Život modlitby – ranní mše

Kázání při Vigilii v pátek 8.5.2020 na Svaté Hoře

P. Montfort Okanwikpo, SHL

 

Moji drazí bratři a mé drahé sestry!

Bůh chce, aby všichni, kdo následují Dvě Srdce Lásky, byli již zde na zemi žijícími světci. Pokud věrně následujete Dvě Srdce Lásky, jsou vaše jména zapsána v nebi. Vaše jména jsou zapsána v nebi. Můžete si být nebem naprosto jisti, protože už v něm jste.

Naše Paní si byla během celého svého pozemského života nebem naprosto, neotřesitelně jistá.  Protože nebe sestoupilo do ní. Ona sama byla nebem, protože v ní žil Bůh. Takže, prosím, chci vám říci, že neexistují žádné triky na to, jak se dostat do nebe. Nic takového neexistuje. Bůh řekl, jak to bude. Když děláte to, co vám říká, musíte se tam dostat. Musíte tam být. Pokud to neděláte…, pak jste svým vlastním soudcem. Vaše svědomí vám řekne, že neplníte Boží vůli. Při plnění Boží vůle není možný žádný kompromis, žádná výmluva. Nehledejte žádnou výmluvu. Ďábel vám řekne, ať si najdete výmluvy. Adamova výmluva, když snědl jablko, byla: „Žena mi je dala“. Může být žena nadřazena Bohu? Evina výmluva byla: „Had mě svedl“. Jak vás může had svést k pádu?

Kněz, kterého před sebou vidíte, Otec Láska, má poslání od Boha. Toto poslání nemůže být změněno. Nemůže mu být odňato, nemůže být žádným tvorem zničeno ani se ho nemůže žádná jiná osoba zmocnit. A celé toto poslání je shrnuto ve Vigílii.

Dnes v noci jsme slyšeli číst (z Poselství Dvou Srdcí Lásky), jak Pán říká: „Vigilie by měla končit ve 4 hodiny ráno“, a já se pokusím ji zakončit ve čtyři, „eucharistickým požehnáním, nejpozději ve 4.30. Potom bude lidem dán dostatek času, aby si odpočinuli a připravili se na ranní mši.“ Tato ranní mše v 6 hodin je pro Boha velmi, velmi důležitá. Jedná se totiž o mši, k níž se pojí zvláštní přislíbení. Pán řekl: „Prosím, slav pro mě ranní mši, bez ohledu na to, jak s tebou cloumají na všechny strany, ty zůstaň pevný.“

Nikdy se mi nezvýší krevní tlak, ať říkají nebo dělají cokoli. Proč? Mám Matku Marii, vždy se utíkám do jejího náručí. Jakmile mě obejme, všechno uklidní. Jsem jako dítě v lůně. Lůno je nejbezpečnějším, nejjistějším a nejlepším místem pro každého člověka. Máte tu nejlepší výživu, nejlepší ochranu, to nejlepší ve všem, nejlepší léčbu, nejlepší lůžko, nejlepší… dokonce i nejlepší toaletu. V lůně matky má dítě všechno nejlepší. Takhle to Bůh stvořil. Na zemi není žádná strava, která by mohla překonat stravu, kterou Bůh připravil pro dítě v lůně. Neexistuje žádná postel, žádné místo s lepšími podmínkami. I děti, které se narodily předčasně, lékaři dávají do inkubátoru, kde se snaží napodobovat to místo, aby to bylo jako v lůně, ale nikdy to nemůže být jako v lůně.

Maminka Maria mi poskytuje sama sebe, řekla mi: „Pojď.“ Děkuji ti, můj Bože.

A dítě prostě jen leží v lůně a je tam krmeno, umýváno, dokonce od matky dostává léčbu. Všechno, co dítě potřebuje, dokonce i kyslík – dítě nepotřebuje svůj vlastní nos, Bůh mu dává všechno.

Takže tahle mše v šest hodin ráno je velmi důležitá. Je to mše stálosti. Když ji slavíš, bez ohledu na to, jak s tebou cloumají na všechny strany, zůstaneš stálý. Prosím, prosím vás, nedovolte nikomu a ničemu, aby vás odvedlo ze Svaté Hory. Když jste jednou členem a dostanete se na tu úroveň, že jste vybráni, abyste tady žili, važte si toho víc než veškeré své radosti, že můžete přebývat s Bohem na Jeho svatém místě. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji vám všem za vaši věrnost. Prosím, zůstaňte věrní až do konce.

Ranní mše začíná ihned po modlitbě Anděl Páně a po požehnání. Po ranní mši by měl být úklid areálu. Každý, kdo přichází na Svatou Horu, by se měl podílet na úklidu areálu. Svatá Hora musí zářit čistotou. Bůh chce, aby to bylo nejčistší místo na zemi. Je to místo, které Bůh chce, aby mu na zemi vzdávalo nejvyšší slávu a prokazovalo největší lásku. Z toho důvodu by na Svaté Hoře nemělo být žádné špinavé místo. Bůh k tomu poskytuje všechno.

Potom by měla být snídaně a práce, vyučování a studium. Otcovy úřední hodiny a konzultace. Prosím, ať každý ví, že ti, kdo se mnou přicházejí mluvit během mše, klamou sami sebe. Nechoďte za otcem ke Kruhovému oltáři. Ježíš se na mě zlobí, když se tam setkávám s lidmi. Prosím, nenuťte mě, abych hněval svého Boha. Otec má úřední hodiny od devíti do půl dvanácté. V devět ale má být mše, takže to bude od půl desáté do půl dvanácté. V půl dvanácté má otec klečet před Nejsvětější Svátostí a modlit se. Proto pokud se s ním nesetkáte osobně, můžete mu dát, předložit jakoukoliv prosbu, kterou máte, a on ji přednese Bohu v Nejsvětější Svátosti.

Otec Pio míval stovky, tisíce proseb z celého světa a dával je Ježíšovi. Stejně tak i vy můžete poslat své prosby, poslat svá zasvěcení, lidi, které chcete zasvětit. Přineste je. Bůh slíbil, že když někdo kdekoliv na světě bude umírat a vy nám přinesete jeho jméno, nabídneme za toho člověka své modlitby a ten člověk neuvidí ani očistec. Půjde rovnou do nebe, protože uslyší hlas Kristův, jak k němu promlouvá, jako promluvil ke kajícímu lotrovi na kříži: „Dnes budeš se mnou v ráji!“ To je moc, kterou nám Bůh dal, moc ke spáse všech duší. Usilujme o to bez kompromisů a Bůh řekl, že ostatní nám bude přidáno. Ostatní věci jako vyléčení z nemocí, z chorob, z hladu… ale první věcí je konat Boží vůli.

Ó můj Bože, ó má Lásko, děkuji ti, že jsi tady tyto lidi vybral pro toto velké dílo. Jakmile jsme schopni tady na Svaté Hoře dávat Bohu sto procent, musíme poslat pryč každého, kdo nedokáže dávat sto procent, ale dává méně. Takový člověk – možná to není vaše vina, možná jste nemocní nebo slabí, ale na tom nezáleží, nemůžete tady být. Pokud tady jste, nejsme schopni dávat Bohu sto procent, takže si najděte jiné místo, kde budete. Když budeme Bohu dávat sto procent, On zachrání všechny duše, i vaši vlastní duši, ať jste kdekoliv. Takže pokud jde o těch sto procent, žádné kompromisy, nic takového. Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno.

Toto slavné místo, tento slavný život, toto slavné povolání, toto slavné dílo, které bylo člověku dáno, aby jej konal… Prosíme, Pane Bože, ať všichni lidé přijdou k poznání tebe a uctívají tě. Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno.

Můj Bože, má Lásko, mé Všechno, celé stvoření ti nikdy nemůže dost poděkovat za to, co jsi učinil, co stále činíš, co budeš stále činit pro celé stvoření. Pouze Bůh může Bohu nabídnout to, co Boha nejvíce těší. To udělal Kristus.

Prosím, respektujte svá těla. Neuctívejte svá těla, ale dobře je krmte, každý den je dobře myjte, chraňte je, aby zůstala neporušená.

Kéž Bůh požehná vám všem a skrze vás požehná všem duším. Kéž vám Bůh požehná a skrze vás požehná celému stvoření. Kéž vám Bůh požehná a skrze vás požehná všem, kteří potřebují spásu. Kéž už žádná další duše není zatracena. Ať to stojí cokoliv.

Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno.

 

 

Na konci Vigilie otec Láska řekl:

Děkuji vám všem, že jste se aktivně účastnili této slavnosti, ať vás Pán odmění svým nejlepším požehnáním, skrze Krista našeho Pána. Amen.

Této noci jsem měl strašlivé pokušení. Během proměňování, když jsem byl na kříži, ďábel mi řekl: „Chci ti dát spoustu peněz: peníze, peníze, peníze, peníze, peníze…, abys mohl všechno vybudovat, koupit všechno, co jen na světě chceš, a dát to lidem, předhodit to lidem.“

Já jsem řekl: „Ne! Já chci duše.“ Když jsem řekl, že chci duše, na celém těle jsem pocítil bodavou bolest.

„Tak si je vezmi, ty duše – budeš trpět.“

„Ano, já nechci peníze, chci duše.“

„Tak budeš trpět.“

Řekl jsem. „Dám tomu přednost.“ Bolest v nohou, v celém těle, téměř jsem dostal horečku, bolest po celém těle. Řekl jsem: „Dám přednost duším. To je to, co po mně Bůh chce.“

„Dobře, tak si je vezmi. Trp.“

Chci duše, to je to, co po mně Bůh chce. Duše, ne peníze.

„Přestaň jíst Svaté přijímání! Přestaň s tímhle svým postem! Přestaň s tím!“

„Ne, budu v tom pokračovat.“

„Zemřeš.“

„Ano, ať zemřu dnes v noci.“ Raději zemřu.

To se stalo právě teď. Ďábel vás bude dál pokoušet, dokud nevstoupíte do nebe. Ďábel vás pokouší i v samotné nebeské bráně, abyste ustoupili nazpět. Ale nebojte se, buďte zaměřeni na to, co po vás chce Bůh.