POVOLÁNÍ KE SVATOSTI PRO VŠECHNY LIDI

Listopad 2002

Má Lásko, přijmi Mé poselství pro celý svět. Volám ke svatosti všechny lidi, lidi všech věků, národů, kultur a vyznání. Chci, aby všechny lidské bytosti byly spaseny a přišly k dokonalé Lásce a jednotě a naplnění života a byly se Mnou v nebi. Já jsem Bůh. Bůh Lásky, Bůh všech. Chci se sebou sjednotit všechno, všechno v Mé Lásce, v Mých Srdcích Lásky. Celý svět je Můj. Mé je celé stvoření. Všechny duše patří Mně. Všechna moc, všechna Láska, Sláva, důstojnost, vykoupení, Život přicházejí ode Mě a vrací se ke Mně zpět.

Volej všechny ke slávě! Volej všechny k Lásce! Volej všechny k modlitbě! Volej všechny ke svatosti, k pokoji a Lásce. Pozdrav všechny Mým pokojem a Láskou. Každý, kdo přijme tvé pozdravy pokoje a Lásky ode Mě, bude požehnán pokojem a Láskou. Kdo je odmítne přijmout, v tom můj pokoj a Láska nezůstanou. Můj pokoj a Láska přejdou na někoho jiného. Tato osoba si nakonec uvědomí, co odmítla. Peklo je věčný žal. Prosím, přijmi Mé poselství pro celý svět, pro lidi všech národů, kultur, jazyků, barev, věků, všech tělesných proporcí, velikostí, pro celé stvoření. Modli se a posti za spásu všech, všech duší.

Můj synu, Má Lásko. Jsem s tebou nyní i vždycky, až do konce časů, až do věčnosti. Řekni všem členům Mých Srdcí Lásky, že je miluji věčnou Láskou. Jsem s nimi. Řekni jim, ať vytrvají. Mé Srdce Lásky je nejbezpečnější, nejjistější a nejsnazší cestou do nebe. Řekni jim, ať se nebojí žádného odmítnutí, nebo výhrůžek, nebo pomluv ani ničeho jiného. Jsem s nimi, abych je chránil a posiloval. Já jsem vaše Láska. Já jsem jejich Láska. Já jsem váš Bůh. Já jsem jejich Bůh. Já jsem vaše všechno. Já jsem jejich všechno. Ať Mě nazývají takto: náš Bože, naše Lásko, naše Všechno! A zcela ať se mi odevzdají. Řekni jim, že všichni, všichni, kdo zůstanou do konce v Mé Lásce, budou spaseni. Ať je nikdo a nic neodloučí od Mé Lásky. Řekni jim, ať jsou v modlitbě vytrvalí.

Rytmus modlitby Srdcí Lásky je rytmem Lásky, je to rytmus jejich Života. Řekni jim, ať vytrvají v hodinách modliteb Srdcí Lásky. Ať je nic nezadrží ani na krátkou chvíli. (Mohou se modlit i jen krátkou chvíli). Jsou to okamžiky jednoty, posily – sjednocení se Mnou, zdrojem veškerého života a Lásky; jsou to chvíle síly – Já jsem základ a zdroj veškeré síly. Je to chvíle spásy pro jejich a všechny duše. Je to okamžik očištění, očištění všeho, všech věcí kolem nich a v nich.

Je to chvíle jejich posvěcení a posvěcení všech kolem. V těchto chvílích vylévám své zvláštní, nejhojnější požehnání a milosti na ně a na všechny kolem nich. V tuto chvíli mají všichni Mí kněží vyslovit požehnání Mých Srdcí Lásky a žehnat všem duším, celému Mému stvoření. V této chvíli, pokud není přítomen žádný kněz, mají všichni mí lidé svolávat Mé věčné požehnání na sebe a na všechny kolem sebe. Mají se sebe navzájem dotknout alespoň svými dušemi, srdci, láskou a pohledem; rukama a srdci. Mají otevřít srdce a dlaně. Mají se svýma rukama a svým duchem dotknout celého stvoření. Mají být pro celé stvoření požehnáním. Všichni Mí členové Mých Srdcí Lásky jsou požehnáním pro celé Mé stvoření. Jsem s nimi. Já jsem jejich požehnání a skrze ně žehnám celému stvoření. Jsou požehnáním pro celé Mé stvoření. Jsou Mým požehnáním pro všechny – pro všechny, ať jsou kdekoliv a v každé době. Jděte a šiřte Mé požehnání na všechny. Jděte a přineste Mé požehnání všem. Jsem s vámi. Nebojte se. Jsem s vámi nyní a navěky.

Amen. Amen. Amen.