Stránky jsou (stále ještě) ve výstavbě, původní off-line verzi naleznete zde https://www.2srdcelasky.cz/old
Modlitba Dvou Srdcí Lásky
Ježíši! Maria! Miluji Vás. Smilujte se nad námi.
Zachraňte všechny duše! Amen. (10x)
Ó Srdce lásky!
Ó Srdce navždy spojená v lásce!
Dejte mi schopnost stále Vás milovat a pomáhejte mi, abych mohl naučit druhé Vás milovat.
Ó Ježíši, vezmi mé ubohé, zraněné srdce k sobě a nevracej mi je, dokud se nestane planoucím ohněm Tvé lásky.  Celá modlitba

Aktuality

Setkání u Panny Marie Královny hor

8. - 10. listopadu 2019 Bozkov u Semil Přihlášky do 20. října. Přihláška s podrobnými informacemi ke stažení zde ...
Zobrazit celou aktualitu

Setkání 20. – 22. 9. 19 v Českém ráji

     Setkání bylo nádherné. Díky všem organizátorům, kteří nás přijali do vyhřátých pokojů a ubytovali. Díky za nádherné společenství ...
Zobrazit celou aktualitu

Škola Boží Lásky (24.7. – 28.7.2019, Štěkeň)

Pokoj a Lásku milí přátelé. Díky Bohu za nádherné exercicie ve Štěkni, díky Otci Montfortovi, sestře Anežce, celému týmu, ale ...
Zobrazit celou aktualitu

Pozdrav a požehnání z pouti do Říma

"Zvu všechny, kdo Mě uctívají v Mé Lásce. Zvu všechny, kdo Mě ctí v Mých Srdcích Lásky. Zvu všechny, kdo ...
Zobrazit celou aktualitu

Ježíši! Maria! Miluji Vás. Smilujte se nad námi. Zachraňte všechny duše! Amen. Celá modlitba…

ROZHOVOR S P. MONTFORTEM OKAA SHL

na Svaté hoře „UGWU-NSO“ v Orlu v Nigérii při 1. mezinárodní pouti v prosinci 2007

Br. Pascal:

Otče Montforte, jste zakladatelem katolického společenství Dvou Srdcí Lásky. Můžete nám říci, co je hlavním účelem a cílem tohoto společenství a vaší práce?

P. Montfort:

Toto dílo pochází od Boha. Bůh sám je základem všeho, co děláme, my jsme pouze jeho služebníky, jeho nástroji, které používá k tomu, aby šířil svou lásku, a já jsem šťastný, že jsem Božím nástrojem. Zcela se mu odevzdávám, aby mě v této práci pro spásu duší používal tak, jak si sám přeje. Hlavním cílem tohoto díla Srdcí Lásky je láska k Bohu. Milovat Boha celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší a přivádět lidi k Boží lásce.

Přivádět lidi k Boží lásce znamená přivádět je ke spáse během toho, když se stále modlíme za spásu všech duší. Ježíš sám (když byl) zde s námi, vtělený Bůh, mnoho trpěl, když sem přišel jako člověk. A tím, že nám zanechal sám sebe v Nejsvětější svátosti, Jeho utrpení pokračuje v mnoha kostelích, kde je opuštěn. Lidé nemají zájem Ho navštívit, jít tam za Ním osamělým, opuštěným. Naší prací je utěšovat Ho. Jeho Srdce stále krvácí, protože tak mnoho lidí Ho nemiluje, nepřichází za Ním.

Když se mi Ježíš zjevil, ukázal mi sám sebe na Kříži, jak krvácí po celém těle. Snažil jsem se zastavit to krvácení svýma rukama, ale nešlo to, snažil jsem všechnu krev vypít, nešlo to. Pán mi řekl: „Můj synu, ty sám mě nemůžeš utěšit.“ Takže vidíme, že sami Ho utěšit nemůžeme.

A tak potřebujeme mnoho lidí, kteří se k nám připojí v tomto úsilí utěšovat Ježíše, v úsilí přinášet náhradu za tak mnohé hříchy světa. Každý hřích spáchaný kdekoli na světě zraňuje Ježíšovo Srdce a každé zranění je třeba odčinit, utěšit. Proto jsme obětní duše, které se dávají Ježíšovi k útěše.

Na světě je navíc tolik zraněných lidí. Nejhorším zraněním je oddělení od Boha. Tito lidé, kteří už neznají Boha, si způsobili hrozná zranění a potřebují uzdravení. Uzdravení spočívá v tom, přivést je zpátky k Bohu, sjednotit je s Dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci.

Takže činnost našeho společenství směřuje především k Bohu: utěšovat Ježíše, těšit Boha, klanět se Mu, uctívat Ho, vzdávat Mu úctu, která Mu náleží. A ve vztahu k lidem se snažíme přivádět je k Bohu, utěšovat také je tím, že je vysvobozujeme z bolestí a zranění, které pocházejí z oddělení od Boha, ze zranění způsobených hříchem a učíme je milovat Boha, vyhýbat se hříchu, zvláště hříchům proti svému tělu, proti svému duchu, hříchům proti šestému přikázání. Proto je naší prací především modlitba.

Modlitba a také skutky lásky. Staráme se o nemocné, o chudé, o opuštěné a o děti. Dobré skutky, skutky lásky. Děkujeme Bohu, že nám dává toto poslání. Toto poslání je pro celý svět.

Chceme oslovit každou duši na tomto světě a každému jasně říci: Bůh tě miluje a Bůh potřebuje tvou lásku. Jsi Bohem stvořen z lásky a tento Bůh, který tě stvořil z lásky, potřebuje tvou lásku. Pojď k Bohu! Pojď ke své Lásce! Zveme všechny, aby se přidali, aby uctívali a milovali Boha a aby se zapojili do této práce Srdcí Lásky a přiváděli všechny k Boží lásce.

Děkuji vám.