Jsem nejšťastnějším člověkem

na zemi i v nebi: až bude toto poslání završeno, přijdou nová nebesa a nová země

Kázání při Vigilii v pondělí 15. 6. 2020 na Svaté Hoře

P. Montfort Okanwikpo, SHL

 

ÚVOD

Děkujeme Bohu za toto povolání, které nám dal. Kéž nám dá milost, abychom pokračovali v tomto životě až do konce, abychom vytrvali až do konce, abychom žili tento život tady na Ugwu-Nso dokonale, bez kompromisů, ať to stojí, co to stojí.

 

KÁZÁNÍ

Chci poděkovat Bohu, svému Bohu za všechno. Nemohu nic jiného než děkovat Bohu. Nemohu nic jiného než milovat Boha. Nemohu nic jiného než se klanět Bohu. Pokud nebudu děkovat Bohu, pokud nebudu milovat Boha, pokud se nebudu klanět Bohu, ať už neexistuji, ať jsem zničen. Nejen ať zemřu, ale ať jsem zničen, učiněn ničím, protože jsem k ničemu sám sobě, svému Bohu i všem. Ale když budu konat Boží dílo tak, jak mi řekl, abych jej konal, ó můj Bože, budu tím nejšťastnějším dokonce i v nebi. Jen Bůh bude šťastnější než já, víte to?

Pokud dosáhnu toho, co mi Bůh dal, abych tady na zemi konal, pokud uspěji, pokud uspěji v díle, které mi Bůh dal, abych konal pro Něj, pro duše, pro Církev, pro svět, budu nejšťastnějším člověkem na zemi i v nebi. Jen Bůh sám bude šťastnější než já, až budu v nebi. Štěstí andělů a svatých se nemůže přiblížit mému. Jediná další osoba, která bude šťastnější než já, až budu v nebi, je Maminka Maria. Už jsem řekl, že na prvním místě je Bůh, pak Maminka Maria, a já chci být jako ona.

Proto mi pomozte završit toto poslání pro Boha. Bude-li završeno, potom na zemi nebude nic než sláva. Už nebude hřích, už nebude zlo, už nebude nemoc, už nebudou choroby, nebude hlad, nebude umírání, nebude páchání hříchů, žádná špatnost, žádná nenávist, žádný hřích. Budou nová nebesa a nová země. To je to, co Kristus přišel učinit. A dosáhl toho dokonale, ale jak řekl svatý Pavel: „Na svém těle doplňuji to, co zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap.“ Co zbývá?

Kristus vyrobil veškerou medicínu na vyléčení každé nemoci – Svatou Eucharistii. Ale není podávána všem. Stav je takový, že ji musí dostat. Eucharistie působí i bez toho, abychom o tom věděli, ale jako každý lék musí být uzpůsobena pacientovi. Pokud berete příliš malé dávky, nebude to v pořádku, pokud se předávkujete, přijdou potíže… Pokud berete léky, které nemáte brát nebo je máte brát jen za přesně daných zvláštních podmínek, nebude to fungovat…

Bůh je Všemohoucí. Vím, že většina z nás podceňuje Boží všemohoucí moc. Teoreticky říkají: „Ano, Bůh je Všemohoucí“, ale když přijde na to, že se to má prokázat… Petr na moři řekl Ježíšovi: „Řekni mi, ať přijdu!“ – „Pojď!“ Hned vykročil. Ale po nějakém čase začal pochybovat. Co to dělám? A začal se topit…

Naší prací je nejen přivádět lidi k Bohu, ale přivádět je k Boží lásce ve Dvou Srdcích Lásky a skrze Dvě Srdce Lásky. Je to velmi, velmi jasně dané. Přivádět lidi k Boží lásce ve Dvou Srdcích Lásky a skrze Dvě Srdce Lásky, tak jako Kristus přinesl Boží lásku ve Svaté Eucharistii a skrze ni. Kristův život je Eucharistický, on nám dal, že ho můžeme jíst, pít, uctívat. To je to, co máme dělat. Ugwu-Nso je místem, které mi Bůh dal, abych jej připravil…

Chci říct jen jednu věc: jsem velmi, velmi, velmi, velmi, toto „velmi“ dosahuje odsud do Londýna, z Londýna do Pekingu, z Pekingu do Sydney, ze Sydney do… ze země na měsíc, z měsíce ke slunci, toto „velmi“ sahá přes celé stvoření. Jsem velmi, velmi šťastný a vděčný svému Bohu, že mi dal žít tento život, tento Eucharistický život, život slavení Mše a Adorace. To je všechno. Jen slavit Mši a Adoraci. To je všechno. Nic jiného. Všechno, co potřebuji, je Mše a Adorace, nic jiného.

Tahle trojice je už vlastně kompletní. Tahle trojice, kterou tvoří tamhle Středový oltář, tady tahle kaple a Svaté schody. Tady můžu žít a zůstat tady, dokud nezemřu. Tady sloužím Mši, tamhle jdu na Adoraci a zase se vracím. Tenhle trojúhelník stačí až do mé smrti. Kdybych tady žil sto let, na tom nezáleží. Odsud tam a tam, dokud se nevypařím. Je to dokonalé. Nepotřebuji vyjít z oblasti těchto třech míst. Děkuji ti, můj Bože, za tento život, který jsi mi dal žít. Chci z toho tady na zemi mít radost. A tenhle život je tím, co o něm Bůh řekl: „To je tvá sláva.“ Pojďte do mé slávy, slávy, kterou mi Bůh dal, slávy Mše svaté a Adorace.

Ať vám všem Bůh požehná skrze Krista, našeho Pána. Amen.