VÝZVA K ZASVĚCENÍ DVĚMA SRDCÍM LÁSKY JEŽÍŠE A MARIE

Od konce roku 2008 otec Montfort opakovaně zdůrazňuje naléhavost všeobecného Zasvěcení Dvěma Srdcím Lásky Ježíše a Marie. Skrze něj Bůh volá nás, všechna srdce, všechny lidi, všechny rodiny, všechna společenství, všechny země a světadíly, celý svět a všechno stvoření, abychom jemu, Bohu, vše zasvětili. Všechno a všichni patří Bohu, Bůh vše učinil z lásky a každého z lásky vykoupil. Každý mu patří a On si přeje, aby se k Němu každý vrátil. Ti, kteří přijít nemohou, k Němu mohou být přineseni stejně jako chromý muž v evangeliu. Nemohl chodit, ale lidé ho k Ježíši přinesli. Protože nemohli přijít do místnosti, kde byl Ježíš, udělali otvor ve střeše, aby chromého přinesli k Ježíši. Takto lze k Ježíši přinést každého, dokonce i toho, kdo Jej ještě odmítá. To neznamená, že lidé jsou k něčemu nuceni proti své vůli; znamená to, že je svěřujeme Bohu, který je Láska sama. Modleme se za všechny lidi, dokonce za ty, kdo jsou proti nám, dokonce i za ty, kdo se staví proti tomuto zasvěcení. Toto zasvěcení znamená, že všechna srdce budou přinesena k Bohu, který je Bohem Lásky. Můžeme získat zpět pro Boha všechny lidi, všechny, které milujeme Boží láskou, láskou Ježíše a Marie.Všichni lidé dobré vůle by se k nám měli připojit v této globální kampani, v této misi lásky, misi sjednocení, jak je psáno v Písmě svatém: všechno v nebi a na zemi bude sjednoceno v Kristu.
Existuje několik stupňů tohoto zasvěcení. První – to jsou lidé, které Bůh sám od věčnosti vybral jako svůj vyvolený lid, jako Maria, Jan Křtitel nebo Jeremiáš, kterým je řečeno: dříve než jsem tě stvořil, znal jsem tě, znám tě a vyvolil jsem tě.
Pak jsou lidé, kteří se Bohu zcela zasvětili ve svobodě a lásce.
A ve třetím stupni můžeme zasvětit všechny lidi, kteří jsou nám svěřeni: své rodiče, děti a příbuzné. Ale nejen je, můžeme zasvětit také sociální skupiny a spolky, do kterých patříme, lidi, s nimiž jsme nějak spojeni, podřízené a představené, kolegy, sousedy, učitele, politické a společenské představitele, kněze a církevní představené. Všichni tito lidé by měli být skrze toto zasvěcení přineseni k Bohu.
Dále bychom měli Bohu přinést všechna srdce, každého člověka, každou skupinu lidí, kterou Mu chceme zasvětit. Zde neexistují hranice. Nikdo z těch, které máme v srdci, není z Boží lásky vyloučen. Bůh nás povzbuzuje, abychom s důvěrou – jako malomocný v evangeliu – říkali: „Mistře, chceš-li, můžeš mě uzdravit.“ Tak my můžeme říkat Bohu: „Mistře, chceš-li, můžeš spasit všechny duše.“ Když svěřujeme Bohu ty, kteří jej odmítají, můžeme Bohu říci: „Pane, tito lidé k tobě nechtějí přijít, ale prosím, Ty jim můžeš pomoci, Ty je můžeš spasit.“ Mysleme na pravomoc, kterou Bůh dal Petrovi a Církvi, když řekl: „Cokoliv svážete na zemi, bude svázáno v nebi a cokoliv rozvážete na zemi, bude rozvázáno i na nebi.“ Využijme tohoto pověření daného nám Bohem a zasvěťme všechny duše Dvěma Srdcím Lásky, Eucharistické Lásce a Lásce Nejsvětější Trojice.
Zveme vás, abyste se k nám připojili v této velké akci na záchranu všech duší. Naléhavě Boha proste! Modlete se modlitbu Dvou Srdcí Lásky jako akt zasvěcení těch, které chcete vidět spaseny. Vyslovte před Bohem jejich jména. Můžete také jména těch, které chcete zasvětit Bohu napsat a poslat na naši adresu v Essenu, do Německa, odkud je přineseme do Nigérie a položíme před oltář v našem Centru (na Svaté Hoře). Tak se na ně bude pamatovat při každé mši svaté, která se tam bude sloužit.
Radujme se společně v naprosté jistotě, že Bůh je věrný. Naplní své sliby a sjednotí vše na nebi a na zemi v Ježíši Kristu.

Zástupné zasvěcení Dvěma Srdcím Lásky

Další – zvukové nahrávky kázání s ilustračními fotkami naleznete na YouTube kanálu zde