O ČISTOTĚ A SVATOSTI

6. 7. 2006

A nyní, Má Lásko, dnes, o svátku sv. Marie Goretti k tobě chci hovořit o čistotě a svatosti duše, ducha a těla. Již jsem ti objasnil, že bez svatosti a čistoty není možné království Srdcí Lásky, není možná Vláda Lásky, nemůže nastat Boží království, nemůže být duchovní, nebeské, pravdivé a správné náboženství, není spásy. Víš, kolik duší jde do zkázy a zatracení v omylu kvůli nečistotě? Můj synu, tvůj největší nepřítel, proti kterému máš bojovat, je nečistota a nedostatek svatosti. Bojuj proti tomu všemu nejprve v sobě a v tom, co tě obklopuje a pak ve svých bratřích a sestrách a kolem nich.

Nastol správné ovzduší a prostředí čistoty a svatosti mezi vámi, mezi tvými bratřími a sestrami a uvidíš, jak rozkvete království Lásky, Lásky pravé, čisté a svaté Lásky. Netoleruj, neignoruj, neber na lehkou váhu sebemenší náznak nečistoty či nedostatku svatosti. Toto musí být zdůrazněno. Toto je to, co dnes ničí práci a neguje snahy tolika kněží a řeholníků. Nechci, aby do tebe, nebo do této mise Mých Srdcí Lásky, do vás, nebo do vaší blízkosti, nebo do mých bratří a sester a do jejich blízkosti proniklo cokoliv nečistého a nesvatého.

Zamýšlím je ochránit ohněm své Božské Lásky stejně, jako jsem ochránil svou Matku, ale musejí být připraveni naslouchat Mi a úplně ve všem Mě poslechnout, zcela Mi podřídit svou vlastní vůli, zcela mi odevzdat své tělo, všechny orgány a smysly, všechen svůj čas a všechno, zasvětit se Mi zcela a úplně a dělat, co jim říkám, všechno, co jim říkám a vyhýbat se všemu, co zakazuji. Ať dodržují Má přikázání a pravidla.

Nyní jsi slyšel, co říkala sv. Terezie o tom, čeho se máš vyvarovat. Pečlivě to dodržuj, zcela dokonale a pečlivě a uč všechny své děti, ať žijí, dělají totéž. Tato fyzická péče hodně pomůže a okolnosti myšlení, takže vášně těla jsou ovládány tělesnou kázní a ovládáním. Nikoho se nedotýkejte nad lokty, nad koleny a na krku/šíji. Když to budete dělat, zjistíte, že jste se vyhnuli 90ti procentům potíží a pokušení. Miluji vás a stále vás budu milovat a budu se o vás starat, ochraňovat vás a žehnat vám.

Těla tvých sester a bratří a všech členů jsou chrámy Ducha Svatého, chrámy Nejsvětější Trojice a chrámy Lásky. Jsou svátostmi Lásky. Jejich těla jsou znameními, viditelnými znameními čisté a svaté Lásky. Oni sami jsou viditelnými znameními království čisté a Svaté Lásky. Ať si jsou vědomi své jedinečné a veliké důstojnosti.

Jejich těla jim byla dána proto, aby žili čistou a svatou Lásku, pro vládu Boží Lásky, pro čistou a svatou Lásku Boha, pro bohoslužbu, aby konali nejsvětější Vůli Boha. Těla a duše jsou tak sjednocena, že cokoliv se dotkne těla, dotkne se i duše a naopak, cokoli se dotkne ducha, dotkne se i těla. A nic odporného, nic nečistého, nic nesvatého nikdy do Mého Království nevstoupí.

Mé království je královstvím čistoty a svatosti. Jedním z největších a nejjasnějších znamení jejich zasvěcení a sounáležitosti se Mnou je způsob, jakým používají svá těla. Když jsem požádal svou Matku, aby Mi dala sebe samu, aby Mi dala své tělo, abych se do ní mohl vtělit, souhlasila. Vzal jsem si z ní tělo. Nemohl jsem si vzít tělo z porušeného těla a zkaženého/nečistého ducha. Řekni všem Mým sestrám, že musejí zůstat naprosto čisté a svaté, uchovat se jen pro Mě a já se v ně vtělím. Oni jsou Má matka. Oni jsou Mé chrámy. Toužím po naprosté čistotě a svatosti jejich Lásky nyní a navždy. Jdi na přednášku a uslyšíš, co ti skrze toho kněze řeknu.

HLAS MALÉ SVĚTICE MARIE GORETTI