mise přátelství, jednoty a lásky ke všem a mezi všemi. Chci bojovat proti zlu nenávisti, bezbožnosti a hříchu. Mou vůlí je nastolit vládu Mé Nekonečné Lásky a Milosrdenství v každém domově, všude a v každé době, v celém světě a celém tvorstvu. Ó! Má Láska bude vládnout na zemi, tak jako v nebi! Ó! Mé Srdce bude vládnout! Ó! Má Láska bude vládnout!

*Jedná se o tento obraz

Zasvěcení a zápis členství