Projekt SVATÁ HORA

SVATÁ HORA

Univerzální centrum Dvou Srdcí Lásky

Svatá Hora v Orlu v Nigérii je Univerzálním centrem Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie. Říká se jí také Poustevna otce Lásky, protože Ježíš dal otci Montfortovi jméno otec Láska. Je to nejposvátnější místo úcty ke Dvěma Srdcím Lásky. Je to ta nejvyšší ze všech hor – nejvyšší ve svatosti, nejvyšší v čistotě, nejvyšší v Lásce a ve službě a v oddanosti, nejvyšší ve chvále a díkůvzdání na celém světě.

Svatá Hora je místem vlády Boží Lásky, místem spásy všech duší, jak říká Izaiášovo proroctví: „Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem, jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné. Na této hoře odstraní závoj, který zahaluje všechny národy, přikrývku, která přikrývá všechny pronárody. Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře, sejme potupu svého lidu z celé země; tak promluvil Hospodin. V onen den se bude říkat: ,Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil.‘ “ (Iz 25,6-9)

Zabezpečení a vystavění Svaté Hory je naší prioritou, hned druhou po prioritě šířit modlitbu Dvou Srdcí Lásky po celém světě.

Ježíš řekl otci Montfortovi (3. listopadu 2003): „Toto je Centrum Světa Lásky, Centrum Světa Srdcí. Tak jako Mé Srdce je Středem všeho viditelného i neviditelného, tak je Mé Univerzální centrum Mých Srdcí Lásky Univerzálním Středem Lásky pro celý svět a Středem všech srdcí na celém světě. Zde jsou všechna srdce doma, zde je domov veškeré Lásky, zde je Láska doma. Zde je Domov všech Srdcí a Domov Lásky – Domov veškeré Lásky – lidské a Božské.

Zde je Univerzální centrum veškeré Lásky – Božské i lidské, pozemské i nebeské. Toto je Má Univerzální Svatyně, Svatyně svatých, nejsvětější místo uctívání Mé Lásky ve Dvou Srdcích Lásky. Toto je domov Mé Lásky, sídlo, trůn Mé Lásky, trůn Milosrdenství, Můj Dům Lásky, Dům Mé Lásky, Brána Nebe a Dům Boží.

Toto místo jsem si vyvolil, abych zde přebýval mezi lidmi navěky věků. Nikdo a nic nemůže oddělit Mou Lásku od tohoto místa a nikdo a nic nemůže toto místo oddělit od Mé Lásky. Má Láska je věčná a nekonečná. Zde zamýšlím zjevit svou věčnou a nekonečnou Lásku celému světu. Ať přijde celý svět za Mnou na Mé Svaté Místo zakusit Mou Lásku. Ať všichni přijdou ke Mně v Mé Lásce. Všechny miluji svou nekonečnou a věčnou Láskou. Chci, aby všichni přišli do Mé Lásky. Přijďte všichni do Mých Srdcí Lásky!

Všechny národy, všechny rasy, lidé všech barev, všech vyznání, jazyků a generací přijdou na tuto Mou Svatou Horu a setkají se zde se Mnou v Mé věčné a nekonečné Lásce. Lidé ze všech vrstev, všichni! Všichni! Všichni! Ať všichni přijdou za Mnou v Mé Lásce. Miluji všechny svou věčnou a nekonečnou Láskou. Mé dítě, všichni by se měli shromáždit kolem Vítězných Dvou Srdcí Lásky. Místem tohoto shromáždění je Má Církev, Má Katolická Církev. Má Svatá Hora, Mé Univerzální Centrum Srdcí Lásky je Místem tohoto shromáždění kolem Vítězných Dvou Srdcí Lásky. Jsem Vítězná Láska.

Ať za Mnou všichni přijdou!

Ať všichni přijdou ke Mně v Mé Lásce!

Ať všichni přijdou ke Mně v Mých Dvou Srdcích Lásky!

Ať všichni přijdou za Mnou do Mého Univerzálního Centra Dvou Srdcí Lásky!

Jsem Vítězná Láska! Má Láska bude vládnout na zemi tak, jako vládne v nebi. Má Láska bude vládnout v každém srdci tak, jako vládne v Mých Srdcích Lásky! Má Láska bude vládnout v každém domově, každém domově Lásky, jako vládne v Univerzálním Centru, v univerzálním Domově Lásky. Zde je rovněž domov univerzální Lásky. Na Mé Svaté Hoře, v Mém Univerzálním Centru Mých Srdcí Lásky by nemělo být žádné rozdělení, žádná diskriminace, žádný rasismus, ani stopa nenávisti, zla, žádný hřích. Ó! Má Láska bude vládnout na zemi tak, jako vládne v Nebi. Ať Má Láska vládne, Má Láska vládne, Má Láska bude vládnout navždy. Má Láska vládne nyní i navěky. Amen! Amen! Amen!

Všechna srdce na celém světě patří Mně. Volám všechny své děti na celém světě, aby za Mnou přišly. Přijďte do Mé Lásky a budete zachráněni. Přijďte a pijte ze zdroje živé vody. Přijďte a pijte z pramene Života. Přijďte a pijte z pramene Lásky. Já jsem pramen Života a Lásky. Já jsem Život a Láska. Jsem, Který Jsem, Bůh Lásky. Ať všichni přijdou ke Mně v Mé Lásce. Ať všichni přijdou za Mnou do Mých Srdcí Lásky, ať všichni přijdou za Mnou na Mé Svaté Místo Lásky.

Ať všichni přijdou za Mnou do Mého Univerzálního Centra Lásky, ať všichni přijdou za Mnou na Mou Svatou Horu. Zde vyliji svou Lásku na celý svět bez ohledu na překážky. Zde spasím všechny duše bez ohledu na překážky. Zde přitáhnu do své Lásky všechny bez ohledu na překážky. Zde bude vládnout Má Láska.“

 

SVATÁ HORA – Trůn Boží

Svatá Hora je trůnem Lásky a Milosrdenství, Bránou Nebe a Domem Božím. Zde se Bůh rozhodl přebývat mezi lidmi.

Třináctého července 2011 ve Fatimě náš Pán a Panna Maria promluvili k otci Lásce: „Vítám tě, můj milovaný, v mé svatyni ve Fatimě. A prosím tě, abys pro mě na mé Svaté Hoře, v mém Univerzálním centru, postavil náležitou svatyni, univerzální svatyni, abys tam pro mě postavil tu nejlepší svatyni.“

Čtyři hlavní místa, která budujeme, aby nám pomohla žít náš modlitební život jsou: Kruhový oltář, kaple Neposkvrněného početí, Svaté schody a cesta na růžencové procesí.

 

        1.KRUHOVÝ OLTÁŘ

Kruhový oltář je nejposvátnějším místem na Svaté Hoře. Zde je Boží Trůn, kde je Ježíš neustále vystaven v Nejsvětější Svátosti. Zde můžete slyšet jen ptáky, anděly a svaté. Zde má otec Láska svou poustevnu, je to jeho Stan setkávání s Bohem, kde přijímá poselství od Boha. Nemá sem přístup nikdo kromě kněží, ministrantů a Obětí Lásky. Všichni, kdo sem přicházejí, musí mít na sobě bílé oblečení, dokonce i ti, kdo tam pracují. Kruhový oltář je vystavěn na nejvyšším místě Svaté Hory, aby bylo možné Ježíše v Nejsvětější Svátosti vidět z každého kouta Svaté Hory a klanět se Mu.

V sobotu 27. června 2020 večer byla Nejsvětější Svátost vystavena na nejvyšším místě Kruhového oltáře k nepřetržitému uctívání. Ježíš řekl: „Děkuji ti, že jsi mi postavil Trůn. Takový Trůn jaký mi stavíš tady na zemi, takový trůn postavím já pro tebe v nebi.“ A stejně tak i pro všechny, kdo nám pomáhají jej stavět. Otec Láska zvolal: „Abych dal Bohu to nejlepší, nebudu šetřit na ničem… Co můžeme pro Boha udělat? Nic. Já proto vynaložím i to poslední, co máme, abych dal Bohu Trůn, a vy můžete říct, že jsme udělali to nejlepší, co jsme mohli. Ale to naše nejlepší není ničím: zlato, mramor, ale přesto to není nic ve srovnání s Boží slávou. Udělejte pro Boha to nejlepší a Bůh udělá to nejlepší pro vás.“

Prosíme, pomozte nám vystavět Boží Trůn tady na Svaté Hoře, a Bůh pro vás postaví trůn v nebi.

PROJEKT:

Obkládáme Kruhový oltář bílými kachlíky a pokračujeme tak ve stavbě Božího Trůnu, budujeme cestu vedoucí ke Kruhovému oltáři od Andělského pole, po které je možné jít jen po kolenou.

obkládání Kruhového oltáře

 

stavba Božího Trůnu

 

stavba Božího Trůnu

 

 cesta od Kruhového oltáře k Andělskému poli

 

2. KAPLE NEPOSKVRNĚNÉHO POČETÍ

Kaple je zasvěcena Neposkvrněnému početí Panny Marie, tuto slavnost slavíme 8. prosince. Je to kaple sloužící pro Mše svaté a adoraci. Mše svatá je zde slavena každé tři hodiny pro ty, kdo se sem přicházejí modlit. V této kapli na pravé straně od svatostánku je pohřbena naše matka generální představená Eva Chukwuemeka Maria Steidl, která žila svatým životem.

PROJEKT: Dokončit obložení kaple červenými a bílými kachlíky, opravit střechu, prodloužit kapli k dolní bráně, aby se do ní vešlo více lidí, kteří se sem přicházejí modlit.

Adorace po Mši svaté v kapli Neposkvrněného početí

 

Požehnání rodinám, které přinášejí své dary Bohu, v kapli Neposkvrněného početí

 

Matka Chukwuemeka je pohřbena v kapli Neposkvrněného početí na pravé straně od oltáře. Dívky „květinky“ házejí Ježíšovi květy.

 

      3. SVATÉ SCHODY

Svaté schody mají sto schodů, které vedou k nejvyššímu Kruhovému oltáři, kde je nepřetržitě vystavena Nejsvětější Svátost. Smí se po nich vystupovat pouze po kolenou. Před tím, než vystupujeme na Svaté schody, myjeme si navzájem nohy na znamení lásky, služby a odpuštění. Potom vystupujeme na Svaté schody s čistýma nohama a s čistým srdcem, aby naše modlitby byly Bohu příjemné.

Na každém schodu se modlíme: „Ježíši, Maria, miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše. Amen.“ (Zpíváme to v jazyce igbo: „Jesus! Mary! A huru m gi an-anya, Biko ndo! Zoputa mkpuru Obi n’ile. Amen.“) Když vyslovujeme jméno Ježíš, skláníme hlavu a líbáme schod před sebou. Po desíti schodech se v prostraci modlíme druhou část modlitby: „Ó Srdce Lásky…“

Komunita žijící na Svaté Hoře vystupuje na Svaté schody během Vigilie, Svaté hodiny a před polední modlitbou. I v jiných časech vystupuje na Svaté schody mnoho poutníků a dětí z našich škol a modlí se modlitbu Dvou Srdcí Lásky.

Jákob měl sen, ve kterém viděl žebřík spočívající na zemi, jehož vrchol dosahoval k nebesům, a po něm vystupovali a sestupovali Boží andělé (Gen 28,12). A stejně to je i se Svatými schody na Svaté Hoře. Zde jsou skrze naše modlitby duše přepravovány do nebe. Duše zde na nás čekají, až budeme stoupat po kolenou a modlit se za jejich spásu. Na každém schodu je nejméně jedna duše spasena. Modlitba Dvou Srdcí Lásky na každém schodu je jako výbuch bomby, která zachraňuje duše na zemi, osvobozuje duše z očistce, přináší velkou radost v nebi a způsobuje zemětřesení v pekle.

PROJEKT: Z božského vnuknutí začal otec Láska Svaté schody zvětšovat, aby zde bylo sedmkrát sto schodů – každá část bude zasvěcena jedné Kristově ráně (Srdce, pravá ruka, levá ruka, pravá noha, levá noha, hlava, rameno). Chceme také Svaté schody zastřešit, aby byly chráněny před deštěm a sluncem.

Panorama Svatých schodů a okolí, kde nově bude dalších šest částí po stu schodech

 

Zvětšování Svatých schodů

 

Adorace na Svatých schodech

 

       4. CESTA PRO VÍTĚZNÉ EUCHARISTICKÉ RŮŽENCOVÉ PROCESÍ

V půl dvanácté v noci začíná na Svaté Hoře Vigilie eucharistickým růžencovým procesím od brány nahoru ke svatyni. Všichni přicházejí s květinami, svíčkou a kadidlem, takže temná noc je krásně osvětlená světlem svíček. Mezi každým desátkem, při modlitbě „Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému“, se klaníme v prostraci a přijímáme eucharistické požehnání.

Také každý večer v šest hodin po modlitbě Anděl Páně máme eucharistické procesí, během kterého se modlíme Růženec blahoslavené Panny Marie a začínáme tajemstvími Lásky. Nazývá se to Vítězné eucharistické růžencové procesí. Toto procesí jde kolem Svaté Hory: chválíme Pána nohama i rukama, celým svým tělem, od hlavy až po patu.

Ježíš požádal otce Montforta: „Dávej mi každý den můj vezdejší chléb!“, což znamení adoraci, uctívání. Panna Maria otce také požádala: „Dávej mi každý den můj vezdejší chléb!“, což znamená růžencové procesí. Eucharistické růžencové procesí je propojením těchto dvou požadavků a znázorňuje spojení Dvou Srdcí.

Eucharistická růžencová procesí jsme na Svaté Hoře zahájili 17. prosince 2013. Ten den otec Montfort kázal o tom, co mu řekl ďábel: „Když dodržuješ všechny modlitební časy, jsem zničen… Dokud dodržuješ všechny modlitby, jsem naprosto bezmocný.“ To je důvod, proč je toto procesí nazýváno vítězné, protože přinese vítězství Dvou Srdcí Lásky a porazí ďábla.

PROJEKT: vybetonování a zastřešení cesty na procesí

Vítězné eucharistické růžencové procesí

 

Procesí před Vigilií

 

Nesení sochy Panny Marie v procesí

 

      5. CENTRÁLNÍ OLTÁŘ

Centrální oltář byl postaven roku 2013 jako místo pro veřejné Mše svaté. V roce 2016 byl zničen bouří. Dvanáctého dubna 2020 jsme tady slavili Velikonoce. Během velikonoční vigilie otec Láska řekl: „Radostné Velikonoce! Přeji celé Církvi: radostné Velikonoce! Přeji celému světu: radostné Velikonoce! Celému stvoření: radostné Velikonoce! Děkuji vám, zejména těm, kteří tu pracovali, aby připravili toto místo na slavení této Mše svaté, budeme tady slavit Mše i nadále a postavíme to tady tak, jak to má být. Ugwu-Nso je Božím Trůnem na zemi…“

Slavili jsme tu také Mši na Velikonoční neděli. Tak jako byl vzkříšen Kristus, tak byl vzkříšen i tento zbořený kostel. Otec Láska řekl: „Máme dnes velikou radost, že Pán vstal z mrtvých a my jsme vstali s ním; to, že teď slavíme Mši svatou tady (u Centrálního oltáře), je znakem toho, že jsme vstali spolu s ním. Nevstal jen On sám. Vstal spolu se mnou a s vámi. A dal nám řešení ke spáse všech duší – sjednoťte se s těmito Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci Lásky Ježíše a Marie. Radostné vzkříšení! Byli jsme vzkříšeni a celý svět byl také vzkříšen. Ďábel byl na hlavu poražen Ježíšem Kristem a těmi, kdo jsou s Ním spojeni. Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno.“

Přípravy před oslavou Velikonoc roku 2020

 

Opravy kostela

 

Velikonoční vigilie u Centrálního oltáře

 

Oslava Velikonoční neděle u Centrálního oltáře

 

SVATÁ HORA – Město dětí

Svatá Hora je domovem pro všechny děti. Ježíš řekl otci Montfortovi, že na Svaté Hoře by mělo být zdarma vzdělání, zdravotní péče, strava a ošacení pro všechny děti až do jejich dvanácti let. A my to tak děláme. V Nigérii se za vzdělávání platí. My poskytujeme vzdělávání zdarma v naší Základní škole Dvou Srdcí Lásky v Orlu v Juniorátě. Každou neděli vaříme pro děti rýži. V našem sirotčinci se staráme o sirotky.

Prosíme, pomozte nám starat se o všechny děti, které chodí na Svatou Horu, a o děti na celém světě.

PROJEKT: Strava pro děti, které chodí na Svatou Horu. Oplocení naší základní školy. Oplocení budovy sirotčince. Oprava naší kliniky a její vybavení.

Eucharistické požehnání na konci nedělní mše s dívkami „květinkami“ v kapli Neposkvrněného početí

Otec Rudolf ze Slovenska v prosinci 2019 navštívil Svatou Horu a Základní školu Dvou Srdcí Lásky v Orlu

 

Žáci ze Základní školy Dvou Srdcí Lásky v Orlu vystupují na Svaté schody

 

Stavba oplocení budovy sirotčince na Svaté Hoře

 

SVATÁ HORA – Centrum pro celý svět

Svatá Hora je domovem všech srdcí a domovem Lásky. Je to místo spásy a útočiště pro všechny lidi. Na této Svaté Hoře mají své místo všechny národy, všichni lidé, všechny rasy, lidé všech barev, všech vyznání, všech jazyků, všech kultur a každého věku. Není zde žádné rozdělení, žádná diskriminace, žádný rasismus, ani stopa nenávisti, zla a hříchu.

Na této Svaté Hoře chce Bůh zjevit svou Lásku celému světu a zve všechny, aby přišli na Jeho Svaté místo a zakusili Jeho Lásku, napili se ze zdroje života a lásky. Každoroční pouť na Ugwu-Nso trvá od čtvrtku před slavností Krista Krále do neděle následující po slavnosti Neposkvrněného početí. Každý měsíc je na Ugwu-Nso poutní týden, a to od prvního čtvrtku do první neděle daného měsíce. Svátek Dvou Srdcí Lásky se slaví každý sudý rok na Svaté Hoře, každý lichý rok v Římě. Svatá Hora je Boží město, kam přicházejí lidé z celého světa.

PROJEKT: Ubytovna pro poutníky čítající sto pokojů

Návštěva otce Rudolfa ze Slovenska na Svaté Hoře v prosinci 2019

 

V lednu 2017 navštívili Svatou Horu Ján Ondrejka a architekt Peter Abonyi ze Slovenska. Ve svém domovském městě vystavěli kostel Dvoch sŕdc, nazývaný také Archa Locus.

 

Návštěva z Francie, Německa, Irska a Portugalska v roce 2013 u příležitosti kněžského svěcení P. Pascala Rodaryho SHL


soubor v PDF ke stažení, případně vytištění (nejlépe jako „brožuru, 2 strany na 1 list“)


Příspěvek pro Svatou Horu v Nigérii můžete v ČR zaslat na:

Číslo účtu: 0000-2401890998/2010

Majitel účtu: Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie SHL, z. s.

IBAN: CZ3820100000002401890998

BIC: FIOBCZPPXXX

nebo ze zahraničí na eurový účet: 

Číslo účtu: 2601904012
IBAN: CZ8220100000002601904012
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

nebo přímo do Nigérie:

Beneficiary Bank: Access Bank Plc
Swift code: ABNGNGLA
Access Bank Plc,
IBAN-GB74CITI18500811071238
Beneficiary account : Society of the Two Hearts of love
Beneficiary account Number:0018563086
Intermediary bank’s Name: CITIBANK EUROPE PLC,
Beneficiary bank’s Name: Access Bank Plc
England
Branch:Orlu International Market Branch 35
Sort code for Orlu 004105770

Za Váš příspěvek srdečně děkujeme.