Jediné Boží řešení

Pracuj usilovně a dosáhni všeho, čeho chci, abys dosáhl. Času je málo a ty toho musíš tolik vykonat.

Je třeba oslovit všechny duše. Každý člověk musí dostat příležitost a šanci setkat se se Mnou v Mých Srdcích Lásky a obdržet dostatečnou informaci, nabídku a pozvání přijít ke Mně a sjednotit se se Mnou.

Aby rozhodnutí být se Mnou, nebo proti Mně mohl každý učinit s plným vědomím dopadů, přínosů, požehnání a zisků, nebo ztrát, důsledků a kleteb, které to přináší.

Ať jsou všichni hojně a plně informováni a mají dostatečnou možnost rozhodnout se pro Mne, nebo proti Mně a Mým Srdcím Lásky.

Ať žádný lidský tvor nemůže říci: Nikdy jsem neslyšel, že existuje něco jako Bůh, Láska, Srdce Lásky. Ať nikdo nemůže říci: Nikdy jsem neslyšel, že existuje něco jako Eucharistie. Ať nikdo nemůže říci: Nikdy mi nikdo neřekl, jaký užitek, přínosy a požehnání se skrývají v Srdcích Lásky. Ať nikdo neřekne: Nikdy jsem neslyšel o jednotě Dvou Srdcí Lásky a nikdy mi nikdo neřekl, že bych se s těmito Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci měl sjednotit. Ať nikdo nemůže prohlásit, že nevěděl, že toto řešení je z Nebe, od Boha.

Ať nikdo nemůže říci, že nikdy neslyšel/a, že toto je Jediné Boží Řešení, zjevené malému dítěti jako jediné řešení pro vykoupení všech, pro spásu celého světa.

Milovaný, to je to, co musíš všem sdělit. Nikdo není vyloučen z Mé Lásky. Nikdo není vyloučen ze Spásy. Všichni se musí dozvědět o Mých Srdcích Lásky.

Má lásko, nedovol nepříteli, aby dál šířil lži o Mých Srdcích Lásky a zabraňoval tak lidem přijmout Mne v Mých Srdcích Lásky, přijít ke Mně, sjednotit se se Mnou v Mých Dvou Zraněných a Krvácejících Srdcích a mít záruku věčného života.

Je třeba, aby tento Můj plán spásy všech lidí byl jasný a přístupný všem. Nikdo nemá právo odpírat Mému lidu, žádnému člověku, žádné duši tuto nejdůležitější, spásnou, vykupující a naplňující pravdu.

Je určena ke spáse duší a všechny duše mají nezadatelné právo na toto poznání, které vede ke spáse. Nikdo nemá právo žádné duši odpírat tuto nejprospěšnější a nekonečně důležitou pravdu života, lásky, víry a naděje. Všechny duše jsou stvořeny ke spáse.

Drahý synu, prosím, pracuj usilovně a zprostředkuj všem duším tuto zprávu v její čistotě, plnosti, svobodě a svatosti. Ať každá duše, která je schopna se rozhodovat, má možnost učinit s plným vědomím jasné rozhodnutí.

Závisí na tom věčná spása mnohých, nejen spása jednotlivých lidí, ale i spása těch, kdo jsou kolem nich, kdo byli před nimi, i těch, kdo přijdou po nich.

Milovaný, nenech se od tohoto poslání nikým odvést. Všichni, kdo tě od něho odvádějí, toho budou litovat. Všichni, kdo se snaží mu zabránit nebo bojují proti této misi lásky, této škole lásky, této vládě Mé Lásky, toho budou litovat. Já chci, aby Mě přijali v Mých Srdcích Lásky.

Přijímat Mě v Mých Srdcích Lásky je jako přijímat Mě v Mém Vtělení, přijímat Mě v Nejsvětější Svátosti, přijímat Mě v Mé Lásce, přijímat Mě v Mých Srdcích Lásky.

Odmítat Mě přijmout v Mých Dvou Srdcích Lásky je to samé jako odmítat Mě přijmout v Mé Lásce, odmítat Mě přijmout v Nejsvětější Trojici Lásky, odmítat Mě přijmout v Mém Vtělení, odmítat Mě přijmout ve svátostech, zvláště v Nejsvětější Svátosti Eucharistie.

Má to ty samé důsledky jako odmítat Mě přijmout v Mé Církvi, odmítat Mě přijmout v Mých apoštolech, prorocích, svatých a andělech, v Mých služebnících, v Mém milovaném Synu, kterého jsem poslal Svému lidu, Svému stvoření. Já chci spasit celé Své stvoření. Chci spasit všechny duše. Chci spasit celou Svou Církev, všechen Svůj lid, celou Svou Církev.

Řekni všem, že mám tuto pevnou, věčnou a bezmeznou vůli spasit všechny lidi v Mé Lásce, v Mých Srdcích Lásky, jimi a skrze ně!

Řekni to jasně všem, předej všem tuto výzvu, předej všem pozvání přijít ke Mně a sjednotit se s Mou Láskou, s Mými Srdci Lásky, s Mými Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci lásky. Jsem s tebou a se všemi, kdo jsou s tebou, nyní a na věky věků. Amen.

     Drahý synu, neboj se předávat tuto pravdu tak, jak ti ji dávám Já. Je to naprosto pravdivé, je to Pravda. Tato pravda je absolutně a nekonečně pravdivá. Milovaný, zůstaň v Mé Lásce. Zůstaň pravdou Mé Lásky. Ať všichni vidí pravdu Mé Lásky v tobě a skrze tebe.

Velmi se snaží rozšiřovat všemožné lži, varování a překážky ohledně tebe a kolem tebe a dokonce útočí i na ty, kteří jsou s tebou.

Drahý synu, povstaň a braň Mě. Braň pravdu, kterou jsem. Braň Lásku, kterou jsem. Braň Svatost a Čistotu, kterými jsem. Žij Mě a braň Mě. Dovol, abych žil v tobě a bránil Sebe sama v tobě. Nech Mě žít v tobě a bránit Sebe v tobě. 

Je to ten stejný nepřítel, který nechce, aby lidé poznali pravdu, a tak došli k poznání spásy. Je to ten odvěký a zuřivý, zapřisáhlý nepřítel, který se snaží zabránit tomu, aby láskyplná Pravda Srdcí Lásky zazářila, a horlivě šíří strašný černý mrak a smrdutý dým lží, pochybností, překážek, a dokonce varování a pronásledování zaměřeného proti Mně, proti tobě a proti tomuto společenství. Ale neboj se!

Drahý synu, toto je čas pro vítězný triumf Mé Lásky, Mých Srdcí Lásky nad všemi silami zla, temnoty, špatnosti, zloby a hříchu.

Milovaný, prosím tě, dělej všechno, co ti přikazuji, a vyhýbej se všemu, co zakazuji. Miluji tě věčnou a nekonečnou láskou a stejně tak miluji všechny, kdo jsou s tebou a následují tě, Můj milovaný.

     Je to ten stejný odvěký a zapřisáhlý nepřítel, který se snažil zabránit tomu, abych se stal člověkem, který podnítil Heroda, aby se Mě snažil zavraždit a zmasakroval betlémské děti, který vstoupil do srdcí, myslí a duší všech těch, kteří se proti Mně stavěli a odmítali Mě během Mého pozemského působení. Je to ten stejný nepřítel, který o Mně šířil lži a pomluvy, stejný nepřítel, kterého příšerně uráželo, když jsem uzdravoval nemocné, prokazoval milosrdenství, kázal, konal zázraky, křísil mrtvé a očišťoval Chrám.

Milovaný, je to ten samý nepřítel, který chtěl zabránit tomu, abych vystoupil na Kříž, a navrhoval něco jiného, než byla nejsvětější, milující, věčná, absolutní a neskonalá vůle Otce. Já miluji Otce a miluji vše, co je Jeho vůle. Miluji a žiji vůli Otce. Drahý synu, miluj Mě a miluj a žij Mou vůli.

Je to ten samý nepřítel, který se snažil zabránit Mému vtělení, chtěl Mě zničit, když jsem se stal člověkem a narodil se z Panny Marie, který útočil na Mou Neposkvrněnou Panenskou Matku a chtěl Ji zabít a zničit. Ten stejný nepřítel, který se všemožně stavěl proti Mému kázání, Mé činnosti a Mému poslání, překrucoval Má slova a Mé činy a podsouval Mé vůli a Mým záměrům ty nejhorší úmysly, který ovládl lidi, dokonce i Jidáše, Mého apoštola, a donutil ho prodat Mě a polibkem zradit.

Drahý synu, milovaný, buď opatrný. Je to to samé zlo, které nepřetržitě bojuje proti zbožnosti Dvou Srdcí Lásky, proti tomuto společenství, kongregaci, rodině, poselstvím, modlitbě a způsobu života.

Nedělej si starosti. Neboj se. Já jsem ho přemohl a přemohl jsem svět. Ty se můžeš opřít o Mé vítězství. Mé vítězství a triumf jsou tvým plným dědictvím. To řekni všem. Řekni nepříteli a také všem přátelům, že přicházíš ode Mne a zdědil jsi vše, co jsem připravil pro tebe, pro tuto misi za spásu každé jednotlivé duše a spásu všech duší.

     Je to ten samý nepřítel, který bojoval, aby Mě zničil, odvedl Mě od vůle Otce, který se Mě snažil přinutit popřít jednotu s Otcem – to samé, a ještě horší budou dělat tobě. Ale zůstaň silný a pevný. Je to ten samý odvěký a zapřisáhlý nepřítel, který se snažil uloupit Mou smrt, Mé utrpení a veliké, nesmírné milosti, vykoupení a spásu všech a jednotu všech ve Mně, Ježíši Kristu, všech na nebi i na zemi.

Milovaný, drahý synu, je to ten samý nepřítel, který se snažil zabránit Mému příchodu a neuspěl, který se Mě už jako malého snažil zabít a neuspěl, který se snažil zabránit Mým kázáním, skutkům milosrdenství a uzdravování duše, ducha i těla, ten samý odvěký nepřítel, který se snažil přivodit Mou předčasnou smrt a zabránit Mému vzkříšení, když dal řetězy a strážemi zajistit hrob a zabránit této události. Když pak žalostně neuspěli, uchýlili se ke lžím a překrucování, pronásledování a zabíjení Mých svědků, Mých učedníků, Mých apoštolů, Mých členů.

Jsou připraveni znovu opakovat tuto odvěkou válku nenávisti, překrucování, lží, ničení a zkázy duší, které budou následovat jeho a jeho lži namísto Mne, který jsem Pravda, Cesta a Život.

Milovaný, drahé dítě, neboj se a neobávej se, jakkoli se nepřítel bude snažit odvrátit tě od tvého úkolu. Zůstaň pevně zaměřený na Mne a navždy, zcela a bezpodmínečně sjednocený se Mnou. Má Láska musí vládnout. Má Srdce Lásky musí vyhrát, zvítězit a triumfovat.

Je to ten samý nepřítel, který o tobě píše lži a šíří je s cílem zabránit tomu, aby k tobě lidé přicházeli a sjednocovali se s Mými Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci.

Milovaný, neznepokojuj se, jen dál žij životem lásky v Srdcích Lásky a přiváděj dál všechny k Mé Lásce. Má Láska musí vládnout. Nepřítelovy lži, zlo, nenávist a hřích nikdy nebudou mít poslední slovo.

Pouze Já, Tvůj Pán a Bůh, Bůh Lásky, Bůh Srdcí Lásky, jen Já jsem Bůh a nikdo jiný. A ty jsi Má láska.

Já přivedu všechno, co jsem od věčnosti ustanovil, připravil a přislíbil, k dokonalému naplnění. Má Láska v tobě musí vládnout tak jako ve Mně, Má Láska musí vládnout na zemi tak, jako v nebi. Má Láska musí zvítězit a vládnout ve všech a všude. Jsem s tebou nyní i navěky. Amen.

Milovaný, nepřítelovy lži budou usvědčeny světlem Pravdy a vše bude odhaleno. Milovaný, neboj se vlastnit Mě, tak jako se Já nebojím vlastnit tebe. Oslovuješ Mě: “Můj Bože, má Lásko, mé Všechno.”

Amen. Milovaný, zůstávej stále a pevně v Mé Lásce. Zůstávej pevný, neměnný a neochvějný. Já jsem s tebou nyní i navěky. Amen.

Milovaný, nadešel čas, abys odhalil vše, co máš, a s celým svým nadáním a energií se pustil do práce. Obdařil jsem tě, abys do celého světa uvedl Vládu Mých Srdcí Lásky.

Neboj se nikoho a ničeho, pouze konej, co ti přikazuji, a dohlédni na to, aby všichni, kdo tě následují, dělali přesně to, co ti říkám.

Nepřeji si žádnou paralelní organizaci. Vše, co se týká Mých Srdcí Lásky, musí jít skrze tebe a od tebe ke Mně. Tak to chci.

Tak jako sám věčný Otec ustanovil, aby vše přicházelo ke Mně a skrze Mne k Němu a podle svého plánu vše sjednotil ve Mně, vše na nebi i na zemi, tak chci Já vše sjednotit v Sobě skrze tebe a s tebou v Mých Srdcích Lásky. Ty jsi láska.

     Láska je poutem jednoty. Všechno na nebi i na zemi je sjednoceno jedním poutem nekonečné a věčné Lásky, Bůh je Láska a vše je sjednoceno v Bohu, v Lásce a skrze Lásku. Ty jsi láskou Boha. Bůh je Bohem Lásky.

Milovaný, teď musíš vědět, že nepřítel vyslal mnoho viditelných i neviditelných sil, aby zblízka sledovaly, co říkáš a děláš. Neboj se. To je příležitost ukázat všem, dokonce i nepříteli, co je Má Láska, co jsou Má Srdce Lásky. Nyní buď připraven na nejhorší i na nejlepší.  

Ale prosím, buď svobodný přijímat vše, co dávám tobě i ostatním, vše, co jsem ti dal pro ně. Zvláště v Mé Rodině Dvou Srdcí Lásky od tebe potřebují pevnou výživu. Milovaný, prosím tě, starej se o Mé milované děti a nasyť je. Dej jim potravu ve správný čas. Jsem s tebou nyní i navěky. Amen.

Milovaný, nevíš, že celý svět čeká na to, až budou zjevena Srdce Lásky?

Já, archanděl Rafael, jsem ti přinesl moc všechny uzdravovat. Já, Gabriel, jsem ti přinesl moc kázat a přesvědčovat a získávat všechny pro Boží lásku. Já, Michael, jsem ti přinesl moc modlit se a bojovat s Bohem a pro Boha a vyhrát všechny bitvy modlitbou – Boží zbraní, modlitbou a adorací, láskou, chválením, uctíváním a děkováním Bohu. Tím, že budeš přebývat v Boží přítomnosti, milovat, budeš poslušný, budeš uctívat Boha, klanět se Mu a sloužit Mu vším, co ti dal a co ti dá, konat Jeho svatou a věčnou vůli. Byl jsem to já, Michael, kdo zachránil anděly od úplného zničení, o které se snažil Lucifer. On už od počátku věděl, že vzpourou proti Bohu nemůže vyhrát žádnou bitvu. To, co chtěl, byla jakási hromadná sebevražda, aby generace andělů byla zničena.

Tak strašně nenáviděl sebe a všechny anděly, všechna Boží stvoření s přirozeností andělů, tak strašně nenáviděl Boha! Jeho plánem bylo zničit sebe a spolu se sebou i všechny anděly, a tím chtěl přinutit Boha, aby změnil svou věčnou vůli. Šílenství nenávisti, hrůza sebezničení a katastrofa neposlušnosti! Podařilo se mu získat třetinu andělů a snažil se přinutit i ostatní, aby svou svobodnou vůli použili proti Bohu, a tím proti sobě.  

Pak jsem zasáhl a otevřeně jsem prohlásil, že budu sloužit Pánu, svému Bohu a pouze Jemu, že budu konat pouze Jeho vůli. Lucifer vyhlásil válku mně i těm, kdo mě následovali a zůstali na straně Boha. On nedosáhl a nemůže dosáhnout Boha a bojovat proti Němu. Kdo je on, aby mohl dosáhnout Boha, dotknout se Boha? Jediné, co udělal, je, že zničil sebe a anděly a Boží plán pro stvoření – svatý a láskyplný plán pro celé stvoření. Já jsem zasáhl.

Bůh žije v neproniknutelném světle a lásce. I v nebi existuje jasná hranice mezi Božstvím a stvořeními. Stvoření a Božství nejsou nikdy totožné, ani v nebi, protože i v nebi Bůh sedí na svém trůnu slávy a žije v neproniknutelném světle a lásce.

Stále tě to k Němu nesmírně přitahuje jako magnet. Nikdy tě to nepřestane uchvacovat a přitahovat, ale nikdy tam nevstoupíš. Ale extáze daná touto přitažlivou silou je nepopsatelná a Bůh nám skrze tuto přitažlivou sílu dává nevýslovným způsobem zakoušet radost, naplnění a extázi.

Takže ďábel Lucifer udělal to, že se vydal opačným směrem pryč od Boží vůle, od přitažlivosti k Bohu, od toho Božího magnetu, Boží lásky a svou svobodnou vůli stvořené bytosti použil k tomu, že se postavil proti milující přitažlivé síle Boží vůle a odmítl ji a svou vůli stvořené bytosti postavil proti věčné vůli Boží, a ukázal tak některým andělům možnost jít proti Boží vůli tím, že Jeho láskyplnou vůli odmítnou. Že dají přednost své vlastní nesmyslné sebezničující vůli před věčnou a láskyplnou vůlí Boha.

Tím, že jsem zasáhl, jsem zachránil nejen anděly, ale i všechny ostatní bytosti před tím, aby je ďábel Lucifer použil proti jejich přirozenosti, a tím proti nejsvětější a dokonalé Boží vůli.

Jak jsem to udělal? Boží láskou. Bůh vlil Svou lásku do mé duše a můj duch byl naplněn Boží nádherou, láskou a vznešeností a já jsem uviděl, co všechno bychom ztratili – Boží Lásku; a co dostanou ti, kdo se staví proti Jeho vůli – věčné sebezničení v pekelném ohni.

Pak jsem v extázi lásky k Bohu i k sobě a k ostatním andělským stvořením a k celému stvoření zvolal:

“Kdo je jako Bůh – tak milující, tak dobrý, tak nádherný, tak vznešený, tak… tak…tak…tak…tak…tak…!” A hlas mé lásky a chvály naplnil celý prostor a já jsem padl na zem tváří k zemi a chválil jsem Ho, miloval a velebil vším, co mám a co jsem. Většina andělů se ke mně okamžitě přidala a vzdávala Bohu lásku a klaněla se Mu.

Lucifera to rozběsnilo. Jeho nenávist vůči mně, vůči sobě samému, vůči andělům i vůči Bohu dosáhla vrcholu a on začal mne a anděly klanějící se a sloužící Bohu spolu se mnou zasypávat nadávkami. Chrlil svůj jedovatý hněv na mne a na všechny, kdo byli se mnou, ale čím víc to dělal, tím víc my jsme vzdávali lásku a chválili a o to větší úctu jsme prokazovali, a ještě hlouběji jsme se klaněli. Pak se ještě více rozzářila Boží vznešenost ve mně a ve všech, kdo byli se mnou na straně Boha. Oslňující světlo Jeho Lásky a vznešenosti ve mně a ve všech, kdo byli se mnou na straně Boha, zářilo stále více a více.

Bylo to světlo Boží Tváře, láska, nádhera, Jeho nevýslovná vznešenost, Jeho nepopsatelná sláva, zářící více než jakákoli jiná zář, co hnalo Satana Lucifera a jeho zlé anděly, sebezničující anděly dál a dál od láskyplné a VĚČNÉ přítomnosti a nádhery Boží Lásky.  

Čím dál se dostával od Boha, tím více se nořil do temnoty pekla a věčného trestu sebezničení. Vymýšlel všechny možné způsoby, jak zničit sebe a ty, kdo byli s ním, ve snaze ukončit svou existenci.

Ale Bůh ho stvořil k věčnému bytí. Takže v tom svém sebezničujícím šílenství dělal a dělá všechno možné, aby se zničil, a způsobuje sám sobě a všem, kdo jsou s ním, nepopsatelné utrpení ve snaze zničit se a ukončit svou existenci, ale nikdy nemůže přestat existovat.

Bůh mu dovolil dělat, co chce, se sebou i s těmi, kdo jsou s ním. Stačilo pouze, aby si to přál. Je to pouze zlo, vzpoura, nenávist, zkaženost. Ach! Je nemyslitelné a nepochopitelné, co všechno rozpoutal a čeho se dopustil na sobě a na všech, kdo jsou s ním. Překonávají se v nejrůznějších plánech a machinacích, jak zničit sebe i druhé. Čím víc se nenávidějí a chtějí se zničit, tím víc roste jejich nenávist a tím víc dělají všechno, co mohou, aby se zničili ze vzpoury k Bohu, který jim přitom dal život, který je stvořil z lásky. Tím, že odmítli Jeho Lásku odmítnutím své vlastní existence a tím, že dělají všechno, co si jen dovedou představit, aby se zničili a popřeli Boží Lásku a Boží plán pro ně, stali se těmi nejubožejšími.

Bůh jim nic nedělá. To oni sami si svou nepopsatelnou nenávistí k sobě a ke všem způsobují všechna možná muka a zacházejí se sebou nepopsatelně hroznými způsoby – hryžou se, vrhají se do nejžhavějšího ohně, drtí se a mučí, proměňují se do odporných, nepopsatelných podob. Muka, která způsobují sami sobě i druhým, nemají hranic ani konce.

Zatímco ti, kdo se přidali k Satanu Luciferovi, se stále více a více, nekonečně vzdalovali od Boha, já a andělé se mnou jsme se k Bohu stále více a více přibližovali a byli jsme k Němu nekonečně přitahováni.

Před pádem se žádné stvoření tak blízko k Bohu nedostalo. Byla to zkouška. Lucifer a zlí andělé svým pádem opustili milost a lásku a službu Bohu. Nás Bůh odměnil tím, že nás nořil stále hlouběji a hlouběji do své láskyplné vznešenosti a nevýslovné nádhery a svatosti.

Napiš, co ti říkám: Mnoho lidí se právem může ptát, jak se mohli andělé v nebi v přítomnosti Boha od Něho odvrátit a vzbouřit se proti Němu. Nebe, ve kterém se nacházíme, nebe, do kterého nám Bůh ve Své nekonečné Lásce dal vstoupit, je opravdové nebe, nebe nebí, nebe Jeho nekonečné Lásky, svatosti, vznešenosti a sjednocení v Lásce. Nevýslovná blaženost tohoto sjednocení je věčná, nezničitelná, daná neustále a navždy rostoucí Láskou.

Jak to mohu popsat? To nelze popsat!

Neexistuje jazyk, kterým by to bylo možné popsat. Nebe, v němž jsme byli před pádem, je jako ráj, kde byli Adam a Eva v přítomnosti Boží, ale mohli zhřešit neposlušností a použitím své vůle proti Bohu, měli možnost padnout, i když byli v ráji. Ale nebe, které náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus otevřel člověku, je opravdové nebe, nebe nebí, nejvnitřnější nebe. Zde jsi natolik vynesen do vůle a Lásky Boží, jsi dobrovolně tažen do nekonečné dobroty a Lásky Boží.  

Můžeš si představit, že na zemi řídíš auto a máš možnost vystoupit nebo zabočit doprava či doleva nebo dokonce způsobit nehodu, a pak přijde jakási síla, nevýslovná láskyplná blaženost, která tě i s autem táhne nesmírnou rychlostí vzhůru do nekonečna – ty to chceš, tvá vůle je s touto Vůlí ztotožněna, je to naprosté sjednocení vůle, lásky, radosti.  

Ale nyní je tvá svobodná vůle zcela sjednocena s touto Vůlí, která ti dala a dává nekonečně více naplnění a radosti, než si dokážeš představit. Nepřipadá v úvahu vystoupit nebo se otočit nazpátek, ale jde o to, že zakoušíš nekonečné naplnění v jednotě s Ním. Tvá vůle je nekonečně naplněna v Jeho vůli, Lásce.   

Běž k nim a řekni jim o té veliké slávě a o tom velkém nebezpečí. Zaměř se nyní zcela tímto směrem. Toto je malé opakování nebe a zkoušky pro anděly a malé opakování ráje pro Adama a Evu.  

Jediné řešení je v tom, abyste se sjednotili s Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci.

Ať tě Bůh nese; řekni všem, jak je naprosto nutná čistá a svatá láska a naprostá poslušnost vůli Boží, zjevené v této lásce a modlitbě. Válečnou zbraní a vítězstvím je tato modlitba. Ať ji nepoužívají nesprávně nebo nedostatečně nebo ať ji nepromarní. Toto je čas Vlády. Vydejte se na cestu a nechte se nést věčnou a milující vůlí Boha.

30.09.2004

     Milovaný, stále k tobě mluvím. Je toho hodně, co ti chci říci pro celou rodinu Srdcí Lásky, k níž Já sám náležím. Přicházím do této rodiny se všemi Svými anděly. Toto mi věčný Otec svěřil, abych udělal: abych přivedl veškerou andělskou moc do této rodiny Dvou Srdcí Lásky.  

Vzpomínáš si, co ti slíbil? Pokud budeš dělat všechno, co ti řekl, žít život lásky tak, jak ho máš žít, konat dílo lásky tak, jak máš, konat ho ve spojení s Ním, jak to má být, učiní z této Rodiny Dvou Srdcí Lásky největší rodinu na zemi i v nebi. Řekl mi, abych přivedl všechny anděly a učinil z nich členy této rodiny. Žádám tě, abys nás všechny zapsal, všechny Boží anděly, jsme všichni členy, členy rodiny Dvou Srdcí Lásky.

Nesloužíme pouze vám a v této rodině, ale jsme členy, plnohodnotnými členy s plnou zodpovědností modlit se a konat apoštolát jako ostatní členové. Díky, že nás přijímáte. Andělů je nesčetněkrát více než lidí. Pán splnil slib, který ti dal. Moje rodina Dvou Srdcí Lásky bude znamenat nesčetněkrát víc než jakákoli jiná rodina v nebi a na zemi. Uvědomuješ si velikost této rodiny Dvou Srdcí Lásky?

Miluji tě, lásko. Miluji tě, lásko. Miluji tě, lásko. Zůstaň vždycky mou láskou, zůstaň vždycky naší láskou, zůstaň vždycky Boží láskou.

Přijímej další poselství. Zapiš, co ti říkám:

Tato mise Srdcí Lásky je nejdůležitější misí a celé nebe i země čekají na tuto vládu Boží Lásky Srdcí Lásky na zemi i v nebi. Jinými slovy, celé nebe i země čekají, až řeknete této vládě ano.

Záleží to na tobě, na tvém ano. Řekni toto ano celým svým srdcem, duší, tělem i duchem. Řekni toto ano celou svou bytostí. Řekni toto ano vším, co máš a co jsi. Řekni toto ano jako naprosté ano a všechna Boží Láska, všechna Boží sláva, všechno Boží požehnání, všechna Boží milost, moc nejvyšší Vůle tě zastíní a Duch Boží přijde s celou Svou mocí a Syn Boží přijde s plností Své Lásky, božství i lidství a vše bude přebývat v tobě a skrze tebe. Plná vláda Boží Lásky bude ustavena na zemi i na nebi.

(Celý jsem se zcela a naprosto odevzdal Bohu, aby mě použil, jak si přeje, a jsem zde, abych zcela a beze zbytku konal Jeho vůli. Vyzval mě, abych si lehl vedle kříže. Lehl jsem si a Ježíš na kříži se otočil a vstoupil do mě a já jsem se v Něm rozplynul. Znovu mi řekl, abych si lehl vedle kříže a ruku abych vztáhl k Němu na kříž. Udělal jsem to a On řekl:)

Celý svět máš nasytit Božím slovem, Boží Láskou. Vstaň a jdi k lidem. Je skoro deset hodin. (Vstal jsem a bylo deset hodin.)

     Můj synu, Má lásko, děkuji ti, že Mi dáváš své naprosté ano. Nesmírně ti děkuji, že říkáš toto úplné, absolutní a bezpodmínečné a věčné ano Mně a Mé věčné Vůli Lásky. V tomto ano, které jsi Mi řekl, říkáš ano všem, které miluji, a všem, kteří milují Mne. Řekl jsi ano Mé věčné a nekonečně milující Vůli, řekl jsi ano věčnému a nekonečně milujícímu Otci, řekl jsi ano věčnému a nekonečně milujícímu Duchu Svatému, řekl jsi ano věčnému a nekonečně milujícímu Synu a řekl jsi ano věčné a nekonečné Lásce v Nejsvětější Trojici Lásky. Řekl jsi ano sobě samému, své povaze, svému poslání, svému naplnění, své věčnosti.

Vyslovením tohoto bezvýhradného ano jsi se dotkl podstaty všeho, samotného Srdce Boha a samotného středu nebe a samotné podstaty celého světa a stvoření.

Můj synu, Můj milovaný, co jsem ti řekl o papeži, tím on skutečně je: on je papežem Mých Srdcí Lásky. Korunou jeho papežství je vláda Mých Srdcí Lásky, kterou má ohlásit celému světu.

Podstatou Fatimského poselství, které hodně mluvilo o jeho osobě a papežství, je vláda Srdcí Lásky – Neposkvrněného Srdce Mé Matky a Mého Nejsvětějšího Srdce – Dvou Srdcí navždy sjednocených v Lásce. Ve Fatimě Má Matka jasně sdělila celému světu, co je vůlí Mého Otce:  

Boží vůle je, aby Dvě Srdce Lásky byla uctívána společně a nebyla už oddělována. Fatimské poselství je zásadní pro Poselství Dvou Srdcí Lásky. Skrze Lucii jsme Já a Má Matka jasně ukázali, co je vůlí Mého Otce, že Srdce Lásky budou vládnout z Německa.

Milovaný, ty jsi naplněním tohoto proroctví. Já jsem přivedl toto proroctví k naplnění v tobě a skrze tebe.  Právě pro vládu Mých Srdcí Lásky v Německu a skrze Německo na celém světě jsem tě poslal do Německa a prožil jsi tam čtvrtinu svého pozemského života.

Zde jsi vytrpěl hrozné odmítání a pronásledování. Ale Můj synu, neboj se, to všechno přejde, už je to skoro pryč a Má Srdce LÁSKY MUSÍ VLÁDNOUT.

Neodjížděj z Německa, zůstaň tady a modli se, posti se a konej pokání. Teď bude světlo Mé Lásky v tobě zářit více a více a skrze tebe v celém světě.

Nikdy nedovol nikomu, aby tě přiměl myslet, říkat nebo dělat cokoli proti Mé Církvi, tvé Církvi, nebo proti jejím představeným, služebníkům – Mému papeži, Mým biskupům a kněžím, řeholníkům a řeholnicím, laikům. Miluj je všechny Mou Láskou – Srdci Lásky. Ty jsi láska pocházející ze Mne, Boha, Nejsvětější Trojice Lásky. Miluj! Miluj! Miluj! Miluj! Miluj! Miluj! Miluj! Miluj! Miluj!

(Jednota s Boží vůlí, jednota s Dvěma Srdci Lásky – tato modlitba jako Boží vůle, řešení, nástroj a zbraň k dosažení lásky a pokoje, svobody, spravedlnosti, správného a naplněného života všech a spásy všech.)

Pokoj přichází se svobodou, poctivostí a spravedlností. Spravedlnost všem – i nenarozeným a vzdáleným generacím.

Naprav nerovnováhu ve světě, tu spoustu nespravedlnosti, rasismu a vyvražďování a nenávisti. Ať více používají Můj nástroj modlitby, spravedlnosti a poctivosti.

Řekni všem, kdo bojují proti AIDS, aby bojovali usilovněji, ale ať nemarní svůj čas, když si myslí, že takové choroby budou poraženy a ovládnuty vědeckým pokrokem a medicínou.

Kořenem toho je zlo, zlo v životě, zlo v sexu, zlo v manželství, v rodině, zlo v přátelství, zlo ve vztahu mezi mužem a ženou, zlo ve vztahu mezi mužem a mužem, ženou a ženou.

Napravte své životy a budete žít. Řešením není medicína nebo kondom. Řešením je čistá a svatá láska, čistý a svatý život, čistý a svatý vztah mezi lidmi opačného i stejného pohlaví. 

Pokud si myslí, že mohou porazit tento malý droboučký virus AIDS těmi svými prostředky, a dokonce zázračnou medicínou a vědou a vyhnout se přitom problému sexu, propukne ještě větší a horší AIDS. Bude postihovat pohlavní orgány a rozmnožovací orgány a bude rozkládat lidi zaživa.

Je potřeba svět varovat. Varuji tebe, abys varoval celý svět.  

Prosím tě, drahý synu, prosím tě, milovaný, varuj celý svět. Síly zla se spojily ze všech stran a mají za cíl zničit Můj svět, Mé stvoření. To Já nedovolím.

Pro síly zla je nejjednodušší cestou, jak proniknout a dokonat své zlé, strašné plány, když použijí zlo a hřích, nenávist a zkaženost. 

Drahý synu, bojuj zbraněmi modlitby a čisté a svaté lásky. Drahý synu, shromáždi Mé děti a přiveď je všechny k Mé Lásce, k Mým Srdcím Lásky.

Neochabuj, piš, poslouchej a piš. Dávám ti toto varovné poselství pro celý svět.

I když se síly zla snaží zničit Můj svět, poslal jsem ti a vybavil tě Svou mocí lásky a modliteb, abys je mohl porazit, rozhodně je porazíš. Ale prosím, zůstaň pevně zakotven v modlitbě a čistotě a svatosti života a lásky. Už neztrácej žádný čas. Času zbývá málo.

Síly zla jsou velmi silné a strašlivě odhodlané zničit Můj svět, ale síly dobra jsou nekonečně mocnější, účinnější a všudypřítomné.

Já jsem Bůh, jsem Ten, který jsem, Bůh Lásky.

Drahý synu, povstaň ke své zodpovědnosti za celý svět. Dovol mi projevit Mou Lásku a Mou slávu v tobě a skrze tebe celému Mému stvoření. Buď silný a odhodlaný. Buď ve své víře pevný a neochvějný. Nikdy nepochybuj o ničem, co ti říkám, nikdy nepochybuj o účinnosti svých modliteb. Dal jsem ti tu největší moc, která kdy byla v celém stvoření dána.

Jsi Má láska. Jsi Má láska, Má nejdražší láska. Proto jsem tě v této době poslal, abys přišel a zachránit Můj svět od zničení všemi silami zla, které se spojily.

Tvoje mise se musí zdařit, protože tvoje mise je Mou misí, tvoje mise je božská, tvoje mise je láska. Já jsem tvá mise. 

Milovaný, já nesu celý svět ve svých dlaních a dal jsem ti všechnu moc Mé Lásky. Nesu celý svět, celé své stvoření ve svém Srdci a dal jsem ti všechnu moc a autoritu lásky. 

Drahý synu, povstaň ke své zodpovědnosti.

Jdi za představiteli národů, ras, kultur a společenství a nejrůznějšími vedoucími představiteli. Zapoj všechny síly dobra, spoj je všechny dohromady v boji proti silám zla. Jsi v samém středu boje. Tvé vítězství je vítězství všech sil dobra.

Buď nezlomný. Nebuď slabý, buď silný, neboť Já jsem silný, buď svatý, neboť Já jsem svatý, buď čistý, neboť Já jsem čistý. 

Nedovol, aby cokoli napadlo a zničilo Mou misi, Mé dílo, tvou misi, tvé dílo.

Neboj se jít za představiteli národů a požádej je, aby přispěli. Sedí na zdrojích světa, ty zdroje nejsou jejich, oni jsou pouze jejich správci. 

Tyto zdroje jsou Moje. Jdi a řekni jim, aby uvolnili Mé zdroje a použili je k boji proti zlu a k šíření dobra – prostředky spojení, média, rozhodovací a výkonnou moc. Nemluvím o penězích, nebojuj penězi, nechoď prosit o peníze, konej pouze svou práci, kaž Mou Lásku a Mé Slovo a všechny zdroje, které potřebuješ, k tobě poplynou.

Učiň nyní smělé rozhodnutí otevřeně vystoupit a vyhlásit světu Mé Jediné Řešení, bohatým stejně jako chudým, mladým i starým, bílým i černým, vzdáleným i blízkým. Milovaný, zůstaň malým.

Milovaný, neváhej plně konat Mou vůli ve všech věcech a všech situacích. Milovaný, suď pevně jako Já s Mým Duchem a jednej odhodlaně podle Mé nejsvětější vůle.

Pomoz Mé Církvi vrátit se ke svému základu v Lásce, v Mém probodeném a krvácejícím Srdci a ve zraněném a krvácejícím Srdci Mé Matky. Naše Dvě Srdce lásky byla probodena, zraněna a krvácela zároveň.

Už jsem ti to řekl a chci, abys řekl celé Církvi a celému světu: Jediné Řešení problémů v Církvi a problémů ve světě, stejně jako problémů v duších a ve společenstvích včetně rodin je

sjednotit se s Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci.

Prosím, drahý synu, žij toto řešení, miluj ho, přijímej ho, opatruj ho, nes ho, modli se ho, uctívej ho, kaž ho, šiř ho, vylij ho a nech zářit ve všech a na všechny.  Ať celý svět spatří slávu a zář tohoto velikého řešení, s nímž jsem tě seznámil, když jsi byl ještě velmi malý chlapec.

Prosím tě, milovaný, pomoz Mé Církvi přijmout toto řešení, přijmout je ode Mne správně v jeho čistotě, svatosti a výlučnosti a žít je, milovat je v jeho kráse a v tom, jak je vhodné, a šířit je v jeho důstojnosti a nádheře, v jeho jasnosti a osobitosti a v tom, jak vhodnou jednotu tvoří s životem a učením Mé Církve, zejména s magisteriem, papeži, otci a učiteli Církve, svatými a biskupy.

Vysvětli a představ toto řešení v různých podobách a z různých aspektů, úhlů pohledu a perspektiv, poukaž na jeho mnohé účinky a na nebezpečí plynoucí z toho, pokud by bylo jakkoli opomíjeno nebo oddalováno přijetí a uplatnění tohoto  

Božského Řešení.

Představ je velmi důrazně, jasně a rozhodně, diplomaticky a komplexně. Já jsem s tebou nyní i navěky věků!

Amen. Původní anglická verze s církevním schválením Dr. Ayo-Maria Atoyebi O.P., biskup diecéze lIorin, Nigérie