POVOLÁNÍ TVÉ A TVÝCH DĚTÍ

Má Lásko, prosím naslouchej mi, chci s tebou mluvit o povolání tvém a o povolání tvých dětí v Srdcích Lásky. Tvé povolání pochází přímo ode Mě. To Já jsem tě poslal. To Já jsem ti dal toto Poslání. Toto Poslání není od nikoho jiného, ani není někým druhým zprostředkované – dal jsem ti je přímo Já a jsi přímo odpovědný Mně. Nedal jsem ti toto poslání skrze někoho jiného, nebo skrze nějakou skupinu lidí, dokonce ani prostřednictvím andělů, či svatých. Povolal jsem tě přímo a dal jsem ti toto Poslání Lásky v Srdcích Lásky.

Má Lásko, prosím, vezmi to velmi, velmi vážně. Nikdo na celém světě nemůže pochopit velikost tohoto poslání, kromě Mě, Boha, který ti je dal. Proto jsem tě neposlal za někým, kdo by tě vedl. Nikdo by tě nemohl vést tak, jak chci já. Proto tě formuji a vedu Já sám, Můj Svatý Duch a Můj Syn Ježíš Kristus. Poslal jsem ti anděly, světce a svaté lidi, aby ti ve tvém Poslání pomáhali. Celá Má Církev tě podporuje, spolupracuje s tebou a modlí se za tebe a s tebou.

Jsi členem Mé Církve, jako každý jiný člen. Proto musíš poslouchat Papeže, milovat ho, mít ho v úctě a být mu podřízen. Proto musíš poslouchat mé Biskupy, svého biskupa, být mu podřízen a mít jej v úctě. Proto musíš poslouchat Mé Kněze, svého kněze, mít jej v úctě a spolupracovat s ním v poslušnosti Mé Nejsvětější Vůli. Proto musíš poslouchat Mé Sestry a Bratry, podřídit se jejich potřebám, spolupracovat s nimi, mít k nim úctu a pomáhat jim. Pro toto dílo potřebuješ pomoc celé Církve i každého jednotlivce, protože každý musí otevřít své vlastní srdce proudu Mé Lásky, záření Mé Lásky, světlu a vodopádu Mé Lásky. Má Lásko, toto dílo je apoštolátem univerzálního přátelství a Lásky. Udělej všechno, co ti říkám a všechno bude v pořádku.

Takže: povolání všech Mých Dětí v Srdcích Lásky, zvláště Kněží, Bratří, Sester a Laických Apoštolů jsou vázána na tvé povolání. Jsou součástí tvého povolání. Takto bys to měl chápat ty, tak by to měli chápat i oni. Bez tebe nemají své povolání v Srdcích Lásky. A tvé povolání bez jejich není naplněno. Jednotu, jakou jsem vytvořil s tebou a s nimi nikdo a nic nemůže zničit. Neboj se a neznepokojuj, nikdy nemůžou být činní bez tebe. Neboť bez tebe nejsou nic.

Má Lásko, dobře poslouchej. Chraň jejich povolání stejně, jako chráníš své vlastní. Miluj jejich povolání stejně, jako miluješ to své. Pečuj o jejich povolání stejně, jako pečuješ o své vlastní. Všichni jsou tví. Všichni jsou tvé povolání. Jsou nedílnou součástí tvého povolání Lásky. MILUJ JE STEJNĚ, JAKO miluješ Mě a sebe. Má Lásko, tato Láska je opravdová, čistá, svatá a ryzí. Nemůžeš zůstat čistý, pokud oni nebudou čistí. Tvoje čistota udržuje jejich čistotu a jejich čistota je projevem, uchováním a prodloužením/rozšířením tvé čistoty.

Prosím, Má Lásko, od samého začátku Církve neexistoval takový způsob sjednocení, jaký je mezi tebou a jimi a mezi tebou a Mnou. Tvé postavení je zcela odlišné. Mnozí to nepochopí, ale později to učiním jasné jako denní světlo všem, kterým to bude dáno pochopit. Nemůže být ani řeči o tom, že bys je k sobě přitahoval ty sám. To Já jsem takto stvořil jejich povolání, povolání tvé a všech ve Mně: aby byli sjednoceni s tebou ve věčném a nekonečném svazku a sjednocení v Lásce, která zasahuje a proniká nejhlubší nitro jejich bytostí, bytí a věčné spásy. Jsem Láska, Jsem Bůh Lásky. Ty jsi Mnou a Mou Láskou. Oni jsou tebou a tvou Láskou. Oni jsou ty. Oni jsou tebou. Oni jsou ty. Takto jsem to učinil od věčnosti. Všichni kněží, bratři a sestry a laičtí apoštolové Mých Srdcí Lásky jsou tebou. Ty jsi jimi. Oni jsou ty a ty jsi oni. Oni jsou tebou a ty jsi jimi. Oni jsou ty a ty jsi oni. Říkej jim to milionkrát, aby věděli, kdo jsou oni a kdo jsi ty. Vně tebe nemají vlastní totožnost. Jsi s nimi totožný nyní a navěky věků. Tento svazek sjednocení je Mým věčným svazkem Lásky. Tento svazek nikdy neskončí a nezávisí na ničem, jedině na Mé Nejsvětější a věčné Vůli. Můj synu, takhle to je. Je to tak. A tak to zůstane navždycky, jednou provždy. Amen.

“Ó, můj Bože, to je nepopsatelná Láska. To je nekonečná a věčná Láska. Miluji tě, můj Bože, má Lásko, mé Všechno. Pomoz mi tyto drahocenné duše a povolání, které jsi mi dal, duše a povolání od věků a nekonečně sjednocené se mnou v Tobě, ve tvé Církvi, ve tvých Srdcích Lásky, v Nejsvětější Trojici Lásky milovat, opatrovat, chránit a všechno pro ně obětovat.“

Má Lásko, modlitba, kterou jsi vyslovil, když jsi prosil o pomocníky je modlitbou, kterou jsem do tebe vložil. Je to modlitba, kterou jsem se Já modlil v tobě. Dal jsem ti pomocníky podle Mého Srdce, kteří Mě budou velmi milovat a budou s tebou spolupracovat, dokonale sjednocení v Lásce, v Srdcích Lásky, v Lásce Nejsvětější Trojice, v srdci Mé Katolické Církve. Pečuj o ně s veškerou Láskou, kterou jsi a kterou máš. Já o vás o všechny pečuji veškerou Láskou, kterou jsem a kterou mám. Jsem, který jsem, jsem Bůh Lásky. A ty jsi Má Láska.