Vigilie (když není mše svatá)

Ve 23:30Růžencové procesí se svíčkami, květinami a kadidlem. Rozjímáme o tajemstvích Lásky:

 1. Bůh je Láska.
 2. Bůh stvořil vše z Lásky, zvláště člověka stvořil ke svému obrazu a podobě Lásky.
 3. Všichni lidé zhřešili proti Boží Lásce a ztratili Boží přátelství. Ale Bůh neponechal člověka silám hříchu a smrti. Bůh s lidmi uzavíral smlouvy, aby je přivedl zpět do Božího života a Boží Lásky.
 4. Bůh ustanovil novou a věčnou smlouvu ve vtělení svého Syna v blahoslavené Panně Marii z moci Ducha svatého a rozhodl, že jednota s těmito Dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci Ježíše a Panny Marie je Jeho vlastní a jediné řešení ke spáse všech duší a celého světa.
 5. Boží věčný plán je sjednotit a zachránit všechno v Kristu, všechno na nebi i na zemi v bodě sjednocení a spásy ve Dvou Srdcích Lásky skrze Eucharistické slavení Mše svaté a Eucharistickou adoraci s modlitbou Dvou Srdcí Lásky.*

Po růženci zpíváme Salve Regina (Zdrávas Královno).

O půlnoci

 1. Anděl Páně
 2. Modlitba Dvou Srdcí Lásky – jeden desátek
 3. Modlitba požehnání: „Kéž život, útěcha, sláva a láska Boží v Srdcích Lásky sestoupí na nás a zůstává s námi nyní i navěky. Amen.“
 4. Hymna Dvou Srdcí Lásky – 1. anglicky, 2. v místním jazyce dané země, 3. v jazyce igbo (rodný jazyk otce Montforta) jako v Ranní modlitbě
 5. Aklamace(Tyto aklamace se modlíme na kolenou, abychom uspíšili návrat našeho Pána Ježíše ve slávě, abychom sjednocovali své „ano“ Božímu plánu s dokonalým „Ano“ Matky Marie, abychom přijímali Boží vůli jako Ježíš v Getsemanech a abychom milovali tento modlitební život, který je jediným řešením pro spásu všech duší.Mezi jednotlivými aklamacemi se modlíme:

  V: Gloria Patri et Filio, et spiritui Sancto

  O: sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen, t.j.: sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.)

  V: MŮJ BOŽE, MÁ LÁSKO, MÉ VŠECHNO – O: PŘIJĎ VE SLÁVĚ! (10x)

  V: HLE, JSEM SLUŽEBNICE PÁNĚ – O: AŤ SE MI STANE PODLE TVÉHO SLOVA. (10x)

  V: OTČE – O: BUĎ VŮLE TVÁ! (10x)

  V: MŮJ BOŽE – O: TVÁ VŮLE JE MOU VŮLÍ! (10x)

  V: NÁŠ BOŽE, NAŠE LÁSKO, NAŠE VŠECHNO,

  O: zachraň nás a postarej se o nás, o svou rodinu Dvou Srdcí Lásky, přímo ve svém Trojičním Srdci Lásky, ve svém Eucharistickém Srdci Lásky, na Svaté Hoře, přímo v srdci své Katolické církve, s pomocí svého Svatého Ducha, daruj nám své Božské schválení a dej nám své zaslíbené Papeže Dvou Srdcí Lásky, své zaslíbené Biskupy Dvou Srdcí Lásky, své zaslíbené Kněze Dvou Srdcí Lásky, své zaslíbené řeholníky: Bratry, Sestry Dvou Srdcí Lásky; své zaslíbené Apoštoly Dvou Srdcí Lásky; své zaslíbené Oběti Lásky Dvou Srdcí Lásky; své zaslíbené přidružené členy Dvou Srdcí Lásky, kteří všichni budou dokonale milovat tento modlitební život Srdcí Lásky, žít ho a rozšiřovat ho podle Tvé nejsvětější a nejkrásnější vůle, v duchu a v pravdě, tady i všude, nyní i vždycky až navěky. Pane, zasvěcujeme ti všechna srdce, všechny duše, všechny lidi, celou Církev, celé lidstvo, celé stvoření. Prosíme tě, Pane, abys přivedl všechny a sjednotil všechny se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci Lásky Ježíše a Marie, a tak abys, Pane, zajistil věčnou spásu všech, jak jsi to připravil už od věčnosti. Pane, prosíme tě, abys přivedl celé stvoření, všechny na nebi i na zemi, k tomu, aby přišli a klaněli se před tebou v prostraci, aby se shromáždili kolem Vítězných Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie. Všechno pro tvou větší slávu a čest, pro spásu všech duší, pro triumf Srdcí Lásky a věčnou vládu tvého království lásky. (1x)

  V: NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE LÁSKY,

  O: MILUJEME TENTO MODLITEBNÍ ŽIVOT ZALOŽENÝ NA SJEDNOCENÍ SE DVĚMA SRDCI LÁSKY, PROTOŽE TO JE TVÁ VĚČNÁ A SVRCHOVANÁ VŮLE PRO SPÁSU VŠECH! (1x)

  (Na konci se třikrát pomodlíme: Gloria Patri/Sláva Otci…)

Vigilie pokračuje

 1. Dva růžence blahoslavené Panny Marie zakončené modlitbou Salve Regina (Zdrávas Královno)
 2. Dva růžence modlitby Dvou Srdcí Lásky
 3. Litanie Dvou Srdcí Lásky 
  Ó Srdce Lásky, miluji vás.
  Ó Srdce Lásky, miluji vás.
  Ó Bože, náš nebeský Otče, ty sám jsi Láska, miluji tě, smiluj se nad námi.
  Ó Bože Synu, Spasiteli světa, ty sám jsi Láska, miluji tě, smiluj se nad námi.
  Ó Bože Duchu Svatý, naše útěcho, ty sám jsi Láska, miluji tě, smiluj se nad námi.
  Ó Ježíši, ty jsi Láska, miluji tě.
  Ó Maria, ty žiješ v Lásce Boží, miluji tě.
  Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo, ty jsi Srdce Lásky, miluji tě.
  Ó Neposkvrněné Srdce Mariino, ty jsi Srdce Lásky, miluji tě.
  Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce Mariino, navždy spojená v Lásce, miluji vás.
  Ó svatý Michaeli, vůdce andělů, a všichni svatí andělé, vy žijete v Lásce Boží, miluji vás, orodujte za nás.
  Ó svatý Josefe, ochránce Ježíše a Marie a Církve, ty žiješ v Lásce Boží, miluji tě, oroduj za nás.
  Ó svatý Petře a Pavle, svatí apoštolové, vy žijete v Lásce Boží, miluji vás, orodujte za nás.
  Ó svatý Jakube a Jene a všichni svatí apoštolové, vy žijete v Lásce Boží, miluji vás, orodujte za nás.
  Ó všichni patriarchové, vy žijete v Lásce Boží, miluji vás, orodujte za nás.
  Ó všichni proroci, vy žijete v Lásce Boží, miluji vás, orodujte za nás.
  Ó všichni svatí, vy žijete v Lásce Boží, miluji vás, orodujte za nás.
  Ó Srdce Lásky! Miluji vás, smilujte se nad námi. (3x)
  Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, ušetři nás, ó Pane.
  Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, milostivě nás vyslyš, ó Pane.
  Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
  Modleme se:
  Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá Lásko! Protkni mě svými šípy a nechej stékat mou krev do ran Neposkvrněného Srdce své Svaté Matky. Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky, sjednoť mě s Nejsvětějším Srdcem svého Syna. Ó Srdce lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku. Amen.
 4. Breviář (Modlitba se čtením), přičemž po prvním čtení následuje čtení z poselství Dvou Srdcí Lásky
 5. Tichá adorace do 4:00

Ve 4:00

 1. Modlitba Dvou Srdcí Lásky – jeden desátek
 2. Modlitba požehnání: „Kéž život, útěcha, sláva a láska Boží v Srdcích Lásky sestoupí na nás a zůstává s námi nyní i navěky. Amen.“
 3. Hymna Dvou Srdcí Lásky – 1. anglicky, 2. v místním jazyce dané země, 3. v jazyce igbo (rodný jazyk otce Montforta)  jako v Ranní modlitbě.

* Poznámky k růžencovým Tajemstvím Lásky:

Na obohacení čtverých tajemství posvátného růžence zjevil Bůh otci Montfortovi tajemství Lásky. Je vhodné se je modlit jako první před radostnými tajemstvími a také během růžencového procesí na začátku Vigilie ve 23:30, což znamená na začátku nového dne. Tato tajemství zahrnují dějiny naší spásy, nový začátek, který má svůj vrchol ve sjednocení se Dvěma Srdci Lásky.

 1. Bůh je Láska.

Bůh je Láska, pojďme k Němu. Pojďme k Boží Lásce. Bůh nás stvořil, abychom Ho milovali. Stvořil naše srdce, aby Ho milovalo. Nikdy nemůžeme dojít naplnění mimo Boží lásku. Pro náš dobrý život a pro naši dokonalost je nezbytné, abychom milovali Boha, bližního a sami sebe. Tato láska je bezpodmínečná. Nezáleží na nikom a na ničem, jen na Bohu. Není to vzájemnost, je to život, je to Bůh. Bůh je život. Bůh je Láska, láska je život…  On touží po tvém srdci. On žízní po tvé lásce. To, že Ho miluješ, nepřidá nic k Jeho lásce a slávě… Proč tedy chce mé srdce a proč touží po mé lásce? Aby se Jeho dobrota a láska mohla v hojnosti vlévat do mého srdce, do mé bytosti, pro mé dobro a pro mou dokonalost (Zpravodaj Dvou Srdcí Lásky, č. 1, r. 1988/1989).

 1. Bůh stvořil vše z Lásky, zvláště člověka stvořil ke svému obrazu a podobě Lásky.

Naše láska k Bohu stále více roste, když rozjímáme o Něm jako o svém Stvořiteli, když myslíme na divy Jeho stvoření, jak se o tom píše v 1. kapitole Genese: na počátku Bůh stvořil vesmír, a protože všude byla tma, Bůh stvořil světlo, které nazval dnem. Tmu nazval nocí. Prvního dne Bůh stvořil nebe, druhého dne zemi, moře, stromy a květiny, třetího dne Slunce, měsíc a hvězdy, čtvrtého dne ryby a ptáky, pátého dne zvířata. A viděl, že je to dobré. Šestého dne Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a podobě a viděl, že je to velmi dobré. Sedmý den Bůh vyčlenil jako svatý, protože dokončil své stvoření.

Spolu s Pannou Marií a s celým stvořením se radujeme a zpíváme radostné chvály svému nebeskému Otci, který nás stvořil z Lásky. Bůh sám stvořil a velmi pečlivě umístil na nebe každou z hvězd, které nyní tvoří korunu Panny Marie. Bůh stvořil tolik krásných květin, které přinášíme Panně Marii, nové Evě, nejkrásnější květině.

Bůh řekl otci Montfortovi o Panně Marii: „Její lesk a sláva převyšují celé stvoření. Můj synu, když ona je na jedné straně a celé stvoření na druhé, v kráse, ve svatosti, v čistotě, v nádheře, v majestátu – ona všechno převyšuje, jako oceán převyšuje kapku vody, jako hora převyšuje zrnko písku, jako les převyšuje jeden list.“

 1. Všichni lidé zhřešili proti Boží Lásce a ztratili Boží přátelství. Ale Bůh neponechal člověka silám hříchu a smrti. Bůh s lidmi uzavíral smlouvy, aby je přivedl zpět do Božího života a Boží Lásky.

Poté, co člověk padl (Genesis 3), se na zemi rozmohl hřích. Bůh uzavřel smlouvu s Noem (Genesis 9,8-17), že taková potopa, která zabila všechno, co bylo mimo archu, už nikdy nebude. Znamením této smlouvy byla duha.

Další smlouvu Bůh uzavřel s tehdy bezdětným starým Abramem, že jeho potomstvo bude tak četné jako hvězdy na nebi (Gen 15,5). Znamením této smlouvy byla dýmající pec a ohnivá pochodeň, která prošla mezi rozpůlenými kusy zvířat, která Abram připravil Bohu jako oběť.

Když bylo Abramovi 99 let a stále neměl děti (Gen 17), Bůh ho ujistil, že bude otcem mnoha národů a změnil mu jméno z Abram na Abrahám. Znamením této smlouvy byla obřízka.

Bůh uzavřel smlouvu také s Izraelem: „Budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým.“ (Exodus 19,5-6). Bůh slíbil, že dovede Izraele do země, kterou pro něj připravil, země oplývající mlékem a medem. Bůh zjevil svůj Zákon Mojžíšovi na hoře Sinaji (Ex 19-24,34) a zapsal jej na dvě kamenné desky jako Desatero přikázání (Deuteronomium 5). Znamením této smlouvy je dodržování Sedmého dne (Ex 31,13) jako posvátného dne zasvěceného jen Bohu, aby se tak všem dalo najevo, že si z nich Pán učinil svůj vlastní lid.

Bůh uzavřel smlouvu také s králem Davidem, o němž řekl, že je to král podle Jeho vlastního Srdce (Skutky 13,26). Bůh mu slíbil, že jeho království bude trvat navěky, že jeho dynastie nikdy neskončí. Žezlo nebude odňato od jeho rodiny. Znamením toho je, že z jeho rodiny vzejde Mesiáš (2 Sam 12-15).

 1. Bůh ustanovil novou a věčnou smlouvu ve vtělení svého Syna v blahoslavené Panně Marii z moci Ducha svatého a rozhodl, že jednota s těmito Dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci Ježíše a Panny Marie je Jeho vlastní a jediné řešení ke spáse všech duší a celého světa.

Bůh uzavřel se svým lidem novou smlouvu. Zapsal svůj Zákon už ne na kamenné desky, které dal Mojžíšovi, ale do lidských srdcí (Židům 8,10). Dodržování Zákona ze strachu před trestem je nyní nahrazeno láskou. Ježíš se vtělil v Panně Marii. Přišel, aby nabídl svůj vlastní život na odčinění za naše hříchy. Při Poslední večeři dal apoštolům k jídlu své Tělo a svou Krev, když ustanovil Nejsvětější Svátost. Potom vylil svou Krev až do poslední kapky na kříži, když Mu voják probodl Srdce. Také Srdce Panny Marie bylo mysticky probodeno spolu s jejím Synem.

Jediné řešení pro spásu všech duší leží v úctě ke Dvěma Srdcím Lásky. Bůh řekl otci Montfortovi, když byl ještě malým chlapcem: „Jediné řešení je sjednotit se se Dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci Lásky.“ Potom ho Pán naučil modlitbu Dvou Srdcí Lásky. Kdykoliv se modlíme tuto modlitbu, jsme očišťováni a sjednocováni se Dvěma Srdci Lásky. Tato modlitba, tato úcta a zasvěcení Dvěma Srdcím Lásky je jediné řešení od Boha, jak zachránit všechny duše a zachránit celý svět.

 

 1. Boží věčný plán je sjednotit a zachránit všechno v Kristu, všechno na nebi i na zemi v bodě sjednocení a spásy ve Dvou Srdcích Lásky skrze Eucharistické slavení Mše svaté a Eucharistickou adoraci s modlitbou Dvou Srdcí Lásky.

Spolu s apoštolem Pavlem víme, že Božím plánem je „přivést všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu“ (Ef 1,10). Toto sjednocení se uskuteční ve Dvou zraněných a krvácejících Srdcích Lásky Ježíše a Panny Marie a skrze ně. Skrze Marii budou všichni sjednoceni s Ježíšem. Maria přivede všechny své děti k Ježíšovi.

Roku 1917 ve Fatimě Panna Maria prorokovala: „Nakonec zvítězí mé Neposkvrněné Srdce.“ Nakonec všichni budou jedno v Kristu, nakonec budou všichni spaseni. Vykoná to Bůh, který všechno tvoří nové. On nám dal tu nejmocnější modlitbu na zemi: Mši svatou a Eucharistickou adoraci s modlitbou Dvou Srdcí Lásky.

Pokud budeme žít tento modlitební život podle Boží vůle, z nebes sestoupí Svaté město, Nový Jeruzalém. Bůh bude přebývat mezi námi a my budeme Jeho lidem. On nám setře každou slzu z očí, už nebude smrt ani žal, nářek ani bolest. Staré věci pominou a přijdou nová nebesa a nová země (Zjevení 21,1-4).