DŮLEŽITOST DODRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH ČASŮ

6.11.2002

Můj synu! Má Lásko! Můj synu Lásky! Zapiš toto: Dodržování časů modlitby je znamením, jasným znamením vítězství Lásky, triumfu Srdcí Lásky, vlády Lásky Boží v Srdcích Lásky.

Prosím dodržuj je a uč ostatní, aby je velmi, velmi zbožně dodržovali. Já jsem Ten, který Jsem.

Ve všech centrech Mých Srdcí Lásky, ve všech srdcích sjednocených s Mými Srdci Lásky mají být modlitební časy stále dodržovány. V žádném z Mých center Srdcí Lásky by neměl žít nikdo, kdo není ochoten časy modlitby dodržovat. Má střediska jsou středisky modlitby, střediska triumfu a střediska vlády Mé Božské Lásky.

Když budou modlitební časy velmi pečlivě, všemi kdo tam žijí – bez ohledu na to, jak málo jich je – dodržovány, bude zde vládnout mimořádný pokoj a láska, pokoj a láska jaké svět nemůže dát. Všichni, kdo tam budou žít, to pocítí. Všichni, kteří sem přijdou s otevřeným srdcem, si toho všimnou a budou naplněni tímto pokojem a Láskou. Tento pokoj a Láska je Má přítomnost. Jsem to Já sám.

Ať všichni vědí, že toto je to, co si přeji. Takto mají Má centra Mých srdcí Lásky fungovat. Mé centrum je založeno na Lásce a jeho hnací silou je modlitba a dodržování časů modlitby Srdcí Lásky. Tímto způsobem chci nastolit království Mé Lásky v Mých Srdcích Lásky. Má Láska musí vládnout. Mé Srdce lásky musí triumfovat skrze tuto Modlitbu a skutky Lásky.

Hlavním hříchem těch, kteří se mi odevzdali, Mně se zasvětili v Mých Srdcích Lásky je nedodržování těchto modlitebních časů a nekonání skutků Lásky. Hlavním hříchem v Mých centrech Mých Srdcí Lásky je nedodržování časů modliteb a nekonání skutků Lásky. Synu, požádal jsem tě, abys učil všechny, ať se tuto modlitbu modlí zvláště ve 12, ve 4, v 6 hodin, při přijímání, při Mši Svaté, o Svaté Hodině, o vigílii. Ať je to dodržováno. Žehnám všem, kteří tyto modlitební časy dodržují a konají skutky Lásky. Jsou to Mí mučedníci Lásky. Dávají svůj život a prolévají svou krev Lásky v jednotě se Mnou za celý svět, za celou Církev. Jsou to Mí hrdinové, Mí svatí, Mí milovaní, Mí společníci, Mé údy. Jsou Má láska. Všechny je miluji a chráním. Ať pochopí, že tyto časy jsou časy věčného sjednocení v Lásce, v pokoji a Lásce, jsou to časy triumfu, časy věčného triumfu, časy věčných milostí, časy věčného požehnání, časy věčnosti. V těchto chvílích se věčnost sjednocuje s časem a čas plyne do věčnosti. Všichni nebešťané se sjednocují s milovanými na zemi a v očistci. Z nebe na zem šlehají věčné plameny Lásky. Z nebe na zem a zpět – ze země do nebe – plynou věčné proudy Lásky. Jak nádherná jednota, pokoj, Láska, triumf.

Toto je ten jednoduchý způsob a plán, jak zničit nepřítele, ďábla a všechny jeho plány. Synu, zůstaň pevný. Já jsem s tebou a se všemi, kdo dodržují tyto modlitební časy a konají skutky Lásky. Já jsem tvůj Bůh, tvá Láska, tvé Všechno. Já jsem jejich Bůh, jejich Láska a jejich Všechno. Buď se Mnou jedno. Já jsem jedno s tebou.

Ať každý den dříve, než jdou spát, zpytují svá svědomí jednotlivě i společně, jak dodržovali Modlitbu a jak žili Život Modlitby a konali skutky Lásky. Ze všech opomenutí, vynechání, laxnosti by se měli vyzpovídat a ať žádají se vší pokorou o prominutí, jak osobně, tak ve společenství. Já jsem Bůh Lásky, milosrdenství, odpuštění. Já Jsem, který Jsem Bůh Lásky. Můj synu. Má Lásko, Má Lásko, Má Lásko, Má Lásko, Já jsem, Já jsem, Já jsem. Žehnám tobě a žehnám všem, kteří jsou s tebou. Žehnám tobě a žehnám všem svým věčným požehnáním Lásky. Pokoj a Láska. Amen. Amen. Amen. Aleluja! Aleluja! Aleluja!

Má Láska musí vládnout! Má Láska vládne! Má Láska bude vládnout navždy!