MODLITBA ZA NOŠENÍ HÁBITU, ŽITÍ ŽIVOTA A KONÁNÍ DÍLA SRDCÍ LÁSKY

        Ó Bože, má Lásko! Ty jsi Otec čisté a svaté Lásky. Děkujeme ti, že jsi nás stvořil, vyvolil a povolal, abychom byli tvými dětmi v Srdcích Lásky.
          + Žehnej nám a posvěcuj nás, když nosíme tento oděv tvé čisté a svaté Lásky a žijeme život Srdcí Lásky. Dej, ať si ho vždy vážíme a nosíme ho s láskou a úctou jako znamení tvé Lásky, jako roucho spásy a symbol služby.
          Ať je znamením přítomnosti tvé čisté a svaté Lásky, Srdcí Lásky v nás i na celém světě. Ať je znamením tvé nekonečné Lásky, milosti a ochrany a naší velké lásky k tobě a ochoty žít, modlit se, sloužit, pracovat a zemřít ve tvé Lásce.
          Ať je znamením naší naprosté oddanosti tobě v čistotě a svatosti, v chudobě, čistotě a poslušnosti, v lásce, pravdivosti, modlitbě a apoštolátu.
         Když nosíme tento oděv spásy a žijeme život modlitby a díla Srdcí Lásky, kéž tvá Láska vládne v nás i ve všech. Kéž jsme jako Maria stále sjednoceni s Ježíšem, neseme Ježíše v sobě a přinášíme Ho lidem.
          + Požehnej všem, s kým se setkáváme a + posvěť všechny, kterým sloužíme. Přines svůj pokoj, lásku a spásu všem, ke komu + jdeme, a všem, kdo přicházejí k + nám. Převezmi nad námi zcela vládu a ať v našem srdci, mysli ani těle není žádná nenávist, zloba a hřích.
         Očisti naše myšlenky, slova i skutky svou čistou a svatou Láskou a sjednoť je zcela se Sebou ve tvém Synu skrze Ducha svatého.
         Kéž všechno, co myslíme, říkáme a konáme, plyne z tvé čisté a svaté Lásky. Kéž tvá čistá a svatá Láska vládne v našich
myšlenkách, slovech i skutcích, a skrze naše myšlenky, slova a
skutky, naše modlitby a apoštolát přitahuj lidi ke své Lásce a nastol vládu své Lásky v Srdcích Lásky v celém stvoření. Ve své Lásce zcela převezmi vládu nad naší komunitou, kongregací a nad tvým Společenstvím Dvou Srdcí Lásky.
          Ochraňuj nás ve své Lásce a nikdy nedopusť, abychom se od Tebe vzdálili nebo byli odloučeni jakýmkoli zlem nebo pokušením, těžkostmi nebo pronásledováním, nenávistí, zlobou nebo hříchem, falešnými učeními, viděními, sny a poselstvími. Ať oslnivě zářící paprsky tvé Lásky září v nás a skrze nás.
Skrze oslnivě zářící paprsky tvé Lásky zářící ve tvých Obětech
Lásky a skrze ně zažeň ďábla a veškeré zlo, nenávist, zlobu a hřích
a ustanov vládu své Lásky a vítězství svých Srdcí Lásky.
Skrze svého Svatého Ducha udržuj nás, naši komunitu, kongregaci
a Společenství navždy sjednocené v čisté a svaté Lásce s tebou,
naším nekonečně milujícím Otcem, se Srdci Lásky Ježíše a Panny
Marie, se všemi anděly a svatými, s naším papežem, s našimi
biskupy a kněžími, s našimi bratřími a sestrami, s tvou svatou
Církví, mezi sebou navzájem a s naším zakladatelem.
          Udržuj nás v jednotě srdce a mysli, v jednotě víry, naděje a lásky.
Ať jsou všichni jedno v tvé Lásce a ať tvá Láska vládne ve všech.
          + Ó Bože Lásky! Ó Srdce Lásky! Vezměte nás v sebe. Vám patří
naše úplná oddanost. Amen.
           +++ Kéž život, útěcha, sláva a láska Boží v Srdcích Lásky sestoupí
na nás a zůstává s námi nyní i navěky. Amen.