TATO MALÁ RODINA BUDE V MÉ CÍRKVI NEJVĚTŠÍ

21. 7. 2003

Toto já dělám s touto malou rodinou: hledal jsem osobu, ve které budu žít a skrze niž budu vyzařovat svou Slávu, svou Lásku jako slunce, více než slunce, na celý svět, na celé Mé stvoření na nebi i na zemi. Nalezl jsem ji ve své Matce, nejblahoslavenější Panně Marii. Ona Mi dala vše, čím je a co má a Já jsem Jí dal všechno, co Mám a čím jsem. Jsme jedno, jsem s Ní jedno. Nejnázornější vyjádření této naší jednoty je jednota v Lásce, jednota v Srdci, sjednocení v Srdci. Své nejblahoslavenější Matce zůstávám stále vděčný.

A teď jsem hledal osobu, ve které toto sjednocení jednoty v Lásce, jednota Srdcí v Lásce bude žít a skrze niž bude zářit jako slunce a více, než slunce do celého světa, do celého Mého stvoření na nebi i na zemi. A našel jsem ji v tobě. Poslal jsem tě do světa pouze z tohoto důvodu: abys miloval a žil a modlil se a kázal tuto jednotu Lásky, sjednocení Srdcí v Lásce, které je také jednotou s Nejsvětější Trojicí.

Nyní, když ses ke Mně modlil a prosil Mě, abych ti dal pomocníky pro toto veliké poslání, pro tuto práci, kterou jsem ti svěřil, abys vykonal, vybral jsem lidi, kteří budou mít velkou Lásku ke Mně a kteří budou pracovat s tebou. Z těchto lidí zamýšlím vytvořit rodinu, základnu, stálou rodinu, solidní rodinu, která bude základem pro obnovu Mé Církve a Mého stvoření v Lásce. V té Lásce, která má svůj původ v Nejsvětější Trojici a která je totožná s Láskou ve Dvou Srdcích Lásky a totožná s Láskou v tobě: a tuto Lásku jsem zasadil do této malé rodiny Lásky.

Vždycky začínám s málem a nově. Stále obnovuji svou Církev a své stvoření. Tato rodina pro tebe bude neochvějnou podporou ve tvé misi – v této práci. Jsou to tví spolupracovníci. Je to Má rodina, jsou v rodině Otce, Syna a Ducha Svatého. Tato rodina přijímá, nese a šíří Lásku Nejsvětější Trojice. Tato rodina není Bohem. Bůh je jeden ve třech Božských Osobách.

Tato rodina je malá, ale mám pro ni veliké věci. Když budou žít Mou Lásku, budou největší rodinou v Mé církvi, ve světě. Mají přijímat Mou Lásku a vyzařovat Mou Lásku do celého světa. Všude kde budou, bude pociťována přítomnost Mé Lásky. Všichni kdo je uvidí, poznají, že se jedná o požehnanou Rodinu – Rodinu Lásky, Srdcí Lásky, Dvou Srdcí Lásky, Nejsvětější Trojice Lásky.

Tato Rodina by si měla být vědoma své výjimečnosti před Pánem, ale současně musí zůstat prostá, čistá, svatá, pokorná, nezamořená. Jejich vůle musí být spojena s Mou svatou Vůli a musejí být jedno, jako Já jsem jedno s Mou Matkou, Dvě Srdce navždy spojená v Lásce; jako Já jsem jedno s Otcem a Duchem Svatým.

Musí v nich žít duch jednoty a ne duch rozdělení a rozkolu, bez ohledu na to, kde jsou, musejí být jedno. Jedno v srdci, jedno v duši, jedno v těle, jedno v práci, jedno v modlitbě, zajedno v práci. Můj synu, učiň, ať jsou jedno, zajisti, aby byli jedno. Musejí být jedno, aby splnili můj záměr. Převezmi zcela zodpovědnost a zajisti, aby byli jedno. Skrze svou jednotu budou universální.

Vždy musejí být sjednoceni s tebou, svým otcem, svou Láskou. Vždy musejí být sjednoceni s Mou Matkou, jejich Matkou, jejich Láskou. Vždy musejí být sjednoceni se Mnou, svým Pánem a Bohem, jejich vším. Vždy musejí být sjednoceni s Mým Otcem, jejich Otcem, jediným Otcem v nebi. Musejí být sjednoceni s Mým Duchem Svatým, jejich Duchem Svatým, který je inspiruje a posiluje a je jejich obhájcem vždy a všude.

Zamýšlím na ně vylít svou Slávu. Proto od nich požaduji, aby Mě stále adorovali v Nejsvětější svátosti. Během adorace na ně neustále vylévám svou Lásku, stále na ně vylévám svou slávu, stále do nich vlévám svůj Život, proměňuji je ve Světlo své Lásky, proměňuji je ve svůj lid, ve svou rodinu, ve své spolupracovníky, ve své nástroje Lásky. Proměňuji je v planoucí oheň Božské Lásky. Uvádím je hluboce do svého Srdce Lásky. Nechávám na ně ztékat svou Krev a nechávám je vtékat do Mě. Čerpají ze Mě Život. Život, který žijí, už není jejich přirozený život, ale Má Láska, Můj Život Lásky, Život žitý v jednotě se Mnou v Lásce. Během adorace s nimi činím to, co činím se svými anděly a svatými v nebi. Adorace je nebe na zemi. Život adorace na zemi je život nebe na zemi.

Můj synu, povzbuzuj je, aby stále žili tento život. Pokud žijí tento život, jaký já si přeji, aby žili, budou prospívat v milosti, porostou ve svatosti, dosáhnou veškerého požehnání nebe a země. Nepřítel bude dělat všechno možné, aby je zneklidnil, rozrušil. Způsobí dokonce bouře a zemětřesení a všechno možné, aby je od toho odradil, ale prosím, uklidni je, neboť jsou v naprostém bezpečí v Mém Srdci Lásky. Ať se nechvějí. Právě tak, jako se nepřítel snaží narušit toto poselství, které ti teď dávám, ale vůbec se mu to nepodaří, se bude snažit rozrušit a zneklidnit je. Nikdy však nebude mít úspěch, pokud zůstanou sjednoceni se Mnou v Mé Lásce. Má Láska je všemohoucí. Síla Mé Všemohoucnosti se obzvlášť projeví v Lásce. Ať vědí, kým jsou pro Mě, pro tebe, pro Církev, pro celý svět. Zvláště ať vědí, čím jsou ve tvé misi pro tebe. Důvodem jejich existence je toto poslání. Řekni jim všem. Mají být navždy sjednoceni v Lásce s tebou. Ať je nic a nikdo – nezáleží na tom, kdo to je, nebo co to je – nic, co se stane, vůbec nic neoddělí od tebe. Ty jsi Láska. Ty jsi otec.

Jejich jednota s tebou je jednota v čistotě a svatosti Lásky, stejná jako jednota mezi Mnou a Mou Matkou. Ty jsi jejich otec, jejich matka, jejich bratr, oni jsou tvá matka, tvá sestra, tvůj bratr. Jdi k nim. Čekají. Buď s nimi jedno a zůstaň s nimi sjednocen v čistotě a svatosti Lásky, Srdcí Lásky, Nejsvětější Trojice. Je to tvá rodina. Miluji je tak, jak miluji tebe a chci, aby Mě milovali tak, jak ty Mě miluješ. Toto všechno jim řekni.

Budu ti pro ně dávat každý den poselství. Miluji je. Miluji je. Miluji je. Miluji je. Zvlášť je miluji proto, že jsou sjednoceni s Mou Láskou. Jsou v Mé Lásce jedno. Má Lásko, Má Lásko, Má Lásko. Miluj je všechny Mou Láskou. Má Láska je jejich život, jejich existence, jejich sláva, jejich spása, jejich věčnost a jejich všechno. Jsem pro ně vším. Jsem jejich Láska. Ať jsou Mi vším. Když budou dělat vše, co jim říkám, budou pro Mě vším. Miluji je, Má Lásko. Má Lásko, miluj je Mou Láskou, veškerou Mou Láskou. Jdi za nimi, čekají na tebe.

Buď Mou láskou uprostřed nich, v nich a skrze ně. Učiním, aby celý svět poznal, že Já jsem Bůh Láska, Bůh Lásky. Nechám skrze ně zářit svou Slávu. Ustanovím skrze ně svou Vládu Lásky. Ať vytrvají v modlitbě, v Lásce, v Adoraci, ve sjednocení v Lásce. Se Mnou, s Otcem, se Svatým Duchem, s Mou Církví, s Mou Matkou Marií, se všemi Mými anděly a svatými, s tebou, Má Lásko. Jdi k nim.

Synu, děkuji ti, že zachraňuješ můj Dům, Mou Rodinu. Děkuji ti, budu ti žehnat navěky věků. Požehnám své Rodině navěky. Požehnám svému Domu svým věčným požehnáním. Ať má Rodina, Můj Dům, Můj Lid žije život, jaký mají žít a Já jim budu žehnat svým věčným požehnáním Lásky a prospíváním v milosti. Nebudou mít nedostatek v ničem, co budou potřebovat pro život a pro práci. Nebudou mít nadbytek, ale nikdy jim nebude chybět nic z toho, co potřebují k životu a k apoštolátu. Jejich život je modlitba. Jejich apoštolát je modlitba. Jejich život je Láska. Jejich apoštolát je Láska. Měli by všechny učit modlitbě Lásky, životu modlitby, Apoštolátu Modlitby Lásky, Práci Lásky. Synu, ať tě nic nezneklidňuje. Uvidíš, co udělám s tímto Domem, Mým Domem, tvým Domem. Uvidíš, co udělám s touto rodinou, Mou Rodinou, tvou Rodinou. Buď klidný, ale bdělý.

Neboj se řídit Mou Rodinu. Neboj se rozhodovat. Dělej všechno, co ti říkám. Synu, rozhoduj se podle Mého Ducha, Mé Lásky, Mé vůle a já doplním všechny milosti a prostředky potřebné k tomu, abys je provedl. Přenech mi plně velení nad tímhle Domem a restrukturalizuj jej, aby vyhovoval Mému záměru – životu a apoštolátu Srdcí Lásky.